Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2016
Platnost od 23.05.2016
Účinnost od 07.06.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb. a vyhlášky č. 432/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení činí 500 Kč.

(3) Odměna notáře jako soudního komisaře za prodloužení doby platnosti ověřené kopie evropského dědického osvědčení, anebo vydání nové ověřené kopie evropského dědického osvědčení činí 100 Kč.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 14 odst. 4 se za slova „vypočtené podle odstavce 1“ vkládají slova „až 3“.

3. V § 14 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

4. V Položce A přílohy k vyhlášce se za větu třetí vkládá věta

„Za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku ......................................................................................................................... 2000 Kč.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru