Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 264/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Částka 102/2016
Platnost od 10.08.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

ZÁKON

ze dne 14. července 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 163/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 81b odst. 1 se slova „nebo radioaktivní materiál“ nahrazují slovy „ , jaderný materiál nebo radioaktivní látka“.

2. V § 87a odst. 1 se slova „radioaktivní materiál“ nahrazují slovy „jaderný materiál nebo radioaktivní látky“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. II

V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se slova „podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“ nahrazují slovy „ , která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona“.

ČÁST TŘETÍ

Změna horního zákona

Čl. III

V § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního prostředí radioaktivní látkou.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o metrologii

Čl. IV

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 85/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , v případě měřidel určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost“.

2. § 14a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.

3. V § 23 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Čl. V

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V části I se hlavy první až čtvrtá a hlava šestá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 1b, 1c, 2, 2a, 3, 3a, 4b, 5, 6, 6a, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 24, 25, 41 a 41 zrušují.

2. Nadpis části I se zrušuje.

3. V § 32 odst. 2 se slova „obecných právních předpisů27),28) o odpovědnosti za škodu“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

4. V § 34 odst. 1 se slova „obecných právních předpisů o odpovědnosti za škodu27)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

5. V § 34 odst. 3 se slova „Prováděcí předpis stanoví“ nahrazují slovy „Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) stanoví vyhláškou“.

6. V § 36 odst. 1 a 2 se slova „odpovědnosti za jadernou škodu“ nahrazují slovy „vzniku povinnosti k náhradě jaderné škody“.

7. V § 36 odst. 3 se slova „Pojistná částka“ nahrazují slovy „Limit pojistného plnění“.

8. V § 36 odst. 5 se věta první zrušuje.

9. V § 38 odst. 1 se slova „ , popřípadě po uplynutí platnosti pojištění, pokud byla platnost pojištění delší“ nahrazují slovy „ ; v případě pojištění začínají tyto lhůty běžet uplynutím jednoho roku ode dne vzniku pojistné události“.

10. V § 38 odst. 2 se slova „podle § 3 odst. 3 písm. j), že za jadernou škodu způsobenou touto událostí odpovídá“ nahrazují slovy „ , že má povinnost k náhradě jaderné škody způsobené touto událostí“.

11. § 46 až 48 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 až 40 zrušují.

12. Příloha k zákonu se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VI

V § 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb., se za slovo „dluhu“ vkládají slova „a s výjimkou výdajů financovaných z prostředků jaderného účtu podle atomového zákona“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. VII

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se za slova „s radioaktivními odpady“ vkládají slova „a zdroji ionizujícího záření“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o státní pomoci při obnově území

Čl. VIII

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V případě vzniku radiační havárie se Státní úřad pro jadernou bezpečnost podílí na přípravě návrhu strategie obnovy území podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IX

Položky 106 a 107 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 249/2011 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:

„Položka 106

1.Přijetí žádosti o povolení65)
a)k umístění jaderného zařízeníKč 5000
b)k výstavbě jaderného zařízeníKč 5000
c)k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktoremKč 3000
d)k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktoremKč 3000
e)k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoruKč 3000
f)k provozu jaderného zařízeníKč 5000
g)k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízeníKč 3000
h)k nakládání s jaderným materiálemKč 1000
i)k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblastiKč 1000
j)k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště s jaderným zařízenímKč 5000
k)k provozu pracoviště III. kategorieKč 3000
l)k provozu pracoviště IV. kategorieKč 5000
m)k uvolňování radioaktivní látky z pracovištěKč 1000
n)k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojemKč 1000
o)k uzavření úložiště radioaktivního odpaduKč 1000
p)k úplnému vyřazeníKč 1000
q)ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětnému transferu z členského státu EuratomuKč 1000
r)k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využitíKč 1000
2.Přijetí žádosti o povolení65)
a)k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízeníKč 1000
b)k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorieKč 1000
c)k nakládání se zdrojem ionizujícího zářeníKč 1000
d)k přepravě radioaktivní nebo štěpné látkyKč 1000
e)k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochranyKč 1000
f)k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobkuKč 1000
g)k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorieKč 1000
h)k dodávání stavebního materiálu na trhKč 1000
i)k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochranyKč 1000
j)k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákonaKč 1000
3.Přijetí žádosti o registraciKč 500

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

Položka 107

1.Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů
a)typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektrárenKč 100000
b)typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných zařízeníKč 100000
c)typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárnyKč 50000
d)typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná jaderná zařízeníKč 10000
e)typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látkyKč 5000
f)v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)Kč 1000
2.Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle atomového zákonaKč 500
3.Vydání rozhodnutí o schválení typu
a)velmi významných zdrojů ionizujícího zářeníKč 5000
b)ostatních zdrojů ionizujícího zářeníKč 1000
4.Vydání osobního radiačního průkazuKč 50

65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna stavebního zákona

Čl. X

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. d) se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „výlučně“.

2. V § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. d) se slova „náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

3. V § 79 odst. 2 písm. o) se slova „jaderné zařízení“ nahrazují slovy „stavbu související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavbu, která je jaderným zařízením nebo náleží k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením,“.

4. V § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „jaderná zařízení“ nahrazují slovy „stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavby, které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

5. V § 194 písm. d) se za slovo „obsahující“ vkládá slovo „výlučně“ a slova „náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení“ se nahrazují slovy „ , které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákoníku práce

Čl. XI

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013, zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 303 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 19, který zní:

19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,“.

2. V § 347 odst. 3 se slova „vyhlášky o radiační ochraně“ nahrazují slovy „atomového zákona“.

Poznámka pod čarou č. 99a se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. XII

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 147/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

2. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „a l)“ nahrazují slovy „a k)“.

3. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „až k)“ nahrazují slovy „až j)“.

4. V § 16 odst. 3 písm. c) se slova „až k)“ nahrazují slovy „až j)“.

5. V § 18 odst. 2 písm. a) se bod 7 zrušuje.

Dosavadní body 8 až 12 se označují jako body 7 až 11.

6. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „bodech 2, 11 a 12“ nahrazují slovy „bodech 2, 10 a 11“.

7. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „bodech 4 až 9“ nahrazují slovy „bodech 4 až 8“.

8. V § 18 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slova „bodech 3 až 11“ nahrazují slovy „bodech 3 až 10“.

9. V § 27 odst. 3 se slova „§ 16 odst. 1 písm. l)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. k)“, slova „§ 16 odst. 1 písm. f) až k)“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. f) až j)“, slova „nebo povolení uvedené v § 16 odst. 1 písm. h) nebo i)“ se nahrazují slovy „uvedené v § 16 odst. 1 písm. h)“, slova „§ 16 odst. 1 písm. j)“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. i)“ a slova „bodě 6, 7 nebo 9“ se nahrazují slovy „bodě 6 nebo 8“.

10. V § 108 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje dodržování pravidel lékařského ozáření poskytovatelem.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o specifických zdravotních službách

Čl. XIII

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova „ , při ozařování pro lékařsko-právní účely“ zrušují.

2. V § 72 odstavec 1 zní:

(1) Lékařské ozáření pacientů v rámci ověřování nezavedené metody s lékařským ozářením, pro které není vydáváno závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36, lze provádět jen ve zvlášť odůvodněných případech a za použití přiměřených technik tak, aby byly používány pouze postupy odpovídající národním radiologickým standardům.“.

3. V § 72 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).


ČÁST ČTRNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


v z. Pokorná-Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru