Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka 96/2016
Platnost od 29.07.2016
Účinnost od 29.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2016

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat jako dokladu pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) (dále jen „výkaz“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě

Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Prahy pro vykazování údajů

Způsob dosažení prahů a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.


§ 5

Přechodné ustanovení

Nabude-li toto nařízení účinnosti k jinému dni než prvnímu dni kalendářního měsíce, použije se pro přepočet cizí měny na koruny české pro kalendářní měsíc, ve kterém toto nařízení nabylo účinnosti, pro

a) účely sledování skutečnosti, že zpravodajská jednotka dosáhne prahů pro vykazování údajů ve výkazu, směnný kurz používaný pro vedení účetnictví, pro přiznání daně z přidané hodnoty nebo pro osvobození od této daně, anebo určený k výpočtu celní hodnoty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie, a

b) jiné účely podle tohoto nařízení směnný kurz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu

I. Rozsah a způsob uvádění údajů

1. Ve výkazu se uvádějí údaje o odeslaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanou k dani z přidané hodnoty. Údaje o odeslání nebo přijetí vybraného zboží uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) se ve výkazu neuvádějí.

2. Výkaz, kterým zpravodajská jednotka oznamuje, že v příslušném referenčním období neuskutečnila žádné odeslání nebo přijetí zboží, se označuje jako negativní hlášení. Negativní hlášení se vyhotovuje zvlášť za přijaté a zvlášť za odeslané zboží a předává se správci cla ve stejných lhůtách jako výkaz.

3. Výkaz obsahuje pouze údaje uvedené v předepsaných částech, nesmí obsahovat jiné údaje a uvedené údaje nesmějí být mazány ani přepisovány.

4. Výkaz v listinné podobě, který je vyplněn ručně, může být vyplněn pouze velkým tiskacím písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

Kmenová data a základní údaje

5. Údaje o referenčním období, zpravodajské jednotce, popř. jejím zástupci se ve výkazu v elektronické podobě uvádějí v programové aplikaci správce cla pro jeho předání, případně i vyhotovení (dále jen „programová aplikace“) v rozsahu a způsobem obdobným, jako ve výkazu v listinné podobě.

6. Údaje o referenčním období, zpravodajské jednotce, popř. jejím zástupci se ve výkazu v listinné podobě uvádějí takto:

6.1 Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném období, za které jsou ve výkazu uvedené údaje o odeslání nebo přijetí zboží. Vyplňuje se příslušnými čísly ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu a dvojčíslí měsíce v roce (ve tvaru „RRRRMM“)“. Například údaj „duben 2016“ se vyznačí čísly „201604“. Do dalších předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných na listu výkazu; čísla se v okéncích zarovnávají doprava. Do případně nevyužitého okénka před vyznačeným počtem vyplněných řádků se uvádí nula.

6.2 Do části s nadpisem „Zpravodajská jednotka“ se uvádí do předtištěných okének daňové identifikační číslo. Pod toto číslo se uvádí název a adresa sídla právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě další jména, a adresa bydliště fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa bydliště a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu s bydlištěm v České republice, která k předanému výkazu může za zpravodajskou jednotku zajistit podání vysvětlení.

6.3 V případě, že výkaz vyhotovuje nebo předává správci cla zástupce zpravodajské jednotky, do pravé části záhlaví se za nadpis „Třetí strana“ uvádí slovo „ANO“, které může být doplněno nebo nahrazeno názvem a adresou sídla právnické osoby nebo příjmením a jménem, popřípadě dalšími jmény, a adresou bydliště fyzické osoby. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě je možné uvést příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa bydliště a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu s bydlištěm v České republice, která k předanému výkazu může za zástupce zajistit podání vysvětlení. 6.4 Pod vyznačené sloupce výkazu se za příslušné předtisky uvádí příjmení, jméno, popřípadě jména, a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve výkazu a do předtištěných okének s nadpisem „Datum“ se uvede datum vystavení dokladu ve struktuře „čtyřčíslí letopočtu, dvojčíslí měsíce v roce a dvojčíslí dne v měsíci (ve tvaru „RRRRMMDD“)“. Například údaj „27. května 2016“ se vyznačí čísly „20160527“.

Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží

7. Uvádí se dvoumístný abecední kód, kterým se označuje zvláštní druh zboží nebo jeho pohyb nebo zjednodušeně vykázané zásilky zboží nízké hodnoty. Způsob vyplnění a používané kódy jsou uvedeny v části IV této přílohy.

Kód povahy transakce

8. Uvádí se dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, který je uveden v části II této přílohy.

Kód státu určení

9. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu určení odeslaného zboží.

Kód státu odeslání

10. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu odeslání přijatého zboží.

Kód skupiny dodacích podmínek

11. Velkým tiskacím písmenem se uvádí kód skupiny dodacích podmínek, do které náleží dodací podmínka použitá při odeslání nebo přijetí zboží. Seznam dodacích podmínek je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie1), seznam kódů jejich skupin je uveden v části III této přílohy.

Kód státu původu

12. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu původu přijatého zboží. Způsob určení státu původu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie1). Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem „QU“.

Kód druhu dopravy

13. Uvádí se kód druhu dopravy podle předpokládaného aktivního dopravního prostředku, ve kterém odesílané zboží mělo opustit nebo opustilo území České republiky, nebo ve kterém přijaté zboží vstoupilo na území České republiky. Aktivní dopravní prostředek je dopravní prostředek, který zboží přímo přepravuje, nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

Kód zboží

14. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží podle společného celního sazebníku2).

Statistický znak

15. U vybraného zboží se uvádí doplňkový dvoumístný číselný statistický znak. Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků stanoví Český statistický úřad sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů.

Vlastní hmotnost

16. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží v celých kilogramech. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, vyznačuje se v gramech po desetinné čárce za vyznačenou nulu. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa vyjadřující méně jak půl kilogramu zaokrouhlují směrem dolů. Od půl kilogramu se zaokrouhluje směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg“.

17. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné ji přesně určit, může se do ní zahrnout i hmotnost komerčního obalu nebo obalů, které zboží přímo chrání.

18. Při odesílání nebo přijetí elektrické energie a radioaktivní látky, u kterých se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje, se zpracovávaný údaj nahrazuje ve výkazu číslem „0,001“.

Množství v doplňkových měrných jednotkách

19. Uvádí se s přesností na tři desetinná místa množství odeslaného nebo přijatého zboží v doplňkové měrné jednotce stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Tři desetinná místa se vyznačují i v případech, ve kterých se množství v příslušné měrné jednotce na desetinná místa logicky vyjádřit nedá. Například u počtu kusů se desetinná místa vyjádří třemi nulami. Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku2) určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou nebo v číselníku kódem „ZZZ“), uvádí se číslo „0“.

Fakturovaná hodnota

20. Uvádí se fakturovaná hodnota odeslaného nebo přijatého zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst.Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

21. Při odesílání nebo přijetí zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při odesílání nebo přijetí odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí ve výkazu číslo „0“.

22. Při odeslání vraceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se ve výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána ve výkazu při přijetí tohoto zboží.

23. Při přijetí vráceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v jiném členském státě Evropské unie za účelem finančního leasingu, je fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána ve výkazu při odeslání tohoto zboží.

24. Fakturované hodnotě vykázané při přijetí nebo odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy, odpovídá fakturovaná hodnota uváděná při zpětném odeslání nebo zpětném přijetí tohoto zboží, pokud je vráceno, aniž by prošlo zpracovatelskou operací.

25. Fakturovaná hodnota zboží odeslaného nebo přijatého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná fakturované hodnotě vykázané při přijetí nebo odeslání nahrazovaného zboží.

26. Pro odeslané nebo přijaté zboží dodávané s montáží se za fakturovanou hodnotu vykazovanou ve výkazu považuje samotná hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených.

27. Fakturovaná hodnota zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, například disketa, magnetický pásek, film, plán, videokazeta, CD-ROM, DVD, paměťová karta, paměťový disk nebo přenosný pevný disk, se stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nákladů za nosič i informace, které přenáší.

28. Obsahuje-li odeslaná nebo přijatá zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky kombinované nomenklatury, fakturovaná hodnota pro ně se určí poměrným rozdělením z celkové hodnoty podle množství.

II. Seznam kódů povahy transakcí

Kód - Charakteristika kódu

11 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 8 nebo 9, jedná-li se o přímý prodej nebo nákup jiný než označovaný kódy 12 až 19.

12 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 8 nebo 9, jedná-li se o dodávku pro prodej po schválení či po vyzkoušení nebo dodávku pro následný prodej nebo zprostředkovanou obchodním zástupcem.

13 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 8 nebo 9, jedná- li se o výměnný obchod (například barterový).

14 Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky).

19 Ostatní transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění neoznačované kódy 11 až 14, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 8 nebo 9 (například odeslání zboží prodaného osobám neregistrovaným k dani z přidané hodnoty nebo přijetí zboží od takových osob).

Poznámky ke kódům 11 až 19:

A) Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v České republice a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude nebo je provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty v různých státech Evropské unie a osobami k této dani neregistrovanými.

B) Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží.

C) Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží.

D) Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro jednu transakci se použije kód menší.

21 Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

22 Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

23 Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při uplatňování práv z titulu odpovědnosti za vady), jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1“.

29 Vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce „91“.

30 Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez finančního či jiného protiplnění (například zásilky s pomocí).

Poznámka ke kódu 30:

Kódem „30“ se označuje i vrácení zboží, jehož původní odeslání nebo přijetí bylo označeno tímto kódem.

41 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud se má po zpracování vrátit zpět do České republiky nebo do členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování poprvé přijato nebo do něj odesláno.

42 Dočasné přijetí zboží za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele), pokud se nemá po zpracování vrátit zpět do členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování poprvé přijato.

49 Vrácení zboží, které bylo odeslané nebo přijaté za účelem jeho zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele) a neprošlo žádnou zpracovatelskou operací.

51 Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do členského státu Evropské unie, ze kterého bylo ke zpracování přijato, a zpětné přijetí zboží po jeho zpracování dle smlouvy z členského státu Evropské unie, do kterého bylo ke zpracování z České republiky odesláno.

52 Zpětné odeslání zboží po jeho zpracování dle smlouvy do členského státu Evropské unie, ze kterého nebylo ke zpracování přijato, a zpětné přijetí zboží po jeho zpracování dle smlouvy z členského státu Evropské unie, do kterého nebylo ke zpracování z České republiky odesláno.

59 Vrácení zboží zpět přijatého nebo zpět odeslaného po provedení jedné nebo více zpracovatelských operací při jeho zpracování podle smlouvy.

Poznámky ke kódům 41 až 59:

A) Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Nepatří sem opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly a podobných jednoduchých operací.

B) Kód „49“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se vykázalo pod kódem „41“ nebo „42“.

C) Kód „59“ označuje vrácení zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se vykázalo pod kódem „51“ nebo „52“.

80 Dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

Poznámka ke kódu 80:

Zahrnuje pouze zboží, které není odděleně fakturováno, ale u kterého je celá hodnota dodávky fakturována jen na jedné nebo několika souhrnných fakturách. Nejde-li o tento případ, transakce musí být označeny kódem začínajícím číslem „1“.

82 Vrácení zboží, které bylo přijato nebo odesláno v rámci dodávky stavebních materiálů a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek.

83 Odeslání nebo přijetí zboží dodávaného náhradou za původně odeslané nebo přijaté zboží označené kódem povahy transakce „80“.

91 Odeslání zboží vyváženého zpravodajskou jednotkou mimo území Evropské unie, které není propouštěno do celního režimu vývozu v České republice, ale v jiném členském státě Evropské unie cestou k výstupnímu celnímu úřadu. Přijetí zboží dováženého zpravodajskou jednotkou na území Evropské unie, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu cestou od vstupního celního úřadu v jiném členském státě Evropské unie.

92 Odeslání nebo přijetí vlastního majetku přemísťovaného do jiného členského státu Evropské unie nebo z takového státu jednou osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve státě určení i odeslání.

94 Odeslání nebo přijetí částí nebo součástí zboží, které jeho vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží, při jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí.

96 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, je spojeno s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 41 nebo 42 (zejména dočasné zapůjčení, pronájem nebo skladování za úhradu).

97 Dočasné odeslání nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, není spojeno s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 41 nebo 42 (zejména bezplatné zapůjčení).

99 Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů.

Poznámky ke kódům 94 až 99:

A) Bylo-li původní odeslání nebo přijetí zboží vykázáno s kódem povahy transakce 94, 96, 97 a 99, stejným kódem se označuje i jeho zpětné přijetí nebo zpětné odeslání a poskytnutí náhradního zboží za ně.

B) Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, stane se předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva.

III. Seznam kódů skupin dodacích podmínek

Kód skupinyKódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory
KEXW, FCA, FAS, FOB
LCFR, CIF
MDAT, DAP, DDP, CPT, CIP
Ndodací podmínky neodpovídající žádné z podmínek INCOTERMS
Kód skupinyVysvětlivka
Kzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující
Lzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí přepravné do přístavu určení
Mzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající
Nzahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hranici nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

IV. Okruh vykazovaných údajů pro zvláštní druhy a pohyby zboží a pro zboží nízké hodnoty

1. Mají-li být ve výkazu uváděny údaje o jednotlivých malých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota je nižší než 200 EUR, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000. K tomuto zbožovému kódu se z ostatních údajů o zboží uvádějí ve výkazu pouze kód státu určení při odeslání zboží, kód státu odeslání při přijetí zboží, fakturovaná hodnota odeslaného nebo přijatého zboží a kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“. Tento zjednodušený způsob vykazování údajů pro malé zásilky nelze použít v případech, kdy se má ve výkazu uvést jiný kód označující zvláštní druh nebo pohyb zboží. Nevyužije-li zpravodajská jednotka tento zjednodušený způsob vykazování údajů pro malé zásilky, kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“ ve výkazu neuvádí. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

2. Možnost zjednodušeného zařazování do zbožových kódů kapitoly 98 kombinované nomenklatury a nevykazování údaje o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplňkových měrných jednotkách pro odeslané nebo přijaté součásti průmyslového celku3), s uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZI“ ve výkazu, může zpravodajská jednotka využít pouze v případech zveřejněných Českým statistickým úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3. Údaje o rozložených zásilkách zboží3) se ve výkazu uvádějí celkově za referenční období, ve kterém je odeslána nebo přijata poslední zásilka a označují se uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“ ve výkazu. Při použití různých druhů dopravy anebo dodacích podmínek pro jednotlivé dílčí zásilky se ve výkazu vyznačují kódy odpovídající poslední zásilce nebo převážnému počtu dílčích zásilek.

4. Údaj uvedený ve výkazu o převodu ekonomického vlastnictví lodi3) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZP“.

5. Údaj uvedený ve výkazu o převodu ekonomického vlastnictví letadla3) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZL“.

6. Odeslání zboží dodávaného do lodě a letadla3) se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZZ“.

7. Odeslání nebo přijetí zboží určeného pro posádku zařízení na volném moři, pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení takového zařízení a zboží vyrobené zařízením na volném moři nebo jeho prostřednictvím získané3) se ve výkazu označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZT“.

8. Obsah údaje uváděného ve výkazu o odeslání nebo přijetí mořských produktů je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie3). Odeslání nebo přijetí mořského produktu se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZM“.

9. Obsah údaje uváděného ve výkazu o odeslání nebo přijetí kosmických lodí je stanoven přímo použitelným předpisem Evropské unie3). Odeslání nebo přijetí kosmické lodi se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZK“.

10. Odeslání nebo přijetí zboží, za které není odběratelem poskytována náhrada, ale naopak je za ně od jejich dodavatele náhrada přijímána, se označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZO“.

11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k přijetí zboží a jeho odeslání zpět nebo k jeho odeslání a přijetí zpět, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaj o takovém zboží ve výkazu uvádět.

12. Údaj o odeslání a přijetí elektrické energie a plynu dopravovaných pomocí přenosových sítí vykazuje ve výkazu zpravodajská jednotka podle svého realizovaného požadavku na operátora přenosových sítí (vedení nebo potrubí) k přepravě elektrické energie nebo plynu do nebo z jiného členského státu Evropské unie. V případě, že nelze jednoznačně stanovit stát určení nebo odeslání pro elektrickou energii a plyn dopravovaný pomocí přenosových sítí, uvádí se ve výkazu kód státu sousedícího s Českou republikou. Pokud zpravodajská jednotka nezná v době vykazování přesnou fakturovanou hodnotu elektrické energie a plynu dopravovaného pomocí přenosových sítí, může ji nahradit průměrnou dopočtenou hodnotou. Nezná-li stát původu, vyznačí ho kódem „QU“.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě (jednorázové přijetí, jednorázové odeslání)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Způsob dosažení prahů a prahy pro vykazování údajů

1. Zpravodajská jednotka vyhotovuje samostatně výkaz o odeslání a samostatně výkaz o přijetí zboží počínaje referenčním obdobím, ve kterém od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných členských států Evropské unie dosáhla prahu pro vykazování ve výši 12000000 Kč, anebo v němž od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží přijatého z jiných členských států Evropské unie dosáhla prahu pro vykazování ve výši 12000000 Kč.

2. Zpravodajská jednotka sleduje skutečnost, že dosáhne prahů pro vykazování uvedených v předchozím bodu, samostatně. Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

3. Údaj o zboží odeslaném nebo přijatém v měsících předcházejících měsíci, ve kterém byl dosažen práh pro vykazování, se ve výkazu neuvádí.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

1. Oprava nepřesného nebo chybného údaje ve výkazu v elektronické podobě se provádí v programové aplikaci v rozsahu a způsobem obdobným, jako ve výkazu v listinné podobě, popřípadě pouze v řádku, v němž je doplněný nebo opravený údaj uveden.

2. Oprava nepřesného nebo chybného údaje z výkazu v listinné podobě, se provádí vyhotovením nového a úplného výkazu za referenční období, za které byl předán výkaz obsahující nepřesný nebo chybný údaj. Stejným způsobem je nutné provádět i opravu výkazu, ve kterém chybí údaj nebo ve kterém je uveden údaj, který ve výkazu nemá být uveden. Nový doklad se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA“. Řádek s doplněným nebo opraveným údajem se na pravém okraji výkazu označí křížkem.

3. Opravy a doplnění výkazu se neprovádějí, pokud je není možné předat správci cla do ukončení lhůty k předání výkazu za měsíc červen roku následujícího po roce, do něhož spadá referenční období, k němuž se oprava nebo doplnění výkazu vztahuje.

4. Opravovat není třeba nepřesný nebo chybný údaj o fakturované hodnotě, nezmění-li se opravou původně vykázaná fakturovaná hodnota o více než 5 %. Zpravodajská jednotka neopravuje vykázaný hodnotový údaj v případě, kdy není předmětem opravy základu daně z přidané hodnoty. Neopravuje se také hodnotový a jiný údaj o zboží, jehož hodnota byla prodávajícím zcela dobropisována.

5. Opravovat není třeba nepřesný nebo chybný údaj o množství zboží, nezmění-li se opravou původně vykázaný údaj o množství zboží o více než 5 %.

6. Pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10000 Kč.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

3) Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92.
Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby.

Přesunout nahoru