Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 261/2016 Sb.Vyhláška o tabákových výrobcích

Částka 101/2016
Platnost od 08.08.2016
Účinnost od 07.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2016

o tabákových výrobcích

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) způsob poskytování informací o tabákových výrobcích,

b) požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění tabákových výrobků na trh,

c) maximální úrovně emisí cigaret,

d) umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených,

e) umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,

f) zakázané prvky a rysy tabákových výrobků a jejich jednotkových a zvláštních balení,

g) informace týkající se odvykání kouření a skupiny kombinovaných zdravotních varování,

h) rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi při uvádění tabákových výrobků na trh,

i) prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a rozsah, lhůtu a způsob předložení zprávy o výsledku studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu,

j) rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku a způsob provedení této registrace,

k) seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,

l) rozsah, lhůtu a způsob informování o novém tabákovém výrobku,

m) druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dehtem surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin,

b) emisemi látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití bezdýmných tabákových výrobků,

c) sáčkem jednotkové balení tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, buď ve formě obdélníkového sáčku, nebo ve formě stojacího sáčku,

d) obdélníkovým sáčkem obdélníková kapsa uzavíratelná přehybem.

§ 3

Seznam zakázaných látek

Zakázanými látkami v tabákových výrobcích uváděných na trh jsou

a) vitaminy nebo jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví prospěšný nebo že představuje snížené zdravotní riziko,

b) kofein, taurin nebo další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s energií a vitalitou,

c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí,

d) pro tabákové výrobky ke kouření přísady usnadňující vdechování nikotinu či příjem nikotinu a

e) přísady, jež mají v neshořelé formě vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci.

§ 4

Zakázané prvky a rysy

(1) Zakázaným prvkem nebo rysem jednotkového balení, jakéhokoliv vnějšího balení tabákového výrobku, jakož i samotného tabákového výrobku je prvek nebo rys, který

a) propaguje tabákový výrobek nebo podporuje jeho spotřebu vytvářením mylného dojmu, pokud jde o jeho vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise,

b) obsahuje informace o obsahu nikotinu, dehtu nebo oxidu uhelnatého v tabákovém výrobku,

c) naznačuje, že tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné tabákové výrobky nebo že jeho cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře nebo že má vitalizační, povzbuzující, léčivé, omlazující nebo přírodní vlastnosti či vlastnosti produktu ekologického zemědělství nebo jiné zdravotní přínosy či přínosy pro životní styl,

d) odkazuje na chuť, vůni, aroma nebo jiné přísady nebo na jejich nepřítomnost,

e) připomíná potravinový nebo kosmetický výrobek, nebo

f) naznačuje, že tabákový výrobek má zvýšenou biologickou rozložitelnost nebo jiné výhody z hlediska životního prostředí.

(2) Zakázaným prvkem nebo rysem jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení tabákového výrobku je dále prvek nebo rys naznačující ekonomické výhody, včetně výhod prostřednictvím tištěných poukázek, nabídek slev, distribuce zdarma, nabídek „dva za cenu jednoho“ a dalších podobných nabídek.

(3) Prvkem nebo rysem, který je zakázaný podle odstavce 1 nebo 2, může být text, symbol, jméno, obchodní značka, figurativní nebo jiný znak.

§ 5

Vzhled, vlastnosti a obsah jednotkového balení

(1) Jednotkové balení cigaret musí mít kvádrový tvar. Jednotkové balení tabáku určeného k ručnímu balení cigaret musí mít kvádrový nebo válcový tvar, nebo formu sáčku.

(2) Jednotkové balení tabáku určeného k ručnímu balení cigaret musí obsahovat nejméně 30 g tohoto tabáku.

(3) Jednotkové balení cigaret musí být vyrobeno z kartónu či měkkého materiálu a nesmí mít jakýkoliv jiný závěr, s výjimkou odklápěcího víčka a krabičky se sklopným víčkem, který by po jeho prvním otevření umožňoval jeho opětovné uzavření nebo zapečetění. U balení s odklápěcím víčkem a uzavíráním pomocí sklopného víčka musí být víčko sklopné pouze v jeho zadním lomu.

(4) Jednotkové balení cigaret musí obsahovat alespoň 20 cigaret.

§ 6

Maximální úrovně emisí cigaret

(1) Maximální úroveň emisí dehtu cigaret vyráběných nebo uváděných na trh je 10 mg na cigaretu.

(2) Maximální úroveň emisí nikotinu cigaret vyráběných nebo uváděných na trh je 1 mg na cigaretu.

(3) Maximální úroveň emisí oxidu uhelnatého cigaret vyráběných nebo uváděných na trh je 10 mg na cigaretu.

§ 7

Způsob označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem

(1) Jedinečný identifikátor musí být vytištěn nebo upevněn neodstranitelně, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen, a to ani použitím tabákové nálepky nebo cenovky či při otevíraní balení.

(2) Jedinečný identifikátor umožňuje určit

a) datum a místo výroby,

b) výrobní závod,

c) stroj používaný při výrobě tabákových výrobků,

d) výrobní směnu nebo dobu výroby,

e) popis výrobku, a to jeho obchodním názvem, druhem skupiny a podskupiny a způsobem balení,

f) zamýšlený trh pro maloobchodní prodej,

g) zamýšlenou trasu přepravy,

h) jméno, popřípadě jména, a příjmení a sídlo, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo dovozce v případě dovozu do Evropské unie,

i) skutečnou trasu přepravy z výrobního závodu k prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně identifikačních údajů všech použitých skladů, tranzitních zemí, jakož i datum přepravy, adresu místa určení, adresu místa odeslání a adresu příjemce,

j) jméno, popřípadě jména, a příjmení a sídlo, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce, a

k) fakturu, číslo objednávky a údaje o platbě všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až h) jsou součástí jedinečného identifikátoru.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. i), j) a k) musí být dostupné v elektronické podobě prostřednictvím propojení s jedinečným identifikátorem.

§ 8

Způsob označení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem

(1) Bezpečnostní prvek se skládá z viditelného a neviditelného prvku. Bezpečnostní prvek musí být vytištěn nebo upevněn neodstranitelně způsobem zabraňujícím neoprávněnému nakládání, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen.

(2) Tabáková nálepka použitá na jednotkovém balení tabákového výrobku plní funkci bezpečnostního prvku za předpokladu, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

§ 9

Členění tabákových výrobků

(1) Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu a skupiny.

(3) Tabák se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny.

Způsob uvedení obecného varování a informačního sdělení na tabákových výrobcích určených ke kouření

§ 10

(1) Obecné varování na tabákových výrobcích určených ke kouření zní „Kouření zabíjí - přestaňte nyní“. Tento údaj musí pokrývat 50 % plochy, na které je vytištěn.

(2) Informační sdělení na tabákových výrobcích určených ke kouření zní „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu.“. Tento údaj musí pokrývat 50 % plochy, na které je vytištěn.

(3) Pokud jde o jednotkové balení cigaret a tabák určený k ručnímu balení cigaret v balení kvádrového tvaru, umístí se obecné varování ve spodní části jedné z bočních stran jednotkového balení a informační sdělení se umístí ve spodní části druhé boční strany. Každý z těchto údajů musí mít šířku nejméně 20 mm. Šířka je měřená ve směru umístění textu.

(4) U jednotkového balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret ve formě krabičky se sklopným víčkem, u které se boční strany při otevření rozdělí na dvě části, se celé obecné varování a informační sdělení umístí vždy na větší části rozděleného povrchu boční strany. Obecné varování se rovněž umístí na vnitřní stranu horní části povrchu sklopného víčka, která je vidět, když je balení otevřeno. Boční strana tohoto typu balení má výšku nejméně 16 mm.

(5) U tabáku určeného k ručnímu balení cigaret prodávaného v sáčku se obecné varování a informační sdělení umístí na plochy, kde je zajištěna jejich plná viditelnost. U tabáku určeného k ručnímu balení cigaret v obalu válcového tvaru se obecné varování umístí na vnějším povrchu víčka a informační sdělení na vnitřním povrchu víčka.

(6) Obecné varování a informační sdělení na tabákových výrobcích určených ke kouření musí být

a) vytištěna černým tučným písmem Helvetica se zachováním výchozího nastavení proložení znaků, kterým je měřítko 100 % a mezery normální, na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby příslušný text zabíral co největší část povrchu pro něj vyhrazeného,

b) umístěna na střed povrchu pro ně vyhrazeného a

c) na balení kvádrového tvaru a jakémkoliv vnějším balení tabákového výrobku určeného ke kouření rovnoběžné s postranní hranou jednotkového balení nebo vnějšího balení.

§ 11

(1) U tabáku určeného k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkového sáčku musí být obecné varování a informační sdělení vytištěna na obou plochách, jež budou viditelné při úplném otevření jednotlivého balení, jak je uvedeno v bodech 1 a 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Obecné varování a informační sdělení musí být umístěna na horním okraji obdélníkových sáčků a musí pokrývat 50 % ploch, na nichž jsou vytištěna, jak je uvedeno v bodech 1 a 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Obecné varování musí být vytištěno na horní ploše obdélníkových sáčků.

(2) U tabáku určeného k ručnímu balení cigaret ve stojacích sáčcích musí být obecné varování a informační sdělení umístěna na plochách na spodní části stojacího sáčku (dále jen „základna sáčku“), jež budou viditelné při položení sáčku na zadní stranu, jak je uvedeno v bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) U tabáku určeného k ručnímu balení cigaret ve stojacích sáčcích musí být obecné varování vytištěno na ploše nad ohybem na základně sáčku a informační sdělení na ploše pod ohybem. Obecné varování a informační sdělení musí pokrývat 50 % ploch stojacích sáčků, na nichž jsou vytištěna. Tyto plochy se vypočítají na základě jejich rozměrů po zatavení okrajů.

Způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na tabákových výrobcích určených ke kouření

§ 12

(1) Kombinované zdravotní varování uvedené na tabákovém výrobku určeném ke kouření musí

a) být uvedeno na každém jednotkovém balení a jakémkoliv vnějším balení tabákového výrobku určeného ke kouření,

b) obsahovat jedno z textových varování uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce a odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v seznamu obrazových varování v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c) obsahovat informaci týkající se odvykání kouření, která zní „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz“,

d) pokrývat 65 % vnějšího povrchu přední i zadní strany jednotkového balení a jakýchkoliv vnějších balení; na baleních válcového tvaru se umístí dvě kombinovaná zdravotní varování v rovnoměrné vzdálenosti od sebe a každé kombinované zdravotní varování pokrývá 65 % své poloviny zaobleného povrchu,

e) zobrazovat stejné textové varování a odpovídající barevnou fotografii na obou stranách jednotkových balení a jakémkoliv vnějším balení,

f) být umístěno na horním okraji jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a být umístěno ve stejném směru jako jakékoliv další informace, které se na povrchu balení objevují,

g) být reprodukováno v souladu s formátem, úpravou, designem a proporcemi stanovenými v přílohách č. 4 a 5 k této vyhlášce a

h) u jednotkového balení cigaret dodržovat výšku nejméně 44 mm a šířku nejméně 52 mm.

(2) Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 70 % jeho šířky, musí být použita kombinovaná zdravotní varování ve svislém formátu, jak je uvedeno v bodu 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 20 %, avšak menší než 65 % jeho šířky, musí být použita kombinovaná zdravotní varování v horizontálním formátu, jak je uvedeno v bodu 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Je-li výška kombinovaného zdravotního varování rovna 65 % jeho šířky nebo větší, nejvýše však 70 % jeho šířky, může být zvoleno použití svislého nebo horizontálního formátu pod podmínkou, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné a nezkreslené.

(3) Jestliže je použit svislý formát, musí být fotografie umístěna v horní části kombinovaného zdravotního varování a textové varování a informace týkající se odvykání kouření vytištěny ve spodní části, jak je uvedeno v bodu 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Fotografie musí zaujímat 50 %, textové varování 38 % a informace týkající se odvykání kouření 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku. Jestliže je použit horizontální formát, musí být fotografie umístěna v levé polovině kombinovaného zdravotního varování, textové varování v jeho horní pravé části a informace týkající se odvykání kouření v jeho spodní pravé části, jak je uvedeno v bodu 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Fotografie musí zaujímat 50 %, textové varování 40 % a informace týkající se odvykání kouření 10 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

(4) V případě, že z důvodu tvaru jednotkového balení nebo vnějšího balení je výška kombinovaného zdravotního varování menší než 20 % jeho šířky nebo rovna 20 % jeho šířky, musí být kombinované zdravotní varování v horizontálním obzvlášť širokém formátu, jak je uvedeno v bodu 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Fotografie musí zaujímat 35 %, textové varování 50 % a informace týkající se odvykání kouření 15 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

(5) Rozdělení kombinovaných zdravotních varování do tří skupin je stanoveno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 13

(1) Kombinované zdravotní varování musí být vytištěno v provedení čtyřbarvotisku CMYK. Všechny prvky v černé barvě musí být C0, M0, Y0 a K100 a prvky v teplé žluté barvě musí být C0, M10, Y100 a K0. Kombinované zdravotní varování musí být reprodukováno v minimálním rozlišení 300 dpi při tisku ve skutečné velikosti.

(2) Textové varování musí být vytištěno bílým písmem na černém pozadí.

(3) Je-li použit horizontální, svislý obrácený nebo horizontální obzvlášť široký formát, musí být v rámci plochy pro informace týkající se odvykání kouření mezi informacemi týkajícími se odvykání kouření a fotografií vytištěn černý okraj široký 1 mm.

(4) Fotografie

a) musí být reprodukována bez použití zvláštních efektů, úpravy barev, retušování nebo rozšíření pozadí,

b) nesmí být oříznuta příliš blízko nebo příliš daleko od ohniska fotografie a

c) nesmí být neúměrně široká nebo úzká.

(5) Textové varování musí

a) být zarovnané doleva a vertikálně vystředěné,

b) být vytištěno fontem Neue Frutiger Condensed Bold,

c) být vytištěno písmem jednotné velikosti,

d) mít velikost písma co největší pro zajištění maximální viditelnosti textu,

e) mít minimální velikost písma 6 b,

f) mít vzdálenost mezi řádky o 2 b větší, než je velikost písma textového varování, a

g) být reprodukováno podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a to i pokud jde o použití velkých písmen, s výjimkou číslování.

(6) Odchylně od odstavce 5 písm. e) a f) mohou výrobci nebo dovozci tabákových výrobků ke kouření jiných než cigarety, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodních dýmek zmenšit velikost písma nebo vzdálenost mezi řádky textového varování a informací o odvykání, pokud je to nevyhnutelné, za předpokladu, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné.

§ 14

(1) Informace týkající se odvykání kouření musí

a) být zarovnána doleva a vertikálně vystředěná,

b) být vytištěna fontem Neue Frutiger Condensed Bold,

c) mít velikost písma co největší pro zajištění maximální viditelnosti textu,

d) mít minimální velikost písma 5 b,

e) mít vzdálenost mezi řádky o 1 až 2 b větší, než je velikost písma informace týkající se odvykání kouření, a

f) být vytištěna černým písmem na teple žlutém pozadí, jak je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Odchylně od odstavce 1 písm. e) a d) mohou výrobci nebo dovozci tabákových výrobků ke kouření jiných než cigarety, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodních dýmek zmenšit velikost písma nebo vzdálenost mezi řádky textového varování a informací o odvykání, pokud je to nevyhnutelné, za předpokladu, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné.

§ 15

(1) Odchylně od § 12 odst. 3 věty první a druhé se uvedou kombinovaná zdravotní varování umístěná na přední straně jednotkových balení s odklápěcím víčkem, a to způsobem podle odstavců 2 a 3.

(2) V případě, že je víčko jednotkového balení s odklápěcím víčkem menší než plocha určená na fotografii podle § 12 odst. 3 a dodržení § 12 odst. 3 by po otevření víčka vedlo k rozdělení fotografie na více částí, musí

a) být textové varování umístěno v horní části kombinovaného zdravotního varování a informace týkající se odvykání kouření a fotografie ve spodní části, jak je uvedeno v bodu 4 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a

b) fotografie zaujímat alespoň 50 % plochy kombinovaného zdravotního varování, textové varování alespoň 30 % a informace týkající se odvykání kouření alespoň 10 %, nejvýše však 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

(3) V případě, že je víčko větší než plocha určená na fotografii podle § 12 odst. 4 a dodržení § 12 odst. 4 by po otevření víčka vedlo k rozdělení textového varování nebo informace týkající se odvykání kouření, musí

a) být fotografie umístěna v horní části kombinovaného zdravotního varování a textové varování a informace týkající se odvykání kouření ve spodní části, jak je uvedeno v bodu 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a

b) fotografie zaujímat alespoň 50 % plochy kombinovaného zdravotního varování, textové varování alespoň 30 % a informace týkající se odvykání kouření alespoň 10 %, nejvýše však 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

(4) Žádný ze tří prvků kombinovaného zdravotního varování na jednotkovém balení s odklápěcím víčkem nesmí být po otevření jednotkového balení rozdělen na více částí.

Způsob uvedení obecného varování a textového varování na tabákových výrobcích určených ke kouření jiných než cigaretách, tabáku určeném k ručnímu balení cigaret a tabáku určeném do vodní dýmky

§ 16

(1) Obecné varování na tabákových výrobcích určených ke kouření jiných než cigaretách, tabáku určeném k ručnímu balení cigaret a tabáku určeném do vodní dýmky zní „Kouření zabíjí - přestaňte nyní“.

(2) Informace týkající se odvykání kouření, která je připojena k obecnému varování, zní „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz“.

(3) Obecné varování na tabákových výrobcích určených ke kouření jiných než cigaretách, tabáku určeném k ručnímu balení cigaret a tabáku určeném do vodní dýmky

a) se umístí na nejviditelnější plochu povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a

b) musí pokrývat 30 % příslušné plochy povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení.

(4) Pro účely označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky podle § 12e zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) se za zdravotní varování považuje textové varování. Seznam textových varování a jejich znění jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) U jednotlivých značek tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky se jednotlivá textová varování zobrazují ve stejném počtu a v míře, v jaké je to možné. Textové varování se musí nacházet na druhé nejviditelnější ploše povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Pro jednotková balení se sklopným víčkem je druhou nejviditelnější plochou povrchu plocha, která se stane viditelnou, je-li balení otevřeno.

§ 17

(1) Textové varování musí pokrývat 40 % příslušné plochy povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení tabákového výrobku určeného ke kouření jiného než cigarety, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky.

(2) Obecné varování a textové varování

a) musí být lemována černým okrajem širokým nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm; tento okraj se musí nacházet vně povrchu, který je pro tato varování vyhrazen,

b) musí pokrývat plochu 45 cm2, pokud se nacházejí na ploše povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení tabákového výrobku určeného ke kouření jiného než cigarety, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky většího než 150 cm2, a

c) musí splňovat požadavky uvedené v § 10 odst. 6 s tím, že text obecného varování a textového varování je rovnoběžný s hlavním textem na ploše vyhrazené pro toto varování.

§ 18

Způsob uvedení zdravotního varování na bezdýmných tabákových výrobcích

(1) Zdravotní varování na bezdýmných tabákových výrobcích zní „Tento tabákový výrobek škodí Vašemu zdraví a je návykový.“.

(2) Zdravotní varování na bezdýmných tabákových výrobcích

a) musí splňovat požadavky uvedené v § 10 odst. 6 s tím, že text zdravotního varování je rovnoběžný s hlavním textem na ploše vyhrazené pro toto varování, a

b) se musí nacházet na dvou největších plochách jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a zároveň musí pokrývat 30 % plochy povrchu jednotkového balení a jakýchkoliv vnějších balení.

§ 19

Další požadavky na způsob uvedení obecného varování, informačního sdělení, textového varování, zdravotního varování a kombinovaného zdravotního varování na tabákovém výrobku

(1) Obecné varování, informační sdělení, textové varování, zdravotní varování a kombinované zdravotní varování na tabákovém výrobku

a) musí být uvedena v českém jazyce,

b) musí pokrývat celý povrch jednotkového balení nebo vnějšího balení, který je pro ně vyhrazen, a žádným způsobem je nelze komentovat, parafrázovat nebo se na ně odvolávat,

c) musí být vytištěna neodstranitelně, musí být nesmazatelná a plně viditelná,

d) nesmí být při použití tabákové nálepky, cenovky, bezpečnostních prvků, balení, kapsy, krabice nebo jiného prostředku při uvádění tabákových výrobků na trh částečně nebo úplně zakryta nebo přerušena; na jednotkovém balení tabákových výrobků jiných než cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret prodávanému v sáčku lze údaje připevnit pomocí samolepek, které musí být neodstranitelné,

e) nesmí být narušena otevřením jednotkového balení jiného než u balení s odklápěcím víčkem; u balení s odklápěcím víčkem může být zdravotní varování otevřením balení narušeno, avšak pouze způsobem, který zajistí grafickou integritu a viditelnost textu, fotografií a informací o odvykání kouření,

f) nesmí žádným způsobem překrývat nebo narušit sledovací a vyhledávací značky, tabákové nálepky, cenovky nebo bezpečnostní prvky na jednotkových baleních a

g) musí být lemována černým okrajem širokým 1 mm uvnitř povrchu vyhrazeného pro daný údaj s výjimkou údajů podle § 15.

(2) Rozměry údajů podle § 10 odst. 1, 2 a 3, § 12 odst. 1 písm. d) a h), § 16 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 1, § 17 odst. 2 písm. b) a § 18 odst. 2 písm. b) se vypočítají ve vztahu k celému povrchu zavřeného balení.

§ 20

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění nových tabákových výrobků na trh

(1) Oznámení nového tabákového výrobku podle § 12g odst. 1 zákona se podává prostřednictvím společné elektronické vstupní brány pro předkládání údajů ve formátu stanoveném v příloze prováděcího rozhodnutí upravujícího formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích2) a podle značky a typu nového tabákového výrobku obsahuje

a) dostupné vědecké studie o toxicitě, návykovosti a přitažlivosti nového tabákového výrobku, zejména pokud jde o složky a emise,

b) dostupné studie, jejich shrnutí a průzkum trhu týkající se preferencí různých skupin spotřebitelů, včetně mladých lidí, a současných kuřáků,

c) další dostupné a související informace, včetně analýzy rizika a prospěšnosti výrobku, jeho očekávaný vliv na odvykání užívání tabáku, očekávaný vliv na zahájení užívání tabáku a jeho předpokládané vnímání spotřebiteli,

d) podrobný popis nového tabákového výrobku,

e) návod k použití nového tabákového výrobku,

f) seznam všech složek a jejich množství použitých při výrobě nového tabákového výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené v novém tabákovém výrobku,

g) informace o emisních úrovních, jsou-li dostupné, včetně použitých metod měření emisí,

h) technický dokument, v němž je uveden obecný popis použitých přísad a jejich vlastností,

i) dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů trhu, které výrobce a dovozce provádí při uvádění nových tabákových výrobků na trh, a

j) údaje týkající se objemů prodeje nových tabákových výrobků podle značky a typu, a to v kusech nebo kilogramech.

(2) K seznamu složek podle odstavce 1 písm. f) výrobci a dovozci nových tabákových výrobků přiloží odůvodnění použití těchto složek v nových tabákových výrobcích. V seznamu se uvede rovněž informace o tom, zda byly složky registrovány podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek3) a zda byla provedena jejich klasifikace podle nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí4).

(3) K seznamu uvedenému v odstavci 1 písm. f) se musí rovněž přiložit příslušné toxikologické údaje o složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, a to zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na jakékoli návykové účinky.

(4) Před tím, než výrobce nebo dovozce poprvé předloží oznámení podle § 12g odst. 1 zákona, požádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o identifikační číslo předkladatele vytvořené provozovatelem společné vstupní brány. Toto číslo se použije u všech následujících předložení informací a při veškeré další korespondenci.

(5) Na základě identifikačního čísla předkladatele přidělí výrobce nebo dovozce každému novému tabákovému výrobku, který má být oznámen, identifikační číslo nového tabákového výrobku. Při předkládání informací o nových tabákových výrobcích, které mají stejné složení a vzhled, výrobci a dovozci pokud možno použijí stejné identifikační číslo nového tabákového výrobku, zejména pokud jsou údaje předkládány různými členy skupiny společností. Tento postup se použije bez ohledu na značku, podtyp a počet trhů, na něž jsou nové tabákové výrobky uváděny. Nelze-li zajistit, aby se u nových tabákových výrobků, které mají stejné složení a vzhled, používalo stejné identifikační číslo nového tabákového výrobku, musí být poskytnuta rozdílná identifikační čísla nového tabákového výrobku, jež byla těmto výrobkům přidělena.

(6) Oznámení podle odstavce 1 písm. a) až i) musí být podáno v elektronické podobě nejpozději 6 měsíců před zamýšleným uvedením nového tabákového výrobku na trh. Informace podle odstavce 1 písm. j) se oznamují vždy do 31. ledna kalendářního roku a vztahují se k předcházejícímu kalendářnímu roku.

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění tabákových výrobků na trh

§ 21

(1) Informace podle § 13 odst. 1 zákona se předávají prostřednictvím společné elektronické vstupní brány pro předkládání údajů ve formátu stanoveném v příloze prováděcího rozhodnutí upravujícího formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích a podle značky a typu tabákového výrobku obsahují

a) seznam všech složek a jejich množství použitých při výrobě tabákových výrobků v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené v tabákových výrobcích,

b) úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého cigaret,

c) informace o jiných emisních úrovních, jsou-li dostupné, včetně použitých metod měření emisí,

d) údaje týkající se objemů prodeje tabákových výrobků podle značky a typu, a to v kusech nebo kilogramech,

e) u cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret technický dokument, v němž je uveden obecný popis použitých přísad a jejich vlastností, a

f) informaci o stažení tabákového výrobku z trhu.

(2) Před tím, než výrobce nebo dovozce poprvé předloží oznámení podle § 13 odst. 1 zákona, požádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o identifikační číslo předkladatele vytvořené provozovatelem společné vstupní brány. Toto číslo se použije u všech následujících předložení informací a při veškeré další korespondenci.

(3) Na základě identifikačního čísla předkladatele přidělí výrobce nebo dovozce každému výrobku, který má být oznámen, identifikační číslo tabákového výrobku. Při předkládání informací o výrobcích, které mají stejné složení a vzhled, výrobci a dovozci pokud možno použijí stejné identifikační číslo tabákového výrobku, zejména pokud jsou údaje předkládány různými členy skupiny společností. Tento postup se použije bez ohledu na značku, podtyp a počet trhů, na něž jsou výrobky uváděny. Nelze-li zajistit, aby se u výrobků, které mají stejné složení a vzhled, používalo stejné identifikační číslo tabákového výrobku, musí být poskytnuta rozdílná identifikační čísla tabákového výrobku, jež byla těmto výrobkům přidělena.

(4) K seznamu složek podle odstavce 1 písm. a) výrobci a dovozci tabákových výrobků přiloží odůvodnění použití těchto složek v tabákových výrobcích. V seznamu se uvede rovněž informace o tom, zda byly složky registrovány podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a zda byla provedena jejich klasifikace podle nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

(5) K seznamu uvedenému v odstavci 1 písm. a) se musí rovněž přiložit příslušné toxikologické údaje o složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, a to zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na jakékoli návykové účinky.

(6) Při novém uvádění tabákových výrobků na trh nebo při uvádění na trh pozměněných tabákových výrobků se informace požadované podle odstavce 1 písm. a) až c) a e), odstavců 4 a 5 a § 13 odst. 4 zákona oznámí před tím, než jsou tyto výrobky uvedeny na trh.

§ 22

(1) Informace podle § 21 odst. 1 písm. d) se oznamují vždy do 31. ledna kalendářního roku a vztahují se k předcházejícímu kalendářnímu roku.

(2) Při předložení informací se označí veškeré informace, které výrobci a dovozci považují za obchodní tajemství nebo za jinak důvěrné, a na požádání Státní zemědělské a potravinářské inspekce se tato tvrzení řádně odůvodní.

§ 23

Komplexní studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a zpráva o výsledku studie

(1) Komplexní studie podle § 13a odst. 1 zákona obsahuje pro každou přísadu uvedenou v prioritním seznamu posouzení, zda

a) přispívá k toxicitě nebo návykovosti výrobků, a zda to vede k významnému či měřitelnému zvýšení toxicity nebo návykovosti v některém z výrobků,

b) způsobuje charakteristickou chuť,

c) usnadňuje vdechování či příjem nikotinu, nebo

d) vede k tvorbě látek, jež mají vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci, dále posoudí jejich množství a otázku, zda to vede k významnému či měřitelnému zvýšení vlastností karcinogenních, mutagenních či toxických pro reprodukci v některém z výrobků.

(2) Studie uvedená v odstavci 1 zohlední zamýšlené použití výrobků a posoudí zejména emise vznikající při spalovacím procesu zahrnujícím dotčené přísady. Studie rovněž posoudí interakci přísady s jinými složkami obsaženými ve výrobcích. Výrobci a dovozci používající stejné přísady ve svých tabákových výrobcích mohou v případě, že danou přísadu používají ve výrobcích srovnatelného složení, provést společnou studii.

(3) Zpráva o výsledku studie podle § 13a odst. 2 zákona obsahuje přehled dostupné vědecké literatury o dané přísadě a interní údaje o jejích účincích.

(4) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu předkládá zprávu podle § 13a odst. 2 zákona Evropské komisi a Státní zemědělské a potravinářské inspekci nejpozději do 18 měsíců poté, co byla přísada zahrnuta na prioritní seznam podle § 13a odst. 1 zákona. Součástí zprávy jsou dodatečné informace, které výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu předkládá Evropské komisi nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekci podle § 13a odst. 3 zákona.

(5) Veškeré údaje a informace poskytované podle odstavce 4 jsou předávány v elektronické podobě.

§ 24

Způsob provedení registrace před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků formou přeshraničního prodeje na dálku

(1) Oznámení, na jehož základě se provádí registrace maloobchodního prodejce podle § 13c odst. 2 až 5 zákona, obsahuje minimálně

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu maloobchodního prodejce a adresu místa, odkud budou tabákové výrobky dodávány,

b) datum zahájení činnosti, kterou je nabízení tabákových výrobků spotřebitelům v rámci přeshraničního prodeje na dálku prostřednictvím služeb informační společnosti,

c) adresu internetové stránky nebo internetových stránek, které se používají pro daný účel, a

d) veškeré příslušné informace nezbytné k identifikaci internetových stránek, které se používají pro daný účel.

(2) Údaje podle odstavce 1 se oznamují v elektronické podobě dálkovým přenosem dat.

§ 25

Prioritní seznam přísad

Prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku určeném k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 26

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobky uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se informace týkající se seznamu všech složek a jejich množství použitých při výrobě tabákových výrobků v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené v tabákových výrobcích, úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a informace o jiných emisních úrovních, jsou-li dostupné, poskytnou nejpozději do 20. listopadu 2016.

(2) Je-li tabáková nálepka připevněna na horním okraji jednotkového balení vyrobeného z kartónu, může být do 20. května 2019 kombinované zdravotní varování, které se má nacházet na zadní straně, umístěno přímo pod tabákovou nálepkou. Nad kombinovaným zdravotním varováním nesmí být umístěna značka ani logo.

(3) Je-li jednotkové balení vyrobeno z měkkého materiálu, je do 20. května 2019 pro tabákovou nálepku vyhrazena obdélníková plocha, jejíž výška nepřesahuje 13 mm mezi horním okrajem balení a horní částí kombinovaných zdravotních varování. Nad kombinovaným zdravotním varováním nesmí být umístěna značka ani logo.

(4) Do 20. května 2018 u tabáku určeného k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkových sáčků s ovinovacím přehybem vyrobených z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, uvedených v bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

a) může být informační sdělení umístěno na ploše, jež bude viditelná při částečném rozbalení jednotlivého balení,

b) může být obecné varování umístěno na spodní ploše, jež bude viditelná při úplném otevření jednotlivého balení,

c) nesmí být vnitřek obdélníkového sáčku, který je viditelný při úplném otevření jednotlivého balení, potištěný nebo používaný jakýmkoli jiným způsobem,

d) musí být obecné varování a informační sdělení umístěna na horním okraji příslušných ploch, na nichž jsou vytištěna.

(5) Tabák určený k ručnímu balení cigaret v sáčcích vyrobený či propuštěný do volného oběhu do 20. května 2018 a označený obecným varováním a informačním sdělením podle odstavce 4 může být uváděn na trh do 20. května 2019.

(6) První skupina kombinovaných zdravotních varování se použije podle § 12d odst. 3 a 4 zákona pro období ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2017.

(7) Tabákové výrobky lze do 31. prosince 2017 dělit na druhy, skupiny a podskupiny podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.

2. Vyhláška č. 316/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.


§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. září 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY

DruhSkupinaPodskupina
cigarety
doutníky
doutníčky
tabákke kouřeníurčený k ručnímu balení cigaret
dýmkový
určený do vodní dýmky
bezdýmnýšňupací
žvýkací
určený k orálnímu užití
nový tabákový výrobekke kouření
bezdýmný

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

Grafické znázornění přesného umístění obecného varování a informačního sdělení

1. SÁČEK S PLOCHÝM DNEM

obrázek
obrázekobrázekVýpočet plochy: plocha přehybu při uzavřeném sáčku
Umístění varování: uvnitř přehybu při otevřeném sáčku
obrázekVýpočet plochy: plocha kapsy při uzavřeném sáčku
Umístění varování: plocha kapsy při otevřeném sáčku
obrázekObecné varování
obrázekInformační sdělení

2. SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM

obrázek
obrázekobrázekVýpočet plochy: plocha přehybu při uzavřeném sáčku
Umístění varování: uvnitř přehybu při úplném rozbalení sáčku (uvnitř plochy vypočítané při uzavřeném sáčku)
obrázekVýpočet plochy: plocha kapsy při uzavřeném sáčku
Umístění varování: plocha kapsy při úplném rozbalení sáčku (uvnitř plochy vypočítané při uzavřeném sáčku)
obrázekObecné varování
obrázekInformační sdělení

3. SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM (ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ)

obrázek
obrázekobrázekVýpočet plochy: plocha přehybu při uzavřeném sáčku
Umístění varování: vnější část kapsy při částečném rozbalení sáčku
obrázekVýpočet plochy: plocha kapsy při uzavřeném sáčku
Umístění varování: plocha kapsy při úplném rozbalení sáčku (uvnitř plochy vypočítané při uzavřeném sáčku)
obrázekObecné varování
obrázekInformační sdělení

4. STOJACÍ SÁČEK

obrázek
obrázekobrázekVýpočet plochy: základna sáčku, do středního ohybu pří narovnání (bez zatavených okrajů)
obrázekVýpočet plochy: základna sáčku, do středního ohybu při narovnání (bez zatavených okrajů)
obrázekObecné varování
obrázekInformační sdělení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

SEZNAM TEXTOVÝCH VAROVÁNÍ

1. Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 10 případů

2. Kouření způsobuje rakovinu úst a krku

3. Kouření poškozuje Vaše plíce

4. Kouření způsobuje infarkt

5. Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení

6. Kouření ucpává Vaše tepny

7. Kouření zvyšuje riziko oslepnutí

8. Kouření poškozuje Vaše zuby a dásně

9. Kouření může zabít Vaše nenarozené dítě

10. Svým kouřem škodíte Vašim dětem, rodině a přátelům

11. U dětí kuřáků je vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit

12. Přestaňte kouřit - zůstaňte naživu pro své blízké

13. Kouření snižuje plodnost

14. Kouření zvyšuje riziko impotence

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

SEZNAM OBRAZOVÝCH VAROVÁNÍ (kombinovaná zdravotní varování)

Skupina 1

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 3

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

ZPŮSOB UVEDENÍ KOMBINOVANÉHO ZDRAVOTNÍHO VAROVÁNÍ NA TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH URČENÝCH KE KOUŘENÍ

1. Svislý formát

svislý formát

1. Fotografie
2. Textové varování
3. Informace o odvykáni

2. Horizontální formát

horizontální formát

1. Fotografie
2. Textové varování
3. Informace o odvykáni

3. Horizontální obzvlášť široký formát

horizontální obzvlášť široký formát

1. Fotografie
2. Textové varování
3. Informace o odvykáni

4. Svislý obrácený formát

svislý obrácený formát

1. Fotografie
2. Textové varování
3. Informace o odvykáni
4. Odklápěcí víčko

4. Odklápěcí vičko

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 261/2016 Sb.

PRIORITNÍ SEZNAM PŘÍSAD OBSAŽENÝCH V CIGARETÁCH A TABÁKU K URČENÉMU K RUČNÍMU BALENÍ CIGARET, JEŽ PODLÉHAJÍ ZPŘÍSNĚNÝM OZNAMOVACÍM POVINNOSTEM

PřísadaChemický vzorec
(v příslušných případech)
Číslo(a) CAS platné pro danou látku (netaxativní výčet)
Rohovník obecný9000-40-2, 84961-45-5
Kakao84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1
DiacetylC4H6O2431-03-8
Pískavice řecké seno68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1
Fíkovník smokvoň90028-74-3
GeraniolC10H18O106-24-1,8000-46-2
GlycerolC3H8O356-81-5
GuajakolC6H4(OH)(OCH3)90-05-1
Guarová guma9000-30-0
Lékořice68916-91-6
MaltolC6H6O3118-71-8
MentolC10H20O2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5
PropylenglykolC3H8O257-55-6
SorbitolC6H14O650-70-4
Oxid titaničitýTiO213463-67-7, 1317-70-0

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze dne 10. října 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1735 ze dne 24. září 2015 o přesném umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem.

2) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Přesunout nahoru