Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 388/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 157/2016
Platnost od 02.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

388

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2016,

kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo kultury stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění zákona č. 495/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb. a vyhlášky č. 412/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 části A písm. d), § 3 odst. 1 části A písm. e) a § 4 odst. 1 části A písm. e) se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména a“.

2. V § 2 odst. 1 části A se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

3. V § 2 odst. 1 části A písmeno j) zní:

j) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

4. V § 2 odst. 1 části A písmeno k) zní:

k) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

5. V § 2 odst. 1 části A písm. l), § 3 odst. 1 části A písm. m) a § 4 odst. 1 části A písm. k) se slova „jméno a příjmení nebo obchodní firma“ nahrazují slovy „jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název“.

6. V § 2 odst. 1 části A písm. n), § 3 odst. 1 části A písm. n) a § 4 odst. 1 části A písm. m) se slova „identifikační údaje o právním nástupci“ nahrazují slovy „název a sídlo právního nástupce“.

7. V § 2 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno o), které zní:

o) údaj o tom, že registrovaná církev a náboženská společnost má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

8. V § 2 odst. 1 části B písm. g) se za slovo „církev“ vkládají slova „a náboženská společnost“.

9. V § 2 odst. 2 písm. b), § 3 odst. 1 části B písm. a) a § 5 odst. 1 se slova „osobních údajů“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“.

10. V § 3 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).

11. V § 3 odst. 1 části A písmeno l) zní:

l) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení evidence evidované právnické osoby s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

12. V § 3 odst. 1 části A písmeno m) zní:

m) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

13. V § 3 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno q), které zní:

q) údaj o tom, že evidovaná právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

14. V § 4 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).

15. V § 4 odst. 1 části A písmeno j) zní:

j) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

16. V § 4 odst. 1 části A písmeno k) zní:

k) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

17. V § 4 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno o), které zní:

o) údaj o tom, že svaz církví a náboženských společností má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy mu byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

18. V § 6 odst. 1 se slova „Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:“ nahrazují slovy „Ministerstvo vydává“.

19. V § 6 odst. 7 se slova „osobní údaje“ nahrazují slovy „identifikační údaje“.

20. Přílohy č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Vzor výpisu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Vzor výpisu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Vzor výpisu z Rejstříku svazů církví a náboženských společností

Vzor výpisu z Rejstříku svazů církví a náboženských společností

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Vzor výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob

Vzor výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Mgr. Herman v. r.

Přesunout nahoru