Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2016
Platnost od 23.05.2016
Účinnost od 01.06.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb. a vyhlášky č. 171/2014 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2,“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „centrálního depozitáře,“ zrušují.

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „centrálním depozitářem,“ zrušují.

4. V § 1 odst. 1 písmeno g) zní:

g) povolení k přeměně nebo uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu,“.

5. V § 3 odst. 2 se text „ , § 103 odst. 3“ zrušuje.

6. V části druhé nadpis hlavy III zní:

„OCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU A PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU“.

7. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 15 v textu pod nadpisem se text „§ 104b,“ zrušuje.

9. V § 18 v textu pod nadpisem se text „a § 104a odst. 1“ zrušuje.

10. V § 18 odst. 1 se slova „centrálním depozitářem,“ zrušují.

11. V § 21 v názvu pod paragrafem se slova „podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

12. V § 21 v textu pod nadpisem se text „§ 45 odst. 2,“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 2 a“ a text „ , § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2“ se zrušuje.

13. V § 21 odst. 1 a 2 písm. g) a m) se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo části obchodního závodu“.

14. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „k činnosti centrálního depozitáře“ zrušují.

15. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bloku B se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

16. V příloze č. 3 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.

17. V příloze č. 7 k vyhlášce v části III. bodě 4 se slova „centrálním depozitáři“ a „centrálního depozitáře“ zrušují.

18. V příloze č. 8 k vyhlášce část III. bod 3 zní:

„III.

ŽÁDOST

3. Žádost o3/

Žádost o

19. V příloze č. 12 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru