Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 277/2016 Sb.Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Částka 107/2016
Platnost od 31.08.2016
Účinnost od 01.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání statistických údajů vysokými školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, strukturu a formu, ve které vysoké školy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) předávají

a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve studijních programech a o účastnících a absolventech celoživotního vzdělávání,

b) informace z matrik studentů,

c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování.

§ 2

Předávání statistických údajů o uchazečích o přijetí ke studiu

(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li studijní program fakulta, a datum podle odstavce 2,

b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou

1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, s poštovním směrovacím číslem vztahujícím se k místu trvalého pobytu, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, kterými jsou

1. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát předchozího vzdělávání, jde-li o zahraniční školu,

2. obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program,

3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria,

d) údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu, údaje o výsledku přijímacího řízení a případně i údaj o zápisu do studia tohoto studijního programu.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence uchazečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje k 31. březnu zahrnují pouze informace o podaných přihláškách, údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky přijímacího řízení a zápisu do studia.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 2, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 3

Předávání statistických údajů o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech

(1) O každém účastníku a každém absolventu programu celoživotního vzdělávání2) orientovaného na výkon povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém účastníku a každém absolventu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu3) předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li program celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaný kurs fakulta, a datum podle odstavce 2,

b) identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou

1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,

c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) údaje o studiu v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu, kterými jsou

1. interní kód programu,

2. zda se jedná o program celoživotního vzdělávání nebo o mezinárodně uznávaný kurs,

3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno podle zákona o státní statistické službě Českým statistickým úřadem4),

4. délka studia v měsících,

5. celková hodinová dotace,

6. požadované vstupní vzdělání,

7. místo výuky,

8. kód zdroje financování,

9. kód způsobu zakončení programu nebo kursu,

10. údaje o účelu vzdělávání v programu nebo kursu z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti, výkonu povolání a celoživotního učení,

e) datum zahájení vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaného kursu a datum absolvování vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu nebo údaj o předčasném ukončení tohoto vzdělávání.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence účastníků a absolventů programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů za uplynulý kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15. ledna každého kalendářního roku, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 4

Předávání statistických údajů z matrik studentů

(1) Vysoká škola předává obsah matriky studentů ministerstvu.

(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 31. říjnu a 31. prosinci. Údaje se předávají do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(3) Vysoká škola vždy podle stavu k 23. dni v měsíci provede aktualizaci převedených údajů a současně předá nové údaje, které nebyly předány v žádném z předchozích sběrů, a to do konce příslušného kalendářního měsíce.

(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou probíhat v kalendářních měsících, kdy probíhají sběry údajů podle odstavce 2.

(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před odpovídajícím datem uvedeným v odstavci 2 větě první.

§ 5

Předávání agregovaných statistických údajů o zaměstnancích vysokých škol

(1) Vysoká škola předává ministerstvu za období od počátku kalendářního roku agregované údaje o evidenčních počtech zaměstnanců a agregované informace o mzdách a ostatních osobních nákladech, a to v kategoriích podle pracovního zařazení, pohlaví, státní příslušnosti a rozpočtové skladby v členění podle jednotlivých součástí vysoké školy.

(2) Údaje se předávají ministerstvu podle stavu k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do třicátého dne následujícího měsíce.

(3) Vzory formulářů pro předávání agregovaných údajů podle odstavce 1 zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách do konce předchozího kalendářního roku.


§ 6

Společné ustanovení

K předávaným údajům připojí vysoká škola své telefonické spojení a adresu pro doručování elektronické pošty a dále jméno a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

§ 7

Závěrečná ustanovení

Popisy struktur a číselníky určené pro první předání příslušné kategorie údajů podle této vyhlášky budou zveřejněny, půjde-li o předávání údajů uvedených

a) v § 2 nebo 4, nejpozději do 31. prosince 2016,

b) v § 3, nejpozději do 30. září 2016.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení.
Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.

2) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).

Přesunout nahoru