Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 281/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Částka 108/2016
Platnost od 31.08.2016
Účinnost od 12.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 12 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“

2. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému ve vysokoškolském vzdělávání používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen „kreditní systém vysokoškolského vzdělávání“)“.

3. V § 2 písm. b) bodě 3 se slova „a základů posudkové činnosti3)“ nahrazují slovy „ , včetně léčby chronických chorob a multimorbidity, a dále základů posudkové činnosti3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 2 písm. b) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

5. v základech paliativní péče,“.

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

5. V § 2 písm. b) se doplňuje bod 8, který zní:

8. v základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,“.

6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „teoretickou a praktickou část“ nahrazují slovy „nejméně 5000 hodin teoretické a praktické výuky; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému vysokoškolského vzdělávání“.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 7, který zní:

7. v základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí pacientů,“.

8. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Studijní program farmacie

(1) Studijní program farmacie zahrnuje alespoň tyto základní předměty

a) biologie,

b) fyzika a biofyzika,

c) všeobecná a anorganická chemie,

d) organická chemie,

e) analytická chemie,

f) farmaceutická chemie,

g) farmaceutická analýza,

h) všeobecná a aplikovaná lékařská biochemie,

i) anatomie a fyziologie, a to včetně lékařské terminologie,

j) mikrobiologie,

k) farmakologie a farmakoterapie,

l) farmaceutická technologie,

m) toxikologie,

n) farmakognosie,

o) právní úprava výkonu povolání farmaceuta a profesní etiky,

p) lékárenství, včetně farmaceutické péče,

q) klinická farmacie.

(2) Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta jsou

a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické a praktické výuky; tento požadavek lze splnit odpovídajícím počtem kreditů kreditního systému vysokoškolského vzdělávání, a nejméně 6 měsíců praxe v lékárně,

b) znalosti o

1. léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, lékových interakcích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmaceutickými přípravky, chemickými, karcinogenními a mutagenními látkami a látkami toxickými pro reprodukci,

2. metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,

3. farmaceutické technologii, o preklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,

4. vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,

5. přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických prostředcích,

6. základních právních předpisech souvisejících s výkonem povolání farmaceuta,

7. poskytování odborných informací o léčivech,

8. radiační ochraně4),

9. profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,

10. problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,

11. základech řízení kvality poskytované zdravotní péče a o zajištění bezpečí pacientů a

c) dovednosti při

1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,

2. výrobě a kontrole léčiv,

3. skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv,

4. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčivých přípravků v lékárnách,

5. praktické komunikaci s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.“.

9. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , otorinolaryngologii,“ zrušuje.

10. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „všeobecného“ zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. září 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru