Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

Částka 67/2016
Platnost od 08.06.2016
Účinnost od 08.06.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Součástí návrhu jsou v rozpočtovém systému zpracované plánované počty zaměstnanců v návaznosti na návrh rozpočtu a střednědobého výhledu prostředků na platy.“.

2. V § 2 odst. 2 se na konci textu doplňuje věta „Údaje podle formuláře č. 1/5 uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce předkládají státní příspěvkové organizace do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.“.

3. V § 2 odst. 6 se na konci věty první doplňují slova „a podle přílohy č. 9 k této vyhlášce“ a věta druhá zní: „V těchto přílohách se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce a podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce.“.

4. V § 3 odst. 2 se za slova „na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu,“ vkládají slova „a pro roky střednědobého výhledu“.

5. V § 5 se za slova „případně také Zprostředkující subjekt,“ vkládají slova „či jiný orgán v roli koordinátora,“.

6. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/1 zní:

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok N“.

7. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/2 zní:

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky N+1 a N+2“.

8. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:

Vzor formuláře č. 1/5 strana 1 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje“.

9. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/1, strany 1, 2 a 3 znějí:

Vzor formuláře č. 2/1 PŘÍJMY, VÝDAJE“.

10. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/3 zní:

Vzor formuláře č. 2/3 - Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty zaměstnanců“.

11. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 7 - Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření)“.

12. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formulář č. 8 - Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N, N+1 a N+2“.

13. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 9/1 - Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Vzor formuláře č. 9/2 - Výdaje, které jsou nebo máji být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy

Vzor formuláře č. 9/3 - Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok N

Vzor formuláře č. 9/4 - Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů strana 1, strana 2, strana 3“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru