Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 196/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Částka 73/2016
Platnost od 17.06.2016
Účinnost od 01.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „s uvedením prospěchu“ zrušují.

2. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, státní jazykové zkoušky všeobecné úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a státní jazykové zkoušky speciální úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Státní jazyková zkouška je veřejná, s výjimkou písemné části zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení uchazeče. Průběh písemné zkoušky se zapisuje do Protokolu o písemné části zkoušky a o průběhu ústní zkoušky se vede Záznam o státních jazykových zkouškách. Protokol a záznam obsahují podpis předsedy zkušební komise. Z ústní části státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický se pořizuje zvukový záznam ústního projevu uchazeče.“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

5. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pozvánku lze zaslat písemně nebo v elektronické podobě.“.

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Jazyková škola zveřejňuje termíny ústní části státní jazykové zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

7. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „4000 Kč“ nahrazuje částkou „5000 Kč“.

8. V § 6 odst. 2 písm. b) se částka „6000 Kč“ nahrazuje částkou „7000 Kč“.

9. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „8000 Kč“ nahrazuje částkou „9000 Kč“.

10. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „9000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

11. V § 6 odst. 4 se slova „školním řádem“ nahrazují slovy „vnitřním předpisem“ a slova „školní řád“ nahrazují slovy „vnitřní předpis“.

12. V § 7 odst. 5 se slova „vyučovat příslušnému cizímu jazyku“ nahrazují slovy „k výuce příslušného cizího jazyka“.

13. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Čl. 1

Státní jazyková zkouška základní

(1) Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

(2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700-1000 slov a celkové délce 55 až 60 minut,

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov a celkové délce 85 minut,

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut,

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce alespoň 55 minut.

(3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.

(4) V ústní části zkoušky, která trvá 15-20 minut, se u uchazeče ověřuje

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života,

b) dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Čl. 2

Státní jazyková zkouška všeobecná

(1) Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.

(2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov, v celkové délce 55 až 60 minut,

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov, v celkové délce 85 minut,

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut,

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce 55 až 60 minut.

(3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.

(4) V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech,

b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

c) dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále v rozsahu nejméně 500 stran.

Čl. 3

Státní jazykové zkoušky speciální

(1) Státní jazykové zkoušky speciální lze skládat pro obor překladatelský nebo pro obor tlumočnický.

(2) Obsah státní jazykové zkoušky speciální je zaměřen obdobným způsobem jako u státní jazykové zkoušky všeobecné. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti a vysokou míru osvojení cizího jazyka, jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší speciální kurzy jazykových škol. Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 až 3000 lexikálních jednotek z obecné a profesně orientované slovní zásoby, zejména z oboru, v němž uchazeč pracuje.

Čl. 4

Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský

(1) Těžiště státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský je v její písemné části.

(2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čteným textům v celkovém rozsahu 1400-1500 slov čerpaným z různých funkčních stylů,

b) dovednost přeložit obtížný obecný cizojazyčný, popřípadě odborný cizojazyčný text (i se zaměřením na reálie dané jazykové oblasti) v rozsahu 200-250 slov do českého jazyka,

c) dovednost přeložit 1-2 obtížné obecné texty v celkovém rozsahu 200-250 slov do cizího jazyka,

d) dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200-250 slov.

(3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při práci může uchazeč používat slovníky, popřípadě další příručky se souhlasem zkušební komise. Písemnou část zkoušky lze vypracovat i na počítači jazykové školy; jazyková škola v takovém případě zajistí, že uchazeč nemá přístup k internetu a programové vybavení je zbaveno rozšiřujících překladatelských slovníků.

(4) V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje dovednost

a) porozumět vyslechnutému projevu, pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata z politického, hospodářského, kulturního a literárního dění v dané jazykové oblasti a v České republice,

b) ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka,

c) ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka.

Čl. 5

Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický

(1) Těžiště státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický je v její ústní části.

(2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v celkovém rozsahu asi 10 minut,

b) dovednost napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 150-200 slov),

c) dovednost napsat v cizím jazyce reprodukci vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 400-450 slov).

(3) Pro vypracování písemné části se stanoví doba 3 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. c) může uchazeč používat slovník.

(4) V ústní části zkoušky, která trvá 40-45 minut, se ověřuje

a) dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského, kulturního a literárního života v dané jazykové oblasti a v České republice,

b) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka,

c) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z českého do cizího jazyka.

(5) Z ústní části zkoušky se pořizuje zvukový záznam ústního projevu uchazeče.

Čl. 6

Společná ustanovení

(1) Jazyková škola dbá o spravedlivý, plynulý a důstojný průběh státních jazykových zkoušek.

(2) Zkoušku může konat uchazeč, který se dostaví řádně ke konání písemné nebo ústní části státní jazykové zkoušky včas podle hodiny uvedené na pozvánce zaslané podle § 5 odst. 3.

(3) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky pověřuje členy zkušební komise dozorem u písemné části státní jazykové zkoušky a opravováním písemných prací uchazečů, přičemž písemnou část státní jazykové zkoušky opravují nejméně dva členové zkušební komise a opravu stvrzují svými podpisy.

(4) Během písemné části zkoušky předseda zkušební komise nebo jím určený člen dohlíží, aby uchazeči pracovali zcela samostatně. Čas zahájení i ukončení písemné části zkoušky se zapíše na tabuli. Doba pobytu uchazeče mimo zkušební místnost se poznamenává do protokolu o průběhu písemné části zkoušky.

(5) Pokud uchazeč použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, bude z konání zkoušky vyloučen. Tuto skutečnost zároveň zaznamená člen zkušební komise do protokolu o obsahu a průběhu zkoušky. V takovém případě nemá uchazeč nárok na vrácení platby za zkoušku.

(6) Při stanovení celkového výsledku písemné části zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Součástí zadání státní jazykové zkoušky je i hodnocení jejích jednotlivých částí.

(7) Výsledek písemné části zkoušky sdělí předseda komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči prokazatelným způsobem nejméně týden před začátkem ústní části zkoušky; současně sdělí uchazečům, kteří úspěšně vykonali písemnou část zkoušky, termín ústní části zkoušky. Jazyková škola stanoví vnitřním předpisem způsob manipulace a podmínky nahlížení do testu uchazeče.

(8) Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit jejich schopnost konat zkoušku, škola vhodným způsobem upraví podmínky zkoušky. O úpravě podmínek zkoušky a zohlednění požadavků rozhoduje předseda komise pro státní jazykové zkoušky. Zdravotní důvody se dokládají lékařským potvrzením.

(9) Jestliže uchazeč nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.

(10) Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 5 pracovních dní po zkoušce písemné.

(11) Po zadání otázky k ústní části zkoušky se poskytne uchazeči čas do 20 minut na osobní přípravu, s výjimkou ústní zkoušky při státní jazykové zkoušce speciální pro obor tlumočnický. Konkrétní otázky ústní části zkoušky si uchazeč losuje.

(12) V ústní části zkoušky, která má formu rozhovoru v příslušném cizím jazyce, může být projev uchazeče stimulován různým názorným materiálem, čteným textem, mluveným i reprodukovaným projevem nebo jinými. Uchazeči se poskytne možnost souvislejšího samostatného projevu v cizím jazyce.

(13) Pro hodnocení ústní části zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních funkcích. Přihlíží se rovněž k výslovnosti, k intonaci, celkové dynamice ústního projevu a ke znalostem reálií zemí dané jazykové oblasti a České republiky. O klasifikaci ústní části zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním.

(14) Po vyhodnocení ústní části zkoušky stanoví komise celkový výsledek státní jazykové zkoušky. Pro stanovení celkového výsledku státní jazykové zkoušky jsou rozhodující výsledky písemné a ústní části zkoušky. Výsledek státní jazykové zkoušky sdělí uchazeči předseda zkušební komise před celou komisí v den, kdy uchazeč vykonal ústní část zkoušky.

(15) Uchazeči, který u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může komise pro státní jazykové zkoušky umožnit opakování této části. Opakování ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 - výborně nebo 2 - velmi dobře. Uchazeč při opakování uhradí část platby stanovenou pro ústní část státní jazykové zkoušky.

(16) Písemné práce všech druhů státních jazykových zkoušek a zvukové záznamy ústního projevu uchazečů ze speciální tlumočnické jazykové zkoušky se ukládají 2 roky.

(17) Protokoly o písemné části státní zkoušky a Záznamy o státní jazykové zkoušce jsou uloženy 45 let podle zákona o archivnictví a spisové službě.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru