Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 305/2016 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Částka 119/2016
Platnost od 23.09.2016
Účinnost od 23.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2016

o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem popsány, předávány a zpracovávány jako celek,

b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3

Výkazy tuzemské pojišťovny

(1) Tuzemská pojišťovna sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví1).

(2) Tuzemská pojišťovna dále sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“,

b) čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ a

2. POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního kapitálového požadavku“,

c) ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ a

d) ročně a předkládá do 98 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem“.

(3) Výkazy podle odstavce 2 zahrnují i údaje za činnosti provozované tuzemskou pojišťovnou na základě práva zřizovat pobočky a na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 4

Výkazy tuzemské zajišťovny

(1) Tuzemská zajišťovna sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví1).

(2) Tuzemská zajišťovna dále sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“,

b) čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ a

c) ročně a předkládá do 98 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem“.

(3) Výkazy podle odstavce 2 zahrnují i údaje za činnosti provozované tuzemskou zajišťovnou na základě práva zřizovat pobočky a na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 5

Výkazy České kanceláře pojistitelů

(1) Česká kancelář pojistitelů sestavuje a předkládá výkazy v rozsahu podle prováděných činností, v periodicitě a termínech jako tuzemská pojišťovna podle § 3 odst. 1.

(2) Česká kancelář pojistitelů dále sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“ a

b) pololetně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 39-02 „ČKP - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“.

§ 6

Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z třetího státu

(1) Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy v rozsahu, periodicitě a termínech stanovených předpisy Evropské unie nebo obecnými pokyny Evropského orgánu dohledu upravujícími dohled nad pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu vydanými na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

(2) Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu dále sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“ a

b) čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“.

(3) Pobočka pojišťovny z třetího státu dále sestavuje ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“.

(4) Pojišťovna se sídlem ve Švýcarské konfederaci, která na území České republiky provozuje formou pobočky pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního pojištění, postupuje podle § 7.

§ 7

Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z jiného členského státu

Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu sestavuje

a) čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a

b) čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven z jiného členského státu v životním a neživotním pojištění“.

§ 8

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 7, s výjimkou výkazů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti pojišťovnictví a s výjimkou výkazů podle § 6 odst. 1, je stanoven v příloze k této vyhlášce.

(2) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle § 3 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3 a § 7 s přihlédnutím k jejich obsahu v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie3).

(3) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující vedení účetnictví nebo obezřetnostní požadavky v oblasti pojišťovnictví jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví.

§ 9

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní programové aplikace vykazující osoby umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazující osoby používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 10

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 9 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.

§ 11

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a) jména kontaktních osob,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a

c) číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.

(2) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 9 odst. 3.

§ 12

Doplňkové informace k předkládaným výkazům

(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která používá k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku interní model, předkládá doplňkové informace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví v termínech shodných pro výkazy podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky České národní banky.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu předkládá České národní bance výroční zprávu podle právního předpisu upravujícího účetnictví v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky České národní banky.

(3) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zaslání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, doručí vykazující osoba informace podle odstavců 1 a 2 na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Výkazy podle této vyhlášky sestaví vykazující osoba poprvé k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém tato vyhláška nabude účinnosti.

(3) Výkazy POJ (ČNB) 19-04, POJ (ČNB) 66-04 a POJ (ČNB) 80-04 sestavené v kalendářních čtvrtletích roku

a) 2016 se předkládají do 56 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí,

b) 2017 se předkládají do 49 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí a

c) 2018 se předkládají do 42 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

(4) Výkaz POJ (ČNB) 48-01 sestavený za rok

a) 2016 se předkládá do 140 dnů po jeho skončení,

b) 2017 se předkládá do 126 dnů po jeho skončení a

c) 2018 se předkládá do 112 dnů po jeho skončení.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 305/2016 Sb.

Základní charakteristika a obsahová náplň předkládaných výkazů

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“

Výkaz obsahuje základní účetní informace o struktuře aktiv a pasiv. Struktura vychází z rozvahy podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

2. POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“

Výkaz obsahuje vybrané doplňkové informace týkající se činnosti v oblasti pojišťovnictví. Zahrnuje informace o počtu pojistných smluv a počtu pojistných událostí v členění podle druhů pojištění a údaje o vyplacených a přijatých dividendách v členění podle jednotlivých zemí.

3. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“

Výkaz obsahuje základní účetní informace o výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření. Struktura vychází z výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

4. POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“

Výkaz obsahuje přehled 30 nejvýznamnějších zprostředkovatelů vykazující osoby podle zprostředkovaného hrubého pojistného včetně identifikačních údajů, zprostředkovaného hrubého pojistného, nákladů na provize zprostředkovateli a vyplacených provizí zprostředkovateli. Dále se uvádí informace o celkovém počtu zprostředkovatelů, předepsaném hrubém pojistném, nákladech na provize a vyplacených provizích v členění podle druhu zprostředkovatele.

5. POJ (ČNB) 39-02 „ČKP - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“

Výkaz obsahuje informace týkající se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla za Českou kancelář pojistitelů. Uvádějí se technické rezervy na pojistná plnění z garančního fondu, pojistné, náklady na pojistná plnění z garančního fondu a ze zákonného pojištění, správní režie a výnosy z investování, počty nahlášených a vyřízených pojistných událostí.

6. POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem“

Výkaz obsahuje přehled o významných operacích uvnitř skupiny, které je vykazující osoba členem. Uvádějí se údaje o všech operacích, které představují více než 5 % kapitálu nebo 5 největších operací daného typu mezi členy stejné skupiny, týkající se zejména kapitálových nástrojů, dluhových nástrojů, derivátů, záruk, dohod o sdílení nákladů, pasivního zajištění.

7. POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního kapitálového požadavku“.

Výkaz obsahuje rozdělení výše použitelného primárního kapitálu ke krytí fiktivního minimálního kapitálového požadavku pro životní pojištění a neživotní pojištění u tuzemských pojišťoven souběžně provozujících pojištění podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění.

8. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o vykazující osobě, o osobách s klíčovou funkcí a o kontaktních osobách pro vymezené oblasti, údaje o základním kapitálu, počtu zaměstnanců a poboček. Výkaz rovněž obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o osobách s podílem na základním kapitálu vyšším než 5 %, včetně strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu, a údaje o kvalifikovaných účastech vykazující osoby v jiných právnických osobách.

9. POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven z jiného členského státu v životním a neživotním pojištění“

Výkaz obsahuje základní informace týkající se životního a neživotního pojištění v členění podle druhů pojištění. Uvádí se počet smluv, pojistných událostí, předepsané pojistné, náklady na pojistná plnění, provozní náklady, náklady na provize zprostředkovatelům a technické rezervy.

Poznámky pod čarou

1) Například čl. 304 a následující nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/1385/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), přímo použitelné prováděcí technické normy EU vydané podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

2) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010.

3) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Přesunout nahoru