Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 63/2016
Platnost od 23.05.2016
Účinnost od 01.06.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., k provedení § 59 odst. 6 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb. a vyhlášky č. 313/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. k) se slova „a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti uvedené v § 59 odst. 1 zákona“ se nahrazují slovy „znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně“.

2. V § 20 odst. 1 se slova „hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin“ nahrazují slovy „veterinární hygiena a laboratorní diagnostika ve veterinární hygieně“.

3. V § 20 odst. 2 se slova „hygiena potravin“ nahrazují slovy „veterinární hygiena“.

4. V § 26 odst. 1 se slovo „vyhlášce“ nahrazuje slovem „vyhlášce13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) Příloha V část V.4 bod 5.4.2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
Příloha část V písm. n) směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob.
Příloha část A bod 2 písm. d) směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb.“.

5. V § 26 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(2) Studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce14).

14) Příloha V část V.4 bod 5.4.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
Čl. 1 bod 29 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“.

6. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství

ZeměNázev kvalifikaceSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení doplňující doklad
Belgique/België/Belgien (Belgie)- Diploma van dierenarts
- Diplôme de docteur en médecine véterinaire
1. De universiteiten/Les universités
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent ďenseignement de la Communauté frangaise
България (Bulharsko)Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степей магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар1. Лесотехнически университет - Факултет по ветеринарна Медицина
2. Тракийски университет - Факултет по ветеринарна медицина“
Česká republika1. Diplom o ukončeni studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
Veterinární fakulta univerzity v České republice
Danmark (Dánsko)Bevis for bestaået kandidateksamen i veterinærvidenskabKongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Deutschland (Německo)Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen PrüfungDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule
Eesti (Estonsko)Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekavaEesti Põllumajandusülikool
Ελλάς (Řecko)Πτυχίο ΚτηνιατρικήςΠανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θεσσαλίας
Espaãa (Španělsko)Título de Licenciado en VeterinariaMinisterio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad
France (Francie)Diplôme ďÉtat de docteur véterinaire
Hrvatska (Chorvatsko)Diploma „doktor veterinarske medicine/ doktorica veterinarske medicine“Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ireland (Irsko)1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)
2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
Italia (Itálie)Diploma di laurea in medicina veterinariaUniversitàDiploma di abilitazione all´esercizio della medicina veterinaria
Κύπρος (Kypr)Πιστοποιητικό Εγγραφής ΚτηνιάτρουΚτηνιατρικό Συμβούλιο
Latvija (Lotyšsko)Veterinārārsta diplomsLatvijas Lauksaimniecïbas Universitāte
Lietuva (Litva)Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))Lietuvos Veterinarijos Akademija
Luxembourg (Lucembursko)Diplôme ďÉtat de docteur en médecine vétérinaireJury ďexamen ďÉtat
Magyarország (Maďarsko)Állatorvos doktor oklevél - dr.med.vet.Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Malta (Malta)Ličenzja ta' Kirurgu VeterinarjuKunsill tal-Kirurġi Veterínarji
Nederland (Nizozemí)Getuigschrift van metgoed gevolg afgelegd diergeneeskundig//veeartsenijkundig examen
Österreich (Rakousko)1. Diplom-Tierarzt
2. Magister medicinae veterinariae
Universität1. Doktor der Veterinärmedizin
2. Doctor medicinae veterinariae
3. Fachtierarzt
Polska (Polsko)Dyplom lekarza weterynarii1. Szkota Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we Wroctawiu
3. Akademia Rolnicza w Lubline
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Portugal (Portugalsko)Carta de curso de licenciatura em medicína veterináriaUniversidade
România (Rumunsko)Diplomă de lícenţă de doctor medic veterinarUniversităţi“
Slovenija (Slovinsko)Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine“UniverzaSpričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva
Slovensko (Slovensko)Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr“)Univerzita veterinárskeho lekárstva
Suomi/Finland (Finsko)Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamenHelsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Sverige (Švédsko)VeterinärexamenSveriges Landbruksuniversitet
United Kingdom
(Spojené království)
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)
1. University of Bristol
2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh
5. University of Glasgow
6. University of London

“.

7. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Část A

STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE

Studijní program vedoucí k získávání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně obsahuje alespoň tyto předměty:

I. Základní předměty

a) fyzika,

b) chemie,

c) biologie zvířat,

d) biologie rostlin,

e) biomatematika.

II. Speciální předměty

Skupina 1: Základní vědy

a) anatomie včetně histologie a embryologie,

b) fyziologie,

c) biochemie,

d) genetika,

e) farmakologie,

f) farmacie,

g) toxikologie,

h) mikrobiologie,

i) imunologie,

j) epizootologie,

k) profesní etika.

Skupina 2: Klinické vědy

a) porodnictví,

b) patologie včetně patologické anatomie,

c) parazitologie,

d) klinická medicína a chirurgie včetně anesteziologie,

e) klinické přednášky o různých domácích zvířatech, drůbeži a jiných druzích zvířat,

f) preventivní lékařství,

g) radiologie, reprodukce a poruchy reprodukce,

h) hygienické předpisy,

i) veterinární legislativa a soudní lékařství,

j) terapeutika,

k) propedeutika.

Skupina 3: Živočišná výroba

a) živočišná výroba,

b) výživa zvířat,

c) agronomie,

d) ekonomika zemědělství,

e) chov a zdraví zvířat,

f) veterinární hygiena,

g) etologie a ochrana zvířat.

Skupina 4: Hygiena potravin

a) prohlídka a kontrola potravin živočišného původu,

b) hygiena a technologie potravin,

c) praktická výuka zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat a výroba potravin.

Praktická výuka může mít formu externí blokové praktické výuky, pokud je taková výuka celodenní, uskutečňuje se pod dohledem vysoké školy s veterinárním studijním programem a netrvá v rámci celého studia dohromady déle než 6 měsíců.

Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými skupinami předmětů je vyrovnané a koordinované tak, aby požadované znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů.

Část B

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU, VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ

a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá činnost veterinárního lékaře, a znalosti právních předpisů Unie vztahujících se na tyto činnosti,

b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování a fyziologických potřebách zvířat, jakož i o obecné schopnosti a dovednosti pro jejich chov, krmení, dobré životní podmínky, reprodukci a hygieně

c) přiměřené klinické, epidemiologické a analytické dovednosti a schopnosti pro prevenci, diagnostiku a nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně anestezie, aseptické chirurgie a bezbolestné smrti, včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka,

d) přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro preventivní medicínu, včetně schopností v oblasti vyšetřování a certifikace,

e) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby a uvádění do oběhu živočišných krmiv nebo potravin živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně dovedností a schopností potřebných pro pochopení a vysvětlení osvědčených postupů v tomto ohledu,

f) znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv k léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového řetězce a ochrany životního prostředí.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru