Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek

Částka 51/2016
Platnost od 29.04.2016
Účinnost od 01.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
24 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 134/2016 Sb.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela zavádí výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Poslední změna: 22.02.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona reaguje na aktuální potřebu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, to vše v reakci na epidemii onecmonění COVID-19.

Návrh neprošel 17.02.2021 (Návrh vzat zpět předkladatelem)
Poslanecký návrh zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon vyčleňuje z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže agendu správního dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a svěřuje tuto působnost novému samostatnému ústřednímu orgánu státní správy - Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek.

Poslední změna: 04.01.2021 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.12.2020 v částce č. 218 pod číslem 527/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Hlavním smyslem novely je odstranění nedostatků transpozice směrnic EU vytýkané České republice Evropskou komisí. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady.

Poslední změna: 30.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem novely je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.11.2020 v částce č. 198 pod číslem 484/2020 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a některé další zákony

Novela se zaměřuje zejména na zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe, harmonizaci zákona o GIBS a zákona o policii,doplnění některých institutů, které existují v zákoně o policii a zakotvení nových institutů, které doposud v právní úpravě týkající se GIBS nejsou.

Poslední změna: 30.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

S ohledem na situaci v době pandemie SARS-CoV-2 novela upravuje udělení širší diskrece vládě České republiky v nakládání se státními hmotnými rezervami.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zadávání veřejných zakázek

Cílem návrhu zákona je zrušení poplatkové povinnosti za podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ÚOHS z moci úřední v rámci dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek.

Návrh neprošel 21.01.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek

Cílem návrhu zákona je úpravou institutu elektronického stavebního deníku posílit průkaznost údajů týkajících se provádění stavby. U veřejných zakázek je zavedena povinnost vést stavební deník způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední změna: 10.06.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o sociálním podniku

Návrh zákona zavádí status sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Jeho součástí je novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti.

Poslední změna: 25.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela rozšiřuje výjimku z povinného vyloučení účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má obdobnou právní formu a který nemá výlučně zaknihované akcie tak, aby se vztahovala i na akciové společnosti ve výlučném vlastnictví státu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 147/2017 Sb. s účinností od 22.05.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody

Návrh vyhláška je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Návrh upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také certifikaci shody elektronických nástrojů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2016 pod číslem 260/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze smlouvy na koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh vyhláška provádí zákon o zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 248/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Návrh respektuje rámec stanovený zákonem a ukládá zadavatelům stanovit v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky závazné zadávací podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.06.2016 pod číslem 173/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Určení finančních limitů. Účelem stanovení těchto finančních limitů je zejména určit tzv. nadlimitní veřejnou zakázku. Pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek platí přísnější právní úprava.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.06.2016 pod číslem 172/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

jedná se o prováděcí vyhlášku k návrhu zákona o zadávaní veřejných zakázek. Předkládaný návrh má za cíl sestavit jednoznačný a závazný způsob specifikace předmětu veřejných zakázek na stavební práce, což přispěje nejen ke zjednodušení zadávacího procesu a unifikaci zadávacích dokumentací veřejných zakázek na stavební práce, ale i k posílení transparentnosti zadávacího procesu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2016 pod číslem 169/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Jejím účelem je stanovení paušální částky nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotné sazby náhrady nákladů řízení, která může být (a má být) Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2016 pod číslem 170/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2016 pod číslem 168/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2016 pod číslem 134/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016