Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 245/2016 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Částka 96/2016
Platnost od 29.07.2016
Účinnost od 29.07.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2016

k provedení některých ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely

Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu

(1) Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.

§ 4

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou

(1) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 5

Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty

(1) Vzor osvědčení uživatele souborné jistoty mimo celní režim tranzitu (dále jen „osvědčení uživatele souborné jistoty“) je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Osvědčení uživatele jistoty má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě zelené, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.

§ 6

Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu

(1) Vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu mimo celní režim tranzit (dále jen „osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu“) je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě modré, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.

§ 7

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

Výše nákladů, které vzniknou správci cla v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o sazebním zařazení nebo s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o původu zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), se stanoví součtem paušálních nákladů za jednotlivé standardní operační postupy a ostatní laboratorní výkony, které správce daně v souvislosti s těmito rozhodnutími provedl. Tyto paušální náklady jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 7a

Vzory formulářových podání

(1) Vzor přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor zjednodušené varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Vzor oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Evropské unie je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Vzory podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 7b

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 7a, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 7c

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 7a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 7d

Společná ustanovení pro formulářová podání

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 7a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 7b také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 8

Podmínky provádění celního řízení mimo prostor správce cla nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost a způsob určení výše nákladů za toto provedení

(1) Celní řízení se provede mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor za podmínky, že

a) v době navržené žadatelem jsou potřebné podklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení a kontrolu zboží bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,

b) provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu a kontrolu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé, nebo

c) provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor nebrání provozní podmínky správce cla.

(2) Za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo provádění celního řízení a zpět

a) v úředních hodinách správce cla ve výši 100 Kč,

b) v pracovních dnech mimo úřední hodiny správce cla ve výši 150 Kč, nebo

c) ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.

(3) Náklady správce cla za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor jsou také

a) náklady správcem cla prokázaných jízdních výdajů, nebo

b) náhrada za používání silničních motorových vozidel správce cla při pracovních cestách.

(4) Náklady správce cla za celní řízení provedené mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se nestanoví, pokud toto provedení spočívá v provedení kontroly zboží

a) na místě předem schváleném jako místo pro předložení zboží nebo pro dočasné uskladnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), nebo

b) v případě, kdy správce cla stanovil upuštění od povinnosti předložit zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

(5) Za celní řízení provedené na žádost v prostorách správce cla nebo v celním prostoru mimo úřední hodiny správce cla se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení

a) v pracovních dnech ve výši 150 Kč, nebo

b) ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Doplňující náležitosti se uvádějí v celním prohlášení označeném „Jednotný správní doklad“ (dále jen „tiskopis“) a rovněž v doplňkovém listu k tiskopisu (dále jen „doplňkový list“).

2. Je-li zásilka složena z více položek zboží, k tiskopisu se přikládá jeden nebo více doplňkových listů. Je-li na posledním přiloženém doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.

3. Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojopisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplněno pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

ČÁST II

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A V DOPLŇKOVÉM LISTU

A. CELNÍ REŽIM VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, CELNÍ REŽIM USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU NEBO VÝROBY POD CELNÍM DOHLEDEM A CELNÍ KONTROLOU PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ PRO VÝVOZ, CELNÍ REŽIM PASIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, TRANZITNÍ REŽIM UNIE NEBO PROKÁZÁNÍ CELNÍHO STATUSU ZBOŽÍ UNIE.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresu bydliště.

Kolonka 3: Tiskopisy

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Ložné listy

Do této kolonky se může uvést počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresu bydliště. Volitelně může být uvedeno číslo EORI příjemce v této kolonce na tiskopisu nebo čísla EORI příjemců na přiloženém seznamu.

Kolonka 24: Druh obchodu

V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

Kolonka 30: Umístění zboží

1. Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a) je-li celní řízení prováděno v prostoru správce cla nebo v celním prostoru, uvede se kód tohoto správce cla,

b) je-li celní řízení prováděno mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor v prostoru vývozce nebo odesílatele, nebo na jiném individuálně určeném nebo schváleném místě, uvede se číslo EORI tohoto vývozce nebo odesílatele,

c) je-li na základě povolení zjednodušeného postupu „Zápis do záznamů deklaranta“ nebo „Místní celní řízení“ v rámci přechodného období podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) zboží předloženo na schváleném místě, uvede se přidělený kód tohoto schváleného místa,

d) je-li zboží na základě povolení „Centralizované celní řízení“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) předloženo v prostoru jiného správce cla, než u kterého bylo podáno celní prohlášení, uvede se kód správce cla, kterému je zboží předloženo.

2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

1. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku1). Může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ - není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

3. Zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie4), uvede se do této kolonky kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada. U složených výrobků nebo směsí se uvede čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 tiskopisu nebo doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému listu tiskopisu, popřípadě doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.

4. Je-li to nutné, uvede se do této kolonky zkratka „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části III. této přílohy, uvede se jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do kolonky 31 tiskopisu popřípadě doplňkového listu.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

Kolonka 37: Režim

Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

1. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

2. Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

1. Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, případně odpisové měrné jednotky, odpisované množství z licencí a povolení, včetně jejich položky popř. doplňujícího záznamu. U zboží dvojího užití se uvede jeho kód podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3). Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.

2. Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se uvede

a) číslo osvědčení o povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout,

b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,

c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,

d) číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k tiskopisu.

Kolonka 46: Statistická hodnota

1. Uvádí se statistická hodnota zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

2. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“.

3. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu.

4. Statistická hodnota zboží vyváženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při vývozu nahrazovaného zboží.

5. Pro vyvážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

6. Statistická hodnota vyváženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, Blu-ray disk, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.

B. PROPUŠTĚNÍ DO CELNÍHO REŽIMU VOLNÉHO OBĚHU, KONEČNÉHO UŽITÍ, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU A SVOBODNÉHO PÁSMA

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu bydliště. Volitelně může být uvedeno číslo EORI odesílatele v této kolonce na tiskopisu nebo čísla EORI odesílatelů na přiloženém seznamu.

Kolonka 3: Tiskopisy

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Ložné listy

Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

Je-li v této kolonce

a) uvedena osoba se sídlem nebo bydlištěm mimo Evropskou unii, nebo

b) uvedeno sídlo nebo adresu bydliště osoby odlišné od místa dodání zboží, uvede se do této kolonky jméno osoby a její sídlo nebo adresa bydliště, kam bude zboží skutečně dodáno.

Je-li zásilka určena pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresa bydliště. Seznam případně obsahuje také údaje podle předchozího odstavce.

Kolonka 24: Druh obchodu

V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí jednomístný číselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kódů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

Kolonka 30: Umístění zboží

1. Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a) je-li celní řízení prováděno v prostoru správce cla nebo v celním prostoru, uvede se kód tohoto správce cla,

b) je-li celní řízení prováděno mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor v prostoru dovozce nebo příjemce, nebo na jiném individuálně určeném nebo schváleném místě, uvede se číslo EORI tohoto dovozce nebo příjemce,

c) je-li na základě povolení zjednodušeného postupu „Zápis do záznamů deklaranta“ nebo „Místní celní řízení“ v rámci přechodného období podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) zboží předloženo na schváleném místě, uvede se přidělený kód tohoto schváleného místa,

d) je-li zboží na základě povolení „Centralizované celní řízení“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) předloženo v prostoru jiného správce cla, než u kterého bylo podáno celní prohlášení, uvede se kód správce cla, kterému je zboží předloženo.

2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

1. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ - není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

3. Podléhá-li zboží celním kvótám řízených systémem „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvede se do této kolonky kód měrné jednotky pro příslušnou kvótu a množství zboží v této měrné jednotce.

4. Je-li to nutné, uvede se do této kolonky zkratka „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

5. Pokud je žádáno o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu podle sazebního zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla, uvede se do této kolonky údaj: „Sazební zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla“.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

1. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části III. této přílohy, uvede se jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do kolonky 31 tiskopisu, popřípadě doplňkového listu.

2. Přídavný kód daně z přidané hodnoty stanovený v části III. této přílohy se uvede pouze v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

Kolonka 37: Režim

Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

1. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

2. Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj „0,001“.

Kolonka 39: Kvóta

V případech, že zboží podléhá celní kvótě, uvede se do této kolonky číselné označení celní kvóty.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 43: Způsob hodnocení

Za použití odpovídajícího kódu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se uvede navrhovaný způsob hodnocení.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

1. Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, odpisové měrné jednotky, případně odpisované množství z licencí a povolení, včetně jejich položky popř. doplňujícího záznamu. Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, které je spravováno společně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.

2. Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se uvede

a) číslo osvědčení o povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout,

b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,

c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,

d) číslo, popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k tiskopisu.

3. Nad tečkovaně vyznačené okénko se v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty, uvede kód „DPH“, pomlčka a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z přidané hodnoty v celých korunách českých.

Kolonka 46: Statistická hodnota

1. Uvádí se statistická hodnota zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

2. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při dovozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0“.

3. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět dováženého z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho vývozu.

4. Statistická hodnota zboží dováženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při dovozu nahrazovaného zboží.

5. Pro dovážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

6. Statistická hodnota dováženého zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, jako je například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, Blu-ray disk, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

1. Vznikne-li propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití, nebo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh nebo povinnost k jiným peněžitým plněním spravovaným společně se clem, v souvislosti s dovozem zboží, uvede se

a) do sloupce „Druh“ kód příslušné platby stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie1), popřípadě bodem 3,

b) do sloupce „Zákl. pro vyměř. popl.“

- prohlašovaná celní hodnota v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,

- základ spotřební daně, jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně, uvede se nejprve základ pro pevnou část daně a pod něj základ pro procentní část daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c) do sloupce „Sazba“ sazba spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvede se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

d) do sloupce „ZP“ kód způsobu placení, a to

A - Platba v hotovosti,

B - Platba platební kartou,

C - Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno poskytovatelem platebních služeb,

E - Odklad platby,

H - Elektronický převod,

K - Úhrada cla nebo jiného peněžitého plnění spravovaného společně se clem započtením přeplatku na jiném clu nebo jiném peněžitém plnění spravovaném společně se clem,

R - Úhrada převodem z jistoty poskytnuté ve formě složení částky.

2. Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se uvede pouze prohlašovaná celní hodnota. Celní hodnota se uvede do prvního řádku ve sloupci „Zákl. pro vyměř. popl.“.

3. Pro případ platby spotřební daně vyměřované a vybírané správcem cla v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód „1SD“. Tento kód se ve sloupci „Druh“ uvede za poslední uváděný kód začínající písmenem „A“ a/nebo před první uváděný kód začínající písmenem „B“ stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

4. Základ pro vyměření příslušné platby se uvede do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvede se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“ a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvede v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvede podle skutečného množství dováženého zboží až na tři desetinná místa, k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

5. Kód způsobu placení cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, se uvede do prvního řádku ve sloupci označeném „ZP“ v případech vyměření cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem.

ČÁST III

SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ

(kolonka 33 tiskopisu, doplňkového listu - pátý pododdíl)

A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty

Přídavný kódVýznam podle zákona o dani z přidané hodnoty
R005První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.
R006První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
R007První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: - Dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.
R008První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.
R013První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví, kódu nomenklatury celního sazebníku 06; rostliny a semena kódů nomenklatury celního sazebníku 07 - 12.
R016První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.
R017První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.
R018První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 01 - 05, 07 - 23, 25: Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.
Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.
R019První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 28 - 30: Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.
R201Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
R202Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006: Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
R203Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 4901-4905, 4911, 8523: Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu, nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.
R204Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0801, 1101 až 1106, 1201,1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005:
Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
Směsi těchto mlýnských výrobků.
R205Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1107 až 1109, 1903, 3505:
Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
R206Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106:
Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
R999Zboží zahrnuté v tomto kódu není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží.

B. Seznam přídavných kódů spotřebních daní

Přídavný kódVýznam podle zákona o spotřebních daních
S101Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S102Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l
S103Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona
S104Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona
S105Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona
S106Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona
S107Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
S108Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona
S112Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S113Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S114Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona
S115Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S116Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S121Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S122Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S123Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S124Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S125Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S126Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S127Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S128Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S141Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S142Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S143Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S144Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S145Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S146Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S147Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S148Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S161Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S162Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI02
S163Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI03
S164Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI04
S165Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S166Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI06
S167Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI07
S168Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S172Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a) a k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů
S173Metylestery mastných kyselin uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů
S181Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S182Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S183Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S184Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S185Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI05
S186Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S187Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S188Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S601Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S602Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S603Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S604Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S605Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písni, h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S606Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S607Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S608Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S621Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S622Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S623Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S624Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S625Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S626Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S627Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S628Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S631Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S632Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S633Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S634Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S635Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písni, o) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S201Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
S202Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu
S203Líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu
S204Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury
S301Základní sazba daně z piva
S302Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10000 hl výroby ročně
S303Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10000 do 50000 hl výroby ročně
S304Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50000 do 100000 hl výroby ročně
S305Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100000 do 150000 hl výroby ročně
S306Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150000 do 200000 hl výroby ročně
S411Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona
S412Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona
S413Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona
S501Cigarety
S504Doutníky, cigarillos
S505Zahřívané tabákové výrobky
S514Tabák ke kouření

ČÁST IV

SEZNAM KÓDŮ ZAJIŠTĚNÍ CLA A JINÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ A KÓDŮ NEPOŽADOVÁNÍ POSKYTNUTÍ JISTOTY

(kolonka 44 tiskopisu nebo doplňkového listu)

KÓDPopis
9110Souborná jistota včetně souborné jistoty se sníženou částkou záruky a zproštění povinnosti poskytnout jistotu
92ZLJednotlivá jistota s použitím záruční listiny
93CJJednotlivá jistota složením částky na účet správce cla
9ZD1Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu pro jiné operace než celní režim tranzitu
95ZPJednotlivá jistota zřízením zástavního práva k nemovité věci
9N01Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro platnost povolení
9NCKNepožadování jistoty podle čl. 89 odst. 7 až 9 celního kodexu Unie
9NPHNepožadování jistoty při placení v hotovosti nebo platební kartou u správce cla
9NJZNepožadování jistoty z jiného důvodu

ČÁST V

KÓDY CELNÍCH A DAŇOVÝCH ÚLEV

(kolonka 37 pravá část tiskopisu nebo doplňkového listu)

KódVýznam podle:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (dále jen „celní kodex Unie“), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (dále jen „NK2446“), nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (dále jen „NR1186“), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona
SUB
06BVyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků dle článku 151 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro vyřízení celního režimu.1
08BVyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků nebo náhradních výrobků formou zvláštního dovozního cla dle článku 75 NK24461
01CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Evropské unie dle článku 3 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písni, b) bod 1 zákona o DPH.0
02CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) dle článku 12 odst. 1 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písni, b) bod 2 zákona o DPH.0
03CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku) dle článku 12 odst. 2 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písni, b) bod 2 zákona o DPH.0
04CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého děděním dle článku 17 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o DPH.0
06CVyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb a vybavení domácnosti žáků nebo studentů dle článku 21 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.0
07CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do volného oběhu dle článků 23 a 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH.0
08CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě dle článků 25 až 27 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH.0
09CVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 28 NR1186 (přemístění podniku ze třetí země do Evropské unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
10CVyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku dle článku 34 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
11CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I dle článku 42 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
12CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II dle článku 43 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
15CVyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat a biologických nebo chemických látek určených k výzkumu dle článku 53 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 1 zákona o DPH.0
16CVyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu a činidel k určování krevní skupiny a tkání dle článku 54NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 2 zákona o DPH.0
18CVyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu jakosti léčivých přípravků dle článku 59 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 3 zákona o DPH.0
19CVyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků užívaných při mezinárodních sportovních událostech dle článku 60 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 4 zákona o DPH.0
20CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro charitativní a dobročinné organizace dle článku 61 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 zákona o DPH.0
23CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67 odst. 1 písm. b) NR1186 uvedených v příloze IV, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
25CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé) dle článku 68 odst. 1 písm. b) NR1186, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
26CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof dle článku 74 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 3 zákona o DPH.0
27CVyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle článku 81 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 1 zákona o DPH.0
28CVyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci mezinárodních vztahů dle článku 82 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH.0
29CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání panovníky a hlavami států dle článku 85 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona o DPH.0
30CVyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží nepatrné hodnoty dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 86 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 1 zákona o DPH.0
31CVyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 87 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona o DPH.0
32CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží používaného nebo spotřebovaného v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku 90 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona o DPH.0
33CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
34CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví dle článku 102 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o DPH.0
35CVyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního materiálu dle článku 103 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o DPH.0
36CVyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle článku 104 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písni, j) bod 3 zákona o DPH.0
37CVyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně zboží při přepravě dle článku 105 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o DPH.0
38CVyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmiva určeného pro zvířata během jejich dopravy dle článku 106 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o DPH.0
39CVyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva nacházejících se v silničních motorových vozidlech dle článku 107 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 7 lf zákona o DPH.0
40CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí dle článku 112 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 7 zákona o DPH.0
41CVyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob dle článku 113 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 8 zákona o DPH.0
01FVyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
02FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 159 NK2446: zemědělské zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
03FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 158 odst. 3 NK2446: oprava nebo uvedení do původního stavu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
21FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země loděmi registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími pod vlajkou tohoto státu; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
22FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země na palubě výrobních plavidel registrovaných nebo přihlášených v některém členském státě a plujících pod vlajkou tohoto státu; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
010Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.1
020Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 odst. 3 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona oDPH.0
030Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.1
040Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
050Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písni, d) zákona o SPD), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).1
070Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
071Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 203 celního kodexu Unie), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).1
080Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata dle § 92 odst. 2 zákona o DPH.0
0D0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.0
0M0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 6 zákona o DPH (dovoz zlata ČNB).0
0N0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. g) zákona o DPH (dovoz plynu a dovoz elektřiny).0
0V0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
0W0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.1
0X0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 odst. 1 písm. i) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
0Y0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.1
0Z0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 odst. 4 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
3C1Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD.1
3C3Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
3F3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.0
3G3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. c) zákona o DPH.0
3H4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písni, d) zákona oDPH.0
3J4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písni, d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písni, d) zákona o DPH.0
999Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.1

Použité zkratky:

SUB: vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce daně z přidané hodnoty, takto:

0: o úlevu může žádat pouze osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty

1: o úlevu může žádat pouze plátce daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty

DPH: daň z přidané hodnoty

SPD: spotřební daně

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Celní prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy

CELNÍ PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záruční listiny pro zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celního režimu tranzitu

ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY PRO JINÉ OPERACE NEŽ CELNÍ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou

ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA JEDNOTLIVOU JISTOTOU S POUŽITÍM ZÁRUČNÍ LISTINY JINOU OSOBOU

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou

ZÁRUČNÍ LISTINA PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ CLA SOUBORNOU JISTOTOU JINOU OSOBOU

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor Osvědčení uživatele souborné jistoty pro jiné operace než celní režim tranzitu
(Přední strana)

OSVĚDČENÍ UŽIVATELE SOUBORNÉ JISTOTY PRO JINÉ OPERACE NEŽ CELNÍ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Vzor Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu pro jiné operace než celní režim tranzitu
(Přední strana)

OSVĚDČENÍ DLUŽNÍKA ZPROŠTĚNÉHO POVINNOSTI POSKYTNOUT JISTOTU PRO JINÉ OPERACE NEŽ CELNÍ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)

Zkouška
Kód SOP
Název SOP (Standardní operační postup)Cena / NákladyMěna
D01001Stanovení obsahu vybraných esterů, aldehydů a alkoholů v destilátech pomocí GC/FID1378CZK
D01002Stanovení poměrného zastoupení mastných kyselin v živočišných a rostlinných tucích a olejích pomocí GC/FID1895CZK
D01003Stanovení obsahu ethanolu pomocí GC/FID976CZK
D01004Stanovení obsahu mléčného tuku v potravinách pomocí GC/FID1895CZK
D01005Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek pomocí plynové chromatografie1050CZK
D01006Stanovení obsahu C, H, N a S pomocí elementárního analyzátoru741CZK
D01007Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu plynovou chromatografíí s přepínáním kolon1837CZK
D01008Stanovení obsahu ethanolu v automobilovém benzínu pomocí GC/FID718CZK
D01009Stanovení obsahu vybraných těkavých denaturačních prostředků lihu pomocí GC/FID976CZK
D01010Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků lihu na bázi uhlovodíků pomocí GC/FID976CZK
D01013Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí GC/FID730CZK
D01014Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí GC/FID1100CZK
D01015Stanovení chromatografického profilu ropných látek pomocí GC/FID685CZK
D02001Stanovení obsahu vybraných alkoholů pomocí HPLC/RID1378CZK
D02002Důkaz přítomnosti kyseliny askorbové pomocí HPLC379CZK
D02003Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích neobsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC/DAD1091CZK
D02004Stanovení kofeinu a theobrominu ve výrobcích obsahujících mléko a cereálie pomocí HPLC1160CZK
D02005Stanovení sacharidů pomocí HPLC/RID1091CZK
D02006Stanovení benzoátu v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC655CZK
D02007Stanovení obsahu škrobu v krmivech enzymaticky1795CZK
D02008Stanovení aniontů organických kyselin pomocí HPLC1292CZK
D02009Stanovení obsahu benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí HPLC/DAD655CZK
D02010Stanovení alkoholických cukrů pomocí HPLC1091CZK
D02011Stanovení umělých sladidel pomocí HPLC1194CZK
D02012Důkaz přítomnosti lipofilních vitaminů pomocí HPLC1114CZK
D02013Stanovení konzervačních kyselin pomocí HPLC1022CZK
D02014Důkaz přítomnosti vitaminů rozpustných ve vodě pomocí HPLC747CZK
D02015Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí HPLC/DAD1068CZK
D02016Stanovení parametrů (sacharóza, invertní cukr, isoglukóza) a (škrob a glukóza) pomocí HPLC/RID a dopočtem2182CZK
D02017Stanovení obsahu vybraných aldehydů a ketonů pomocí HPLC/DAD1378CZK
D02018Stanovení obsahu značkovací látky (SY124) v palivech a mazivech pomocí HPLC/DAD414CZK
D02019Stanovení obsahu vybraných omamných a psychotropních látek a prekurzorů pomocí HPLC/DAD1722CZK
D02020Stanovení obsahu vybraných denaturačních prostředků v lihu pomocí HPLC1378CZK
D02022Stanovení obsahu aminokyselin pomocí iontové chromatografie2300CZK
D02023Stanovení obsahu chemické látky (čistoty) pomocí HPLC1100CZK
D03001Důkaz přítomnosti cukrů v potravinách pomocí TLC104CZK
D03002Důkaz přítomnosti omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí TLC287CZK
D04001Stanovení organických kyselin pomocí CITP a CZE976CZK
D05001Identifikace bílkovin v potravinách a potravinových přípravcích metodou denaturační gelové elektroforézy707CZK
D06001Identifikace těkavých látek pomocí GC/MS metodou headspace833CZK
D06002Důkaz přítomnosti degradačních produktů benzoátu denatonia v ethanolu a lihovinách pomocí GC/MS1263CZK
D06003Identifikace neznámé látky pomocí GC/MS1631CZK
D06004Stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích pomocí GC/MS1500CZK
D06005Identifikace omamných a psychotropních látek (OPL) pomocí IMS1631CZK
D06006Identifikace 3-methoxypropan-l,2-diolu a cyklických diglycerolů ve víně pomocí GC/MS1263CZK
D06007Stanovení obsahu polybromovaných difenyletherů (PBDE) a bifenylů (PBB) ve vzorcích pomocí GC/MS3100CZK
D07001Identifikace benzoátu denatonia (Bitrexu) pomocí LC/MS919CZK
D07002Identifikace neznámé látky pomocí LC/MS1631CZK
D09001Stanovení skupinového složení ropných látek pomocí sloupcové chromatografie3272CZK
F01001Stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky356CZK
F01002Stanovení granulometrického složení vzorku sítovým rozborem701CZK
F01003Stanovení délkové hmotnosti nití356CZK
F01004Stanovení plošné hmotnosti textilií356CZK
F01005Stanovení rozměru, distribuce podle délky a hmotnostního podílu zrn rýže1223CZK
F01006Stanovení šířky řezu tabákového vlákna400CZK
F01007Stanovení rozměru a hmotnosti tabákových výrobků400CZK
F01008Stanovení hmotnosti vzorku a hmotnostního podílu složek vzorku150CZK
F01009Stanovení rozměru vzorku200CZK
F0101Stanovení délkové hmotnosti skelných, uhlíkových, aramidových a jiných zpevněných vláken356CZK
F01011Stanovení látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti701CZK
F02001Stanovení obsahu alkoholu ve vodně alkoholických roztocích denzitometricky569CZK
F02002Stanovení obsahu konvenčního extraktu v původní mladině u piva denzitometricky a dopočtem953CZK
F02003Stanovení hustoty kapalin metodou oscilační U-trubice184CZK
F02004Stanovení hustoty vnitřní podešve obuvi184CZK
F02005Stanovení celkového extraktu ve víně184CZK
F02006Stanovení hustoty vzorku pyknometrickou metodou184CZK
F02007Stanovení hustoty vzorku hydrostatickou metodou184CZK
F02008Stanovení obsahu sušiny denzitometricky dle Nařízení Komise č. 951/2006184CZK
F03001Stanovení obsahu sušiny ve vybraných potravinách refraktometricky64CZK
F03002Stanovení indexu lomu64CZK
F04001Stanovení celkového škrobu polarimetricky dle Ewerse684CZK
F04002Stanovení polarizace cukru299CZK
F05001Stanovení povrchového napětí Du Noüyho metodou odtrhávání kroužků299CZK
F06001Stanovení kinematické viskozity pomocí kapilárního vizkozimetru a dopočet viskozitního indexu546CZK
F06002Stanovení viskozity pomocí Stabingerova viskozimetru a dopočet viskozitního indexu546CZK
F06004Stanovení viskozity polymerů kapilárním viskozimetrem4500CZK
F07001Stanovení pevnosti v tahu papíru a lepenky884CZK
F07002Stanovení pevnosti nití při přetrhu884CZK
F07003Stanovení pevnosti v tahu kovových materiálů884CZK
F08001Destilační zkouška ropných látek a dopočet cetanového indexu1200CZK
F08002Destilační zkouška ropných látek mikrodestilační metodou750CZK
F09001Stanovení hustoty ropných látek metodou oscilační U-trubice150CZK
F09002Stanovení oktanového čísla benzínu výzkumnou metodou2583CZK
F09003Stanovení filtrovatelnosti CFPP1091CZK
F09004Stanovení rozpustné barvy C ropných látek pomocí kolorimetru138CZK
F09005Stanovení hustoty ropných látek skleněným hustoměrem184CZK
F10001Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle Clevelanda408CZK
F10002Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Penskyho a Martense689CZK
F10003Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku dle Abela-Penskyho517CZK
F1001Stanovení bodu skápnutí (dropping point) plastických maziv299CZK
F11003Stanovení bodu tuhnutí (pour point) a bodu zákalu (cloud point) ropných látek1530CZK
F12001Stanovení přetlaku v lahvi144CZK
F12002Stanovení čísla poklesu (Hagbergova čísla)442CZK
F12003Stanovení sedimentačního indexu (Zeleny index)465CZK
F12004Stanovení objemové hmotnosti zvané “hektolitrová váha“138CZK
F12005Stanovení nasákavosti keramických předmětů287CZK
F12006Stanovení objemu kapalin115CZK
F12007Stanovení spalného tepla tuhých paliv kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě661CZK
G01001Stanovení obsahu sušiny (netěkavého podílu) a obsahu vody (vlhkosti)230CZK
G01002Stanovení obsahu sušiny v roztocích obsahujících alkohol178CZK
G01004Stanovení obsahu sušiny v mléce, smetaně a zahuštěném neslazeném mléce287CZK
G01005Stanovení obsahu vody v sušeném mléce a sušené šlehačce150CZK
G01006Stanovení celkového obsahu sušiny v sýrech a tavených sýrech178CZK
G01007Stanovení obsahu vlhkosti v mase a masných výrobcích: referenční metoda184CZK
G01008Stanovení vlhkosti v obilovinách a výrobcích z obilovin356CZK
G01009Stanovení celkového suchého extraktu v lihovinách gravimetricky178CZK
G02001Stanovení obsahu popela299CZK
G02002Stanovení obsahu popela v papíru a lepence454CZK
G02003Stanovení obsahu popele v mase a masných výrobcích454CZK
G02004Stanovení obsahu sulfátového popela v ropných výrobcích650CZK
G02005Stanovení obsahu popela v ropných výrobcích333CZK
G02006Stanovení obsahu popela v ovocných a zeleninových šťávách355CZK
G02007Stanovení prchavé hořlaviny v černém uhlí a koksu390CZK
G03001Stanovení obsahu řezaného expandovaného tabáku gravimetricky425CZK
G04001Stanovení obsahu celulózových vláken ve dvousložkové směsi s polyesterovými vlákny na základě rozpustnosti707CZK
G04002Stanovení obsahu bavlněných a viskózových, měďnatých nebo stanovených typů modalových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti707CZK
G04003Stanovení obsahu proteinových vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti707CZK
G04004Stanovení obsahu polyesterových (PES) vláken ve dvousložkové směsi na základě rozpustnosti707CZK
G04005Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích425CZK
G04006Stanovení obsahu tuku v potravinách po extrakci gravimetricky465CZK
G04007Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích546CZK
G04008Stanovení obsahu tuku v sýrech a výrobcích z nich448CZK
G04009Stanovení obsahu tuku v mléku a mléčných výrobcích: metoda dle R5se-Gottlieba345CZK
G04010Stanovení obsahu vody a tukuprosté sušiny v másle a výpočet obsahu tuku425SKK
G04011Stanovení obsahu vláken ve třísložkové směsi na základě rozpustnosti1007CZK
G04012Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích207CZK
G04013Stanovení celkové migrace plastů a elastomerů podle Vyhlášky 84/2001 Sb.597CZK
G04014Stanovení obsahu tuku v másle, emulzích jedlých olejů a roztíratelných tucích referenční metodou425CZK
M01001Stanovení celkového počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích377CZK
M01002Stanovení počtu koliformních bakterií v mléce a mléčných výrobcích377CZK
M02001Zjištění přítomnosti antimikrobiálních látek v mléce a mléčných výrobcích pomocí testu DELVOTEST SP178CZK
M02002Stanovení množství sojové bílkoviny pomocí techniky ELISA3444CZK
M02003Stanovení DNA sex faktoru919CZK
O01001Stanovení vlákninového složení papíru884CZK
O01002Stanovení pravosti kontrolních pásek na výrobcích z lihu a celní závěry1458CZK
O01003Stanovení názvu nití638CZK
O02001Makroskopické a mikroskopické posouzení vzorku581CZK
O02002Makroskopické a mikroskopické posouzení tabáku a tabákových výrobků581CZK
O02003Makroskopické a mikroskopické posouzení obuvi581CZK
O02004Makroskopické a mikroskopické posouzení keramických předmětů581CZK
S01001Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí IČ spektrometrie919CZK
S01002Identifikace vzorku pomocí infračervené spektrometrie511CZK
S01003Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin ve směsi s minerálními oleji pomocí automatické IČ spektrometrie919CZK
S01004Stanovení oktanového čísla v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií900CZK
S01005Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzínu infračervenou spektrometrií350CZK
S01006Stanovení obsahu ethanolu pomocí infračervené spektrometrie v blízké oblasti (NIR)450CZK
S01007Identifikace vzorku pomocí Ramanovy spektrometrie350CZK
S02001Stanovení obsahu olova v automobilových benzínech pomocí rentgeníluorescenční spektrometrie574CZK
S02002Identifikace prvků pomocí retgeníluorescenční spektrometrie1516CZK
S02003Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí retgeníluorescenční spektrometrie1091CZK
S03001Identifikace vzorku pomocí rentgendifrakční analýzy2383CZK
S04001Stanovení prvků kovových materiálů metodou optické emisní spektrometrie1292CZK
S05001Identifikace prvků ve vzorku pomocí ICP-AES1378CZK
S05002Stanovení obsahu prvků ve vzorku pomocí ICP-AES1608CZK
S05003Stanovení obsahu prvků ve vodě metodou ICP-AES1263CZK
S05005Stanovení obsahu prvků po migraci metodou ICP-OES podle Vyhlášky 84/2001 Sb.1972CZK
S06001Identifikace neznámé látky pomocí MALDI/MS3500CZK
S07001Strukturní analýza metodou NMR spektroskopie2756CZK
S07002Identifikace obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) pomocí 1H NMR spektrometrie2756CZK
S08001Stanovení izotopového poměru D/H v organických látkách pomocí 2H NMR spektrometrie12571CZK
S08002Stanovení původu ethanolu563CZK
S08003Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou EA-IRMS11767CZK
S08004Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 180/160 pomocí TC/EA-IRMS12244CZK
S08005Stanovení izotopového poměru 13C/12C metodou GC-C-IRMS11767CZK
S08006Stanovení izotopového poměru 2H/1H a 180/160 pomocí IRMS rovnovážnou metodou12244CZK
S09001Stanovení obsahu hydroxyprolinu v mase a masných výrobcích pomocí UV-VIS942CZK
S09002Stanovení vybraných látek pomocí přístroje ReflectoQuant (Merck)574CZK
S09003Stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách pomocí UV-VIS942CZK
S09004Stanovení obsahu síry v ropných produktech pomocí ultrafialové fluorescence976CZK
S09005Stanovení obsahu celkových polyfenolů spektrofotometricky942CZK
S09006Stanovení obsahu volného a hydrolyzovatelného formaldehydu kolorimetricky942CZK
V01001Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera volumetricky391CZK
V01002Stanovení obsahu vody v tabáku a tabákových výrobcích titrací dle Karl Fischera546CZK
V01003Stanovení obsahu vody v ropných výrobcích titrací dle Karl Fischera coulometricky460CZK
V01004Stanovení obsahu vody v etanolu titrací dle Karl Fischera coulometricky460CZK
V01005Stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera coulometricky460CZK
V02001Stanovení čísla kyselosti a kyselosti titračně207CZK
V02002Stanovení čísla zmýdelnění titračně684CZK
V02003Stanovení hydroxylového čísla397CZK
V02004Stanovení těkavých kyselin ve víně titračně431CZK
V02005Stanovení celkových kyselin ve víně titračně362CZK
V02006Stanovení volných kyselin v lihu titračně224CZK
V02007Stanovení celkových esterů v lihu287CZK
V02008Stanovení dusíkatých zásad v lihu287CZK
V02009Stanovení celkového dusíku v zemědělských a potravinářských výrobcích podle Kjeldahla684CZK
V02010Stanovení titrační kyselosti v sušeném mléce287CZK
V02011Stanovení formolového indexu v ovocných a zeleninových šťávách477CZK
V02013Stanovení obsahu acetylových skupin v modifikovaných škrobech437CZK
V02014Stanovení obsahu oxidu uhličitého v šumivých vínech titračně1700CZK
V03001Stanovení celkového dusíku coulometrickou titrací bromnanem374CZK
V03002Manganometrické stanovení peroxidu437CZK
V03003Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého ve vínech a vinných destilátech jodometricky925CZK
V03004Stanovení dextrosového ekvivalentu metodou podle Lanea a Eynona s konstantním titrem684CZK
V03005Stanovení redukujících cukrů vyjádřených jako invertní cukr nebo dextrosový ekvivalent podle Luffa-Schorla747CZK
V03006Stanovení peroxidového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích437CZK
V03007Stanovení jodového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích408CZK
V04001Stanovení obsahu chloridů titračně299CZK
V04002Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací v sýrech a výrobcích z nich299CZK
V05001Stanovení hodnoty pH vodných roztoků a disperzí127CZK
V05002Měření elektrické vodivosti vodných roztoků a disperzí121CZK
V05003Stanovení hodnoty pH výluhu podle Vyhlášky 84/2001 Sb.364CZK
V05004Stanovení hodnoty pH v ovocných a zeleninových šťávách127CZK
X01001Důkaz přítomnosti dichlorbenzenu pomocí GC/FID379CZK
X01002Stanovení chromatografického profilu GC/FID329CZK
X01003Identifikace těkavých organických látek v lihu a lihovinách pomocí GC/FID1378CZK
X01004Stanovení obsahu methanolu pomocí GC/FID380CZK
X01005Stanovení obsahu nikotinu pomocí HPLC/DAD1722CZK
X01006Stanovení obsahu benzenu a toluenu pomocí GC/FID1564CZK
Z01001Zjištění přítomnosti uhličitanů75CZK
Z01002Zjištění přítomnosti kyslíkatých látek v automobilových benzínech69CZK
Z01003Zjištění přítomnosti cukrů - Molischova reakce92CZK
Z01004Zjištění přítomnosti škrobu jodovou zkouškou104CZK
Z01005Zjištění přítomnosti tříslovin155CZK
Z01006Zjištění přítomnosti chloridů104CZK
Z01007Důkaz organicky vázaného dusíku a síry98CZK
Z01008Zjištění přítomnosti bóru ve vzorku138CZK
Z01009Zjištění přítomnosti kyseliny askorbové pomocí Merck-testu138CZK
Z01010Důkaz přítomnosti fosforečnanů140CZK
Z01011Zjištění přítomnosti bílkovin ve vzorku reakcí s ninhydrinem104CZK
Z01012Zjištění přítomnosti kationtů a aniontů ve vzorku pomocí důkazových reakcí180CZK
Z01013Zjištění přítomnosti peroxidázy v potravinách110CZK
Z01014Zjištění přítomnosti polyfenoloxidázy v potravinách110CZK
Z02001Zjištění přítomnosti značkovací látky v ropných produktech184CZK
Z02002Zkoušení vzorků tabáku a tabákových výrobků - nakuřovací zkouška173CZK
Z02003Zjištění mísitelnosti s vodou64CZK
Z02005Zjištění hustoty primární formy PE110CZK
Z03001Senzorické posuzování potravin365CZK
Z03002Senzorické posuzování tabáku a tabákových výrobků365CZK
Z03003Senzorické posuzování krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin365CZK
Z03004Senzorické posuzování nevařeného ochuceného drůbežího masa365CZK

Cena za ostatní laboratorní výkony:

Název položkyCena/ NákladyMěna
01. Cena za paušální operace se vzorkem175CZK
02. Cena za interpretace v POZ730CZK
03.Cena za podklady pro stanovisko k sazebnímu zařazení730CZK
04. Cena za 1 hod. práce / nespecifikované úkony730CZK
05.Cena za 2 hod. práce / nespecifikované úkony1460CZK
06. Cena za 3 hod. práce / nespecifikované úkony2190CZK
07. Cena za 4 hod. práce / nespecifikované úkony2920CZK
08.Cena za 5 hod. práce / nespecifikované úkony3650CZK
09. Cena za 6 hod. práce / nespecifikované úkony4380CZK
10. Cena za 7 hod. práce / nespecifikované úkony5110CZK
1 l.Cena za 7 až 10 hod. práce / nespecifikované úkony10000CZK
12. Cena za 11 až 30 hod. práce / nespecifikované úkony20000CZK
13.Cena za více než 30 hod. práce / nespecifikované úkony30000CZK

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE - zjednodušená varianta pro zpravodajské jednotky, které statistické údaje již vykazují v jednom směru a došlo ke vzniku povinnosti ve druhém směru

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY K VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM SE ZEMĚMI UVNITŘ EVROPSKÉ UNIE

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

3) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Přesunout nahoru