Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/2016 Sb.Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Částka 14/2016
Platnost od 29.01.2016
Účinnost od 29.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2016

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a § 47 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,

b) způsob výpočtu úspory primární energie,

c) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kogenerační jednotkou zařízení schopné pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla,

b) kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW,

c) mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 50 kW,

d) celkovým palivem energie v palivu vstupující do kogenerační jednotky, která odpovídá jeho množství a výhřevnosti a je využita v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla a elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo se jedná o teplo vstupující do kogenerační jednotky, které nepochází z kombinované výroby elektřiny a tepla a které vzniklo jako vedlejší produkt jiné výroby nebo v jiném než spalovacím procesu; kondenzát vrácený z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu se nezahrnuje do celkového paliva,

e) poměrem elektřiny a tepla poměr mezi elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečným teplem při plném kombinovaném režimu na základě provozních údajů kogenerační jednotky.

(2) Dále se pro účely této vyhlášky technologií kombinované výroby elektřiny a tepla rozumí

a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,

b) parní protitlaká turbína,

c) parní kondenzační odběrová turbína,

d) plynová turbína s dodávkou tepla,

e) spalovací motor,

f) mikroturbína,

g) Stirlingův motor, h) palivový článek,

i) parní stroj,

j) organický Rankinův cyklus, nebo

k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

§ 3

Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví pro kogenerační jednotku vymezenou systémovou hranicí za období podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů (dále jen „vykazované období“).

(2) Za systémovou hranici jedné kogenerační jednotky se považuje vymezená oblast tvořená vstupem celkového paliva do kotle nebo kotlů nebo jinými zdroji tepla a výstupem energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla z výstupu technologie kombinované výroby elektřiny a tepla.

(3) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobně elektřiny zapojeny za sebou v sériové kombinaci tak, že teplo ve formě páry nebo plynu z jedné technologie vstupuje do technologie další, považují se propojené technologie vždy za součást jedné kogenerační jednotky.

(4) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobě elektřiny připojeny paralelně na společnou parní sběrnici, považuje se za systémovou hranici kogenerační jednotky poměrná část z celkového paliva odpovídající spotřebě páry pro technologie kombinované výroby elektřiny a tepla a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla z této technologie ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.

(5) Je-li ve výrobně elektřiny současně uspořádání technologií kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 (například sérioparalelní nebo kaskádové zapojení různých technologií kombinované výroby elektřiny a tepla), pak se za systémovou hranici kogenerační jednotky považuje nejmenší možné vymezení oblasti kogenerační jednotky, u kterého lze jednoznačně stanovit vstup celkového paliva a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.

(6) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období naměřené na výstupu generátorů elektřiny kogenerační jednotky, pokud celková účinnost stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce za vykazované období dosáhla

a) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,

b) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a c) nejméně 80 %.

(7) Pro kogenerační jednotku s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 6, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(8) Úspora primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla se stanoví postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob určení množství elektřiny z druhotných zdrojů

Množství elektřiny z druhotných zdrojů se stanoví za výrobnu elektřiny za vykazované období. Výpočet množství elektřiny z druhotných zdrojů za vykazované období se provede podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů.

§ 5

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro výrobnu elektřiny.

(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

Přechodné ustanovení

Pokud vykazované období skončí až po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle této vyhlášky.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, se zrušuje.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

1. Celková účinnost kogenerační jednotky ηcelk se stanoví podle vzorce:

ηcelk = (Esv + EM + Q)/((QPAL KJ),

kde:

Esv je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh]

EM je množství mechanické energie získané transformací energie v kogenerační jednotce v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, která není dále transformována na elektřinu [MWh]

Q je množství užitečného tepla [MWh]

QPAL KJ je množství celkového paliva [MWh].

2. Je-li část paliva zpětně získána v chemikáliích a využita, lze ji před výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkového paliva.

3. Množství mechanické energie EM se stanoví jako množství tepelné energie využité k přeměně na mechanickou energii, která nebyla využita k výrobě elektřiny, nebo jako množství mechanické energie, které bylo předáno látce nebo jinému zařízení, které nevyrábí elektřinu.

4. Stanovená hodnota mechanické energie EM se použije pouze jako vstup pro výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky nebo při stanovování elektrické účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla používané při výpočtu úspory primární energie podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

5. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší, než stanoví § 3 odst. 6 a pokud v kogenerační jednotce dochází k výrobě elektřiny, která není vázaná na užitečné teplo, rozdělí se celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. V tomto případě se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví podle následujícího vzorce:

EKVET = Q * CSKUT,

kde:

EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]

Q je množství užitečného tepla [MWh]

CSKUT je poměr elektřiny a tepla [-].

6. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než hodnoty uvedené v § 3 odst. 6 a veškerá vyrobená elektřina je vázaná na užitečné teplo, pak je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla rovno svorkové výrobě elektřiny kogenerační jednotky a nedochází k rozdělování celkového množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny.

7. Pokud je vypočtená hodnota množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla EKVET vyšší než naměřená hodnota celkového množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů, použije se jako množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla naměřená hodnota celkového množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů.

8. Do množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se nezapočítává množství elektřiny vyrobené samostatně bez dodávky užitečného tepla.

9. Do množství užitečného tepla Q se započítává například teplo dodané do soustavy zásobování tepelnou energií, teplo ve spalinách vzniklé z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla použité pro přímé vytápění nebo potřeby sušení nebo teplo určené k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru tepla pro vlastní spotřebu kogenerační jednotky využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. Do množství užitečného tepla se nezapočítává například množství tepla dodaného přímo z kotlů nebo redukčních stanic bez výroby elektřiny. Dodávka užitečného tepla se sníží o množství tepla obsaženého v kondenzátu vráceném z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu.

10. V případě, že kogenerační jednotky využívají společnou parní sběrnici, rozdělí se množství celkového paliva mezi jednotlivé kogenerační jednotky v poměru podle množství páry spotřebované jednotlivými kogeneračními jednotkami.

11. Poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě skutečně změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném kombinovaném režimu s pouze užitečným teplem, nejpozději poslední den před předáním prvního výkazu podle vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích energie do systému operátora trhu nebo bezprostředně po každé změně, která může poměr elektřiny a tepla významně ovlivnit. Jedná se o jednorázové měření hodnot užitečného tepla a příslušné elektřiny, ze kterých je stanoven poměr CSKUT.

12. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo vlastnosti kogenerační jednotky není provoz při plném kombinovaném režimu s výrobou elektřiny vázanou pouze na užitečné teplo možný, stanoví výrobce poměr elektřiny a tepla CSKUT podle vzorce:

CSKUT = (ESV1 - ESV2)/Q,

kde

ESV1 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů při provozním stavu s nejvyšší v běžném provozu dosažitelnou výrobou užitečného tepla Q a současně při nejvyšší v běžném provozu dosažitelné spotřebě paliva [MWh]

ESV2 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů při provozním stavu vycházejícím z provozního stavu měření ESV1, kdy je zastavena dodávka užitečného tepla a dodávka paliva je snížena takovým způsobem, aby produkce jiného než užitečného tepla byla totožná s provozním stavem při stanovení ESV1 [MWh]

Q je množství užitečného tepla [MWh].

13. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při venkovní teplotě do 15 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota stejná pro oba provozní stavy.

14. Nelze-li poměr elektřiny a tepla CSKUT věrohodně stanovit z naměřených hodnot získaných v rámci jednorázového měření podle bodů 11 až 13, je možné stanovit průměrnou hodnotu poměru elektřiny a tepla CSKUT výpočtem s použitím energetické bilance sestavené za kalendářní měsíc na základě skutečně naměřených hodnot.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

Způsob určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla

1. Výše úspory primární energie (UPE) při kombinované výrobě elektřiny a tepla se pro kogenerační jednotku vypočte podle vzorce:

UPE = (1 - 1 / ( ηqT / ηrV + ηeT / ηrE )) *100 [%]

přičemž dílčí účinnosti výroby tepla ηqT a elektřiny ηeT se stanoví podle vzorců:

ηqT = Q / QPAL KVET [-]

ηeT = EKVET / QPAL KVET [-],

kde:

ηqT je účinnost tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství užitečného tepla vyrobeného v kogenerační jednotce dělené množstvím části celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [-]

ηeT je elektrická účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce vázané na výrobu užitečného tepla dělené množstvím části celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla; pokud kogenerační jednotka vyrábí mechanickou energii, může být elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla navýšena o množství elektřiny ekvivalentní této mechanické energii uvedené v bodě 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce [-]

ηrV je harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla uvedená v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla2) [-]

ηrE je harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla2) přizpůsobená průměrným klimatickým podmínkám v České republice na průměrnou roční teplotu 8 °C [-]

EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]

Q je množství užitečného tepla [MWh]

QPAL KVET je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [MWh].

2. Část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla QPAL KVET se stanoví ze vzorce:

QPAL KVET = QPAL KJ - QPAL NEKVET [MWh],

kde:

QPAL KJ je množství celkového paliva [MWh]

QPAL NEKVET je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh].

QPAL KVET je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [MWh].

Část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla QPAL KVET musí splnit podmínku:

QPAL KVET ≥ EKVET + Q + EM [MWh].

Pokud není výše uvedená podmínka splněna, bude hodnota QPAL KVET rovna součtu hodnot elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla EKVET, užitečného tepla Q a mechanické energie EM.

3. Hodnota QPAL NEKVET se stanoví ze vztahu:

QPAL NEKVET = ENEKVET / ηE NEKVET [MWh],

kde:

ENEKVET je množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla

[MWh]

ηNEKVET je účinnost kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla[-]

ENEKVET = ESV - EKVET [MWh],

kde:

ESV je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh].

4. Hodnota ηE NEKVET

a) se stanoví pro kogenerační jednotku s technologií podle § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) na základě provozních údajů kogenerační jednotky za vykazované období podle vzorce:

ηE NEKVET = ESV / QPAL KJ [-],

kde:

ESV je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh]

QPAL KJ je množství celkového paliva [MWh],

b) se stanoví pro kogenerační jednotku s technologií podle § 2 odst. 2 písm. a) a c) na základě provozních údajů kogenerační jednotky pracující při nejvýše dosažitelném elektrickém výkonu v obvyklém provozu a současně provozované bez dodávky užitečného tepla v plně kondenzačním režimu provozu nebo v provozu blížícím se stavu, kdy bude užitečné teplo blízké nulové hodnotě při respektování technických možností daného zařízení a jeho nepoškozování, při venkovní teplotě nižší než 15 °C podle vzorce uvedeného v písmeni a), tato účinnost může být stanovena z průměrných hodnot za vykazované období nebo jednorázově z provozních údajů,

c) se v případě obtížného zjištění množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla ve vykazovaném období z důvodu zapojení kogenerační jednotky do poskytování podpůrných služeb podle jiného právního předpisu3) může stanovit pro zařízení s převažující výrobou elektřiny a malými dodávkami tepla v poměru Esv/Quž rovným nebo větším než je hodnota 4,4 podle vzorce:

ηE NEKVET = ( ESV - EKVET ) / (QPAL KJ - SPAL* ( Q + EKVET / ( ηm * ηg ) ) ) [-],

kde:

ESV je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh]

EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]

QPAL KJ je množství celkového paliva [MWh]

Q je množství užitečného tepla [MWh]

SPAL je měrná spotřeba energie v palivu na výrobu tepla na výstupu z kogenerační jednotky [MWh /MWh]

ηm je mechanická účinnost turbíny; v případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije se hodnota 0,99 [-]

ηg je účinnost generátoru; v případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije se hodnota 0,98 [-].

Hodnota sPAL se stanoví podle vzorce:

spal = mpal * kq

kde:

mpal je měrná spotřeba paliva na výrobu tepla (mpal = 1 / ηk) ; kde ηk je účinnost kotle

kq je koeficient vlastní spotřeby a ztrát tepla

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 37/2016 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU

3) § 23 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.

Přesunout nahoru