Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 56/2016
Platnost od 06.05.2016
Účinnost od 01.06.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb. a vyhlášky č. 95/2014 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „ , střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“ nahrazují slovy „a střeliva“.

2. Úvodní věta vyhlášky zní:

„Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:“.

3. V § 1 písm. a) se slova „pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „stanovených doplňků“.

4. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) postup úřadu při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji a rozsah kontrolovaných identifikačních údajů,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

5. V § 1 písm. d) se za slovo „značek“ vkládají slova „a dalších značek“.

6. V § 1a písm. a) se slova „která není zkušební značkou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona,“ zrušují.

7. V § 1a písm. c) se slovo „národní“ a slovo „zkušebny“ zrušuje.

8. V § 1b odst. 1 písm. a) se slovo „národní“ zrušuje, slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“ a slova „roku provedení zkoušky“ se nahrazují slovy „nebo symbolem označujícím rok provedení zkoušky (dále jen „symbol roku zkoušky“)“.

9. V § 1b odst. 1 písm. b) se slovo „národní“ zrušuje, slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“, za slovo „dvojčíslím“ se vkládají slova „nebo symbolem“ a slovo „provedení“ se zrušuje.

10. V § 1b odst. 1 písm. c) se za slovo „dvojčíslím“ vkládají slova „nebo symbolem“ a slovo „provedení“ se zrušuje.

11. V § 1b odst. 2 se slovo „národní“ zrušuje a slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“.

12. V § 1b se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

13. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen „homologace“) výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen „kontrolovaná osoba“) spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu dvě stanovené střelné zbraně; každá předkládaná stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením kontrolované osoby obchodní firmou, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem, jde-li o fyzickou osobu, anebo jeho ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) ráží používaného střeliva,

d) údajem o ráži na každé výměnné hlavni, a pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, údajem o ráži na každé z hlavní,

e) údajem o ráži na každém výměnném válci revolveru a

f) jedná-li se o palnou zbraň, dále označením země nebo místa původu, výrobním číslem a datem výroby, není-li součástí výrobního čísla.“.

14. V § 2 odst. 3 se slovo „variant“ nahrazuje slovy „výrobních provedení“ a slova „tyto varianty nemají odlišné“ se nahrazují slovy „tato výrobní provedení mají shodná“.

15. V § 2 odst. 6 písm. c) se slovo „národní“ zrušuje a slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“.

16. V § 2 odst. 6 písm. d) se slova „kusového ověřování“ nahrazují slovy „jednotlivého ověřování stanovených střelných zbraní“.

17. V § 2 odst. 6 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

18. V § 2 odst. 8 se slovo „kusové“ nahrazuje slovem „jednotlivé“, za slovo „zbraní“ se vkládají slova „v rozsahu homologace podle odstavce 2“, slovo „kusovém“ se nahrazuje slovem „jednotlivém“ a slova „§ 21 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 21 odst. 2“.

19. V § 2 odst. 9 se za slovo „osoba,“ vkládají slova „vlastník zbraně“ a slovo „kusové“ se nahrazuje slovem „jednotlivé“.

20. V § 2 odst. 10 se slovo „stálá“ nahrazuje slovem „Stálá“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 2“.

21. V nadpise § 3 se za slovo „zbraní“ doplňují slova „a stanovených doplňků“.

22. V § 3 odst. 1 se za slovo „komoru“ vkládají slova „ , k samočinné zbrani pět kusů nábojů na každou nábojovou komoru“.

23. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Není-li zbraň při předložení k ověřování nebo kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji označena výrobním číslem nebo rokem výroby, označí úřad zbraň pořadovým číslem zkoušky a rokem zkoušky.“.

24. V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(5) Technické požadavky při kusovém ověřování jsou uvedeny v příloze č. 1, v jiném právním předpisu8) a v českých technických normách2).

8) Vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.“.

25. V § 3 se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 11 až 14.

26. V § 3 odst. 13 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 2“.

27. V § 3 odst. 14 se slovo „národní“ zrušuje, slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“.

28. V nadpise § 4 se za slovo „zbraní“ doplňují slova „a stanovených doplňků“.

29. V § 4 odst. 1 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

30. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Vyhoví-li zbraň při opakovaném kusovém ověřování stanoveným podmínkám, úřad na předloženou stanovenou střelnou zbraň doplní k vyznačené identifikační značce úřadu podle § 3 odst. 14

a) jednotnou zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s technickými požadavky stanovenými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo

b) národní zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s národními technickými požadavky.“.

31. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Při opakovaném kusovém ověřování stanoveného doplňku se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1 a 2.“.

32. V § 5 odst. 2 se slova „variant z hlediska stanovených technických požadavků“ nahrazují slovy „výrobních provedení s ohledem na materiálové a konstrukční provedení jednotlivých částí střeliva daného typu“ a slova „(místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty)“ se zrušují.

33. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

34. V § 5 odst. 3 písm. d) se slova „evidenční knihu“ nahrazují slovem „záznamy“.

35. V § 5 odst. 3 písm. f) se bod 8 zrušuje.

36. V § 5 odst. 3 se za písmeno f) doplňuje písmeno g), které zní:

g) výmetné náplně jako části střeliva uváděné na trh samostatně odpovídají technickým a bezpečnostním požadavkům stanoveným výrobcem pro daný účel použití střeliviny; úřad zahrne do zjištění výsledky posouzení shody, pokud u střeliviny bylo provedeno posouzení shody podle jiného právního předpisu, za předpokladu, že spolu se žádostí byly předloženy výsledky takového posouzení podle § 7 písm. d).“.

37. V § 5 odst. 6 se slovo „stálé“ nahrazuje slovem „Stálé“.

38. V § 5 odst. 7 se slovo „stálé“ nahrazuje slovem „Stálé“.

39. § 6 zní:

㤠6

Postup při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji

(K § 11a zákona)

(1) Při kontrole označení kontrolovaného výrobku identifikačními údaji výrobce, opravce, vývozce nebo dovozce kontrolovaného výrobku spolu s kontrolovaným výrobkem předloží úřadu technickou dokumentaci a údaje potřebné k identifikaci předkladatele a předloženého kontrolovaného výrobku, zejména údaje o:

a) typu výrobku včetně výrobních provedení s

1. druhem, značkou, modelem a ráží u stanovené střelné zbraně a stanoveného doplňku,

2. druhem, značkou a ráží u stanoveného střeliva,

b) názvu a sídle výrobce v případě dovozu.

(2) Údaje podle odstavce 1 lze úřadu poskytnout na tiskopise, který úřad zveřejní na svých internetových stránkách.

(3) Technická dokumentace předkládaná podle odstavce 1 obsahuje označení stanovené zbraně nebo stanoveného doplňku identifikačními údaji podle odstavce 4 nebo označení stanoveného střeliva podle odstavce 5, umístění takového označení na kontrolovaném výrobku a způsob jeho provedení.

(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň nebo stanovený doplněk označen rokem výroby, výrobcem nebo státem původu a výrobním číslem.

(5) Při kontrole označení stanoveného střeliva identifikačními údaji předloží výrobce, vývozce nebo dovozce stanovené střelivo z jedné série v množství stanoveném v příloze č. 7. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů. Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu a ráže střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik výrobních provedení z hlediska stanovených technických požadavků. Úřad při kontrole označení identifikačními údaji přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na spotřebních obalech v rozsahu podle věty třetí a dále přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na každém náboji, kdy každý náboj musí být označen značkou nebo názvem výrobce a ráží střeliva.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

40. V § 7 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo stanoveného doplňku“.

41. V § 7 písmeno h) zní:

h) technické a bezpečnostní požadavky stanovené výrobcem sloužící k prokázání splnění požadavků podle § 4 odst. 1 zákona, pokud je střelivina uváděna na trh samostatně,“.

42. V § 7 písm. i) se slova „k pyrotechnickému výrobku“ nahrazují slovy „ke stanovenému doplňku“ a slova „nebo pyrotechnickému výrobku“ se nahrazují slovy „nebo stanovenému doplňku“.

43. V § 8 písm. a) se slova „nebo opakovaném kusovém ověřování“ zrušují, slovo „ , která“ se nahrazuje slovy „nebo stanovený doplněk, které“.

44. V § 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) při opakovaném kusovém ověřování úřad na stanovené střelné zbrani nebo stanoveném doplňku, které splní stanovené technické požadavky, doplní samostatně vyznačenou identifikační značku úřadu v souladu s § 4 odst. 2 tak, aby byla zbraň označena stanoveným způsobem,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

45. V § 8 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

46. V § 8 písm. g) se slovo „národní“ zrušuje a slovo „zkušebny“ se nahrazuje slovem „úřadu“.

47. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

Označování kontrolovaných výrobků kontrolní značkou

(K § 19 zákona)

(1) Úřad při kontrole identifikačních údajů stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku označí předložený kontrolovaný výrobek kontrolní značkou alespoň na jedné z jeho hlavních částí, pokud je předložený kontrolovaný výrobek označen identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu a není označen platnou zkušební značkou.

(2) Pokud úřad při kontrole identifikačních údajů stanoveného střeliva zjistí, že je označeno identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu, určí pro každou kontrolovanou sérii stanoveného střeliva způsob a místo označení nejmenšího spotřebitelského obalu kontrolní značkou.“.

48. V § 9 se slova „ , výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání“ zrušují.

49. V příloze č. 1 v bodě 1.3 se slova „Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (dále jen „C.I.P“)“ nahrazují slovem „C. I. P.“.

50. V příloze č. 1 se za bod 1.4 doplňuje nový bod 1.5, který zní:

1.5 Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 10/89 a 12/70 až 12/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm, pro ráži 16/70 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,5 mm, pro ráži 20/70 a 20/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm, v ráži 28/70 a 28/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3 mm a pro ráži 410/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 2,5 mm.“.

51. V příloze č. 1 v bodě 2.6 písmeno a) zní:

a) Brokové hlavně nabíjené zezadu, s délkou nábojové komory menší než 73 mm a určené na brokové náboje se zkoušejí dvěma výstřely na hlaveň náboji s olověnými broky nebo třemi náboji s ocelovými broky u zbraní, ve kterých se používají bezolovnaté broky. Rozměry a tvrdost broků a hmotnost brokové náplně udávají rozhodnutí C. I. P. Tyto brokové náboje musí splňovat předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) na předepsaných místech hlavně. Pro ověření funkce opakovací nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně se navíc vystřelí nejméně jeden spotřební náboj z každé hlavně.“.

52. Příloha č. 2 se zrušuje.

53. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků a jejich části“ nahrazují slovy „a identifikační značky kontrolovaných výrobků“.

54. V příloze č. 3 v bodě 1 se za slovo „značky“ vkládají slova „a identifikační značky“, za slova „§ 5 odst. 2“ se vkládají slova „ , § 8a odst. 2“ a slova „Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P)“ se nahrazují slovy „C. I. P.“.

55. V příloze č. 3 bod 1.1.1. zní:

1.1.1. Identifikační značky

1.1.1.1 Identifikační značka úřadu

ZNAČKA(1)Česká republika

1.1.1.2 Identifikační značky zkušeben

ZNAČKAKiel(2)Spolková republika Německo
ZNAČKAKolín nad Rýnem(3)
ZNAČKAMellrichstadt(4)
ZNAČKAMnichov(5)
ZNAČKASuhl(6)
ZNAČKAUlm(7)
ZNAČKABraunschweig(8)
ZNAČKAVídeň(9)Spolková republika Rakousko
ZNAČKAFerlach(10)
ZNAČKA(11)Belgické království
ZNAČKA(12)Chilská republika
ZNAČKA(13)Španělské království
ZNAČKA(14)Francouzská republika
ZNAČKA(15)Italská republika
ZNAČKA(16)Finská republika
ZNAČKALondýn(17)Spojené království Velké Británie a Severního Irska
ZNAČKABirmingham(18)
ZNAČKA(19)Maďarská republika
ZNAČKAIževsk(20)Ruská federace
ZNAČKAKlimovsk(21)
ZNAČKAKlimovsk II(22)
ZNAČKAKrasnozavodsk(23)
ZNAČKA(24)Slovenská republika
ZNAČKA(25)Spojené arabské emiráty

“.

56. V příloze č. 3 bod 2 zní:

„2 Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky

ZNAČKA(1)Zkušební značka pro střelné zbraně a stanovené doplňky, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě; v případě expanzní zbraně kategorie A se dále doplňuje označení ExpA
ZNAČKA(2)Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě“.

57. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Kontrolní značky

ZNAČKA(1)Kontrolní značka pro vojenské zbraně a stanovené doplňky, které nejsou určeny k uvedení na trh České republiky
ZNAČKA(2)Kontrolní značka pro civilní zbraně, které nejsou určeny k uvedení na trh České Republiky
ZNAČKA(3)Kontrolní značka pro stanovené střelivo, které není určeno k uvedení na trh České republiky“.

58. V nadpisu přílohy č. 5 se slova „ , pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání“ zrušují.

59. V příloze č. 5 v položce A. se slova „zbraně nebo“ nahrazují slovem „zbraně,“ a za slovo „části“ se vkládají slova „nebo doplňku“.

60. V příloze č. 5 v položce B. se slova „zbraně nebo“ nahrazují slovem „zbraně,“, za slovo „části“ se vkládají slova „nebo doplňku“ a slovo „v“ se zrušuje.

61. V příloze č. 5 se položka C. zrušuje.

Dosavadní položky D. až U. se označují jako položky C. až T.

62. V příloze č. 5 položka C. zní:

C. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění činností v položkách A. a B. podle typu střeliva

1. kulové50,-
2. brokové30,-
3. pistolové20,-
4. revolverové20,-
5. malorážkové20,-
6. nábojky20,-
7. signální100,-

“.

63. V příloze č. 5 se v položce H. slova „položce H.“ nahrazují slovy „položce G.“ a slova „položce N.“ se nahrazují slovy „položce K.“.

64. V příloze č. 5 se položky I. a J. zrušují.

Dosavadní položky K. až T. se označují jako položky I. až R.

65. V příloze č. 5 v položce I. se písmeno d) zrušuje.

66. V příloze č. 5 položce K. se slovo „varianty“ nahrazuje slovy „výrobního provedení“ a číslo „1000“ se nahrazuje číslem „100“.

67. V příloze č. 5 se položky P. a R. zrušují.


Čl. II

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru