Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 218/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 84/2016
Platnost od 15.07.2016
Účinnost od 01.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

218

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2016,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 6 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb. a vyhlášky č. 389/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Přijatelným standardem se rozumí zvládání základní životní potřeby v kvalitě a způsobem, který je běžný a obvyklý, a který umožňuje, aby tato potřeba byla zvládnuta bez každodenní pomoci jiné osoby.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

a) Mobilita

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat

1. vstávání a usedání,

2. stoj,

3. zaujímat a měnit polohy,

4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,

5. otevírat a zavírat dveře,

6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,

7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

b) Orientace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,

2. mít přiměřené duševní kompetence,

3. orientovat se osobou, časem a místem,

4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,

5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,

2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,

3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,

4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,

5. používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,

2. nalít nápoj,

3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,

4. najíst se a napít,

5. dodržovat stanovený dietní režim,

6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,

7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

e) Oblékání a obouvání

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,

2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,

3. oblékat se a obouvat se,

4. svlékat se a zouvat se,

5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. použít hygienické zařízení,

2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,

3. provádět celkovou hygienu,

4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. včas používat WC,

2. zaujmout vhodnou polohu,

3. vyprázdnit se,

4. provést očistu,

5. používat hygienické pomůcky.

h) Péče o zdraví

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. dodržovat stanovený léčebný režim,

2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,

3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

i) Osobní aktivity

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,

2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,

3. styku se společenským prostředím,

4. stanovit si a dodržet denní program,

5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,

2. manipulovat s předměty denní potřeby,

3. obstarat si běžný nákup,

4. ovládat běžné domácí spotřebiče,

5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,

6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,

7. obsluhovat topení,

8. udržovat pořádek.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních o příspěvku na péči, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se schopnost zvládat základní životní potřeby posuzuje podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru