Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 350/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

Částka 138/2016
Platnost od 31.10.2016
Účinnost od 01.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

350

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2016,

kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. a vyhlášky č. 312/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.“.

2. V § 8 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) velikost vodních útvarů,“.

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j).

3. V § 8 odst. 5 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až m), která včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

j) přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění, na jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové,

k) normy jakosti podzemní vody22), se kterými riziko souvisí, včetně skutečných nebo možných způsobů využití nebo funkcí útvarů podzemních vod a vztahů mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

l) v případě přirozeně se vyskytujících látek informaci o úrovni přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod,

m) informaci o případném překročení prahových hodnot,“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

22) § 2 písm. c) vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno n).

4. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní:

(6) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro útvary podzemních vod dále obsahuje

a) prahové hodnoty, které platí na celostátní úrovni nebo na úrovni dílčího povodí nebo národních částí mezinárodních oblastí povodí nebo na úrovni útvaru či skupiny útvarů podzemních vod, a určení vztahu mezi prahovými hodnotami a

1. úrovněmi pozadí v případě přirozeně se vyskytujících látek,

2. souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

3. normami jakosti podzemní vody22) a jinými normami pro ochranu vod a

4. veškerými dostupnými informacemi o toxikologii, ekotoxikologii, perzistenci a bioakumulačním potenciálu znečišťujících látek a jejich tendenci se rozptylovat,

b) postup použití metodiky při určení úrovní pozadí podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod23),

c) důvody pro nestanovení prahových hodnot pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele z minimálního seznamu znečišťujících látek a jejich ukazatelů23),

d) hlavní prvky hodnocení chemického stavu podzemních vod, včetně úrovně, metody a období shrnutí výsledků monitorování, definice přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho výpočtu podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod24).

23) Příloha č. 1 část B vyhlášky č. 5/2011 Sb.

24) § 7 a příloha č. 3 vyhlášky č. 5/2011 Sb.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2. tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) další informace podle § 8 odst. 5 a 6.“.

6. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 1.2. doplňují slova „podle § 8 odst. 5“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.


Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru