Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 398/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

Částka 162/2016
Platnost od 12.12.2016
Účinnost od 01.07.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

398

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2016

o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) způsob označování koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny,

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny a

c) pro jednotlivé druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice požadavky na jakost, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kořením části rostlin, zejména kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, v nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chutě a vůně potravin,

b) směsí koření směs jednotlivých druhů koření uvedených pod písmenem a),

c) kořenícím přípravkem směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), zeleniny, soli nebo hub a případně dalších složek,

d) vlastními organickými příměsemi příměsi pocházející z vlastní rostliny koření, zejména zlomky stonků, lodyh, větviček, bobulí, plodů, listů a plody prázdné,

e) cizími organickými příměsemi části rostlin, plody a semena pocházející z jiné rostliny,

f) anorganickými příměsemi příměsi jiného než rostlinného původu, zejména hrudky hlíny, kaménky nebo písek,

g) jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % chloridu sodného v sušině, obsahující případně obohacující látky2),

h) jedlou solí s jódem směs chloridu sodného s jodičnanem draselným nebo jodidem draselným,

i) jedlou solí s jódem a fluorem směs chloridu sodného s jódem podle písmene h) a fluoridu sodného nebo fluoridu draselného,

j) jedlou kamennou solí jedlá sůl získaná dobýváním z podzemních přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se s ní vyskytují přirozeně v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

k) jedlou mořskou solí jedlá sůl získaná odpařováním mořské vody s podílem stopových prvků a sloučenin, které se s ní vyskytují přirozeně v přírodě, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

l) jedlou vakuovou solí jedlá sůl získaná vakuovým odpařováním nasyceného roztoku jedlé soli (solanky) z přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se přirozeně vyskytují v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

m) dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou,

n) ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past a látek zvýrazňujících chuť, určený k dochucení nebo zvýraznění chuti,

o) studenou omáčkou nebo dresinkem tekutý nebo emulzní výrobek používaný jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobený zejména z jedlých olejů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků,

p) hořčicí potravina vyrobená z mletých semen hořčice, kvasného octa, jedlé soli, koření a cukru,

q) hořčicí plnotučnou hořčice vyrobená z mletých semen žlutých druhů hořčice bílé,

r) hořčicí kremžskou hořčice z mletých semen žlutých druhů hořčic s přídavkem drcených semen hořčice černé a

s) hořčicí speciální hořčice podle písmene p) upravená přidáním zejména zeleniny nebo ovoce nebo v chuťových vlastnostech speciálně typově upravená (hořčice francouzské, anglické nebo jiné).

§ 3

Koření

(1) Členění koření na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Koření se kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3), v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin dále označí názvem koření uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Průměrným množstvím koření je hmotnost koření bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Smyslové požadavky na jakost jednotlivých druhů koření jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jednotlivých druhů koření jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Jedlá sůl

(1) Členění jedlé soli na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie4), v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin se jedlá sůl dále označí

a) u obohacené jedlé soli názvem skupiny,

b) údajem o formě látky, kterou byla jedlá sůl obohacena,

c) u jedlé soli s jódem a fluorem upozorněním, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g denně a nelze ji užívat současně s fluoridovými tabletami, a

d) údajem o způsobu získání (kamenná, vakuová, mořská).

(3) Smyslové a chemické požadavky na jakost jedlé soli jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 5

Dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky a dresinky

(1) Členění dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3), v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin jsou další požadavky na označování dehydratovaných výrobků a studených omáček a dresinků uvedeny v odstavcích 3 a 4.

(3) Dehydratované výrobky se označí návodem k přípravě.

(4) U studené omáčky a dresinku se na obalu dále označí

a) u emulgovaných výrobků údaj „emulgováno s obsahem tuku v %“ a

b) podmínky skladování.

(5) Průměrným množstvím dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků je hmotnost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(6) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 6

Hořčice

(1) Členění hořčice na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům3), v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin se hořčice dále označí podmínkami skladování.

(3) Průměrným množstvím hořčice je hmotnost hořčice bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 11 k této vyhlášce.

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost hořčice jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 7

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 8

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené, uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyprodání zásob.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.

2. Vyhláška č. 419/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Smyslové požadavky na jakost jednotlivých druhů koření

Název kořeníNázev rostlinyČást rostlinyVzhledBarvaVůněChuť
Anýzanýz
(Pimpinella anisum L)
sušené plodyrýhované nažky, vejčité s krátkou částí stopkyhnědá až hnědožlutápříjemná ovocná sladkánasládle, palčivě kořenitá
Badyán celý,badyánovník pravý (Illicium verum Hooker.)zralé sušené plodenstvíplodenství hvězdicovitého tvaru s krátkou stopkou, oplodí hrubého, vrásčitého povrchu, s lesklými plochými vejčitými semeny bez zlomků a volných semenhnědávýrazná, nasládlájemně kořenitá, nasládlá
mletý

prášek se znatelnými částicemi

červenohnědá až hnědá

výrazně kořenitá

kořenitá, nasládlá

Bazalkabazalka
(Ocimum basilicum L)
sušené listy a části květůřezané nebo celé listy, bez stonkůšedozelenáv závislosti na odrůdě kořenitá, skořicová až citrónovásladce nebo kořenitě chutnající v závislosti na odrůdě
Bobkový listvavřín pravý
(Laurus nobilis L)
sušené listylístky s krátkými stopkami, bez větvičeksvětle zelená až světle hnědájemně kořenitá, charakteristická po bobkovém listuaromatická, mírně trpká
Citrónová tráva/citronela celá, drcená nebo mletácitrónová tráva
(Cymbopogon citratus Staph/C. nardus (L) Rendle
sušené listykousky sušených listů, drť nebo jemně mletý prášekžlutá až okrová nebo zelenožlutávýrazná, svěží, po citrusechnahořklá, mírně nasládlá, jemně nakyslá, po citrusech
Celerové semeno
celé nebo mleté
celer řapíkatý / bu lvový (Apium graveolens L)ploddrobné celé nažky nebo mletý prášekšedohnědá, zelenohnědá až hnědávýrazná, typická pro celerkořenitá, nahořklá, typická celerová
Černucha celáčernucha setá (Nigella sativa L.)semenacelá semenačerná až šedočernájemně kořenitákořenitá, palčivá
Estragonpelyněk kozelec
(Artemisia dracunculus L.)
sušené listycelé nebo sekané listy, bez stonků a hnědých listůlisty bledě zelené až šedozelenéjemně kořenitákořenitá, jemně ostrá
Fenykl
celý nebo mletý
fenykl
(Foeniculum vulgare Mill.conv. vulgare)
sušené plodynažky podlouhlé, nebo slabě zakřivené, na hřbetní straně se třemi žebry nebo mletý prášekžlutozelená až zelenohnědákořenitá, svěžíkořenitá, nasládlá
Galgán
(kalkán, siamský zázvor)

celý nebo mletý
galgán
Alpinia galanga Willd, Alpinia officinarum HanceJ
oddeneksušené plátky nebo kousky oddenků nebo mletý prášekžlutá, okrová až světle hnědávýrazná, po eukalyptukořenitá, nakyslá, připomíná směs zázvoru a pepře
Hořčice bílá celáhořčice bílá (Sinapis alba L)semenahladká, téměř kulovitá semena, smí obsahovat nejvýše 5 % semen brukve černohořčicesvětle žlutá až okrovánevýrazná, neutrálnípalčivá, ostrá
Hřebíček celý,hřebíčkovec kořen ný
(Eugenia caryophylla Thumb.)
Syzygium aromaticum (L) Merr.
sušená poupatanerozvinutá, celistvá poupata, smí obsahovat nejvýše 25% hm. hřebíčku bez hlavičektmavě červenohnědá, hlavička žlutohnědávýrazná, svěží, charakteristická po hřebíčkuvýrazně kořenitá, palčivá
drcený nebo mletýsušená poupata

prášek se znatelnými částicemi

tmavě červenohnědá

kořenitá

výrazně kořenitá, palčivá

Chilli/ kayenský pepř
celé/celý,
paprika
(Capsicum frutescens L.,
Capsicum chinense Jacq.
Capsicum baccatum L. a
Capsicum annuum L.)
sušené plodycelé sušené zralé plody se zbytky plodních stopekširoká škála barev a jejich přechodů (žlutá, oranžová, červená, hnědá, zelená, temně purpurová až načernale červená)kořenitá, sladká, s dráždivým palčivým podtónemod pálivé po zvláště ostře pálivou
mleté/mletý
nebo
drcené/drcený
drť nebo jemně mletý prášekkořenitá, sladká, s dráždivým palčivým podtónemod pálivé po zvláště ostře pálivou
Jalovec celý,jalovec obecný
(Juniperus communis L.)
zralé sušené plodykulovité lysé nebo nepravidelně zvrásněné bobule, na temeni mají třípaprsčitý ševčervenohnědá až tmavohnědá, na povrchu bobule zpravidla modrošedé až tmavomodře ojíněnévýrazná pryskyřičnákořenitá, nasládlá
drcený nebo mletý

drť nebo mletý prášek

Kardamom
celá semena, tobolky,
kardamom obecný
(Elettaria cardamomum L. Maton)
tobolky nebo celá vyloupaná semenacelé tříhranné podlouhlé tobolky nebo celá zralá vyloupaná semenatobolky světle zelené, žluté až světle hnědé barvy; semena světle hnědá až hnědočernávýrazná, svěží, jemně citrónovákořenitá, palčivá, citrónová
drcený nebo mletýdrť nebo jemný prášek z celých sušených plodů, případně vyloupaných semenčernohnědá, světle až tmavě červenohnědásvěží, citrónová, nasládlákořenitá, výrazně citrónová, slabě palčivá
Kmín
(tmavý) celý,
kmín kořenný-dvouletá forma
(Carum carvi L.)
sušené plodypodlouhlé, mírně zahnuté nažky, žebernatého povrchusvětle hnědá až tmavě hnědá, se žlutými až okrovými žebrycharakteristická po kmínukořenitá
drcený nebo mletýdrť nebo jemný prášeksvětle až tmavě hnědá,hnědošedácharakteristická po kmínukořenitá
Kmín jednoletý
(světlý) celý,
kmín kořenný-jednoletá forma (Carům carvi L.)nažky mají stejné charakteristiky jako nažky dvouleté formy kmínu, pouze jsou většížlutohnědá, světle hnědá až světle šedohnědá se světlejšími žebry, celkově světlejší než dvouletá formacharakteristická po kmínu, avšak méně zřetelná než u dvouleté formykořenitá
drcený nebo mletýdrť nebo prášek se znatelným zrněnímšedozelená, hnědozelená až hnědácharakteristická po kmínu, avšak méně zřetelná než u dvouleté formykořenitá
Kmín římský
celý,
šabrej kmínovitý
(Cuminum cyminum L.)
sušené plodynažky podlouhlé, rovné, na povrchu žebernaté, u konce zúženéžlutohnědá až hnědájemně ostráostrá až palčivá
drcený nebo mletýdrť nebo prášek
Kopr
koprová semena,
kopr vonný
(Anethum graveolens L.)
sušené plodyplody oválné, ploché, se třemi podélnými žebry a (dvojnažky) tenkým křídlatým okrajemhnědá se světlými žebry a křídlatým i okrajicharakteristická po koprukořenitá, pronikavá
naťsušená naťcelá nebo sekaná naťsvětle až tmavě zelenátypická pro koprtypická koprová
Koriandr
plody,
koriandr
(Coriandrum sativum L.)
sušené plodykulovité dvojnažky hladkésvětle hnědá, nazelenalá,kořenitácharakteristicky kořenitá
listysušené listy a vrcholky stonkůkousky listů a vrcholků stonkůzelená s nádechem do žluté, šedé nebo hnědé barvykořenitácharakteristicky kořenitá
Kurkuma
celá,
kurkuma
(Curcuma longa L.)
sušené oddenkyvejčitého nebo válcovitého nepravidelného tvaru, tvrdého lomu, svraštělého a zjizveného povrchu bez hlíz a zlomků (menší než 15 mm), připouští se nejvýše 15% oddenků scvrklých, dutých nebo pórovitých a připálenýchšedožlutá, žlutá, žlutohnědá až načernalácharakteristická po kurkumě výraznápalčivě kořenitá
drcená nebo mletádrť nebo jemný prášeksytě žlutá, oranžově žlutá až načervenalácharakteristická po kurkumě, výraznápalčivě kořenitá
Majoránkamajoránka

(Origanum majorána L.)

suchá směs listů,

květenství, květů nebo jejich částí

celé nebo sekané kousky listů a vrcholků lodyh, bez stonkůsvětle zelená, šedozelená až hnědozelenácharakteristická po majoránce, výraznákořenitá, mírně svíravá
Mátamáta (Mentha x. piperin L.)listy,

vrcholky

stonků

celé nebo sekané kousky listů a vrcholků stonkůzelená s nádechem do červené až hnědé podle poddruhuvýrazně aromatická, typická pro mátu, po mentolucharakteristická mátová, po mentolu, mírně nahořklá
Mauricijská papeda/ kafí rove lístkymauricijská papeda (Citrus hystrix DC.)listycelé sušené listy charakteristického tvaru, často částečně svinutézelená s nádechem do žluté až hnědésvěží, ovocná, po citrusechtypická, citrusová, mírně nahořklá
Muškátový květ
celý,
muškátovník pravý

(Myristica fragrans Houtt.J

zralé sušené osemení (semenný míšek)semenné míšky jsou ploché, ve spodní části celistvé, v horní části nepravidelně rozvětvené, matně lesklého povrchu, křehkéžlutá, oranžově žlutá, žlutohnědá až červenohnědávýrazná, charakteristická po muškátovém květukořenitá až ostrá
mletýjemně až zrnitě mletý prášek se znatelnými částicemijasně žlutohnědá až červenohnědácharakteristická po muškátovém květu, výraznákořenitá až ostrá
Muškátový ořech
celý,
muškátovník pravý
(Myristica fragrans Houtt.)
sušená zralá jádrasemena mají tupě vejčitý nebo kulovitý tvar, na povrchu síťově žilnatě vrásčitápovrch šedohnědý až hnědý, na řezu jsou semena mramorovanácharakteristická po muškátovém ořechu, pryskyřičnákořenitá, ostrá až jemně palčivá
drcený nebo mletýjemně zrnitý prášektmavě žlutohnědávýrazná, charakteristická po muškátovém ořechu, kořenitáostrá, kořenitá
Nové koření
celé,
pimentovník pravý
(Pimenta dioica L. Merr.)
sušené plodynedozrálé bobule, drsného povrchu, tvrdé, bez slupekšedohnědé, tmavě hnědé až načervenale hnědécharakteristická po novém kořeníostře palčivá
drcené nebo mletéjemně zrnitý prášekhnědá až červenohnědáostrá, kořenitáostře palčivá
Oregano
(Dobromysl)
dobromysl (Origanum vulgare L.)suchá směs listů a částí květůbez stonků a větvičeksvětlezelená až hnědozelená, šedo až olivově zelenájemně kořenitájemně kořenitá
Paprika mletá
lahůdková,
paprika (Capsicum annuum L)sušené plodyjemně mletásytě červenáintenzívní, charakteristická po papricesladká
sladká,sytě červená až červenácharakteristická po papricesladká, nepatrně nahořklá nebo pálivá
pálivá,červená až hnědočervenákořenitápálivá, slabě nahořklá,
gulášováhnědočervenákořenitá, nevýraznásladká až mírně pálivá
Pažitkapažitka pobřežní
(Allium schoenoprasum L)
sušená naťsekaná naťsvětle až tmavě zelenácharakteristická po pažitcemírně nasládlá, slabě nahořklá, mírně po česneku a cibuli
Pepř bílý
celý,
pepřovník černý
(Piper nigrům L)
sušené zralé plodyloupané, sušené, tvrdé na povrchu hladké, kulovité bobule, smí obsahovat nejvýše 10% černých bobulíšedobílá, temně šedá se světlými pruhykořenitápalčivě ostrá
drcený nebo mletýprášek se znatelným zrněním nebo drťšedobílá s nažloutlým odstínemkořenitápalčivě ostrá
Pepř černý
celý,
pepřovník černý
(Piper nigrům L)
sušené nezralé plodysušené tvrdé bobule, neloupané, svraštělé, bez stopek, smí obsahovat nejvýše 15% lehkých bobulíhnědočerná až šedočerná až černákořenitápalčivě ostrá
drcený nebo mletýjemně mletý sypký prášek, případně se znatelným zrněním nebo drťšedobílá se žlutým až zeleným odstínemostře kořenitápalčivě ostrá
Pepř červený/růžový
celý,
pepřovec (Schinus molle L)sušené nezralé plodyhladké bobule, které mají křehkou vnější slupku uzavírající ne zcela vyvinuté semeno (vnitřní část bobule)červená až bledě růžovájemná, kořenitájemně kořenitá, nasládlá
drcený nebo mletýjemně mletý sypký prášek, případně se znatelným zrněním, nebo drť
Pepř sečuánský
celý,
pepř sečuánský
(Zanthoxylum bungei Planch,
Z.acanthopodium DC,
Z.piperitum DC.)
plodytobolky s drsným bradavičnatým povrchem a zbytkem stopky a semeny; tobolky jsou převážně puklé a semena uvolněnátobolky jsou na povrchu hnědé až červenohnědé, uvnitř (po puknutí) slámově hnědé, semena černákořenitá, výrazná až ostrákořenitá, nahořklá, nakyslá, svíravá
drcený nebo mletýdrcené tobolky a semena nebo mletý prášek
Pepř zelený
celý,
pepřovník černý
(Piper nigrům L)
sušené nezralé plodytypicky svraštělé tvrdé bobule nebo plody s tenkou křehkou povrchovou slupičkoušedozelená, zelená až hnědozelenákořenitá, aromatickávýrazně kořenitá, pálivá
drcený nebo mletýdrť nebo prášek
Petrželpetržel zahradní
(Petroselium crispum L.)
sušená naťsekaná naťsvětle až tmavě zelenákořenitá, charakteristická po petrželikořenitá, mírně nasládlá
Pískávice řecké senopískavice řecké seno
(Trigonella foenum-graecum L.)
sušené semenohladká lysá tvrdá semena, asi 5 mm velká, nepravidelného hranolovitého zakulaceného, zploštělého tvaru, s typickou hlubokou rýhou na bocíchokrová až hnědávýrazně kořenitámírně nahořklá, kořenitá
Rozmarýn
celý,
rozmarýn
(Rosmarinus officialis L.)
sušené listylisty čárkovité, kožovité, krátce řapíkovité až přisedlé, bez stonků a listů se změnou barvysvrchní část listu je šedavě zelená na spodní straně světleji šedoplstnatávýrazná, charakteristická po rozmarýnukořenitá, trpká
drcený nebo mletýsekané, drcené nebo mleté listyvýrazná, charakteristická po rozmarýnukořenitá, trpká
Saturejkasaturejka zahradní
(Satureja hortensis L.) saturejka horská (Satureja montana L.)
sušené listy a části květů nebo celé s nitkycelé nebo řezané, kopinaté listy (saturejka zahradní úzce čárkovité, saturejka horská zakončené špičkou), hladké na povrchu a okrajích, bez stonků, nebo snítky 15-30 cm dlouhésaturejka zahradní zelená až tmavě červená, saturejka horská listy zelené nebo šedozelenés. zahradní-výrazně kořenitáostrá až štiplavá
s. horská -kořenitáostrá
Skořice
celá,
skořicovník
(Cinnamomum zeylanicum (Blume),
C. aromaticum(Nees),
C.laureirií
(Nees), C.burmanii
kůrakousky, svitky, trubky nebo pruty oškrábané nebo neoškrábané, hladkého až drsného povrchu, tvrdé, bez kousků dřeva a větviček skořicovníkusvětle žlutá, tmavě žlutá, skořicově hnědá až červenohnědácharakteristická po skořici, výrazná až ostrákořenitá, nasládlá, natrpklá až svírává, štiplavá
drcená nebo mletá(Nees), C. tomala (Nees))jemný prášek bez znatelných částic nebo drťokrová s odstínem do hnědá až hnědočervenacharakteristická po skořiciostrá, kořenitá
Šafrán
blizny a jejich úlomky nebo
šafrán pravý
(Crocus sativus L.)
sušené bliznykřehké, různě zprohýbanéoranžová až temně červenávýrazná, charakteristická po šafránukořenitá, hořká
mletýjemný prášek
Šalvějšalvěj (Salvia officinalis L.)sušené listy a vrcholky květenství a stonkůcelé nebo sekané vejčité až podlouhlé kopinaté listy na okrajích jemně vroubkované, na líci s vpadlou žilnatinou, bez stonků a hnědých listůsvrchní strana listů je šedopýřitá, naspodu je list běloplstnatýsilná, kořenitá, připomínající kafrkořenitá, trpká, nahořklá
Tymiántymián obecný
(Thymus vulgaris L.)
suchá směs natě, listů, květenství a květůlisty malé (1-5 mm)šedozelená, šedohnědá až hnědozelená, barva květů fialovo-růžová až hnědavápříjemně kořenitávýrazná až štiplavá
Vanilkavanilka pravá
(Vanilla planifolia And rews,
Vanillia pompona,
Vanillia tahitiensis)
sušené nedozrálé, celé plodytobolky podélně svraštělé, ohebnétmavohnědá, hnědočernácharakteristická po vanilce, sladkávýrazná, sladce kořenitá
Zázvor
celý,
zázvor (Zingiber officinale Roscoe.)sušené oddenkykousky nepravidelného tvaru a velikosti (nejméně však 2 cm), rozvětvené, zakulacené a zploštělésvětle žlutá, žlutohnědá až světle hnědá, u vápněného zázvoru šedobílácharakteristická po zázvoru, výrazná, svěžíostrá až palčivá, kořenitá
drcený nebo mletýprášek se znatelnými jemnými částicemi a krátkými vláknyžlutá se světle hnědým odstínem až žlutohnědácharakteristická po zázvoru, slabě nasládláostrá až palčivá, kořenitá

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Členění koření na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
kořeníkoření podle přílohy č. 1-
směsi koření-
kořenící přípraveksypký
pasta
tekutý

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky pro koření

VýrobekHmotnost baleníPřípustné záporné hmotnostní odchylky
kořenído 10 g- 8,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
11 - 50 g- 5,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u20 ks balení
51 -200g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
nad 200 g-1,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jednotlivých druhů koření

Název kořeníVlhkost v% hmotnosti nejvýšeCelkový popel v % hmotnosti sušiny nejvýšeSilice v %
(ml/100 g) v sušme nejméně
Popel nerozpustný v kyselině v % hmotnosti sušiny nejvýšePříměsi v % hmotnosti nejvýšeDoplňující hodnoty
Organické vlastniOrganické cizíAnorganické
Anýz12,010,02,02,53,02,02,0
Badyáncelý10,04,08,01,020,00,50,5
mletý12,05,03,0
Bazalka12,016,00,32,018,0*2,02,0
Bobkový listcelý8,07,01,02,010,01,00,5
mletý8,07,01,02,0
Citrónová tráva/Citronelacelá12,08,02,5
drcená, mletá12,08,02,5
Celerové semínkocelé10,012,01,53,0
mleté10,012,01,53,0
Černuchacelá8,05,51,03,02,0
Estragon14,012,00,61,516,0*)4,02,0
Fenyklcelý12,010,01,02,03,02,02,0
mletý12,010,01,02,0
Galgán/Kalkán/Siamský zázvorcelý12,09,04,0
mletý12,09,04,0
Hořčice bílácelá10,03,01,00,5
Hřebíčekcelý12,015,05,00,30,3
mletý, drcený10,07,014,00,5
Chilli/Kayenský pepřcelé/celý11,010,01,610,00,50,5
mleté/mletý11,010,01,6
Jaloveccelý16,04,00,71,05,00,50,5
mletý, drcený13,04,00,51,0
Kardamomsemena13,09,53,51,00,50,5
tobolky13,09,53,55,03,02,0
mletý, drcený13,09,53,5
Kmín (tmavý)celý13,08,02,01,51,02,02,0
drcený13,08,01,0
mletý13,08,01,01,5
Kmín jednoletý (světlý)celý12,09,01,52,01,02,02,0
drcený12,09,01,5
mletý12,09,01,5
Kmín římskýcelý12,012,01,53,05,02,02,0
mletý, drcený12,012,01,53,05,02,02,0
Kopr/Koprovásemena10,02,53,02,00,5
nať10,01,0
Koriandr plodycelý9,07,00,41,53,02,02,0
mletý9,07,00,41,5
Koriandr lístky12,015,01,0
Kurkumacelá12,02,00,20,2barvivost v % hmot. nejméně 2,0
mletá, drcená10,09,01,5
Majoránka12,016,00,54,53,01,02,0
Máta13,014,03,02,02,0
Mauricijská papeda /Kafírove lístky12,0
Muškátový květcelý10,04,00,516,00,30,5
mletý, drcený12,04,0
Muškátový ořechcelý10,03,06,50,510,00,50,5oxid vápenatý v % hm. nejvýše 0,35
mletý10,03,05,0
Nové kořenícelé12,04,51,50,44,00,50,5
mleté, drcené12,04,51,00,4
Oregano (Dobromysl)12,010,01,02,016,0*)3,02,0
Paprikalahůdková11,07,0x)80,00,5x) min. obsah přírodního barviva vyjádřený vASTA jednotkách
sladká11,07,560,00,7
pálivá11,08,040,01,0
gulášová11,09,040,01,3
Pažitka8,013,0
Pepř bílýcelý15,03,51,04,00,50,5piperin v % hm. nejméně 4,0
mletý drcený15,03,50,60,3
Pepř černýcelý14,06,02,04,00,50,5piperin v % hm. nejméně 4,0
mletý, drcený14,06,00,81,2
Pepř červený/růžovýcelý15,01,04,00,50,5
mletý, drcený
Pepř sečuánskýcelý14,06,03,04,00,50,5
mletý, drcený
Pepř zelenýcelý12,05,00,34,00,50,5
mletý, drcený
Petržel7,514,0
Pískavice, řecké seno11,05,01,55,05,02,0
Rozmarýncelý11,08,00,81,06,01,01,0
drcený mletý11,08,00,80,8
Saturejka13,011,00,41,04,01,02,0
Skořicecelá14,07,01,02,02,01,00,5
mletá, drcená12,07,00,52,0
Šafránblizny a jejich úlomky12,08,01,5
mletý10,08,01,5
Šalvěj12,011,00,72,08,0*)0,50,5
Tymián12,014,01,03,55,01,01,0
Vanilka35,07,0ethylvanilin 2%
Zázvor nebělenýcelý12,08,01,51,12,00,50,5
bělenýcelý12,011,01,52,52,00,50,5
mletý drcený12,08,01,02,5

*) včetně barevných změn listů

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Členění jedlé soli na druhy a skupiny

DruhSkupina
jedlá sůls jodem
s jodem a fluorem
s jodem a „název látky, kterou byla obohacena“*
s „název látky, kterou byla obohacena“*

*obohacení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 jiné než jodem a fluorem

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Smyslové a chemické požadavky na jakost jedlé soli

VýrobekChuťVůněObsah NaCI v sušině % nejméněMinerální příměsi * v sušině % nejvýšeObsah obohacujících látek/ kg soli
jedlá sůlslanáneutrální, bez cizích pachů98,02,0
jedlá sůl s jodemslanáneutrální, bez cizích pachů98,02,027 ± 7 mg jodu
jedlá sůl s jodem a fluoremslanáneutrální, bez cizích pachů98,02,027 ± 7 mg jodu nejvýše 250 mg fluoru
jedlá sůl s jodem a „název látky, kterou byla obohacena“**slanáneutrální, bez cizích pachů97,0-27 ± 7 mg jodu obohacení podle údajů výrobce
jedlá sůl s „název látky, kterou byla obohacena“**slanáneutrální, bez cizích pachů97,0-obohacení podle údajů výrobce

* v závislosti na způsobu získávání soli (např. sírany, uhličitany, bromidy vápníku, draslíku, sodíku, hořčíku)

** obohacení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 jiné než jodem a fluorem

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Členění dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků na druhy a skupiny

DruhSkupina
dehydratovaný výrobekpolévka
omáčka
bujón
vývar
šťáva
základ pokrmu
směs pro přípravu hotového pokrmu
směs pro přípravu dresinků
směs pro přípravu zálivky
směs pro přípravu dezertu
směs pro přípravu krému
směs pro přípravu polevy
směs pro přípravu zmrzliny
přísada do polévky
Ochucovadlo-
studená omáčka nebo dresinkemulgované
neemulgované

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky pro dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky a dresinky

VýrobekHmotnost nebo objem baleníPřípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka
dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky a dresinkydo50g-10,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
51 - 120g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
121 - 250 g- 4,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
251 - 1000g- 3,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
1001 - 2500 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
nad 2500 g-1,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
do 170 ml- 4,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
171 - 1000 ml- 2,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
nad 1000 ml-1,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček a dresinků

1. Dehydratované výrobky se smyslově hodnotí vždy po přípravě dle návodu. Vzhled, barva, konzistence, chuť a vůně musí být charakteristické pro druh výrobku označený na jeho obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

2. Ochucovadla, studené omáčky a dresinky mají vzhled, barvu, konzistenci, chuť a vůni po použitých surovinách charakteristických pro název výrobku označený na obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

3. Dehydratované výrobky obsahují nejvýše 15 % vody.

4. Nejvýše přípustné pH u studené omáčky nebo dresinků činí 4,5.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Členění hořčice na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
hořčiceplnotučná-
kremžská-
speciálnípodle typu nebo podle ochucující složky

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky pro hořčice

VýrobekHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
hořčicedo 200 g- 5,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u20 ks balení
201 -500g- 4,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u20 ks balení
501 -1000g- 3,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u20 ks balení
nad 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost hořčice

Tabulka 1 - Smyslové požadavky na hořčice

HořčiceVzhledBarvaVůně a chuť
plnotučnákašovitá hmota bez hrubých částicjasně žlutohnědá u přibarvené, šedožlutá u nepřibarvenéřízná, palčivá
kremžskákašovitá hmota se zřetelnými hrubými částicemi drceného semene hořčice černéžlutohnědá u přibarvené, šedohnědá u nepřibarvenéřízná, palčivá, nasládlá
speciálníkašovitá hmota bez hrubých částic, s hrubými částicemi nebo s částicemi přidané zeleniny nebo ovocežlutohnědá u přibarvené, šedohnědá u nepřibarvené, ovlivněná barvou přidané zeleniny nebo ovoceřízná, palčivá, ovlivněná přidáním zeleniny nebo ovoce

Tabulka 2 - Fyzikální a chemické požadavky na hořčice

Hořčice
plnotučná a speciálníkremžská
sušina v % nejméně2032
cukr jako sacharóza v % nejméně5,0 plnotučná, nestanovuje se u speciální16
kyselost jako kyselina octová v % nejvýše2,51,9
tuk v % nejméně3,6 plnotučná, nestanovuje se u speciální-
písek v % nejvýše0,10,1

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, v platném znění.

Přesunout nahoru