Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 348/2016 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

Částka 137/2016
Platnost od 31.10.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

348

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2016

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2017 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“) a regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 19, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“):

a) poskytovateli lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona,

b) poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c) poskytovateli specializované ambulantní péče, poskytovateli hemodialyzační zdravotní péče a poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“),

d) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) poskytovateli v oboru zubního lékařství,

f) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i) poskytovateli zdravotnické záchranné služby, poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli lékařské pohotovostní služby a poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j) poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami a

k) poskytovateli lékárenské péče.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky rok 2015.

(2) Hodnoceným obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky rok 2017.

(3) Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2015, poskytovatelem vykázané do 31. března 2016 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2016. Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2017, poskytovatelem vykázané do 31. března 2018 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2018.

(4) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních zdravotních služeb nebo zdravotních služeb vyžádaných, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem v konkrétní odbornosti ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet unikátních pojištěnců spočte jako součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(5) Globálním unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem lůžkové péče v libovolné odbornosti v rámci vlastních či vyžádaných zdravotních služeb v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem, bez ohledu na to, v které odbornosti, ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu globálních unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených u daného poskytovatele pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet globálních unikátních pojištěnců spočte jako součet globálních unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu globálních unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(6) Při výpočtu celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za zdravotní výkony (dále jen „výkon“) za referenční období podle příloh č. 5 a 8 k této vyhlášce se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2017, do nichž nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

(7) Pokud dojde v hodnoceném období ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada ve stejné výši jako v případě českých pojištěnců.

§ 4

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9, 10, 12, 13 a 14 k této vyhlášce.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) a e) zákona a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, hrazené paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství nehrazených podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna omezí výši úhrady poskytovatelům v oboru zubní lékařství tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství v roce 2017 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tyto hrazené služby, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu neodkladné péče oproti roku 2015, zdravotní pojišťovna tento větší objem uhradí.

§ 9

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč, s výjimkou nasmlouvaných přepravních kódů podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2016.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, s výjimkou nasmlouvaných přepravních kódů podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2016.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

§ 15

(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 104 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2016. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2016 sjednána k 31. prosinci 2016, stanoví se úhrada ve výši 1092 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.

(2) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 104 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2016. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2016 sjednána k 31. prosinci 2016, stanoví se úhrada ve výši 1404 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.

(3) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 104 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2016. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2016 sjednána k 31. prosinci 2016, stanoví se úhrada ve výši 395 Kč.

(4) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 104 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2016. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2016 sjednána k 31. prosinci 2016, stanoví se úhrada ve výši 499 Kč.

(5) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů. Tento výkon může být pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného pobytu pojištěnce.

(6) Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 839 Kč.

§ 16

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014.

(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných poskytovatelů v roce 2014.

(3) Úhrada podle odstavců 1 a 2 se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby.

(4) Ustanovení podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče při poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.

§ 17

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 13 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třináctinásobku počtu receptů v roce 2014, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů v roce 2014.

§ 18

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 10000 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby stanovené podle části A bodů 2.1.1, 3.5, 4 a 6 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 19

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 005 - nemocniční lékárenství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.


§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 4

A) Hrazené služby podle § 4 odst. 1

1. Úhrada poskytovateli v roce 2017 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a úhradu za ambulantní péči (dále jen „ambulantní složka úhrady“). Pro výpočet referenčních hodnot individuálně smluvně sjednané složky úhrady, úhrady formou případového paušálu, úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu a ambulantní složky úhrady jsou do výpočtu zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2015, poskytovatelem vykázané do 31. března 2016 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2016.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1.1 Výše a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů4) (dále jen „Klasifikace“) do bazí

a) 0501, 0507, 0511, 0516,

b) 0522, 0523, 0524, 0526, 0527, 0528

uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce (dále jen „vyjmenované baze“) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Úhrada za hrazené služby zařazené podle Klasifikace do vyjmenovaných baží se nezapočítává do úhrady uvedené v bodech 3 a 4.

Nedojde-li k dohodě o výši úhrady individuálně smluvně sjednané složky úhrady mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou do 31. března 2017, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši ÚHRho vypočtené takto:

(n{X * ÚHRi2015}n)
ÚHRho= min

PPiho *

——————;

{X * ÚHRi2015}

- EM2017, 92017,

i=1PPi2015i=1

kde:

ÚHRho úhrada poskytovateli v hodnoceném období.

PPiho počet případů u daného poskytovatele ve vyjmenované bazi v hodnoceném období, kde i = 1 až n, kde n je počet vyjmenovaných bazí.

PPi2015 počet případů u daného poskytovatele ve vyjmenované bazi v referenčním období, kde i = 1 až n, kde n je počet vyjmenovaných bazí.

X nabývá hodnoty 1,03 pro baze uvedené v bodě 2.1.1 písm. a) a hodnoty 1 pro baze uvedené v bodě 2.1.1 písm. b).

EM2017,92017 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných baží, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ÚHRi2015 celková úhrada poskytovateli za vyjmenovanou bazi v referenčním období, kde z = 1 až n, kde n je počet vyjmenovaných bazí, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněné hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

2.1.2 Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i jiné hrazené služby, než je uvedeno v bodě 2.1.1. Úhrada za tyto služby se nezapočítává do úhrady uvedené v bodech 3 a 4.

a. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 0001, 0002, 0003, 0014, 0204, 0802, 0804, 0818 a 1101 a zohlednit tak změnu cen materiálů obsažených v jednotlivých bazích.

b. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované péče podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 2250 až 2255, a zohlednit tak zvýšené náklady na poskytování vysoce specializované péče a zajištění dostatečné kapacity poskytovatele, nutné k zajištění dostupnosti i za mimořádných událostí.

c. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 0138 až 0140, 0638, 0733, 1801 až 1834 a 2401 až 2435 a umožnit zlepšení zajištění péče o infekční pacienty a zohlednit vyšší fixní náklady.

d. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 1105, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 76419 podle seznamu výkonů.

e. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 0403, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 25112 podle seznamu výkonů.

f. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, pokud bude v rámci baze vykázán DRG marker č. 07257 nebo 07258 podle Klasifikace.

g. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 0819, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 66039 nebo 66041 podle seznamu výkonů.

h. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou sjednat ve smlouvě rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb i pro jiné hrazené služby, než je uvedeno v bodě 2.1.2 písm. a) až g).

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, se stanoví podle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku v jednotkové ceně, maximálně však ve výši uvedené v bodech 2.2.1 a 2.2.2:

2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví maximální úhrada na jeden podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2015.

2.2.2 Pro onemocnění nebo diagnostické skupiny:

a. Fabryho choroba,

b. Gaucherova choroba,

c. Niemen-Pickova choroba,

d. Mukopolysacharidóza I,

e. Mukopolysacharidóza II,

f. Mukopolysacharidóza VI,

g. Pompeho choroba,

h. Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu,

i. Dědičná tyrozinemie typu I,

j. Crohnova nemoc,

k. Colitis ulcerosa,

l. Plicní arteriální hypertenze,

m. Juvenilní artritida,

n. Revmatoidní artritis,

o. Bechtěrevova choroba,

p. Psoriatrická artritida,

q. Psoriáza těžká,

r. Astma,

s. Parkinsonova nemoc,

t. Roztroušená skleróza,

u. Hepatitida,

v. Melanom,

w. Nádory ovárií,

x. Oftalmologie-diabetes mellitus,

y. Oftalmologie,

z. Pneumologie,

aa. Zhoubné nádory prostaty,

bb. Autoinflamatorní onemocnění,

cc. Akromegalie,

dd. Centrální venózní okluze,

ee. Digitální ulcerace u systémové sklerodermie,

ff. Endokrinní oftalmopatie,

gg. Idiopatická plicní fibróza,

hh. Narkolepsie s kataplexií,

ii. Nádory hlavy a krku,

jj. Nádory prsu,

kk. Nukleární medicína,

ll. Nádory žaludku,

mm. Osteosarkom,

nn. Sarkomy měkké tkáně,

oo. Vitreomakulární trakce,

pp. Onemocnění neuvedená v bodech 2.2.1 a 2.2.2 písm. a) až oo).

se stanoví maximální úhrada takto:

Uhrmax =

p(Uhri,2015)+q()+
12*————* UOPi,2017Uhrj,2015 * 1,10
i=1Mi,2015j=1
r()+++
Uhrk,2015 * 1,20UhrRS,2015 * 1,24Uhrhep,2016 * 1,10
k=1
s()+t(+)+u()
Uhrl,2015 * 1,60Uhrm,2015 * 1,30Uhrn,2015 * 1,20
l=1m=1n=1

kde:

Uhrmax je maximální úhrada v roce 2017.

i nabývá hodnot 1 až p, kde p je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. a) až i).

j nabývá hodnot 1 až q, kde q je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. j) až 1).

k nabývá hodnot 1 až r, kde r je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. m) až s).

l nabývá hodnot 1 až s, kde s je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. v) až aa).

m nabývá hodnot 1 až t, kde t je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. bb) až oo).

n nabývá hodnot 1 až u, kde u je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2 písm. pp).

Uhri,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění i.

Mi,2015 je součet měsíců, po které byla léčba onemocnění i poskytována každému jednotlivému pojištěnci s tímto onemocněním v roce 2015.

UOPi,2017 je počet unikátních pojištěnců léčených v roce 2017 na příslušné onemocnění i.

Uhrj,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění j.

Uhrk,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění k.

UhrRS,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění uvedeného v bodě 2.2.2 písm. t).

Uhrhep,2016 je celková úhrada v roce 2016 za léčbu onemocnění uvedeného v bodě 2.2.2 písm. u).

Uhrl,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění /.

Uhrm,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění m.

Uhrn,2015 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění n.

Maximální úhrada je stanovena pro všechny skupiny onemocnění dohromady.

2.2.3 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem.

3. Úhrada formou případového paušálu

3.1 Případy hospitalizací se při výpočtu CM2017,014 a CM2015,014 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro Klasifikaci a sestavování případů hospitalizací platných pro rok 2017.

3.2 Pro výkony doprovodu č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů, vyjmuté z platby případovým paušálem, se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 406 Kč.

3.3 Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2016.

3.4 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně.

3.5 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se ve výši CELK PUdrg,2017 podle výrazu:

{1;CMred,2017,014,10}

CELK PUdrg,2017 = min

——————————

* IPU * IZP - EP2017,10 ,

0,96*CM2015,014,10

kde:

CM2015,0104,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

EM2017,10 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a kde IPU je individuální paušální úhrada vypočtená takto:

(i) IPU = 1,092 * PUdrg,2015,10,

kde:

PUdrg,2015,10 je referenční výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce. Pokud je poskytovatel v průběhu celého hodnoceného období držitelem certifikátu kvality a bezpečí podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, ve znění pozdějších předpisů, může mu zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU zvýšit PUdrg,2015,10 až o jedno procento. PUdrg,2015,10 se vypočte následovně:

{}*CM2015,012,10

PUdrg,2015,10 = max

CM2015,012 * ZSmin,10; CELK PUdrg,2015 + EM2015

————————— ,
CM2015,012

kde:

CELK PUdrg,2015 je celková úhrada formou případového paušálu v referenčním období.

ZSmin,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 33500 Kč pro poskytovatele, který má současně statut centra vysoce specializované onkogynekologické péče, centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované traumatologické péče, centra vysoce specializované onkologické péče a centra vysoce specializované hematoonkologické péče s transplantační jednotkou podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 24000 Kč.

EM2015 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle příloh č. 10 a 13 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

CM2015,012,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze dle přílohy č. 10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2015.

CM2015,012 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze dle příloh č. 10 a 13 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2015.

(ii) CMred,2017,014,10 se vypočítá následovně:

a) Pokud je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním nebo hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo 5, menší nebo roven 100 nebo pokud PPRdrg,2017,4,5 ≤ 0,1 * PPdrg,2017 nebo pokud PPRdrg,2015,4,5 ≤ 0,1 * PPdrg,2015, stanoví se redukovaný casemix takto:

{()0,2*(CM2015,014,10)0,8},

CMred,2017,014,10 = min

CM2017,014,10;

CM2017,014,10

X * PPdrg,2017 *

—————————
PPdrg,2015

kde:

X nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle přílohy č. 14 k této vyhlášce větší než 0,01, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle přílohy č. 14 k této vyhlášce menší nebo roven 0,01.

CM2017,014,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobený indexy 2017.

PPdrg,2017 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPdrg,2015 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

b) V ostatních případech:

CMred,2017,014,10 = CMred 1 + CMred 2,

kde:

{)0,2* (CM1,2015,014,10)0,8},

CMred 1 = min

CM1,2017,014,10; (CM1,2017,014,10

X * PP1,drg,2017 *————————
PP1,drg,2015

kde:

CM1,2017,014,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem

vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny přeložením pacienta k poskytovateli následné péče nebo na oddělení následné péče téhož poskytovatele (dále jen „kód ukončení léčení 4“) nebo přeložením pacienta k jinému poskytovateli akutní lůžkové péče (dále jen „kód ukončení léčení 5“), vynásobených indexy 2017.

CM1,2015,014,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených indexy 2017.

PP1,drg,2017 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PP1,drg,2015 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

a kde:

[ 1; (

1,05 *

PPRdrg,2015,4,5PPdrg,2017)],

CMred 2 = CM2017,014,10,4,5 * min

————————

*

——————
PPRdrg,2017,4,5PPdrg,2015

kde:

CM2017,014,10,4,5 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo 5.

PPdrg,2017 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPdrg,2015 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPRdrg,2017,4,5 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo 5.

PPRdrg,2015,4,5 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly kódem ukončení léčení 4 nebo 5.

(iii) IZP je index změny produkce vypočtený takto:

IZP = 1 + IZP1 + IZP2

{[

0; 0,85 * min

(CMred,2017,014,10)]}

IZP1=

max

————————

- 1,03; 0,07

* IGUP1

CM2015,014,10
{[

0; 0,65 * min

(CMred,2017,014,10)]}

IZP2=

max

————————

- 1,10; 0,10

* IGUP2

CM2015,014,10

kde:

IGUP je index změny počtu globálních unikátních pojištěnců vypočtený jako:

a) Pokud

CMred,2017,014,10
————————≠ 1,
CM2015,014,10

potom:

[

0; min

(GUP2017)]
( ———————— − 1)
GUP2015

IGUP1= max

1; —————————————————
0,5 * min [(CMred,2017,014,10− 1) ; 0,10]
—————————
CM2015,014,10
[

0; min

(GUP2017)]
( ———————— − 1)
GUP2015

IGUP2= max

1; —————————————————
0,5 * min [(CMred,2017,014,10− 1) ; 0,20]
—————————
CM2015,014,10

b) Pokud

CMred,2017,014,10= 1
—————————
CM2015,014,10

potom

IGUP2 = 1.

kde:

GUP2017 je počet globálních unikátních pojištěnců, na které byly vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

GUP2015 je počet globálních unikátních pojištěnců, na které byly vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

4. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu

4.1. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce.

4.2. Případy hospitalizací se při výpočtu CM2017,014,13 a CM2015,014 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro Klasifikaci a sestavování případů hospitalizací platných pro rok 2017.

4.3. Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2016.

4.4. Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 13 k této vyhlášce vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví úhrada ve výši:

1,092 * CM2017,014,13 * max{IZS2015; ZSrnín,13} − EM2017,13,

kde:

CM2017,014,13 je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017.

EM2017,13 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ZSmin,13 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 27000 Kč.

IZS2015 je individuální základní sazba vypočtená takto:

PUdrg,2015
—————— ,
CM2015,014

kde:

PUdrg,2015 je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v přílohách č. 10 a 13 k této vyhlášce, včetně vypořádání regulačních omezení s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, zvýšené o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami bodu platnými v referenčním období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

CM2015,014 je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v přílohách č. 10 a 13 k této vyhlášce vynásobených indexy 2017.

5. V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům a dále v případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,12 Kč.

V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace.

6. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby, hrazených služeb v odbornosti nemocniční lékárenství a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 a 927 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci a při propuštění z hospitalizace.

6.1. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části D a E přílohy č. 2 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nepoužijí.

6.2. Pro specializovanou ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatele v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v části A bodu 1 a 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle části A bodu 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce a regulačních omezení uvedených v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se pro specializovanou ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatele v odbornostech 905, 919 a 927 nepoužijí.

6.3. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 nepoužijí.

6.4. Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodů 1 a 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a pro metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce se stanoví úhrada podle bodu 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 a 4 přílohy č. 5 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů nepoužije.

6.5. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v bodě 1 a 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodu 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů nepoužije.

6.6. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v bodě 1 a 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodu 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů nepoužije.

6.7. Pro výkony poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 1 písm. a) a b) přílohy č. 8 k této vyhlášce.

6.8. Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle § 8.

6.9. Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby se hradí podle § 14.

6.10. Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 005 - nemocniční lékárenství se hradí podle § 19.

6.11. Maximální úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodu 6.4. se stanoví ve výši:

Úhr_ambmax,kompl = Úhr_amb2015,kompl * 1,092,

kde:

Úhr_ambmax,kompl je maximální celková úhrada poskytovateli za hrazené služby, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, poskytnuté v hodnoceném období podle bodu 6.4.

Úhr_amb2015,kompl je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 6.4., včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

Úhr_amb2015ikompl = Úhr_amb2015

*ni=1 {PBi,2015,kompl * HBi,2017} + KP2015,kompl

Úhr_amb2015,kompl = Úhr_amb2015

————————————————————
mi=1 {PBi,2015,kompl * HBi,2017} + KP2015

kde:

Úhr_amb2015 je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1. až 6.10., včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

PBi,2015,kompl je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=\ až n, kde n je počet výkonů podle bodu 6.4. a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2017.

HBi,2017 je hodnota bodu příslušící k danému výkonu i ve výši hodnoty bodu podle § 8, 14 a 19 a podle přílohy č. 2 až 8 k této vyhlášce, kde i = 1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 6.4., resp. kde i = 1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1. až 6.10.

KP2015,kompl je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 6.4.

PBi,2015 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i = 1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1. až 6.10. a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2017.

KP2015 je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1. až 6.10.

6.12. Maximální úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 6.1. až 6.10. s výjimkou bodu 6.4. se stanoví ve výši:

Úhr_ambmax,ost = Úhr_amb2015,ost * 1,092 + Hnp2017,

kde:

Úhr_ambmax,ost je maximální celková úhrada poskytovateli za hrazené služby, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 6.1. až 6.10. s výjimkou bodu 6.4.

Úhr_amb2015,ost je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1. až 6.10. s výjimkou bodu 6.4., včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

*ni=1 {PBi,2015,ost * HBi,2017} + KP2015,ost

Úhr_amb2015,ost = Úhr_amb2015

————————————————————
mi=1 {PBi,2015 * HBi,2017} + KP2015

kde:

PBi,2015,ost je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=\ až n, kde n je počet výkonů podle bodů 6.1. až 6.10. s výjimkou bodu 6.4. a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2017.

KP2015,ost je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1. až 6.10. s výjimkou bodu 6.4.

Hnp2017 je hodnota nedosažené produkce do výše CELK PUdrg,2017 vypočtená takto:

Hnp2017 = max[0; IPU − (CELK PUdrg,2017 + EM2017)]

6.13. Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na neuplatnění maximální úhrady podle bodů 6.11. a 6.12., stanoví se maximální úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 6.1. až 6.10. ve výši:

Úhr_ambmax = Úhr_amb2015 * 1,092,

kde:

Úhr_ambmax je maximální celková úhrada poskytovateli za hrazené služby, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 6.1. až 6.10.

Úhr_amb2015 je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1. až 6.10., včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

6.14. Pro nasmlouvané výkony č. 09563, 88101 podle seznamu výkonů, pro výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu a novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč. Výkony uvedené ve větě první zdravotní pojišťovna nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 6.11. až 6.13.

6.15. Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich jednotkové ceny v roce 2016.

6.16. Do maximální úhrady podle bodů 6.11. až 6.13. se nezahrnou služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů poskytnuté v souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení, a dále se do maximální úhrady podle bodů 6.11. až 6.13. nezahrne úhrada za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů.

6.17. V případě, že poskytovatel poskytuje nepřetržitou péči alespoň 16 hodin 7 dní v týdnu alespoň na jednom pracovišti v laboratoři a zároveň alespoň na jednom radiodiagnostickém pracovišti, náleží mu navýšení úhrady ve výši 0,05 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný bod za hrazené služby poskytnuté podle bodů 6.1. až 6.10. Navýšení úhrady uvedená ve větě první podléhají regulacím podle bodů 6.11. až 6.13., s výjimkou výkonů podle bodu 6.14., kde navýšení za tyto výkony nepodléhá regulacím podle bodů 6.11. až 6.13.

7. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb a změny v objemu mimořádně nákladné péče ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

8. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 109,2 % objemu úhrady za referenční období. Do výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zahrne změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb a změny v objemu mimořádně nákladné péče dohodnuté podle bodu 7, včetně změny počtu hospitalizací, počtu bodů a počtu unikátních pojištěnců. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

9. Část celkové úhrady podle části A bodů 3.5., 6.11. a 6.12. této přílohy ve výši 0,045 * PUdrg,2015 + 0,0451 * Úhr_amb2015,kompl + 0,0451 * Úhr_amb2015,ost je určena na navýšení osobních nákladů. V případě, že se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na neuplatnění maximální úhrady podle bodů 6.11. a 6.12., stanoví se část celkové úhrady podle části A bodů 3.5. a 6.13. určená na navýšení osobních nákladů ve výši 0,0451 * PUdrg,2015 + 0,0451 * Úhr_amb2015

B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace včetně zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne (OD) včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, a výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace s výjimkou dnu hospitalizace OD 00098 nebo 00099 v hodnoceném období se stanoví ve výši:

PSOD,2017 = max{1,065 * PSOD,2016; X},

kde:

PSOD,2016 paušální sazba zajeden den hospitalizace v roce 2016. V případě OD 00030 se PSOD,2016 stanoví ve výši:

PSOD,2016 = (PBOD + ROD,2014 + KPOD) * 0,9 * 1,065 + 100,

kde:

PBOD je bodová hodnota ošetřovacího dne 00030,

POD,2014 je režie přiřazená k ošetřovacímu dni 00030 v roce 2014,

KPOD je bodová hodnota kategorie pacienta podle seznamu výkonů.

X je minimální paušální sazba zajeden den hospitalizace ve výši:

ODPro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů
000051056,981157,931271,351398,381580,99
000211374,881528,911615,291755,181920,73
000221334,241436,951992,382148,672292,39
000231175,351300,381393,391496,321599,28
000241283,501403,221492,561591,631707,67
000253613,573791,923979,074093,414211,03
000261710,531806,701960,962114,082565,05
000271525,421724,842172,262343,311846,40
000281398,381526,551650,182024,532178,29
000291350,851441,491475,511588,931920,30
000301313,391389,951466,521543,081619,64
00031506,00
00032506,00

Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace OD 00098 a 00099 se v hodnoceném období stanoví ve výši PSOD,2017 = 1,095 * PSOD,2015.

c) Pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči se stanoví úhrada zajeden den pobytu ve výši, která byla sjednána na rok 2016. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2016 sjednána k 31. prosinci 2016, použije zdravotní pojišťovna výši úhrady za jeden den pobytu, která byla sjednána na rok 2016 u srovnatelného poskytovatele.

d) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se určí ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

e) Část celkové úhrady podle části B bodu 1 písm. b) této přílohy ve výši 0,0325 * PSOD,2016 je určeno na navýšení osobních nákladů.

2. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) a e) zákona se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo x PUROo x 1,26,

kde:

POPzpo je počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,

PUROo je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

c) U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období a v případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 10 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

d) Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, se nezahrnou do výpočtu celkové výše úhrady podle písm. b) a tyto hrazené služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč.

e) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se určí ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

f) Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 126 % objemu úhrady za referenční období. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení úhrady formou případového paušálu a úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu

1.1. Regulační omezení uvedená v bodě 1.4. zdravotní pojišťovna uplatní pouze v těchto případech:

a) Pokud zdravotní pojišťovna sdělila poskytovateli do 30. dubna 2017 hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněnou hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období, a zároveň

b) Pokud zdravotní pojišťovna oznámila poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů.

1.2. Revizi jednotlivého případu podle bodu 1.4. písm. a) zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a) na případy v DRG bazi, v níž poskytovatel vykázal 10 či méně než 10 případů, nebo

b) maximálně na X případů v DRG bazi, v níž poskytovatel vykázal více než 10 případů a na níž nebyla uplatněna revize podle bodu 1.4. písmene b) nebo c), kde X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bazi.

1.3. Na DRG baze, v nichž poskytovatel vykázal více než 10 případů, uplatní pojišťovna revize podle bodu 1.4. písm. b) nebo c), s výjimkou případů popsaných v bodě 1.2. písm. b).

1.4. Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy u konkrétního poskytovatele, sníží poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný CM2017,014,10, CM1,2017,014,10, CM2017,014,10,4,5 případně CM2017,014,13 (dále jen CM) takto:

a) při revizi jednotlivého případu sníží CM o:

(CMpůvodní − CMrevidovaný) x 2

nebo

b) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky méně významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bazi, sníží CM o:

((CMpůvodní − CMrevidovaný ) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,2

nebo

c) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bazi, sníží CM o:

((CMpůvodní − CMrevidovaný ) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,8

kde:

CM baze je součet relativních vah příslušné DRG baze.

DRG baze jsou agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace. Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

DRG skupina je skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace.

Relativní váha je index 2017, který je uvedený pro každou DRG skupinu v příloze č. 10 a 13 k této vyhlášce.

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze je více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze je méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

CMpůvodní je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 k této vyhlášce, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou.

CMrevidovaný je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly.

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči

2.1 Regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2017 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

(i) Celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

(ii) Celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem;

(iii) Počet globálních unikátních pojištěnců ošetřených v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce vyšší než 100 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 101 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.3 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce vyšší než 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 55 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu a novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2017 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2.4 Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2.2 a 2.3.

2.5 Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů nepoužijí.

2.6 Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2.2 a 2.3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

2.7 V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodech 2.2 a 2.3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 5

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a) 54 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 50 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,

c) 48 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 50 Kč pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

e) v případě, že poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku, vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let, navýší se kapitační sazba podle písm. a) až c) o 0,50 Kč,

Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 9 a indexů podle bodu 9.

2. Poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 31. 3. 2018 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, se zvýší roční úhrada o K x 35000 Kč,

kde:

K koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je poskytována lékařská pohotovostní služba:

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji
kraj / ZPVZPVoZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP
Hlavní město Praha0,60,10,00,20,00,10,0
Jihočeský0,60,10,00,10,00,20,0
Jihomoravský0,60,10,10,00,00,20,0
Karlovarský0,70,10,10,00,00,10,0
Kraj Vysočina0,70,10,10,00,00,10,0
Královehradecký0,60,10,10,00,00,20,0
Liberecký0,70,10,00,10,00,10,0
Moravskoslezský0,30,00,30,00,00,10,3
Olomoucký0,40,10,40,00,00,10,0
Pardubický0,70,10,10,00,00,10,0
Plzeňský0,60,10,10,00,00,20,0
Středočeský0,50,10,10,10,10,10,0
Ústecký0,70,10,10,00,00,10,0
Zlínský0,60,00,10,10,00,10,1

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKANÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

5. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

6. Pro výkony č. 01021 a 01022 a výkony očkování č. 02100, 02105, 02125 a 02130 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč.

7. Pro výkony č. 02021, 02022, 02031, 02032 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,14 Kč.

8. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

9. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let:

Věková skupinaIndex
0 - 4 roky3,97
5 - 9 let1,80
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

10. V místech, kde je možnost zdravotní pojišťovny zajistit poskytování hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost svým pojištěncům podstatně omezená a kde bylo na tyto služby ze strany zdravotních pojišťoven nejméně jednou neúspěšně vyhlášeno konání výběrového řízení, zdravotní pojišťovna poskytovateli, s kterým uzavřela v roce 2017 smlouvu o poskytování hrazených služeb v daném místě, navýší celkovou výši úhrady za hrazené služby podle části A této přílohy pomocí koeficientu navýšení ve výši 1,3.

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A bodu 1 a 2. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců, a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 5 až 9 části A použijí obdobně.

C) Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,00 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

D) Regulační omezení pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek skupiny 2 - Pomůcky pro inkontinentní, uvedených v oddíle C přílohy č. 3 zákona (dále jen „pomůcky pro inkontinentní“) předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané poskytovatelem v roce 2016 a zároveň pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem v roce 2016, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 25 % z tohoto překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Pokud poskytovatel doloží, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců, použijí se regulační omezení podle věty první přiměřeně. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 101 % celkové úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem v roce 2016.

1.2. Pokud průměrná úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 110 % celostátní průměrné úhrady za pomůcky pro inkontinentní v roce 2016 a zároveň pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za pomůcky pro inkontinentní předepsané poskytovatelem v roce 2016, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 50 % z tohoto překročení.

1.3. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů v roce 2016 a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů v roce 2016, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

1.4. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2016 a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2016, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužije, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 1.1 až 1.4.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud celková úhrada za veškeré předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní nepřevýší předpokládanou výši úhrad na příslušný druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní v roce 2017 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2017 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2017 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v roce 2017 registroval 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

8. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 až 1.4 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2017.

E) Regulační omezení pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádané hrazené služby včetně zvlášť účtovaných materiálů a zvlášť účtovaných léčivých přípravků (tj. úhrada za vyžádanou péči ve fyzioterapii a ve vyjmenovaných odbornostech a výkony č. 02230 a 01443, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou); do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu:

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané poskytovatelem vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2017 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce dle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2017 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.3. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny dle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2017 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči v odbornosti 902, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.4. Pokud průměrná úhrada za pomůcky pro inkontinentní předepsané poskytovatelem vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce dle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2017 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za pomůcky pro inkontinentní je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužije, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2017 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2017 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužijí, pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužije, pokud poskytovatel v roce 2017 registroval 50 a méně pojištěnců zdravotní pojišťovny, nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

8. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2017 nepřekročí komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny roku 2016.

9. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodu 1 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2017.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hemodialyzační péči se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,76 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 919 - adiktolog podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1Kč.

d) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

e) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

f) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

g) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č. 73028 a 73029 podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč. Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

1,035 x POPzpoZ x PUROo + 1,035 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti

v hodnoceném období, do počtu základních unikátních pojištěnců se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů,

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období, do počtu mimořádně nákladných unikátních pojištěnců se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů,

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; Do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; Do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období

3. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti.

4. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

5. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost,

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům, V těchto případech se výkony hradí hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 103,5 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

7. Do maximální úhrady podle bodu 2 se nezahrne úhrada za služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů poskytnutá v souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení, a dále se do maximální úhrady podle bodu 2 nezahrne úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů.

B) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená v bodech 2 slz 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2017 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

(i) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

(ii) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

(iii) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2. Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči uvedenou v bodě 1 dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období.

4. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 102% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2017 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 nepoužijí.

7. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál u poskytovatelů specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

8. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

9. Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

10. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

11. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

12. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

13. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

14. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15% objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

15. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodů 2 až 4 zdravotní pojišťovna vypočte a uplatní za každou odbornost zvlášť.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,08 Kč.

2. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo x PUROo x 1,035,

kde:

POPzpo je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo č. 09511 podle seznamu výkonů,

PUROo je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo č. 09511 podle seznamu výkonů.

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 se při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem navýší stejným způsobem jako v referenčním období.

4. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se úhrada stanoví podle bodu 1.

5. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč.

7. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v důsledku nárůstu počtu těhotných pojištěnek.

8. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

9. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost

10. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši jedné dvanáctiny 103,5 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

1.1 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu a výkon č. 95201, prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2017 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 nebo 1.2.

3. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.1, pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

4. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2017 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

5. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

6. V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, zdravotní pojišťovna použije pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

7. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

8. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n=kapacita nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

9. Pokud poskytovatel vykáže zdravotnický prostředek s úhradou vyšší než 15000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se tato úhrada do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 - mamografický screening a pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbornosti 810 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89711 až 89725, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,53 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, dále s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,55 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč a s výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč.

b) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 2017, přičemž hodnota bodu podle věty první bude poskytovateli stanovena od data platnosti osvědčení. Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně odbornosti, pro které není splněna podmínka podle bodu 2 písm. b), se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.

c) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu zdravotních výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,50 Kč, přičemž pro níže uvedené metody se stanovuje úhrada ve výši:

• dvě trombomutace společně2898 Kč
• tři trombomutace společně4030 Kč
• pět trombomutací společně5162 Kč
• Cystická fibróza 36/50 mutací9690 Kč
• Bechtěrev HLA B271766 Kč
• BRCA komplet30066 Kč

3. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota boduje součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde:

HBred je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů.

FS je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a).

VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

{

1;

(PBref)}
————
UOPref

VS = (HB – FS) * min

—————
PBho
————
UOPho

kde:

HB je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a).

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období.

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období.

UOPref je počet unikátních pojištěnců v referenčním období.

UOPho je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období.

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. b) a c) nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,025,

kde:

POPicz je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v hodnoceném období,

PUROicz je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v referenčním období.

5. Jde-li o odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b) a c), stanoví se celková výše úhrady podle bodu 4 souhrnně pro všechny odbornosti v daném písmenu uvedené.

6. U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytoval hrazené služby pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 a 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. U poskytovatelů, kteří nebyli v referenčním období držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale pro hodnocené období předloží platné Osvědčení, provede zdravotní pojišťovna přepočet PUROICZ s použitím hodnoty bodu 0,70.

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil méně než 50 unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodů 3 a 4 nepoužije.

8. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodů 3 a 4 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2 písm. a) až c).

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 102 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916, 921 a 925 celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,04,

kde:

POPicz počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,

PUROicz průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období.

3. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu:

a) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

b) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 914 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

c) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

4. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 3.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce podle bodu 2 hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije.

7. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 104 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 0,80 Kč. Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo x PUROo x 1,03,

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,

PUROo průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období.

3. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

4. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce podle bodu 2 hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije.

7. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 103 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS je fixní složka úhrady podle písmen a) a b)

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

{

1;

(PBref)}
————
UOPref

VS = (HB – FS) * min

—————
PBho
————
UOPho

kde:

HB je hodnota bodu podle písmen a) a b)

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet přepravených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon přepravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu

UOPho počet přepravených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon přepravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

a) Pro poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu ve výši 0,96 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,58 Kč.

b) Pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu ve výši 0,81 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.

2. Pokud poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu méně než 50 přepraveným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, stanoví se výsledná hodnota bodu ve výši hodnoty bodu podle bodu 1 písm. a) a b).

3. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu podle bodu 1 průměrný počet bodů na jednoho přepraveného pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

5. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin

BazeIR-DRG4)Název skupinyIndex 2017Index 2015
050105011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC13,397713,3977
050105012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC14,168314,1683
050105013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC17,200917,2009
050705070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU5,09075,0907
051105111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC2,94922,9492
051105112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC3,35813,3581
051105113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC4,22804,2280
051605161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC2,28522,2852
051605162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC2,42232,4223
051605163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC2,46042,4604
052205221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,19716,1971
052205222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,38806,3880
052205223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC9,62319,6231
052305231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,28213,2821
052305232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,02044,0204
052305233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,72134,7213
052405241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,05046,0504
052405242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,87276,8727
052405243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC7,19557,1955
052605261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,94805,9480
052605262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,77526,7752
052605263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,77526,7752
052705271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,93662,9366
052705272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,66853,6685
052705273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,36704,3670
052805281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,98204,9820
052805282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC5,48605,4860
052805283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,25167,2516

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Úhrada formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2017Index 2015
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC20,298920,2989
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC22,690522,6905
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC30,288430,2884
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC13,650113,6501
00022TRANSPLANTACE JATER S CC13,650113,6501
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC17,132317,1323
00031ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC15,863515,8635
00032ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC27,597627,5976
00033ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC27,597627,5976
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC13,493513,4935
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) SCC13,493513,4935
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC13,868113,8681
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,09357,0935
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) SCC7,09357,0935
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC7,77037,7703
00060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)81,209181,2091
00070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ110,4444110,4444
00080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM52,630952,6309
00090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)37,873537,8735
00100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM33,150033,1500
00110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)22,922322,9223
00121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC20,053620,0536
00122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC20,053620,0536
00123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC20,339220,3392
00131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC12,376112,3761
00132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC12,376112,3761
00133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNI) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC12,648012,6480
00141AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC5,43955,4395
00142AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC5,81835,8183
00143AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC7,20007,2000
00151SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC2,23802,2380
00152SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC2,88402,8840
00153SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC4,40224,4022
00161ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNI MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM BEZ CC60,146160,1461
00162ČASNÉ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC60,146160,1461
00163ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC60,146160,1461
00171ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC22,807722,8077
00172ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC22,807722,8077
00173ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC22,807722,8077
00180IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI25,478025,4780
00181IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU BEZ CC0,00000,0000
00182IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S CC0,00000,0000
00183IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S MCC0,00000,0000
00190IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORŮ A LÉKOVÉ PUMPY11,344111,3441
01011KRANIOTOMIE BEZ CC3,28863,2886
01012KRANIOTOMIE S CC4,59954,5995
01013KRANIOTOMIE S MCC6,49736,4973
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,45822,4582
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC3,22233,2223
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC5,46005,4600
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC1,69011,6901
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,28382,2838
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,19573,1957
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,44860,4486
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,61460,6146
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC1,13171,1317
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,23540,2354
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,34390,3439
01053UVOLNĚNI KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,34440,3444
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,24301,2430
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,50072,5007
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC5,41835,4183
01070ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI MOZKOVÉM INFARKTU7,18987,1898
01080ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI JINÝCH ONEMOCNĚNÍCH NERVOVÉHO SYSTÉMU3,98773,9877
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,62320,6232
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC1,09221,0922
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC2,39122,3912
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,60530,6053
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,73630,7363
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,10411,1041
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELARNÍ ATAXIE BEZ CC0,43020,4302
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELARNÍ ATAXIE S CC0,56440,5644
01323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELARNÍ ATAXIE S MCC0,77900,7790
01331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,08291,0829
01332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,61211,6121
01333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC2,22042,2204
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,81940,8194
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC1,11271,1127
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,72331,7233
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,59620,5962
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,66410,6641
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,08831,0883
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,47000,4700
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,53670,5367
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,67390,6739
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZCC0,49560,4956
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,58180,5818
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,74480,7448
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,07041,0704
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,42662,4266
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,28423,2842
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,97800,9780
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,38981,3898
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,21882,2188
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC0,96750,9675
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,14441,1444
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC1,51411,5141
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA BEZ CC0,48830,4883
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S CC0,64560,6456
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S MCC1,23661,2366
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,49240,4924
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,64200,6420
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC1,15841,1584
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,41290,4129
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,53300,5330
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,71680,7168
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,67370,6737
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,11591,1159
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC2,37552,3755
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,22380,2238
01452OTŘES MOZKU S CC0,25410,2541
01453OTŘES MOZKU S MCC0,47750,4775
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,38360,3836
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,50990,5099
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,75900,7590
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,13621,1362
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,66341,6634
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC2,17662,1766
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,46350,4635
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,55930,5593
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,67520,6752
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,98100,9810
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC1,08161,0816
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC1,24481,2448
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,52960,5296
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,55850,5585
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,55850,5585
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,56780,5678
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,73690,7369
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,88880,8888
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,53960,5396
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,72540,7254
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,74920,7492
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,34160,3416
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,40810,4081
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,64410,6441
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC4,23194,2319
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC5,77665,7766
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC10,254810,2548
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,19062,1906
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC4,29044,2904
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC6,85596,8559
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,95252,9525
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC3,10093,1009
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC5,57575,5757
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC1,36321,3632
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC2,11922,1192
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC2,35962,3596
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,29951,2995
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,59631,5963
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,64581,6458
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC1,08631,0863
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,32231,3223
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,69531,6953
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,68891,6889
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,68891,6889
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,84521,8452
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,46200,4620
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,57610,5761
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,63920,6392
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,56900,5690
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,82450,8245
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,40971,4097
03100KOCHLEARNÍ IMPLANTÁT22,268322,2683
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,45190,4519
03302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,51420,5142
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,85730,8573
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,43110,4311
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,50640,5064
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,60960,6096
03321EPISTAXE BEZ CC0,29270,2927
03322EPISTAXE S CC0,38510,3851
03323EPISTAXE S MCC0,50190,5019
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,32430,3243
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,44550,4455
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,58150,5815
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,99680,9968
03342NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC1,00351,0035
03343NEMOCI ZUBŮ A UST S MCC1,49481,4948
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,35370,3537
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,41790,4179
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,54780,5478
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,30693,3069
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC4,12724,1272
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,45145,4514
04021MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,88152,8815
04022MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC2,95502,9550
04023MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC4,40354,4035
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,84150,8415
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,21271,2127
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,40852,4085
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC1,23031,2303
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC1,86851,8685
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,15782,1578
04310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ1,66671,6667
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC0,73450,7345
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC0,83390,8339
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,00061,0006
04331ZAVÁZNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,36450,3645
04332ZAVÁZNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,61410,6141
04333ZAVÁZNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC0,97410,9741
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,49070,4907
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,61730,6173
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,84080,8408
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,73170,7317
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,96020,9602
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,55451,5545
04361PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,57670,5767
04362PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,73100,7310
04363PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,05801,0580
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC0,45440,4544
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC0,60480,6048
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC0,93360,9336
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,39810,3981
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,55080,5508
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,81340,8134
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,58080,5808
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,74240,7424
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,11811,1181
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,73390,7339
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC0,86610,8661
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,29561,2956
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,41710,4171
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,55910,5591
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,82030,8203
05000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,42040,4204
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC13,069613,0696
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC13,069613,0696
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC16,101016,1010
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI BEZ CC7,55327,5532
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S CC9,31629,3162
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S MCC10,886310,8863
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC9,80399,8039
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC10,757910,7579
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC13,173213,1732
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC8,64518,6451
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC9,33549,3354
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC11,210011,2100
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC7,26077,2607
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC7,37287,3728
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC8,49288,4928
05081OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI BEZ CC4,40774,4077
05082OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S CC5,52565,5256
05083OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S MCC6,76556,7655
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC5,40645,4064
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,26017,2601
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC9,31169,3116
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,00913,0091
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC3,30853,3085
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,22574,2257
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,65596,6559
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,00847,0084
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC10,379210,3792
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,44432,4443
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC2,85122,8512
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC3,80533,8053
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,12212,1221
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC2,85922,8592
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC3,80863,8086
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,78411,7841
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTU U NOHY S CC2,31842,3184
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,52163,5216
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,15521,1552
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,33741,3374
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,78411,7841
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,96370,9637
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,27881,2788
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC2,02632,0263
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,52570,5257
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,57980,5798
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,57980,5798
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,85170,8517
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,24101,2410
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,52732,5273
05291SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,33976,3397
05292SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,46276,4627
05293SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,76956,7695
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC0,72690,7269
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,06911,0691
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,91621,9162
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,41820,4182
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,54600,5460
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,67640,6764
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,49470,4947
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,79050,7905
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,63211,6321
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,42700,4270
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,73430,7343
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,35751,3575
05341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC1,16781,1678
05342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC1,68141,6814
05343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC3,11453,1145
05351SRDEČNÍ SELHANÍ BEZ CC0,54720,5472
05352SRDEČNÍ SELHANÍ S CC0,68260,6826
05353SRDEČNÍ SELHANÍ S MCC1,04081,0408
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOZA BEZ CC0,42980,4298
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOZA S CC0,53100,5310
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBOZA S MCC0,69450,6945
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,22841,2284
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,44841,4484
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC2,69182,6918
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,42080,4208
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,54300,5430
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,62420,6242
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,35640,3564
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,47610,4761
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,65490,6549
05401HYPERTENZE BEZ CC0,30080,3008
05402HYPERTENZE S CC0,37450,3745
05403HYPERTENZE S MCC0,51030,5103
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,38930,3893
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,53410,5341
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC0,94600,9460
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,36600,3660
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC0,55770,5577
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,93440,9344
05431ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,31730,3173
05432ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,39430,3943
05433ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,50750,5075
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,35330,3533
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,44580,4458
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,64300,6430
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,39330,3933
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,66410,6641
05453KARDIOMYOPATIE S MCC1,03701,0370
05461SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,55860,5586
05462SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,77820,7782
05463SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC0,77820,7782
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,32020,3202
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,45470,4547
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,77650,7765
05481ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC4,26564,2656
05482ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC4,61054,6105
05483ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,62554,6255
05491ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC3,05473,0547
05492ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC3,44533,4453
05493ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,08924,0892
05501ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY BEZ CC2,05262,0526
05502ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S CC2,64842,6484
05503ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S MCC2,74432,7443
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,29253,2925
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,08574,0857
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC6,36526,3652
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,01463,0146
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,64514,6451
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC5,29525,2952
06031MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,64191,6419
06032MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,55442,5544
06033MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC4,19844,1984
06041UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC1,03681,0368
06042UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC1,19151,1915
06043UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S MCC1,55801,5580
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,97870,9787
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,27141,2714
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,63331,6333
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,13771,1377
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,21211,2121
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,39581,3958
06071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC2,02432,0243
06072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC2,54042,5404
06073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC3,56933,5693
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,65660,6566
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,95680,9568
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,49981,4998
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,52560,5256
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,73400,7340
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,95230,9523
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,99650,9965
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,72141,7214
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,17973,1797
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC1,14651,1465
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC1,66451,6645
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC2,55042,5504
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,42060,4206
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,54520,5452
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,75510,7551
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,38660,3866
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,59230,5923
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,11861,1186
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,40080,4008
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,59830,5983
06323PORUCHY JÍCNU S MCC1,09421,0942
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,38970,3897
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,58040,5804
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC0,79530,7953
06341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,61430,6143
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,84820,8482
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,31191,3119
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZCC0,38010,3801
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,54640,5464
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,05401,0540
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,73480,7348
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,87390,8739
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,42591,4259
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,28080,2808
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,38960,3896
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,56460,5646
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,30670,3067
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,46180,4618
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,85600,8560
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC4,14874,1487
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC5,34865,3486
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC8,50138,5013
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,36943,3694
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,99163,9916
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC5,74205,7420
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,52291,5229
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC2,17602,1760
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,67973,6797
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,22411,2241
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,43941,4394
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC1,92441,9244
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,60101,6010
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,07682,0768
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC3,77183,7718
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,49400,4940
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,61060,6106
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,05931,0593
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIARNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,47150,4715
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIARNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,61160,6116
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIARNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC0,82130,8213
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,63320,6332
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,89410,8941
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC2,25082,2508
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,43700,4370
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,64730,6473
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,06141,0614
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,47180,4718
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,65900,6590
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,07321,0732
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC15,206115,2061
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC16,832916,8329
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC19,170919,1709
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC2,80462,8046
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC3,51513,5151
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC7,55707,5570
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC4,99334,9933
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC5,17985,1798
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC7,41077,4107
08041TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE BEZ CC3,02203,0220
08042TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S CC3,11043,1104
08043TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S MCC3,71273,7127
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC3,11753,1175
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC3,53073,5307
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIALNICH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC4,56484,5648
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC5,56815,5681
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC5,56815,5681
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC5,56815,5681
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC1,59041,5904
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,16142,1614
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC4,18634,1863
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,37862,3786
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,76062,7606
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBU S MCC3,70413,7041
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,78530,7853
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,84071,8407
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC4,82304,8230
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,67561,6756
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC1,97021,9702
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC3,73253,7325
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,22051,2205
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,57621,5762
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC2,36852,3685
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,37990,3799
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,46890,4689
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC1,05041,0504
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,74340,7434
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC1,35081,3508
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC2,64432,6443
08141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,61570,6157
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,81130,8113
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC1,06741,0674
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,89100,8910
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,36561,3656
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,76491,7649
08161VÝKONY NA MĚKKĚ TKÁNI BEZ CC0,53770,5377
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,80300,8030
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,75791,7579
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,60930,6093
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,25091,2509
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,83622,8362
08181TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA BEZ CC3,48203,4820
08182TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S CC3,55963,5596
08183TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S MCC3,91203,9120
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,60100,6010
08192ARTROSKOPIE S CC0,61890,6189
08193ARTROSKOPIE S MCC0,69120,6912
08201REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY BEZ CC4,51654,5165
08202REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S CC5,07205,0720
08203REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S MCC6,81166,8116
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,49410,4941
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,60800,6080
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,18751,1875
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,47350,4735
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,62840,6284
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC0,97210,9721
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,32240,3224
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,42480,4248
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,72070,7207
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKANÉ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,56720,5672
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,66900,6690
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNI MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,01841,0184
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,67640,6764
08342OSTEOMYELITIDA S CC0,89170,8917
08343OSTEOMYELITIDA S MCC1,68121,6812
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,82290,8229
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,11041,1104
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC1,85981,8598
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,55540,5554
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,78370,7837
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,98260,9826
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY BEZ CC0,42700,4270
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S CC0,50310,5031
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S MCC0,75000,7500
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC0,41910,4191
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC0,51980,5198
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC0,68340,6834
08391SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,50710,5071
08392SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,67340,6734
08393SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC0,87140,8714
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,34770,3477
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,49110,4911
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,54480,5448
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,30430,3043
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,46330,4633
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,68140,6814
09011KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,73820,7382
09012KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,23601,2360
09013KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC2,48162,4816
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,93370,9337
09022VÝKONY NA PRSECH S CC1,18641,1864
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,30891,3089
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,44870,4487
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,72220,7222
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,52211,5221
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,53770,5377
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,59690,5969
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,85630,8563
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC0,33150,3315
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC0,48450,4845
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC0,60090,6009
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,48670,4867
09322FLEGMÓNA S CC0,64700,6470
09323FLEGMÓNA S MCC0,97160,9716
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,24570,2457
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,31140,3114
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,62230,6223
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,34300,3430
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,48040,4804
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,53380,5338
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,66652,6665
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC3,09163,0916
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC7,00877,0087
10021KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,56661,5666
10022KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,59441,5944
10023KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,37282,3728
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC2,71602,7160
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC2,71602,7160
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC5,71605,7160
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,86201,8620
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,97311,9731
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,43483,4348
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,30311,3031
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,51631,5163
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC2,12212,1221
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,55521,5552
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,24432,2443
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,71623,7162
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,38370,3837
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,52690,5269
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,90570,9057
10311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC0,37770,3777
10312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC0,42100,4210
10313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S MCC0,64250,6425
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,43170,4317
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,56130,5613
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC0,74830,7483
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,32110,3211
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,47880,4788
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,87120,8712
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC6,23846,2384
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC6,29656,2965
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC9,21609,2160
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC5,68085,6808
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC7,42037,4203
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC10,110510,1105
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,40292,4029
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,96122,9612
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC4,58974,5897
11041DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC1,26421,2642
11042DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC1,90741,9074
11043DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC3,31513,3151
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,98770,9877
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,19821,1982
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,88471,8847
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,24781,2478
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,52991,5299
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,95951,9595
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,65020,6502
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,80370,8037
11073URETRALNIA TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC1,04021,0402
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,54580,5458
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,78730,7873
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC1,34801,3480
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,46080,4608
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,64900,6490
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC1,00411,0041
11311NEFRITIDA BEZ CC0,47490,4749
11312NEFRITIDA S CC0,50360,5036
11313NEFRITIDA S MCC1,18001,1800
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,41860,4186
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,54930,5493
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,76720,7672
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC1,00311,0031
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC1,55381,5538
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC1,65811,6581
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORALNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,30140,3014
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORALNÍ LITOTRYPSE S CC0,45110,4511
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORALNÍ LITOTRYPSE S MCC0,74040,7404
11351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,28000,2800
11352SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,43570,4357
11353SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC0,56070,5607
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,32240,3224
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,39620,3962
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,46480,4648
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,31080,3108
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,46280,4628
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,77040,7704
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC2,52542,5254
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC2,61612,6161
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC3,78713,7871
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,53210,5321
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,88460,8846
12023VÝKONY NA PENISU S MCC1,85711,8571
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,21471,2147
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,43191,4319
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,87481,8748
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,53260,5326
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,75390,7539
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC1,20591,2059
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,36390,3639
12052CIRKUMCIZE S CC0,40740,4074
12053CIRKUMCIZE S MCC0,40740,4074
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,70940,7094
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,03891,0389
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC2,04992,0499
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,31600,3160
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,52780,5278
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,68990,6899
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,25790,2579
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,35790,3579
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,52780,5278
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,03793,0379
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC3,82933,8293
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC5,52165,5216
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,04072,0407
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC2,56802,5680
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC4,65774,6577
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC1,78361,7836
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC2,21582,2158
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC3,05413,0541
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXALNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,32891,3289
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXALNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,46191,4619
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXALNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,55921,5592
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,82500,8250
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC1,06931,0693
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,06931,0693
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,93850,9385
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,23111,2311
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,23111,2311
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,30660,3066
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,42550,4255
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,54580,5458
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,65000,6500
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,70740,7074
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,70740,7074
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,34470,3447
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,39360,3936
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,39370,3937
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,84500,8450
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC1,18411,1841
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,68801,6880
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNI ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,34420,3442
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNI ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,45640,4564
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNI ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,58550,5855
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,32230,3223
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,40340,4034
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,66990,6699
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,19900,1990
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,29720,2972
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,41060,4106
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,25900,2590
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,30500,3050
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,30500,3050
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,15560,1556
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,27290,2729
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,27290,2729
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,26330,2633
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,36220,3622
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,43470,4347
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,23850,2385
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,33470,3347
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,33470,3347
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC1,04361,0436
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,10201,1020
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC1,10201,1020
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,40020,4002
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC0,40020,4002
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,18291,1829
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,31870,3187
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,44330,4433
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,45980,4598
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,17630,1763
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,17630,1763
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,17630,1763
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,31430,3143
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,55970,5597
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,74520,7452
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,26740,2674
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,37340,3734
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,37340,3734
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC0,17660,1206
15602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <- 5 DNI S CC0,28610,1786
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNI S MCC0,48810,3149
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,58312,5831
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC3,58183,5818
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC4,46394,4639
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC0,69860,6986
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC0,96010,9601
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGANECH S MCC2,17142,1714
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,51030,5103
16302AGRANULOCYTÓZA S CC0,83150,8315
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC1,38561,3856
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,56780,5678
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC0,72090,7209
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,23541,2354
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,22480,2248
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,48840,4884
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC0,48840,4884
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,56400,5640
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,71590,7159
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,04241,0424
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC0,49280,4928
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC0,67050,6705
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC1,06721,0672
17011LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,78971,7897
17012LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC3,36993,3699
17013LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC7,84677,8467
17021LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC0,86050,8605
17022LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,77401,7740
17023LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC3,10253,1025
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC3,04363,0436
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC4,81604,8160
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,11448,1144
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,03211,0321
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC1,73481,7348
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC3,67323,6732
17301AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,90980,9098
17302AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,92200,9220
17303AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC3,09233,0923
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,66220,6622
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,76310,7631
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC1,82541,8254
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,52431,5243
17322RADIOTERAPIE S CC2,26092,2609
17323RADIOTERAPIE S MCC2,39972,3997
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,48810,4881
17332CHEMOTERAPIE S CC0,55420,5542
17333CHEMOTERAPIE S MCC0,68570,6857
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,54440,5444
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,66210,6621
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,05131,0513
17351CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC0,86480,8648
17352CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC2,02112,0211
17353CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC10,612810,6128
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,72850,7285
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC2,99862,9986
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC5,88945,8894
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,43331,4333
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC1,80811,8081
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC3,72263,7226
18301SEPTIKEMIE BEZ CC0,92770,9277
18302SEPTIKEMIE S CC1,10651,1065
18303SEPTIKEMIE S MCC2,02052,0205
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,54190,5419
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,82450,8245
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,30701,3070
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,45660,4566
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,60240,6024
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,77590,7759
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,38220,3822
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,54330,5433
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,68380,6838
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,59280,5928
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,81700,8170
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,26361,2636
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,51321,5132
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC3,03823,0382
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC4,33024,3302
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,37741,3774
19302SCHIZOFRENIE S CC1,41711,4171
19303SCHIZOFRENIE S MCC1,64291,6429
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,18441,1844
19312PSYCHÓZY S CC1,18441,1844
19313PSYCHÓZY S MCC1,27141,2714
19321PORUCHY OSOBNOSTI BEZ CC0,92550,9255
19322PORUCHY OSOBNOSTI S CC0,95890,9589
19323PORUCHY OSOBNOSTI S MCC1,78651,7865
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,51031,5103
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,51031,5103
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC1,51031,5103
19341DEPRESE BEZ CC0,97020,9702
19342DEPRESE S CC0,97020,9702
19343DEPRESE S MCC1,36531,3653
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,56130,5613
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,57690,5769
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,69510,6951
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,74750,7475
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,74750,7475
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC0,84360,8436
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,90750,9075
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,90750,9075
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,90750,9075
19381PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY BEZ CC2,08752,0875
19382PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY S CC2,08752,0875
19383PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S MCC2,08752,0875
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,40430,4043
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,53040,5304
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,57430,5743
19400DUŠEVNÍ PORUCHY S ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ NEBO S REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKOU STIMULACÍ3,02273,0227
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,12320,1232
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,13800,1380
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,28220,2822
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC1,13141,1314
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC1,75671,7567
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC2,34532,3453
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,56130,5613
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,60010,6001
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC2,38792,3879
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZCC0,31050,3105
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,38990,3899
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,63620,6362
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,50070,5007
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,60990,6099
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC1,09241,0924
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC1,60341,6034
21012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC1,99001,9900
21013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC5,26595,2659
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,27751,2775
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC2,35872,3587
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC4,84524,8452
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC0,69880,6988
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC0,87590,8759
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC3,17693,1769
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,19730,1973
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,27860,2786
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,56530,5653
21321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,33040,3304
21322OTRAVA A TOXICKÉ UCINKY LEKU (DROG) S CC0,55900,5590
21323OTRAVA A TOXICKÉ UCINKY LEKU (DROG) S MCC1,48311,4831
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,38740,3874
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,64310,6431
21333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC1,21411,2141
21341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,41950,4195
21342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC0,41950,4195
21343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC0,41950,4195
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,27660,2766
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,42210,4221
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,30231,3023
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,35620,3562
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE S CC0,35620,3562
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE S MCC0,60950,6095
22510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM7,72767,7276
22521NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,68132,6813
22522NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC8,00928,0092
22523NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC12,801512,8015
22530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU1,48231,4823
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,83740,8374
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,22001,2200
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC5,35215,3521
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,56620,5662
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,10631,1063
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC3,07163,0716
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,64490,6449
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC0,87720,8772
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC2,16862,1686
23301REHABILITACE BEZ CC0,58170,5817
23302REHABILITACE S CC0,67330,6733
23303REHABILITACE S MCC0,95950,9595
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,31130,3113
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,44740,4474
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,72170,7217
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,25680,2568
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,35830,3583
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC0,84950,8495
23330REHABILITACE > 55 DNÍ4,94574,9457
23340REHABILITACE 49-55 DNÍ4,30324,3032
23351REHABILITACE 42-48 DNÍ BEZ CC3,81003,8100
23352REHABILITACE 42-48 DNÍ S CC3,81003,8100
23353REHABILITACE 42-48 DNÍ S MCC3,81003,8100
23361REHABILITACE 35-41 DNÍ BEZ CC2,77812,7781
23362REHABILITACE 35-41 DNÍ S CC2,77812,7781
23363REHABILITACE 35-41 DNÍ S MCC3,00863,0086
23371REHABILITACE 28-34 DNÍ BEZ CC2,18282,1828
23372REHABILITACE 28-34 DNÍ S CC2,24772,2477
23373REHABILITACE 28-34 DNÍ S MCC2,30752,3075
23381REHABILITACE 21-27 DNÍ BEZ CC1,57751,5775
23382REHABILITACE 21-27 DNÍ S CC1,68721,6872
23383REHABILITACE 21-27 DNÍ S MCC1,85421,8542
23391REHABILITACE 14-20 DNÍ BEZ CC1,26451,2645
23392REHABILITACE 14-20 DNÍ S CC1,34271,3427
23393REHABILITACE 14-20 DNÍ S MCC1,49911,4991
23401REHABILITACE 5-13 DNÍ BEZ CC0,76150,7615
23402REHABILITACE 5-13 DNÍ S CC0,79090,7909
23403REHABILITACE 5-13 DNÍ S MCC0,86340,8634
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,78674,7867
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,78674,7867
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC9,14079,1407
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,06594,0659
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,06594,0659
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC6,60186,6018
25030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM48,554448,5544
25040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM37,344837,3448
25051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC23,681623,6816
25052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC23,681623,6816
25053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC23,681623,6816
25061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC17,342917,3429
25062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC17,342917,3429
25063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC17,342917,3429
25071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC14,160714,1607
25072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC16,942016,9420
25073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC16,942016,9420
25301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,89190,8919
25302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC0,89190,8919
25303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC1,62371,6237
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC1,31821,3182
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,31821,3182
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC1,31821,3182
25320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)53,892553,8925
25330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)20,269820,2698
25341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNI) BEZ CC15,454215,4542
25342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC15,454215,4542
25343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC15,454215,4542
25361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC9,24799,2479
25362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC9,24799,2479
25363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC9,24799,2479
25370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI POLYTRAUMATU3,17903,1790
88871ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,00281,0028
88872ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,25742,2574
88873ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,42074,4207
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,69931,6993
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,83881,8388
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,09194,0919
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,68040,6804
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,14901,1490
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,43822,4382
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,11000,1100
99990NEZAŘADITELNÉ0,11000,1100

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Výše úhrad hrazených služeb podle § 8 odst. 2

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00900Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat při první registraci pojištěnce nově přijatého do péče, to je kód 00900 nelze vykázat v případě, že poskytovatelem byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901a 00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946. Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost 014
458 Kč
00901Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce -preventivní prohlídka
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č.l zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00901 a 00901, resp. 00946 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5).
450 Kč
00902Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů
323 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření. Kód nelze vykázat v případě registrace pacienta daným poskytovatelem. Kód se vykazuje 1x na jednu diagnózu/ 1 poj/ 1 rok, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz maximálně 3/1 poj./1 rok.
Nelze kombinovat s kódem 00908, 00931, 00940 a 00981. Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5); 015; 605
200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s druhou preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, kódem 00901 popřípadě 00946 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Odbornost - 014
105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Kód lze vykazovat pouze v souvislosti se stomatologickými výkony, nikoliv s výrobky U dětí lze vykázat i bez kurativního výkonu.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat jen s kódy 00900,00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
310 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901,00902,00903,00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat lůžkovým pracovištím a klinickým pracovištím, tj. společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy podle § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.
Lze vykázat 1/1 den
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015
410 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
70 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015;605
225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 poskytovatelem, který snímek indikoval.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE5); 605
581Kč
00913Zhotovení ortopantomo gramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/2 roky.
Pro odb. 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE a odbornost 015, 605 lze vykázat 2/1 kalendářní rok pouze v souvislosti se specializovanou péčí; v ostatních případech (např. u vlastních registrovaných pacientů) platí omezení kódu 1/2 kalendářní roky. Omezení neplatí v případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem či osteologem z důvodu předoperačních vyšetření nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (dg M87.1), v takovém případě je kód 00913 vykázán s dg. odpovídající důvodu požadavku. Pro LPS (lékařská pohotovostní služba) a v případě úrazové, nebo onkologické diagnózy lze vykázat bez omezení,
275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5) a lékaři odbornosti 015, může kód vykázat i tento zubní lékař.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 poskytovatel
Odbornost - 014;015;605
70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 015; 605
270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014;015;605
105 Kč
00917Anestézie infiltrační Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
85 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stály zub - fotokompozitní vyplň Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
350 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stálý zub Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).Lze vykázat 1 zub/365 dní Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
270 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.Lze vykázat 1 zub/6 měsíců Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
176 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stály zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek zinkoxydfosfátovým cementem. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925. Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub pouze tehdy, pokud následuje konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu. Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
181 Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace jedenkrát. Při případné exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II- stály zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923. Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
265 Kč
00931Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné parodontologické péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1x za jeden kal. rok. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace
Lze vykázat 1x za 2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1x za 1 kalendářní rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00932Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Odstup mezi vykázáním kódů 00932 musí být v takovém minimálním intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby, lze vykázat minimálně v měsíčních odstupech. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Nelze vykázat s kódy 00900, 00901 a 00946.
Odbornost - 014
243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivální oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat s chirurgickými výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
1000 Kč
00935Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CP 3,4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
600 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice). Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015
44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné specializované péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1 za 1 kal. rok. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné dokumentace onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.
Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
300 Kč
00943Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE , 605
88 Kč
00945Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00900,00901, 00902, 00903, 00908, 00909,00931,00932,00940, 00941,00946,00947,00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.
Odbornost - 014; 015
30 Kč
00946Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce -preventivní prohlídka I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství , mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00946 a 00946, resp. 00901 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
376 Kč
00947Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
263 Kč
00949Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
87 Kč
00950Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
190 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentézatemporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
1155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 015; 605
630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), za každý ošetřený kořen. Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;CH;PE5); 605
900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně jednoduché fixace plastickým materiálem popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 605
750 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - kvadrant
Odbornost - 014;015;605
105 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolem čelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 605
600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.
Lze vykázat 5/10 dnů
Odbornost - 014;015;605
45 Kč
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5))
Odbornost - 014;015;605
300 Kč
00963Injekce i. m, i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva, včetně ceny aplikace, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
53 Kč
00965Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem přepravy.
Odbornost - 014; 605
Výkon je hrazen na podkladě doporučení praktického lékaře
210 Kč
00966Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00967Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), vystavil.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00968Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem v ambulanci poskytovatele ambulantních hrazených služeb.
Ošetření na základě písemného doporučení jiného lékaře při neodkladných stavech. V souvislosti s léčením tohoto neodkladného stavu lze vykázat pouze 1x, písemná zpráva. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pacienta již kód 00968 nelze znovu vykázat.
Kód nelze naúčtovat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem v případě přeposlání od jednoho lékaře k druhému, kteří pracují v rámci daného poskytovatele (tj. mezi jednotlivými IČP daného poskytovatele).
Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není určen ani pro ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH. Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení).
1000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/730 dní
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
91Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangováného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/730 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014;015;605
69 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracovaní.
Lze vykázat 5/1 kalendářní rok
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014;015;605
39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku
Poskytovatel vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014;015;605
0 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.
Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a poskytovatele
Odbornost - 015
600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - najeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist, v případě rozštěpových vad (Q35 - Q38) max. 2/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
1300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu vdaném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 kalendářní čtvrtletí, a to maximálně 16x na pacienta, v případě rozštěpených vad lze vykázat bez omezení.
Odbornost - 015
800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle individuálního léčebného postupu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí, a to maximálně 16x na pacienta, v případě rozštěpových vad lze vykázat bez omezení. Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015
210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist
S časovým odstupem 3 let lze vykázat jedenkrát na čelist v návaznosti na kód 00982 a jedenkrát na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
700 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje
Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle individuálního léčebného postupu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.
Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, a to maximálně 8x na pacienta.
Odbornost - 015
220 Kč
00987Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce - skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce
Odbornost - 015
53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lipbumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce
Odbornost - 015
210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6 zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí (1x na kvadrant).
Odbornost - 015
300 Kč
00994Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku pacienta 10 let.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
900 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem

1. Z platby případovým paušálem jsou vyjmuty:

1.1. Léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

B02BB01

B02BD01

B02BD02

B02BD03

B02BD04

B02BD05

B02BD06

B02BD07

B02BD08

B02BD09

B02BD10

B05AA02

1.2. Tyto individuálně vyráběné léčivé přípravky:

Kryoprotein (0207926)

Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití (0207921)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z platby případovým paušálem

BazeIR-DRG4)Název skupinyIndex 2017Index 2015
146014601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,36831,3683
146014602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,58371,5837
146014603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,85671,8567
146114611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC1,09001,0900
146114612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC1,21661,2166
146114613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC1,44711,4471
146214621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC0,99290,9929
146214622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC1,41441,4144
146214623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,22773,2277
146314631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,84350,8435
146314632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,91580,9158
146314633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,91580,9158
156115611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,30569,3056
156115612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,030413,0304
156115613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC20,704920,7049
156215621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC50,079038,1079
156215622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC50,079038,1079
156215623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC50,079038,1079
156315631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,54177,5944
156315632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC12,843912,7228
156315633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC30,043023,1431
156415641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC24,354812,1263
156415642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC29,246012,1263
156415643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC33,799923,9729
156515651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,18814,2394
156515652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC8,43454,2394
156515653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC15,04209,8686
156615661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC13,57776,1990
156615662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC16,666118,5524
156615663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC16,666118,5524
156715671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC3,06271,9339
156715672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC4,44402,5570
156715673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC7,63554,9950
156815681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC13,49806,2574
156815682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC13,53616,4098
156815683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC15,643414,8389
156915691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,57850,4162
156915692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,51931,0106
156915693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC3,77882,7575
157015701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC3,93082,1849
157015702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC5,24464,0353
157015703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC14,224012,0015
157115711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,38770,2847
157115712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC0,84210,6144
157115713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC3,47082,3282
157215720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ7,44642,5181
157315731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,57040,4075
157315732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC1,43351,3040
157315733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC3,26013,7282
157415741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC0,90860,6773
157415742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC0,95390,6773
157415743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC2,93141,4581
157515751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,29130,2212
157515752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,37630,2690
157515753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,59230,3530
240124010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,93900,9390
240224020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV1,58441,5844
240324031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,38390,3839
240324032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,38390,3839
240324033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,38390,3839
243024301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC0,62060,6206
243024302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC1,44591,4459
243024303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC5,12835,1283
243124311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,13490,1349
243124312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,13490,1349
243124313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,13490,1349
243224320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,88530,8853
243324331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC1,69801,6980
243324332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC1,69801,6980
243324333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC1,69801,6980
243424341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,86830,8683
243424342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,92660,9266
243424343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC0,92660,9266
243524350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV1,21441,2144

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 348/2016 Sb.

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese

OkresVZPVoZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP
BENEŠOV0,6340,0640,0240,0730,0000,2050,000
BEROUN0,4410,0460,3550,0760,0000,0810,000
BLANSKO0,6480,0430,0150,0270,0000,2660,001
BRNO-MĚSTO0,5560,1030,0680,0630,0000,2040,006
BRNO-VENKOV0,5880,0820,0880,0470,0000,1930,002
BRUNTÁL0,4390,0850,1350,0630,0000,2060,073
BŘECLAV0,5920,0460,1380,0360,0000,1850,003
ČESKA LÍPA0,6510,1290,0830,0390,0140,0840,000
ČESKÉ BUDĚJOVICE0,5660,1640,0290,0570,0000,1850,000
ČESKÝ KRUMLOV0,6410,1240,0300,0360,0000,1690,000
DĚČÍN0,6290,0570,1510,0470,0010,1150,000
DOMAŽLICE0,7550,0680,0260,0420,0000,1090,000
FRÝDEK-MÍSTEK0,3160,0080,4230,0160,0000,0440,193
HAVLÍČKŮV BROD0,6600,0490,1610,0390,0000,0900,000
HODONÍN0,4590,0290,2150,0250,0000,1440,128
HRADEC KRÁLOVÉ0,5290,1780,0460,0570,0010,1880,000
CHEB0,6540,1010,0690,0510,0000,1240,000
CHOMUTOV0,7160,0390,1340,0240,0000,0860,002
CHRUDIM0,7370,0630,0600,0470,0000,0930,000
JABLONEC NAD NISOU0,8170,0600,0030,0320,0030,0850,000
JESENÍK0,5180,0560,3340,0150,0010,0720,005
JIČÍN0,6930,0410,0270,0390,0580,1420,000
JIHLAVA0,8160,0380,0430,0330,0000,0690,001
JINDŘICHŮV HRADEC0,7060,1170,0330,0290,0000,1140,000
KARLOVY VARY0,7050,0750,0550,0670,0000,0970,000
KARVINÁ0,2780,0080,2040,0120,0000,0520,445
KLADNO0,4150,0310,4350,0490,0000,0700,000
KLATOVY0,6350,0900,1420,0400,0000,0930,000
KOLÍN0,7100,0480,0300,0740,0020,1360,000
KROMĚŘÍŽ0,4420,0480,0770,0320,0000,1160,285
KUTNÁ HORA0,4720,1250,2780,0380,0000,0860,000
LIBEREC0,7210,1260,0100,0600,0040,0800,000
LITOMĚŘICE0,7130,0910,0100,0610,0000,1240,000
LOUNY0,7710,0680,0320,0330,0000,0960,001
MĚLNÍK0,6560,0480,0370,1210,0150,1230,000
MLADÁ BOLESLAV0,2130,0120,0030,0150,7360,0200,000
MOST0,8280,0100,0370,0200,0000,0980,008
NÁCHOD0,6740,0730,0760,0370,0020,1370,000
NOVÝ JIČÍN0,3690,0200,1870,0190,0000,0650,341
NYMBURK0,6150,0580,0690,0780,0480,1320,000
OLOMOUC0,2370,1570,4200,0360,0000,1420,008
OPAVA0,3820,0150,2670,0330,0000,0790,225
OSTRAVA-MĚSTO0,2320,0090,3860,0270,0000,0880,258
PARDUBICE0,6840,0980,0620,0550,0010,1010,000
PELHŘIMOV0,8040,0350,0310,0340,0000,0960,000
PÍSEK0,6940,0880,0430,0500,0000,1260,000
PLZEŇ-JIH0,6210,0740,0850,0760,0000,1440,000
PLZEŇ-MĚSTO0,4860,0940,1260,0890,0000,2050,000
PLZEŇ-SEVER0,5260,0900,1140,1020,0000,1680,000
PRAHA0,5970,0570,0100,2230,0010,1110,001
PRAHA-VÝCHOD0,5520,0670,0350,2260,0030,1170,000
PRAHA-ZÁPAD0,5930,0560,0220,2170,0000,1130,000
PRACHATICE0,5980,1490,0700,0350,0000,1480,000
PROSTĚJOV0,3230,0670,5350,0190,0000,0510,004
PŘEROV0,5950,0980,0760,0380,0000,1480,045
PŘÍBRAM0,7370,0620,0380,0480,0000,1150,000
RAKOVNÍK0,5820,0410,2140,0430,0000,1200,000
ROKYCANY0,5310,1340,1430,0680,0000,1240,000
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU0,5750,0910,0180,0350,1510,1300,000
SEMILY0,7580,0430,0160,0450,0560,0820,000
SOKOLOV0,6220,0660,1660,0420,0000,1040,000
STRAKONICE0,6690,1150,0380,0480,0000,1300,000
SVITAVY0,8110,0390,0300,0300,0000,0900,001
ŠUMPERK0,4970,0260,3540,0320,0000,0890,002
TÁBOR0,4890,1520,1390,0740,0000,1460,000
TACHOV0,6290,1440,0520,0430,0000,1320,000
TEPLICE0,7120,0850,0640,0420,0000,0960,001
TRUTNOV0,4530,0460,1180,0520,1460,1860,000
TŘEBÍČ0,7290,0560,1130,0200,0000,0820,001
UHERSKÉ HRADIŠTĚ0,5760,0340,1230,0300,0000,2340,002
ÚSTÍ NAD LABEM0,3700,1600,0260,1580,0000,2830,003
ÚSTÍ NAD ORLICÍ0,5420,0840,1070,0420,0010,2240,000
VSETÍN0,6150,0220,0860,0200,0000,0580,200
VYŠKOV0,5430,1310,0920,0520,0000,1800,002
ZLÍN0,7690,0190,1390,0360,0000,0340,004
ZNOJMO0,5590,0540,1220,0190,0000,2450,001
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU0,6480,0230,1180,0220,0000,1890,001

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení ČSÚ č. 313/2016 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

5) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru