Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Částka 83/2016
Platnost od 13.07.2016
Účinnost od 01.09.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „nařízení vlády č. 127/2004 Sb.“ nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „určený výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „nebo sestava určené“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.“.

4. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky1a).

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění.“.

5. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo „provede“ vkládají slova „počáteční prověrku v místě výroby a“.

7. V § 5 odst. 4 se za slovy „u výrobce“ slova „v místě výroby“ zrušují.

8. § 5a včetně nadpisu zní:

㤠5a

Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně.

(2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému řízení výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

(3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.“.

9. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo „provede“ vkládají slova „počáteční prověrku v místě výroby a“, text „§ 6 odst. 1 písm. d)“ se nahrazuje textem „odstavce 1 písm. d)“ a text „§ 6 odst. 1 písm. a)“ se nahrazuje textem „odstavce 1 písm. a)“.

10. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „v místě výroby“ zrušují.

11. V § 6 odst. 3 se za slova „osobě možnost“ vkládají slova „provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo“.

12. V § 10 se text „§ 6“ nahrazuje textem „§ 5a“.

13. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „českém jazyce a“ vkládají slova „poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále“.

14. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 13a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce“.

17. V § 13a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.“.

18. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

POZNÁMKA:

1) Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.“.

19. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položka 2 zní:

2Betonářská a předpínací výztuž§ 5
a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích, 7 a 3 drátové pramence, předpínací dráty, svařované výztužné sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování; na trh nesmí být uvedena nebo do stavby nesmí být zabudována žebírková ocel pro výztuž do betonu, která není označena identifikační značkou udávající výrobce - výrobní závod a zemi původu),
b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní, skleněná),
c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části,
d) výrobky z betonářské výztuže (například ručně svařované plošné a prostorové prvky), spoje betonářské výztuže (např. svařováním, lisováním, apod.)

“.

20. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 3 se za slovo „betonu“ doplňují slova „pórobetonu a malt“.

21. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 4 se za slovo „Přísady“ vkládají slova „a příměsi“.

22. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb“ položce 12 písm. a) se za slovo „stěn“ vkládají slova „a stropů“.

23. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky pro zděné stavby“ položka 2 zní:

2Zdicí prvky
a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5%,§ 6
b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5%,§ 8
c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod.§ 5a

“.

24. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky pro zděné stavby“ položce 4 se slova „ , který může být vystaven“ nahrazují slovy „a uvnitř, které mohou být vystaveny“.

25. V příloze č. 2 skupině „3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce“ se na konci doplňuje položka 8, která zní:

8Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce§ 6

“.

26. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ se na konci položky 4 doplňují slova „, výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí“.

27. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 5 písm. a) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

28. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 6 písm. a) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

29. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položka 10 zní:

10Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F§ 5a
b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň§ 5a

“.

30. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 11 se slova „a lepidla“ nahrazují slovy „ , lepidla a těsnicí pásky“.

31. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 12 se slova „výrobky pro požární ochranu“ nahrazují slovy „výrobky pro ochranu proti požáru“.

32. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla“ se doplňují položky 18 až 22, které znějí:

18Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)§ 6
19Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály:
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky reakce na oheň§ 7
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8
20Výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy§ 6
21Sestavy pro hydroizolaci mostovek§ 6
22Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1,C1§ 5a
A12, A22, B2, C2, D, E§ 7
(A1 až E)3, F§ 8

“.

33. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 1 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

34. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 3 písm. a) a b) třetím sloupci se text „§ 5“ nahrazuje textem „§ 7“.

35. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 5 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

36. V příloze č. 2 skupině „7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů“ položce 4 písm. a) se slova „pro použití ve vozovkách, parkovacích plochách, krajnicích“ zrušují.

37. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrobky pro otvorové výplně“ položce 1 třetím sloupci se text „§ 5a“ nahrazuje textem „§ 5“.

38. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrobky pro otvorové výplně“ položce 2 se doplňují slova „ , pro ochranu proti tlakové vodě“.

39. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 2 se doplňují slova „a zdiva“.

40. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 4 se za slovo „spár“ vkládají slova „a čepy pro konstrukční spoje“.

41. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položka 5 zní:

5Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky§ 5a
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich směsi)§ 5a
Folie pro stálé dopravní značení a předem připravené materiály§ 5a
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty (s nebo bez protismykových přísad) včetně premixové balotiny§ 5
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo protismykových přísad§ 5
b) svislé dopravní značky:
Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné§ 5a
c) stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Dopravní zařízení (zábrany pro označení uzavírky, odrazová zrcadla, krátké příčné prahy) a parkovací sloupky§ 5a
Dopravní majáčky§ 5a
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky§ 5a
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla§ 5a
Varovná bezpečnostní světla§ 5a
d) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí, tlumiče nárazů§ 5a
e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění§ 7

“.

42. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 7 písm. b) se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

43. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“ se doplňují položky 23 až 27, které znějí:

23Tažené kompozitní profily
a) pro použití s požadovanou reakcí na oheň§ 5a
b) pro použití s požadovanou požární odolností§ 5a
c) pro použití s požadavky na mechanické vlastnosti nebo hygienu a ochranu zdraví nebo bezpečnost při užívání nebo tepelně technické vlastnosti§ 7
d) pro použití jin᧠8
24Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než je uvedeno v bodu 9.5.e) (například k železnicím a u jiných hlučných zařízení)§ 7
25Protipovodňové zábrany s trvale instalovaným základovým systémem§ 7
26Prefabrikované stavební jednotky§ 6
27Sestavy pro chladírenské sklady§ 6

“.

44. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položka 3 zní:

3Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)§ 5a

“.

45. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položce 4 třetím sloupci se text „§ 5a“ nahrazuje textem „§ 5“.

46. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ položce 13 se slova „Elektrické kabely, domovní“ nahrazují slovem „Domovní“.

47. V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ se doplňují položky 14 až 17, které znějí:

14Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost§ 7
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost§ 5a
15Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca§ 5
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca§ 7
16Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru§ 5a
17Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§ 5a

“.

48. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah“ položce 1 se za slova „prvky, dlaždice,“ vkládá slovo „profily,“.

49. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah“ položce 6 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru