Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 365/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Částka 145/2016
Platnost od 11.11.2016
Účinnost od 15.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

365

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. listopadu 2016

o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé podmínky provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (dále jen „mimořádná podpora“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2

Žádost o poskytnutí mimořádné podpory

(1) Fond poskytne mimořádnou podporu podle § 1 na základě žádosti na chov

a) krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka, nebo

b) prasnic.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka je závazek žadatele, že v období od 25. listopadu 2016 do 30. dubna 2017 splní jednu z těchto podmínek:

a) nenavýší meziročně tržní produkci mléka mezi obdobím od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a obdobím od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017,

b) bude členem organizace producentů mléka podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění nařízení vlády č. 314/2016 Sb.,

c) zúčastní se akreditovaného režimu jakosti mléka,

d) bude hospodařit v režimu ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo

e) bude absolvovat školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik producentů mléka.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic je závazek žadatele, že v období od 25. listopadu 2016 do 30. dubna 2017 splní jednu z těchto podmínek:

a) nenavýší meziročně tržní produkci vepřového masa mezi obdobím od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 a obdobím od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017,

b) bude členem organizace producentů vepřového masa podle nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků,

c) zúčastní se akreditovaného režimu jakosti vepřového masa,

d) bude hospodařit v režimu ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo

e) bude absolvovat školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik producentů vepřového masa.

(4) Žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí mimořádné podpory podle odstavců 1 až 3 nejpozději do 25. listopadu 2016 na formuláři vydaném Fondem.

§ 3

Poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni 30. září 2016 chovala krávy v systému chovu s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona (dále jen „ústřední evidence“).

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na krávu vedenou v ústřední evidenci za předpokladu, že chová nejméně 3 krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka.

§ 4

Poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni 30. září 2016 chovala prasnice na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na prasnici vedenou v ústřední evidenci za předpokladu, že chová nejméně 3 prasnice.

§ 5

Zveřejnění výše sazby mimořádné podpory

Výši sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka na 1 krávu podle § 3 a výši sazby mimořádné podpory na chov prasnic na 1 prasnici podle § 4 zveřejní Fond nejpozději do 15. prosince 2016 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Zvýšení sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka

Fond poskytne mimořádnou podporu na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka zvýšenou o 20 %, pokud měl žadatel o poskytnutí mimořádné podpory evidováno v ústřední evidenci ke dni 30. září 2016 nejvýše 50 krav.

§ 7

Poskytnutí informace o splnění závazku

(1) Žadatel o mimořádnou podporu na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka doručí Fondu do 30. června 2017 informaci o splnění závazku podle § 2 odst. 2.

(2) Žadatel o mimořádnou podporu na chov prasnic doručí Fondu do 30. června 2017 informaci o splnění závazku podle § 2 odst. 3.

§ 8

Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka a snížení sazby mimořádné podpory

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 3 odst. 1 doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka Fondu po lhůtě stanovené v § 2 odst. 4, tuto žádost zamítne.

(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci jsou ke dni 30. září 2016 vedeny na žadatele podle § 3 odst. 1 méně než 3 krávy, žádost o poskytnutí mimořádné podpory zamítne.

(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka vedených na žadatele podle § 3 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je vyšší než počet uvedený v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše mimořádné podpory počet uvedený v ústřední evidenci.

(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka vedených na žadatele podle § 3 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je nižší než počet uvedený v ústřední evidenci, mimořádnou podporu odpovídajícím způsobem sníží.

§ 9

Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic a snížení sazby mimořádné podpory

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 4 odst. 1 doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic Fondu po lhůtě stanovené v § 2 odst. 4, tuto žádost zamítne.

(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci je ke dni 30. září 2016 vedeno na žadatele podle § 4 odst. 1 méně než 3 prasnice, žádost o poskytnutí mimořádné podpory zamítne.

(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 4 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je vyšší než počet uvedený v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše mimořádné podpory na chov prasnic počet uvedený v ústřední evidenci.

(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 4 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je nižší než počet uvedený v ústřední evidenci, mimořádnou podporu odpovídajícím způsobem sníží.


§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby.

Přesunout nahoru