Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 203/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Částka 77/2016
Platnost od 29.06.2016
Účinnost od 01.07.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova „za účelem zajištění jejich“ nahrazují slovy „a která je nezbytná k naplnění podmínek“ a za slovo „dostupnosti“ se vkládají slova „a hustoty“.

2. V § 4 odst. 2 se za slova „provozovateli v hotovosti“ vkládají slova „nebo převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty,“.

3. V § 4 odst. 3 se za slova „převodem peněžních prostředků“ vkládají slova „ , s výjimkou převodu peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty,“.

4. V § 4 odst. 4 se za slova „provozovateli v hotovosti“ vkládají slova „nebo převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty,“.

5. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(2) Jako obsah poštovní zásilky při poskytování služby podle odstavce 1 jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomé osoby, kterými se rozumí písemnost pořízená hmatným písmem pro nevidomé osoby, publikace včetně zvukového záznamu pro osobní potřebu nevidomé osoby nebo jiné věci upravené pro potřebu nevidomé osoby, za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomá osoba nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb nevidomým osobám nebo uspokojování nebo ochrana jejich zájmů. Nevidomou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí osoba se silnou nebo těžkou slabozrakostí nebo osoba s praktickou nebo úplnou nevidomostí5). Poštovní zásilka je zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezkoušet její obsah. Hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 7 kg. Rozměry poštovní zásilky jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.

5) Kapitola VII přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.“.

6. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Bezúplatnost služby podle odstavců 1 až 4 se nemusí vztahovat na příplatek za leteckou přepravu.“.

7. Na konci textu § 13 se doplňují slova „nebo stanovujících závazným způsobem pravidla pro doručování písemností v jiných případech6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. Nadpis § 14 zní: „Dostupnost a hustota pošt“.

9. V § 14 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Dostatečná dostupnost pošt je zajištěna, pokud celkový počet pošt odpovídá počtu provozoven stanovenému nařízením vlády podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

10. V § 14 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „vzdušnou čarou“.

11. V § 14 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a slova „v okruhu dané pošty“ nahrazují slovy „v území, pro něž daná pošta zajišťuje dostupnost“.

12. V § 14 odst. 4 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a slova „dané obce“ nahrazují slovy „ze součtu obyvatel obcí, které mají více než 2500 obyvatel,“.

13. V § 14 odst. 5 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a za číslo „15“ se vkládá slovo „hodin“.

14. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pošta nad rámec počtu stanoveného podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 10 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní.“.

15. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.

16. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo poukázaná peněžní částka přesahuje 150000 Kč“.

17. V § 16 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , anebo bezodkladně poté, co nastane nepředvídatelná skutečnost, která je důvodem pro využití výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b)“.

18. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. V § 18 odst. 3 se za slova „nemusí být vyhověno“ vkládají slova „nebo podle ní nemusí být postupováno“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.“.

20. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku, které se žádost podle odstavce 1 týká, vyloučí se z náhradního dodání veškeré poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, jež by mohly být touto žádostí dotčeny. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.“.

21. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.“.

22. V § 22 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(2) Při měření přepravních dob podle odstavce 1 se postupuje podle metody obsažené v české technické normě, která obsahuje způsob měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé poštovní zásilky4), a podle metodiky pro provádění měření specifikující obecné požadavky stanovené touto českou technickou normou, při jejichž použití se má za to, že měření bylo provedeno a výsledek měření je způsobilý k ověření. Metodika pro provádění měření podle věty předchozí podléhá předchozímu schválení Úřadem.

4) ČSN EN 13850 Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.“.

23. V § 23 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „50“.

24. V § 25 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a rozlišení, zda se jedná o poštu nebo jinou provozovnu“.

25. V § 25 písmeno b) zní:

b) poštovním směrovacím čísle, které je určeno pro udanou adresu,“.

26. V § 27 odst. 1 se slova „dočasného uzavření nebo zrušení“ nahrazují slovy „plánovaného dočasného uzavření nebo zrušení, anebo bezodkladně v případech, které držitel poštovní licence nemohl předvídat“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při plnění poštovní povinnosti (§ 21 zákona o poštovních službách) držitelem poštovní licence podle čl. II bodu 2 zákona č. 221/2012 Sb. v rozsahu podle § 14 vyhlášky č. 464/2012 Sb., ve znění účinném po dni účinnosti této vyhlášky, nesmí u pošt dojít po dobu platnosti této poštovní licence ke zhoršení jejich dostupnosti a hustoty v obcích oproti stavu pošt ke dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.


Předseda Rady:

Ing. Mgr. Novák v. r.

Přesunout nahoru