Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 341/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 134/2016
Platnost od 26.10.2016
Účinnost od 01.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavce 10 a 11 znějí:

(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu39) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného v období od 1. ledna 2016 v rámci dané žádosti po kontrole Fondem.

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření10). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

4. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),“.

5. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 písmena a) znějí:

a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,“.

7. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „práva na“ nahrazují slovy „povolení pro“.

8. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),“.

9. V § 4a odst. 1 písmeno a) zní:

a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,“.

10. V § 4a odst. 4 písm. a) se slovo „části“ zrušuje.

11. V § 4a odst. 4 písmeno b) zní:

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,“.

12. V § 4a odst. 4 písm. d) se slova „vinice nebo dosazené části vinice“ nahrazují slovy „po výsadbě nebo dosadbě vinice“.

13. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3572 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1000 kusů“.

14. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „počet keřů révy vinné překročí 4500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2000 kusů“.

15. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „počet keřů révy vinné překročí 5500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3000 kusů“.

16. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova „počet keřů révy vinné překročí 6500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4000 kusů“.

17. V § 6 odst. 2 se slova „práva na opětovnou výsadbu nebo“ a slova „práva na opětovnou výsadbu předem18) nebo“ zrušují.

18. V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem18).“.

19. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.“.

20. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:

(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.“.

21. V § 9 odst. 8 se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

22. V § 9 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň s platnými povoleními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou výsadbu.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

23. V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

25. V § 10 odst. 2 se slova „právech na“ nahrazují slovy „povoleních pro“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:

1. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 53 zní:

㤠11b

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2016/2017

(1) Podpora51) na opatření provedená v období od 1. července 2016 do 30. června 2017 pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie52) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3000 tun53), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

51) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny.

52) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.

53) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.“.

2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory pro opatření podle § 11b provedené v období od 1. července 2016 do 30. června 2017

Druh ovoce / zeleninyPrůměrné výnosy
(t/ha)
Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízeníStahovaní z trhu s jiným určením produktů
Členové organizací producentůNečlenovéČlenové organizace producentůNečlenové
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/t
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/t
Jablka20,411821,291214,1999,1566,10
Hrušky14,691576,601051,07119,2579,50
Rajčata41,005064,533376,35137,2591,50
Mrkev39,002248,161498,7764,0542,70
Zelí57,001492,83995,2229,1019,40
Sladká paprika40,008100,005400,00225,00150,00
Květák a brokolice16,001136,16757,4478,9052,60
Okurky salátové36,003888,002592,00120,0080,00
Okurky nakládačky42,004536,003024,00120,0080,00
Švestky4,99687,12458,08153,00102,00
Maliny, ostružiny, moruše, rybízy, angrešty, borůvky a brusinky2,98170,98113,9963,7542,50
Broskve a nektarinky3,25590,12393,41201,75134,50
Třešně2,85617,33411,55240,68160,45

“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru