Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Částka 10/2016
Platnost od 28.01.2016
Účinnost od 01.09.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2016

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.

(2) Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.

ČÁST DRUHÁ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 2

Podpůrná opatření

(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.

(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.

(5) Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

§ 3

(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka,

b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,

c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,

d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka.

(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.

§ 4

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1.

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.

§ 5

Asistent pedagoga

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,

b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména

a) pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,

d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.

(6) Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.

§ 6

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč

(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje.

(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce českého jazyka jako jazyka cizího.

(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině.

§ 7

Tlumočník českého znakového jazyka

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého znakového jazyka.

(2) Tlumočník provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému, který si žák zvolil.

(3) Tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění vzdělávacích potřeb žáka.

(4) Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah působení tlumočníka při poskytování vzdělávání s ohledem na naplnění vzdělávacích potřeb žáka a komunikační systém, který žák upřednostňuje.

(5) Činnosti tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.

(6) Činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.

§ 8

Přepisovatel pro neslyšící

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném textu není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící.

(2) Přepisovatel v rámci vzdělávání převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase.

(3) Činnosti přepisovatele může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.

§ 9

Působení dalších osob poskytujících podporu

Působení dalších osob, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu ve škole poskytují podporu podle jiných právních předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní na základě vyjádření školského poradenského zařízení.

HLAVA III

POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

§ 10

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

(3) Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

(4) Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

(6) S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

§ 11

(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.

(2) Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.

(3) Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

(4) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází z

a) charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání,

b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

c) informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní matrice,

d) plánu pedagogické podpory,

e) údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením,

f) informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka,

g) podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a

h) posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to třeba.

(5) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka přihlíží k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

(6) V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opatření.

§ 12

(1) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje školskému poradenskému zařízení součinnost.

(2) K doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 4 může školské poradenské zařízení vyzvat školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(3) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb.

(4) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle jiného právního předpisu2).

§ 13

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření

(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení.

(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona.

(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

§ 14

Zpráva

(1) Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje

a) identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení,

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c) důvod poskytování poradenské pomoci,

d) anamnestické údaje žáka,

e) popis obtíží,

f) průběh dosavadní poradenské péče,

g) informace o podkladech, z nichž školské poradenské zařízení ve svých závěrech vychází,

h) shrnutí průběhu a výsledků vyšetření,

i) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

j) skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření,

k) poučení o možnosti podat žádost o revizi zprávy podle § 16b zákona,

l) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který je odpovědný za provedení vyšetření a zpracování zprávy, a

m) datum vyhotovení zprávy.

(2) Vzor zprávy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 15

Doporučení

(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení podle věty druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 3 měsíce.

(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje

a) identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení,

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c) shrnutí závěrů vyšetření,

d) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

e) údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona,

f) doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření,

g) návrh postupu při poskytování podpůrných opatření,

h) poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona,

i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl, a

j) datum vyhotovení doporučení.

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.

(4) Vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 16

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.

(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.

(3) Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením.

(4) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2. V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.

(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

(6) Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Povinnost předchozího informovaného souhlasu podle odstavce 1 tím není dotčena.

HLAVA IV

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

§ 17

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.

(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.

(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.

§ 18

Podpora organizace vzdělávání

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní.

(2) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 ZÁKONA

§ 19

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona.

(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.

(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.

(4) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona vzdělávat bez omezení podle odstavce 3.

(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení.

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona

§ 20

(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka.

(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky s mentálním postižením u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak po dobu 2 let, nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením.

(3) Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona.

§ 21

(1) Při podání žádosti podle § 20 odst. 1, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o

a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách,

b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče,

c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka,

d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je

a) písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 1 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a

b) doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.

§ 22

Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální

(1) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let.

(2) Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o

a) rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a

b) dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka.

(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl.

§ 23

Přezkoumání podmínek

(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Vyhodnocení podle věty první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení žáka; další vyhodnocení se provádí zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení.

(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.

(3) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální a případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení žáka do jiného vzdělávacího programu.

(4) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku.

§ 24

Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

(1) V mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona je rozsah poskytování speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně.

(2) Žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo třídě základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.

§ 25

Počty žáků

(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.

(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny naplňují do počtu stanoveného jiným právním předpisem3), v ostatních případech se skupina při praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků.

(3) Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků.

§ 26

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků

(1) V jedné skupině žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona při koupání a plaveckém výcviku připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné s žáky konat plavecký výcvik individuálně.

(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického pracovníka připadá 1 žák.

(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

ČÁST ČTVRTÁ

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ

§ 27

Nadaný a mimořádně nadaný žák

(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.

(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech.

(5) Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku.

(6) Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka

§ 28

(1) Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení,

b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,

c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,

d) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,

e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,

f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,

g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a

h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením.

(4) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

(5) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.

§ 29

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.

(4) Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Přeřazení do vyššího ročníku

§ 30

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.

(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,

b) zkoušející učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti; v prvním až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, a

c) přísedící učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.

(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.

§ 31

(1) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.

(2) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

(3) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

(4) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka.

(5) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 32

Přechodná ustanovení

(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 33

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

2. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

3. Čl. II vyhlášky č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 270/2017 Sb. Čl. II

1. Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.

2. V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 416/2017 Sb. Čl. II

1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. V případě asistenta pedagoga podle dosavadních právních předpisů je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s odpovídajícím stupněm podpůrného opatření a rozsahem činnosti.

3. Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.


§ 34

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Přehled podpůrných opatření

1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření

1.1. Přehled podpůrných opatření se člení na část A, část B a část C.

1.2. Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením. Při uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně uvedených v části A a zároveň spočívajících v poradenské pomoci školy anebo školského poradenského zařízení nebo v úpravě metod vzdělávání anebo školských služeb nebo hodnocení žáka vyšší stupeň podpůrného opatření zahrnuje rovněž vždy podpůrná opatření stejného druhu uvedená v tomto přehledu u nižších stupňů.

1.3. Podpůrná opatření s normovanou finanční náročností jsou vždy označena stupněm (II. - V.), číslem položky podle struktury Přehledu a označením pro podporu ve škole (A) nebo školském zařízení (B). Označení položky slouží pro vykazování použitých podpůrných opatření ve škole, případně ve školském zařízení.

1.4. Část B obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti. Školské poradenské zařízení doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.

1.5. Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona. Druhy podpůrných opatření odpovídají věku žáka a stupni vzdělání a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

1.6. Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení školského poradenského zařízení; jinak vydává školské poradenské zařízení samostatné doporučení pro vzdělávání žáka ve školském zařízení.

1.7. Pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona lze doporučit pouze podpůrná opatření spočívající v

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (u tohoto předmětu však nikoliv s normovanou finanční náročností) a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

f) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy nebo

g) využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiného právního předpisu.

1.8. Normovaná finanční náročnost se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je stejná nebo obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji využít k naplnění jeho vzdělávacích potřeb.

1.9. V části C je uveden počet hodin za rok pro stanovení normované finanční náročnosti u podpůrných opatření spočívajících ve využití tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící.

2. Obecná pravidla normované finanční náročnosti

Normovaná finanční náročnost je vyjádřena následujícími vztahy:

I. Normovaná roční finanční náročnost podpůrných opatření osobního charakteru se stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky nahoru):
a) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky“):
P1 = PTp x 12 x 1,Proc
b) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 3:
P2 = PTap x 12 x 1,Proc
c) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 4:
P4 = PTap1 x 12 x 1,Proc
d) je-li činnost realizována pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (školním psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo školním speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
P3 = PTpm x 12 x 1,Proc
kde:
PTp je platový tarif v 5. platovém stupni v 12. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTap je platový tarif v 5. platovém stupni v 8. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTap1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 5. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTpm je platový tarif v 5. platovém stupni ve 13. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7).
II. Normovaná hodinová finanční náročnost podpůrných opatření se stanoví vztahem (zaokrouhleno na jednotky nahoru):
je-li činnost realizována tlumočníkem českého znakového jazyka nebo přepisovatelem pro neslyšící:
N1 = PTtp x 1,Proc/160
kde:
PTtp je platový tarif v 7. platovém stupni vil. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu8),
Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7).

3. Část A

Podpůrná opatření prvního stupně - obecně
Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen „poradenský pracovník školy“) a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
- Zpracování plánu pedagogické podpory
- Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů
- Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy
- Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s učivem.
PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.
NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Bez normované finanční náročnosti.
FORMA VZDĚLÁVANÍ
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.
VÝCHODISKA PRO POSKYTOVANÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
Pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka).
Prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků.
Analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací.
Analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy.
PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI
1.
Metody výuky
Zvolené metody práce podporují kvalitu poznávacích procesů žáka, zvláště pak aparátu řídícího osvojování učiva (myšlení, pozornost, paměť), rozvíjejí a podporují preferované učební styly žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika.
Orientují se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem, dále na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování. Preferují řešení typových úloh a problémů.
Aktivizují a motivují žáka, upevňují pracovní návyky.
Klade se důraz na individualizaci výuky (zahrnuje zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.).
Volí se taková forma práce, která umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby, respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů.
Zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění.
Ve vyučovací hodině se věnuje větší pozornost formám a metodám výuky, struktuře vyučovací hodiny, přiměřenosti vyučování, logické organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, motivaci k učení a opakování základních principů učiva, které směřuje ke zvyšování koncentrace pozornosti žáka a ke zlepšení jeho motivace; současně je zohledňován sociální status a vztahová síť žáka a prostředí, ze kterého žák přichází do školy.
2.
Úprava obsahu a výstupů vzdělávání
Obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu, formy obohacování se volí nejčastěji pro nadané a mimořádně nadané žáky podle charakteru jejich nadání. Cílem tohoto postupuje učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí.
Výstupy vzdělávání se neupravují.
3. Organizace výukyPro podporu žákovy práce se doporučuje zejména:
- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během výuky),
- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků,
- diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka,
- zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě),
- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,
- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží.
4. HodnoceníVyužívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, zohlednění akcelerovaného vývoje nadaných žáků v práci s učivem. Podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení). Hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a směřovat nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání.
5. Intervence školy5.1
Přímá podpora
Etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. Slouží ke zmapování možných forem podpory žáka. Pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovi obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).
5.2
Plán pedagogické podpory
Etapa plánu pedagogické podpory ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, v součinnosti s poradenskými pracovníky školy; slouží k poskytování organizované podpory žákova vzdělávání, k pravidelnému vyhodnocování účinnosti zvolených opatření školy.
5.3 Metodická podporaPoskytování metodické a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků - ze strany poradenských pracovníků školy.
5.4
Navrhovatel a koordinátor opatření
Škola na základě podnětu pedagogických pracovníků školy, zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků informuje pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, a zákonné zástupce o úpravách postupů ve vzdělávání žáka.Vychází se z konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzdělávání, s cílem spolupráce na řešení problému žáka, předpokládá se i nespolupracující žák nebo zákonný zástupce žáka.
Spolupráce uvnitř školy
Ředitel školy pověří koordinací plánu pedagogické podpory třídního učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.
6. PomůckyBěžné učebnice a učební pomůcky.
Podpůrná opatření druhého stupně - obecně
Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu. Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat s využitím speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
- doporučení školského poradenského zařízení,
- pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou,
- v případě potřeby osoba poskytující škole konzultace z důvodu své odbornosti pro účely vzdělávání nadaných žáků;
- spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka (školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka),
- zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle skladby obtíží žáka a možností školy organizované školou neboškolskými zařízeními (školní družina, školní klub, středisko volného času, domovy dětí a mládeže).
PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.
NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- úprava obsahu vzdělávání,
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- 1 h /1 týden pedagogické intervence na práci se žákem, žáky nebo třídou ve škole,
- 1 h /1 týden pedagogické intervence na práci se žákem nebo žáky ve školském zařízení,
- 1 h / 1 týden předmět speciálně pedagogické péče poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „psycholog“), nebo speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „speciální pedagog“).
FORMA VZDĚLÁVANÍ
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚNormovaná roční finanční náročnost
1.
Metody výuky
Úpravy metod výuky, včetně domácí přípravy:
- Reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, rozvíjejí a podporují výchovu žáka; zohledňují učební styly žáka; respektují míru nadání žáka a jeho specifika.
- Rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, stimulují vývoj, využívají řešení typových úloh, řešení problémů; vedou k osvojení vědomostí, dovedností a postojů.
- Pomáhají překonávat nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání ve školních dovednostech.
- Zahrnují intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka, podporují připravenost na praktické činnosti.
- Umožňují obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a mimořádně nadané žáky.
- Využívají např. individuální a skupinovou projektovou práci, stáže na odborných pracovištích na podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně praktických dovedností nadaných žáků.
2. Úprava obsahu a výstupů vzděláváníJe nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.
Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků na základě doporučení školských poradenských zařízení. Práce s obsahy vzdělávání směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. U žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek je třeba:
- podpora rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení přípravy na školní práci.
- v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího:

a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky českého jazyka jako jazyka cizího/týden, nejvýše však 80 h,
b) v základním vzdělávání: 3 vyučovací hodiny (h)/týden, nejvýše však 120 h,
c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 120 h.

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání se ve druhém stupni nepředpokládá.
a):
P1 x 0,05

b):
P1 x 0,15

c):
P1 x 0,15
3.
Organizace výuky
A) ve škole
B) ve školském zařízení
II. 3 A)
ve škole
Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání žáka, včetně možností využívání speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů.
Podpora sociokulturní adaptace v zapojení do třídního kolektivu u žáků.
Organizace a podmínky výuky j sou definovány v individuálním vzdělávacím plánu.
II. 3 B)
ve školském zařízení
Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází z obtíží žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou specifikovány v doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že žák potřebuje pro vzdělávání speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky, zváží školské poradenské zařízení, které z těchto podpor jsou pro žáka nezbytné také pro vzdělávání ve školském zařízení, zváží potřebnost jejich duplicitního poskytnutí (pokud nelze pomůcku přenášet).
4.
Individuální vzdělávací plán)
II. 4Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření navrhuje školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Cílem tohoto postupuje učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením.
5.
Hodnocení
Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka). Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnotící kritéria, dále třída hodnocených vlastností i hodnotící škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků a je pro ně informativní a korektivní; podporuje rozvoj autonomního hodnocení. Sumativní hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami) zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání.
6.
Intervence
Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, přičemž je zaměřen ve druhém stupni na nápravy např. v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci střídou nebo skupinou žáků. Intervence zahrnují také poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.
A) ve škole
B) ve školském zařízení
II. 6. 1 A)
Pedagogická intervence
Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem,
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky
státního
rozpočtu
II. 6. 1 B)
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
II. 6. 2 A)
Předmět speciálně pedagogické péče
1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče
zajistí škola nebo školské poradenského zařízení.
Rozsah: 1 h týdně
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
7.
Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
II. 7 A. přijímání ke vzděláváníPravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.
II. 7 B.
Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou upraveno jiným právním předpisem9)
Skupina a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající druhému stupni podpůrných opatřeníSkupina 1U žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jeho onemocnění nebo postižení ovlivňující konání maturitní zkoušky. Žák je zařazen do příslušné kategorie pro konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka
TP-1, ZP-1, SP-1, SPUO-1Průběh konání maturitní zkoušky nevyžaduje zvláštní úpravy zkušební dokumentace. Žákům je navýšen časový limit a mají upravené prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky. Žáci kategorie a skupiny SP-1 nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.
II. 7 C.
ukončování vzdělávání
I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků spotřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení.

II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek a vytvoření pozitivního klimatu.

III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem:
Přiměřeně se uplatní pravidla pro konání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných opatření v druhém stupni (bod II výše).
8. PomůckyČást B Přehledu podpůrných opatření.
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a speciálních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
Podpůrná opatření třetího stupně - obecně
Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a výstupů ze vzdělání.
Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka je takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro maximálně 4 žáky), dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka, podporu speciálně pedagogického centra v případě podpory nácviku prostorové orientace a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také spolupráce s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci, terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní docházky.
Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka a na dalších okolnostech (například na závěrech kontrolního vyšetření).
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce se žákem a zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory u žáka. Zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče) nebo pedagogické intervenční péče, podle skladby speciálních vzdělávacích potřeb žáka a možností školy, organizované školou; pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže). Podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním psychologem, speciálním pedagogem. V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo žákovi a škole.
PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka spotřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy pracuje s žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné.
NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
- Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- úprava výstupů a obsahu vzdělávání,
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky,
- 3 h/týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), případně psychologická intervence,
- 3 h/týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou),
- služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdíleného) podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb, maximálně pro 4 žáky na třídu,
- podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku,
- podpora školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a školu).
FORMA VZDĚLÁVANÍ
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚNormovaná roční finanční náročnost
1.
Metody výuky
Uplatňují se všechny vhodné metody výuky uváděné v předchozích stupních podpůrných opatření.
Cílené zaměření na podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožňují překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho zapojení do práce ve školní třídě.
Zahrnují intervence na podporu oslabených či nefunkčních dovedností a kompetencí žáka, rozvoj řečových a poznávacích funkcí, nácvik sebeobslužných dovedností a sociálních kompetencí. Podporují sociální začlenění a vytváření pozitivních postojů kooperativního učení i akceptace těchto žáků jejich spolužáky.
Metody výuky respektují specifika žáků, využívají kooperativní formy výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup. Podporují motivaci žáka a jeho zařazení do školní třídy. Pracují i s prvky rozvinutých schopností a kreativity a směřují k jejich dalšímu rozvíjení u žáků. Využívá se didaktických her, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce.
2.
Úprava obsahu a výstupů vzdělávání
Úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.
Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných opatření školských poradenských zařízení. Úprava obsahu vzdělávání směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován; výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zařazují se předměty speciálně pedagogické péče a uplatňuje se individuální vzdělávací plán. Pracuje se s posilováním výuky v předmětech, ve kterých žák selhává, s využitím pedagogické intervence. Umožňuje se akcelerace vzdělávání.
Pro nadané a mimořádně nadané žáky se umožňuje obohacování nad rámec výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků. Výstupy ze vzdělávání respektují možnosti žáka vzdělávat se, při snaze dosahovat odpovídajících výstupů, pro žáka maximálních.
Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se doporučuje:
a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky /týden, nejvýše však 110 h
b) v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.
c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.
a):
P1 x 0,05

b):
P1 x 0,15

c)
P1 x 0,15
3.
Organizace výuky

A) ve škole

B) ve školském zařízení
III. 3. 1 A) ve školeÚpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání žáka, včetně možností úpravy pracovního prostředí a pracovního místa žáka, využívání speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů. Využívání úprav organizace výuky na podporu lepší koncentrace pozornosti žáků, dodržování hygieny vzdělávacího procesu a spolupráce v průběhu výuky.
Podpora organizace výuky v odůvodněných případech asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem.
III. 3. 1 B)
ve školském zařízení
Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou specifikovány v doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta pedagoga, poskytuje se jeho služba adekvátně jeho potřebám. Pokud škola a školské zařízení tvoří jeden právní subjekt, je stanoven rozsah práce asistenta pedagoga tak, aby mohl zajistit potřebnou podporu žáka ve školském zařízení.
4.
Individuální vzdělávací plán
III. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka.
5.
Personální podpora
A) ve škole
B)ve školském zařízení
III. 5.
Personální podpora
Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických pracovníků, a to zejména školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola rozšířit asistenční podporu nebo je možné doplnit výuku o přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se specifikuje podle požadavků na podporu pedagogické práce s žákem ve výuce, na podporu pohybu, orientace v prostoru, komunikace a sebeobsluhy.
III. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3sdílený
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a): P2 x 0,25

b): P2 x 0,3889

c): P2 x 0,5

d): P2 x 0,6389

e): P2 x 0,75
III. 5. 1 B
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.
Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnosti
Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).
P2 x 0,25
III. 5. 2 A
Asistent
pedagoga podle § 5 odst. 4
sdílený
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a): P4 x 0,25

b): P4x 0,3889

c): P4 x 0,5

d): P4 x 0,6389

e): P4 x 0,75
III. 5. 2 B
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnosti
Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).
P4 x 0,25
III. 5. 3 A
Další pedagogický pracovník
V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga, je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).
Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka
P1 x 0,5
III. 5. 4 A
Školní psycholog/
školní speciální pedagog
Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.a)
0,5 úvazku školní psycholog
P3 x 0,5

b)
0,5 úvazku školní speciální pedagog
P3 x 0,5
6.
Hodnocení
Toto podpůrné opatření zahrnuje postupy uvedené v předchozích stupních, respektuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; provádí kriteriální úpravy hodnocení, využívá slovní hodnocení, formativní i sumativní hodnocení žáka, podporuje autonomní hodnocení (sebehodnocení) žáka a všechny prvky hodnocení zvyšující motivaci žáka k učení. Významně zohledňuje sociální kontext hodnocení a směřuje k podpoře žáka v jeho učení - hodnocení žákovi indikuje konkrétní postupy v učení.
7.
Intervence
Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci střídou nebo skupinou žáků. Současně zahrnuje intervence také poradenskou školy, zejména školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
A) ve škole

B) ve školském zařízení
III. 7. 1 A
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží žáka, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.
Zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve spolupráci
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
Rozsah: 2 h/týden
P1 x0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
III. 7. 2 A
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých žák selhává, případně k posílení strategií učení.
Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem nebo žáky, která slouží k podpoře žákova učení a ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku, dále k rozvoji vědomostí a dovedností žáka, k rozvoji jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností.
Rozsah: 2 h/týden
V případě potřeby je možné využít 1 hodinu z této časové dotace na práci se třídou a její vztahovou sítí.
(z toho 1 h týdně na dlouhodobou práci se třídou) maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
III. 7. 2 BPedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
8.
Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
III. 8 A.
Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání
Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.
III. 8 B. Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou upraveno jiným právním předpisem9)Skupiny a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající třetímu stupni podpůrných opatřeníSkupiny 2 a 3U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jeho onemocnění nebo postižení ovlivňující konání maturitní zkoušky. Žák je zařazen do příslušné kategorie pro konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka.
TP-2Žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací, mají navýšený časový limit a je jim upraveno prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky. Žáci kategorií a skupin SP-2 a SP-3-T nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.
ZP-2
SP-2; SP-3-T
SPUO-2
III. 8 C.
Úprava podmínek dalšího ukončování vzdělávání
I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další osoby-obvykle asistenta pedagoga nebo osobního asistenta.

II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků spotřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro žáky s potřebou Braillova písma nebo používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.

III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem:
Přiměřeně se uplatní pravidla pro závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných opatření ve třetím stupni (II).
9.
Prodloužení délky vzdělávání
Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.
10.
Pomůcky
Pomůcky a speciální učebnice jsou uvedeny v části B tohoto přehledu.
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Při navrhování kompenzačních a speciálních učebních pomůcek se dbá na posouzení jejich potřebnosti, zejména v případě že jsou již poskytnuty z jiných zdrojů.
Podpůrná opatření čtvrtého stupně - obecně
Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
- Doporučení školského poradenského zařízení.
- Konzultant na straně školy nebo školského zařízení.
- Spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.
- Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, v závislosti na charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
- Podpora poradenským pracovníkem školy. Využívání služeb asistentů pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga, školního psychologa, případně jiného pedagogického pracovníka.
- Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
- Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem komunikace, metodická podpora pedagogických pracovníků školy.
- Výběr podpůrných opatření respektuje vždy věková specifika žáků.
PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Za účelem sjednocení přístupu k žákovi se konají Případové konference.
NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:

- Speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče,
- mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, školní psychology, školní speciální pedagogy
- zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
- zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.
FORMA VZDĚLÁVANÍ
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚNormovaná roční finanční náročnost
1.
Metody výuky
Metody výuky zahrnují všechna doporučení předchozích stupňů podpůrného opatření.
Volba metod výuky respektuje možnost úpravy obsahů vzdělávání a v odůvodněných případech, vzhledem k možnostem žáka, i redukování obsahu a úpravy výstupů. Rozsah těchto úprav je ovlivněn charakterem a mírou obtíží žáka.
Škola zajistí, aby výuka byla nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým žákům poskytována v jazycích, způsobech a prostředcích komunikace, které jsou pro žáka nejvhodnější10) a žákem preferované.
Uplatňované metody výuky jsou významně ovlivňovány využíváním prostředků augmentativní nebo alternativní komunikace, které mají za cíl přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní systémy komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči. Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech schopností a dovedností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné.

Alternativní komunikace využívá:

a) Systémy bez pomůcek - cílené pohledy, mimika, gesta, gestikulace, manuální znaky jazykové programy;
b) Systémy s pomůckami - předměty, fotografie, systémy grafických symbolů (např. PCS, Bliss, piktogramy), komunikační tabulky, písmena a psaná slova, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítač se speciálním softwarem.

Využívání speciálních učebních pomůcek, postupů a kompenzačních pomůcek, které umožní dosahovat u žáků maxima jejich potenciálu, při zachování motivace pro vzdělávání a jejichž užívání má vliv na volbu metod výuky.
2.
Úprava obsahu a výstupů vzdělávání
IV. 2Úprava obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních vzdělávacích potřeb, snaha využívat maximálně potenciál ke vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání, s cílem přípravy na život. Vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu. Podpora samostatnosti žáka a jeho přípravy na budoucí uplatnění v profesním životě
3.
Organizace výuky

A) ve škole

B) ve školském zařízení
IV. 3. 1 A
ve škole
K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat personální podporu pro práci se žákem. Přizpůsobit práci se žákem také doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování hygieny, střídání činností a odpočinku atd.
Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a pracovního místa žáka/žáků.
Využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky realizovat individuálně. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je možné stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.
Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů.
IV. 3. 1 B
ve školském zařízení
Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Pokud činnosti vyžadují poskytnutí speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek a žák nemůže využívat přidělené pomůcky pro vzdělávání, poskytne školské poradenské zařízení pomůcky nezbytné pro zapojení žáka i ve školském zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo přítomnost další osoby, poskytuje se jejich služba adekvátně potřebám žáka a délce pobytu v zařízeních. Obdobné platí i u využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.
4.
Individuální vzdělávací plán
IV. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává jej škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, naplňuje vzdělávací potřeby žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu i ve formě rozšiřování a prohlubování učiva.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, odborníka na prostorovou orientaci, využívání alternativních forem komunikace; dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebních a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky zahrnuje vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.
5.
Personální podpora
A) ve škole
B)ve školském zařízení
IV. 5.
Personální podpora
Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.
A) ve škole

B) ve školském zařízení
IV. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a) P2 x 0,8889

b) P2 x 1,0
IV. 5. 2 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a) P4 x 0,8889

b) P4 x 1,0
IV. 5. 3 A
Tlumočník českého znakového jazyka
a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,
40 h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.
N1 x počet hodin/rok*
b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.N1 x počet hodin/rok*
IV. 5. 4 AB
Přepisovatel pro neslyšící
Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference žáka.
Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je možné využití přepisu pro více osob současně.
Rozsah práce: po dobu vyučování žáka
40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)
N1 x počet hodin/rok*
IV. 5. 5BPokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:
a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,
b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,
c) tlumočníka českého znakového jazyka
d) nebo přepisovatele pro neslyšící, jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.
Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);
c) a d) po dobu vzdělávání žáka
a):
P2 x 0,25

b):
P4 x 0,25

c):
N1 x počet hodin/rok*

d):
N1 x počet hodin/rok*
IV. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.
Rozsah práce: 0,5 úvazku
P1 x 0,5
IV. 5. 7
Školní psycholog / školní speciální pedagog
Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.a) školní psycholog:
P3 x 0,5

b) školní speciální pedagog:
P3 x 0,5
IV. 5. 8
Další nepedagogický pracovník
Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v doporučení.
6. HodnoceníHodnocení zahrnuje doporučení z nižších stupňů podpůrných opatření. Zohledňuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je analýza učiva zaměřená na didaktickou přístupnost učiva pro žákovo učení, pozitivní motivaci k dalšímu vzdělávání a vytváření postojů. Výrazné kriteriální úpravy hodnocení, důraz na využívání různých forem formativního hodnocení, včetně slovního, podpora sebehodnocení žáka a práce s motivací ke vzdělávání.
7. IntervenceIntervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin (včetně disponibilních), přičemž je zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
A) ve školeIV. 7. 1 A
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik obtíží žáka, které lze reedukovat.
Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové vnímání, odezírání, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti žáka.
Rozsah: 3 h týdně
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
P1 x 0,15 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
B) ve školském zařízení
IV. 7. 2 A
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školní práci a k rozvoji žádoucích vědomostí, dovedností a postojů žáků. Je možné využívat tuto dotaci ke zlepšení adaptace žáka na školu, třídu oddělení nebo skupinu nebo také k dlouhodobé péči o vztahovou síť třídy.
Rozsah: 3 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,15 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
IV. 7. 2 BPedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoj i školních dovedností a k rozvoji komunikace a sebeobslužných dovedností, sociálních kompetencí, praktických činností žáků ve školském zařízení.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
8.
Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
IV. 8 A.
Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání
Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení
IV. 8 B.
Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou upraveno jiným právním předpisem9)
Skupiny a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající čtvrtému stupni podpůrných opatřeníSkupina 2 a 3U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky specifických obtíží žáka, jeho onemocnění nebo postižení, ovlivňující konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka.
TP-3-AŽáci pracují s upravenou zkušební dokumentací, mají navýšený časový limit a je jim upraveno prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky a mají nárok na asistenta. Žáci kategorií a skupin SP-2-A a SP-3-T-A nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.
ZP-3-A
SP-2-A
SP-3-T-A
SPUO-3-A
IV. 8 C.
Úprava podmínek ukončování vzdělávání
I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem: Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení a na základě zkušenosti s užívanými podpůrnými opatřeními v průběhu vzdělávání na střední škole. U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další osoby - obvykle asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo osobního asistenta.
II. Závěrečná zkouška v oborech střední vzdělání: Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků spotřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro žáky s potřebou používání Braillova písma s potřebou užívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo augmentativní.
III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem: Přiměřeně se uplatní pravidla pro ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškou pro žáky s potřebou podpůrného opatření ve čtvrtém stupni (viz bod II).
9.
Prodloužení délky vzdělávání
U žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 2 roky.
10. PomůckyČást B přehledu
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
Podpůrná opatření pátého stupně - obecně
Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání, podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace vzdělávání žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s jejich intenzivní podporou.
PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.
Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně spolupracuje se školou a školským poradenským zařízením.
Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených. Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem komunikace. Pokud žák využívá služeb školských zařízení, vztahují se na něho podpůrná opatření pro zapojení ve školských zařízeních pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření.
PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb.
NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
- Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- Speciální učebnice a učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, včetně nákladů na asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče, mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, služby školních psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.
FORMA VZDĚLÁVANÍ
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚNormovaná roční finanční náročnost
1.
Metody výuky
Metody výuky (zahrnují všechny možnosti nižších stupňů podpůrných opatření)
Metody výuky respektují limity žáků a jejich možností, směřují k dosažení nejvyšší možné míry rozvoje u vzdělávaných žáků se zřetelem k podpoře motivace ke vzdělávání.

Výuka vždy zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče,
• odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáků,
• je zajišťována s využitím podpůrných metod a s podporou speciálních učebních pomůcek,
• je realizována pedagogickým pracovníkem s příslušnou odbornou kvalifikací,
• probíhá individuálně, případně ve skupině,
• probíhá často s podporou dalšího pedagogického pracovníka.

U některých žáků je nutná výuka s podporou prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, s využitím potřebných pomůcek (komunikátory, PC, speciální klávesnice).
2.
Úprava obsahu a výstupů vzdělávání
Obsah učiva je zpravidla modifikován a také výrazně redukován vzhledem k možnostem žáků, je umožněno vzdělávání v mezích daných příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků, podle upraveného školního vzdělávacího programu, prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu nebo vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola speciální, oba díly. Úprava výstupů ze vzdělávání vyplývá z úpravy a především redukce a modifikace vzdělávacích obsahů.
3. Organizace výukyV. 3. 1
Organizace výuky
- K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat personální podporu pro práci se žákem.
- Přizpůsobit práci se žákem doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování hygieny atd.
- Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a pracovního místa žáka.
- Využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
- Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky realizovat individuálně.
- Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů.
- Individuální výuka v domácím prostředí zajištěná pedagogickým pracovníkem školy.
V. 3. 2
Počet žáků ve třídě
4 žáci/třída, oddělení, studijní skupina. Pokud to charakter obtíží žáků umožňuje, je možné počet žáků navýšit na 6.
Nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci
P1
4.
Individuální vzdělávací plán)
V. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází z potřeby úprav obsahu a výstupů vzdělávání žáka, ze školního vzdělávacího programu a speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy.
Individuální vzdělávací plán zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje podporu pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání alternativních forem komunikace; dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky zahrnuje vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.
5. Personální podporaV. 5 Personální podporaUmožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.
V. 5. 1
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A a IV. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.
P2 x 1,0
V. 5. 2
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A a IV. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.
P4 x 1,0
V. 5. 3
Tlumočník českého znakového jazyka
a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a přestávky, v zájmu kvality práce tlumočníka.
b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.
Rozsah práce:
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy)
a):
N1 x počet hodin/rok*

b):
N1 x počet hodin/rok*
V. 5. 4
Přepisovatel pro neslyšící
Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a potřeby žáka.
Rozsah práce: po dobu vyučování žáka
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)
N1 x počet hodin / rok*
V. 5. 5 BPokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:
a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3
b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,
c) tlumočníka českého znakového jazyka
d) nebo přepisovatele pro neslyšící, Rozsah práce:
a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);
c) po dobu vzdělávání žáka
d) po dobu vzdělávání žáka
a):
P2 x 0,25

b):
P4 x 0,25

c):
N1 x počet hodin / rok*

d):
N1 x počet hodin / rok*
V. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka ve třídě po celou dobu výuky.P1
V. 5. 7
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog podporuje vzdělávání žáků s nejvyšší mírou podpory.P3 x 0,5
V. 5. 8
Další nepedagogičtí pracovníci
Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje přítomnost další osoby, zejména osobního asistenta, případně další osoby pro vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola jeho přítomnost na základě doporučení školského poradenského zařízení.
6. HodnoceníHodnocení zahrnuje individuálně specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je podpora žáka ve vzdělávání a snaha ho motivovat k dalšímu vzdělávání. Formativní hodnocení vychází ze zdravotního stavu žáka, směřuje k vytvoření náhledu na schopnost dosahovat pokroku u žáka. Obdobně se přistupuje k sumativnímu hodnocení žáka. Využívání různých forem hodnocení, včetně slovního.
7. IntervenceV. 7.
Intervence
Intervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence, je cíleně zaměřená na maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin; je zaměřen na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory, případně ve třetím nebo druhém stupni podpory.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je snaha posílit vzdělávání žáka. Vždy se respektuje i potřeba odpočinku a změny činností u žáka.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo školského poradenského zařízení.
V. 7. 1
Předměty speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik obtíží žáka. Rozsah práce: 4 h týdně při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
P1 x 0,2 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
V. 7. 2
Pedagogická intervence
Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem, která slouží k rozvoji žáka, podpoře jeho učení, rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáka, dále k rozvoj i jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností žáka, rozvoji komunikačních schopností a nácviku samostatnosti a sebeobslužných činností.
Rozsah práce: 2 h/týden (při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin s možností jejich dělení)
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou
P1 x 0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu
8.
Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání
V. 8 A.
Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání
Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Přijímání uchazečů ke vzdělávání v jiné škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při přijímání uchazečů respektovány funkční důsledky onemocnění nebo postižení uchazeče, které byly respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání a které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako ve čtvrtém stupni.
V. 8 B.
Úprava podmínek konání maturitní zkoušky9)
Pokud žák bude konat maturitní zkoušku, uplatní se obdobně pravidla úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky podle čtvrtého stupně podpůrného opatření.
V. 8 C.
Úpravy podmínek ukončování vzdělávání
Pravidla pro čtvrtý stupeň podpůrného opatření se uplatní obdobně.
9. PomůckyČást B přehledu. Dbá se posouzení potřebnosti kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

4. Část B

Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou uvedeni v této části, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.

Druhý stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnostiNormovaná finanční náročnost
A.II.1 Kompenzační pomůckyA.II.1.1Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování1000 Kč
A.II.2 Speciální učebnice a pomůckyA.II.2.1Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách5000 Kč
A.II.2.2Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti2000 Kč
A.II.2.3Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení3000 Kč
A.II.2.4Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání2000 Kč
A.II.2.5Laminátor a laminovací fólie4000 Kč
A.II.3 Softwarové vybaveníA.II.3.1Software na rozvoj komunikačních schopností5000 Kč
A. II.4 IT vybaveníA.II.4.10
C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímáníNormovaná finanční náročnost
C.II.1 Kompenzační pomůckyC.II.1. 1Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy)5000 Kč
C.II.1.2Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo5000 Kč
C.II.2 Speciální učebnice a pomůckyC.II.2.1Názorné didaktické pomůcky3000 Kč
C.II.2.2Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči4000 Kč
C.II.3 Softwarové vybaveníC.II.3.1Software pro rozvoj sluchového vnímání5000 Kč
C.II.4 IT vybaveníC.II.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postiženíNormovaná finanční náročnost
D.II.1 Kompenzační pomůckyD.II.1.1Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou6000 Kč
D.II.1.2Protiskluzová podložka3800 Kč
D.II.1.3Židle s pevnou podnožkou4300 Kč
D.II.1.4Přenosné stojany pro práci na lavici1000 Kč
D.II.1.5Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed6000 Kč
D.II.1.6Speciální nůžky280 Kč
D.II. 1.7a)Bezpečný kelímek na vodu (1ks)20 Kč
D.II. 1.7b)Bezpečné kelímky na vodu (10ks)200 Kč
D.II. 1.8a)Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (1x)100 Kč
D.II. 1.8b)Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x)200 Kč
D.II.2 Speciální učebnice a pomůckyD.II.2.1Didaktické manipulační pomůcky1200 Kč
D.II.2.2Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky2000 Kč
D.II.2.3Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky200 Kč
D.II.3 Softwarové vybaveníD.II.3.1Výukový software3000 Kč
D.II.4 IT vybaveníD.II.4.10
E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektraNormovaná finanční náročnost
E.II.1 Kompenzační pomůckyE.II.1.10
E.II.2 Speciální učebnice a pomůckyE.II.2.1Laminátor a laminovací fólie4000 Kč
E.II.2.2Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky)2500 Kč
E.II.2.3Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů500 Kč
E.II.2.4Speciální učebnice3000 Kč
E.II.3 Softwarové vybaveníE.II.3.1Výukový software4000 Kč
E.II.4 IT vybaveníE.II.4.10
F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chováníNormovaná finanční náročnost
F.II.1 Kompenzační pomůckyF.II.1.1Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky)500 Kč
F.II.1.2Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání500 Kč
F.II.2 Speciální učebnice a pomůckyF.II.2.1Didaktické manipulační pomůcky1200 Kč
F.II.2.2Přehledy učiva500 Kč
F.II.2.3Pracovní sešity pro nácvik pozornosti500 Kč
F.II.2.4Upravené pracovní listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíčových slov)1000 Kč
F.II.3 Softwarové vybaveníF.II.3.10
F.II.4 IT vybaveníF.II.4.10
G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učeníNormovaná finanční náročnost
G.II.1 Kompenzační pomůckyG.II.1.10
G.II.2 Speciální učebnice a pomůckyG.II.2.1Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky500 Kč
G.II.2.2a)Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x)150 Kč
G.II.2.2b)Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x)300 Kč
G.II.2.3Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní300 Kč
G.II.2.4a)Čtecí záložka, čtecí okénko (1x)50 Kč
G.II.2.4b)Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)250 Kč
G.II.2.5Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů500 Kč
G.II.2.6Speciální učebnice pro výuku čtení500 Kč
G.II.2.7Speciální učebnice pro výuku matematiky500 Kč
G.II.2.8Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti500 Kč
G.II.3 Softwarové vybaveníG.II.3.1Výukový software1500 Kč
G.II.4 IT vybaveníG.II.4.10
H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínekNormovaná finanční náročnost
H.II.1 Kompenzační pomůckyH.II.1.10
H.II.2 Speciální učebnice a pomůckyH.II.2.1Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení1500 Kč
H.II.2.2Psací a rýsovací náčiní500 Kč
H.II.2.3Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka800 Kč
H.II.2.4Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu700 Kč
H.II.2.5Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností700 Kč
H.II.2.6Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí500 Kč
H.II.2.7Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, matematiky700 Kč
H.II.3 Softwarové vybaveníH.II.3.10
H.II.4 IT vybaveníH.II.4.10
I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postiženíNormovaná finanční náročnost
LII.1 Kompenzační pomůckyI.II.1.1Sklopná deska s protiskluzovou fólií2000 Kč
I.II.1.2Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole)2000 Kč
I.II.1.3Vhodné osvětlení pracovního místa2000 Kč
I.II.1.4Mechanické zvětšovací zařízení - lupa2000 Kč
I.II.1.5Lokální zastínění místnosti3000 Kč
I.II.1.6Relaxační koberec2000 Kč
I.II.2 Speciální učebnice a pomůckyI.II.2.1Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury, syté kontrastní barvy, méně detailů; vhodný font)3000 Kč
I.II.2.2Pracovní sešity s výraznou konturou2000 Kč
I.II.2.3Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace3000 Kč
I.II.2.4Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče)1000 Kč
I.II.3 Softwarové vybaveníI.II.3.1
I.II.4 IT vybaveníI.II.4.1
K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadáníNormovaná náročnost finanční
K.II.1 Kompenzační pomůckyK.II.10
K.II.2 Speciální učebnice a pomůckyK.II.2.1Lupa3000 Kč
K.II.2.2Mikroskop3000 Kč
K.II.2.3Preparační soupravy500 Kč
K.II.2.4Digitální fotoaparát4000 Kč
K.II.2.5Mapy500 Kč
K.II.2.6Globus1500 Kč
K.II.2.7Dalekohled2000 Kč
K.II.2.8Modely vesmírných těles2000 Kč
K.II.2.9Elektronické a technické stavebnice5000 Kč
K.II.2.10Laminátor a laminovací fólie4000 Kč
K.II.2.11Kopírovací karta (do knihovny)1000 Kč
K.II.2.12Flipchart3000 Kč
K.II.2.13Průkazy do knihoven s on-line přístupy k odborným databázím600 Kč
K.II.2.14Alternativní učebnice a učební texty1000 Kč
K.II.2.15Encyklopedie, atlasy a odborné slovníky2000 Kč
K.II.2.16Určovací klíče pro biologii a geologii400 Kč
K.II.3 Softwarové vybaveníK.II.3.1Výukový software2000 Kč
K.II.4 IT vybaveníK.II.4.1Tablet8000 Kč
K.II.4.2Flash disk1000 Kč
K.II.4.3Promítací plátno3000 Kč

Třetí stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnostiNormovaná finanční náročnost
A.III.1 Kompenzační pomůckyA.III.1.1Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování1000 Kč
A.III.2 Speciální učebnice a pomůckyA.III.2.1Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách5000 Kč
A.III.2.2Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti2000 Kč
A.III.2.3Speciální učební materiály na rozvoj čtení3000 Kč
A.III.2.4Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání2000 Kč
A.III.3 Softwarové vybaveníA.III.3.1Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci5000 Kč
A.III.3.2Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe2000 Kč
A.III.3.3Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání5000 Kč
A.III.4 IT vybaveníA.III.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postiženíNormovaná finanční náročnost
B.III.1 Kompenzační pomůckyB.III.1.10
B.III.2 Speciální učebnice a pomůckyB.III.2.1Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní1000 Kč
B.III.2.2Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky1000 Kč
B.III.2.3Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů2000 Kč
B.III.2.4Demonstrační obrázky2000 Kč
B.III.2.5Didaktické pomůcky pro činnostní učení1000 Kč
B.III.2.6Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace2000 Kč
B.III.2.7Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky2000 Kč
B.III.2.8Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením3000 Kč
B.III.2.9Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí2000 Kč
B.III.2.10Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy3000 Kč
B.III.2.11Bubny, Orffovy nástroje, perkuse5000 Kč
B.III.3 Softwarové vybaveníB.III.3.1Výukový software5000 Kč
B.III.4 IT vybaveníB.III.4.1Multidotykový počítač16000 Kč
C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímáníNormovaná finanční náročnost
C.III.1 Kompenzační pomůckyC.III.1. 1Úprava místnosti - totožné s druhým stupněm
C.III.1.2Pomůcky pro rozvoj řeči2000 Kč
C.III.2 Speciální učebnice a pomůckyC.III.2.1Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jazykových kompetencí v českém jazyce3500 Kč
C.III.2.2Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání1000 Kč
C.III.2.3Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením1500 Kč
C.III.3 Softwarové vybaveníC.III.3.1CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka2000 Kč
C.III.3.2Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka3000 Kč
C.III.4 IT vybaveníC.III.4.10
D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postiženíNormovaná finanční náročnost
D.III.1 Kompenzační pomůckyD.III.1.1Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)7000 Kč
D.III.1.2Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu10000 Kč
D.III.1.3Madla k WC900 Kč
D.III.1.4Polohovací pytle8000 Kč
D.III.1.5Držák berlí na lavici560 Kč
D.III.2 Speciální učebnice a pomůckyD.III.2.1Speciální rýsovací pomůcky5000 Kč
D.III.2.2Pomůcky pro výuku tělesné výchovy - rovnovážné a balanční pomůcky pro senzomotorickou stimulaci10000 Kč
D.III.3 Softwarové vybaveníD.III.3.10
D.III.4 IT vybaveníD.III.4.1Dotykový monitor16000 Kč
E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektraNormovaná finanční náročnost
E.III.1 Kompenzační pomůckyE.III.1.1Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky, barevné koberce, paravan apod.)12000 Kč
E.III.2 Speciální učebnice a pomůckyE.III.2.1Sada strukturovaných krabic2500 Kč
E.III.2.2Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností2000 Kč
E.III.2.3Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky)5000 Kč
E.III.2.4Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů500 Kč
E.III.2.5Speciální učebnice3000 Kč
E.III.3 Softwarové vybaveníE.III.3.1Komunikační programy pro alternativní komunikaci8000 Kč
E.III.4 IT vybaveníE.III.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
E.III.4.2Dotykový monitor16000 Kč
F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chováníNormovaná finanční náročnost
F.III.1 Kompenzační pomůckyF.III.1.1Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.)3500 Kč
F.III.1.2Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce1500 Kč
F.III.2 Speciální učebnice a pomůckyF.III.2.1Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí2000 Kč
F.III.3 Softwarové vybaveníF.III.3.1Výukový software5000 Kč
F.III.4 IT vybaveníF.III.4.1Tablet8000 Kč
F.III.4.2Notebook15000 Kč
G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učeníNormovaná finanční náročnost
G.III.1 Kompenzační pomůcky0
G.III.2 Speciální učebnice a pomůckyG.III.2.1Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky2000 Kč
G.III.2.2a)Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (lx)150 Kč
G.III.2.2b)Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x)300 Kč
G.III.2.3Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní700 Kč
G.III.2.4a)Čtecí záložka, čtecí okénko (lx)50 Kč
G.III.2.4b)Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)250 Kč
G.III.2.5Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů500 Kč
G.III.2.6Speciální učebnice pro výuku čtení300 Kč
G.III.2.7Speciální učebnice pro výuku matematiky300 Kč
G.III.3 Softwarové vybavenéG.III.3.1Výukový software4000 Kč
G.III.4 IT vybaveníG.III.4.1Notebook15000 Kč
H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínekNormovaná finanční náročnost
H.III.1 Kompenzační pomůckyH.III.1.10
H.III.2 Speciální učebnice a pomůckyH.III.2.1Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení1500 Kč
H.III.2.2Psací a rýsovací náčiní500 Kč
H.III.2.3Speciální učebnice pro výuku čtení500 Kč
H.III.2.4Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu700 Kč
H.III.2.5Speciální učebnice pro výuku českého jazyka300 Kč
H.III.2.6Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností500 Kč
H.III.2.7Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí500 Kč
H.III.2.8Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, českého jazyka, matematiky)500 Kč
H.III.3 Softwarové vybaveníH.III.3.1Výukový software5000 Kč
H.III.4 IT vybaveníH.III.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postiženíNormovaná finanční náročnost
I.III.1 Kompenzační pomůckyI.III.1.1Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětšovací zařízení, optické pomůcky)30000 Kč
I.III.1.2Mechanické zvětšovací zařízení - lupa2000 Kč
I.III.1.3Vodící lišty12000 Kč
I. III.1.4Klávesnice pro slabozraké500 Kč
I.III.1.5Osvětlení4000 Kč
I.III.2 Speciální učebnice a pomůckyI.III.2.1Elektronická verze učebnic4000 Kč
I.III.2.2Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké žáky4500 Kč
I.III.2.3Montessori pomůcky15000 Kč
I.III.2.4Pomůcky k rýsování slabozrakých2000 Kč
I.III.2.5Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem4000 Kč
I.III.2.6Sešity v odpovídajícím formátu500 Kč
I.III.2.7Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma1500 Kč
I.III.2.8Zy-Tex papír A45500 Kč
I.III.3 Softwarové vybaveníI.III.3.10
I.III.4 IT vybaveníI.III.4.1Notebook15000 Kč
K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadáníNormovaná finanční náročnost
K.III.1 Kompenzační pomůckyK.III.1.10
K.III.2 Speciální učebnice a pomůckyK.III.2.1Mikroskop20000 Kč
K.III.2.2Binokulární lupa10000 Kč
K.III.2.3Preparační soupravy1500 Kč
K.III.2.4Dalekohled10000 Kč
K.III.2.5Hvězdářský dalekohled20000 Kč
K.III.2.6Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy10000 Kč
K.III.2.7Odborné knihy pro oblasti rozšiřujícího učiva včetně elektronických publikací3000 Kč
K.III.2.8Odborné časopisy (i elektronické verze a včetně ročního předplatného)2000 Kč
K.III.2.9Pronájem (vybavení) odborného pracoviště včetně odborného personálu10000 Kč
K.III.3 Softwarové vybaveníK.III.3.1Výukový software3000 Kč
K.III.3.2Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat20000 Kč
K.III.4 IT vybavení (s přístupem k internetu)K.III.4.1Stolní PC15000 Kč
K.III.4.2Notebook15000 Kč
K.III.4.3Skener4000 Kč
K.III.4.4Videokamera a střihačský program7000 Kč
K.III.4.5Digitální fotoaparát5000 Kč
K.III.4.6Přehrávače a rekordéry pro CD a DVD4000 Kč
K.III.4.7Školní měřicí systémy pro přírodovědné předměty50000 Kč

Čtvrtý stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnostiNormovaná finanční náročnost
A.IV.1 Kompenzační pomůckyA.IV.1.1Pomůcky pro alternativní komunikaci5000 Kč
A.IV.1.2Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování1000 Kč
A.IV.1.3Komunikátor8000 Kč
A.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyA.IV.2.1Speciální učební materiály pro rozvoj čtení3000 Kč
A.IV.2.2Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí5000 Kč
A.IV.2.3Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání2000 Kč
A.IV.2.4Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti2000 Kč
A.IV.3 Softwarové vybaveníA.IV.3.1Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu15000 Kč
A.IV.3.2Software pro alternativní komunikaci5000 Kč
A.IV.4 IT vybaveníA.IV.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)16000 Kč
B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postiženíNormovaná finanční náročnost
B.IV.1 Kompenzační pomůckyB.IV.1.1Úprava pracovního prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.)5000 Kč
B.IV.1.2Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky)5000 Kč
B.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyB.IV.2.1Názorné didaktické (manipulační) pomůcky10000 Kč
B.IV.2.2Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální5000 Kč
B.IV.2.3Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností2000 Kč
B.IV.2.4Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci10000 Kč
B.IV.2.5Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky8000 Kč
B.IV.2.6Montessori pomůcky15000 Kč
B.IV.3 Softwarové vybaveníB.IV.3.1Výukové programy10000 Kč
B.IV.3.2Software pro alternativní a augmentativní komunikaci11000 Kč
B.IV.4 IT vybaveníB.IV.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)16000 Kč
C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímáníNormovaná finanční náročnost
C.IV.1 Kompenzační pomůckyC.IV.1.1Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů1000 Kč
C.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyC.IV.2.1viz předchozí stupně
C.IV.3 Softwarové vybaveníC.IV.3.1Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka9000 Kč
C.IV.3.2SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase12000 Kč
C.IV.4 IT vybaveníC.IV.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postiženíNormovaná finanční náročnost
D.IV.1 Kompenzační pomůckyD.IV.1.1Vozík mechanický22000 Kč
D.IV.1.2Nájezdové lyžiny8200 Kč
D.IV.1.3Schodolez116000 Kč
D.IV.1.4Nástavce na WC1200 Kč
D.IV.1.5Stůl vhodný k vozíku10000 Kč
D.IV.1.6Speciální hardware - myš, klávesnice11000 Kč
D.IV.2 Speciální učebnice a učební pomůckyD.IV.2.1Taktilně haptické didaktické pomůcky5000 Kč
D.IV.2.2Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci5000 Kč
D.IV.2.3Pomůcky pro rozvoj motoriky5000 Kč
D.IV.3 Softwarové vybaveníD.IV.3.1Software pro alternativní komunikaci11000 Kč
D.IV.4 IT vybaveníD.IV.4.1Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW)40000 Kč
E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektraNormovaná finanční náročnost
E.IV.1 Kompenzační pomůckyE.IV.1.1Komunikátor5000 Kč
E.IV.1.2Programy pro alternativní komunikaci5000 Kč
E.IV.1.3Speciální hardware - myš, klávesnice10000 Kč
E.IV.1.4Úprava pracovního prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.5000 Kč
E.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyE.IV.2.1Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.)5000 Kč
E.IV.2.2Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky aj.)8000 Kč
E.IV.3 Softwarové vybaveníE.IV.3.10
E.IV.4 IT vybaveníE.IV.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)16000 Kč
I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postiženíNormovaná finanční náročnost
I.IV.1 Kompenzační pomůckyI.IV.1.1Zápisník pro nevidomé85000 Kč
I.IV.1.2Pichtův psací stroj15000 Kč
I.IV.1.3Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu3000 Kč
I.IV.1.4Diktafon7000 Kč
I.IV.1.5Vodící lišty8000 Kč
I.IV.1.6Braillský řádek90000 Kč
I.IV.1.7Kalkulátor s hlasovým výstupem4000 Kč
I.IV.1.8Braillská tiskárna100000 Kč
I.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyI.IV.2. 1a)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (500 stran)10000 Kč
I.IV.2. 1b)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (1000 stran)20000 Kč
I.IV.2. 1c)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (2000 stran)40000 Kč
I.IV.2.2Braillský papír800 Kč
I.IV.2.3Fuser - příprava názorných edukačních materiálů40000 Kč
I.IV.2.4Rýsovací souprava pro nevidomé3250 Kč
I.IV.2.5Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely20000 Kč
I.IV.2.6Speciální pomůcky na tělesnou výchovu5000 Kč
I.IV.2.7Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace2000 Kč
I.IV.3 Softwarové vybaveníI.IV.3.1Čtecí a odečítací programy40000 Kč
I.IV.4 IT vybaveníI.IV.4.10
J. Žáci s potřebou podpory z důvodu souběžného postižení více vadamiNormovaná finanční náročnost
J.IV.1 Kompenzační pomůckyJ.IV.1.1Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka
J.IV.2 Speciální učebnice a učební pomůckyJ.IV.2.1Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinací postižení a převládajících obtíží žáka
K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadáníNormovaná finanční náročnost
K.IV.1 Kompenzační pomůcky0
K.IV.2 Speciální učebnice a pomůckyK.IV.2.1Hvězdářský dalekohled30000 Kč
K.IV.2.2Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy30000 Kč
K.IV.2.3Odborné knihy a časopisy včetně elektronických pro podporu výzkumné činnosti10000 Kč
K.IV.3 Softwarové vybaveníK.IV.3.1Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat50000 Kč
K.IV.4 IT vybavení (s přístupem k internetu)K.IV.4.1Licence pro online přístup k databázím odborných publikací50000 Kč

Pátý stupeň

POZNÁMKA: Podpůrná opatření pátého stupně jsou určena zejména pro žáky s kombinovaným postižením. Pro žáky se musí vybírat takové pomůcky, které odpovídají jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Můžou se použít kombinace jednotlivých podpůrných opatření z tabulek A - 1 (viz kategorie J).

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnostiNormovaná finanční náročnost
A.V.1 Kompenzační pomůckyA.V.1.1Pomůcky pro alternativní komunikaci5000 Kč
A.V.1.2Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování1000 Kč
A.V.1.3Komunikátor10000 Kč
A.V.2 Speciální učebnice a pomůckyA.V.2.1Speciální učební materiály pro rozvoj čtení3000 Kč
A.V.2.2Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí5000 Kč
A.V.2.3Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání2000 Kč
A.V.2.4Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti2000 Kč
A.V.2.5Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci7000 Kč
A.V.3 Softwarové vybaveníA.V.3.1Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu15000 Kč
A.V.3.2Software pro alternativní komunikaci5000 Kč
A.V.4 IT vybaveníA.V.4.1Počítač / tablet (podle potřeb žáka)16000 Kč
B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postiženíNormovaná finanční náročnost
B.V.1 Kompenzační pomůckyB.V.1.10
B.V.2 Speciální učebnice a pomůckyB.V.2.1Viz předchozí stupně
B.V.2.2Pomůcky podle individuálních potřeb žáka (MP pravděpodobně v kombinaci s tělesným a řečovým postižením)
B.V.3 Softwarové vybaveníB.V.3.1Speciální softwarové vybavení5000 Kč
B.V.4 IT vybaveníB.V.4.1Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka)16000 Kč
C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímáníNormovaná finanční náročnost
C.V.1 Kompenzační pomůckyC.V.1.1Pomůcky pro alternativní komunikaci3000 Kč
C.V.1.2Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci2000 Kč
C.V.2 Speciální učebnice a pomůckyC.V.2.1viz předchozí stupně
C.V.3 Softwarové vybaveníC.V.3.1Komunikační program pro alternativní komunikaci20000 Kč
D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postiženíNormovaná finanční náročnost
D.V.1 Kompenzační pomůckyD.V.1.1Polohovací sedačka/lehátko10000 Kč
D.V.1.2Zvedák30000 Kč
D.V.2 Speciální učebnice a pomůckyD.V.2.1Viz předchozí stupně
D.V.3. Softwarové vybaveníD.V.3.1Software pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunikační tabulky, komunikátor, software)20000 Kč
D.V.4 IT vybaveníD.V.4.1Držák na tablet včetně ochranného obalu10000 Kč
D.V.4.2Joystick pro alternativní ovládání tabletu6000 Kč
D.V.4.3PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením50000 Kč
E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektraNormovaná finanční náročnost
E.V.1 Kompenzační pomůckyE.V.1.1Viz předchozí stupně
E.V.2 Speciální učebnice a pomůckyE.V.2.1Viz předchozí stupně
I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postiženíNormovaná finanční náročnost
I.V.1 Kompenzační pomůckyI.V.1.1Viz předchozí stupně
I.V.2 Speciální učebnice a pomůckyI.V.2.1Viz předchozí stupně
J. Žáci s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadamiNormovaná finanční náročnost
J.V.1 Kompenzační pomůckyJ.V.1.1Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka
J.V.2 Speciální učebnice a učební pomůckyJ.V.2.1Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinací postižení a převládajících obtíží žáka.

5. Část C:

Rozsah poskytovaného podpůrného opatřeníPočet hodin/rok
1hod/týden40
2hod/týden80
3hod/týden120
4hod/týden160
5hod/týden200
6hod/týden240
7hod/týden280
8hod/týden320
9hod/týden360
10hod/týden400
11hod/týden440
12hod/týden480
13hod/týden520
14hod/týden560
15hod/týden600
16hod/týden640
17hod/týden680
18hod/týden720
19hod/týden760
20hod/týden800
21hod/týden840
22hod/týden880
23hod/týden920
24hod/týden960
25hod/týden1000
26hod/týden1040
27hod/týden1080
28hod/týden1120
29hod/týden1160
30hod/týden1200
31hod/týden1240
32hod/týden1280
33hod/týden1320
34hod/týden1360
35hod/týden1400
36hod/týden1440
37hod/týden1480
38hod/týden1520
39hod/týden1560
40hod/týden1600

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Zpráva školského poradenského zařízení

Zpráva školského poradenského zařízení

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

B) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení

Poznámky pod čarou

2) § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

5) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

9) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

10) Kupř. zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.

11) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

*) Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.

Přesunout nahoru