Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Částka 47/2016
Platnost od 18.04.2016
Účinnost od 20.04.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnostních komponent pro výtahy na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě

a) osob,

b) osob a nákladů, nebo

c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

(3) Toto nařízení se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, které jsou určeny pro použití u výtahů uvedených v odstavci 2.

(4) Toto nařízení se nevztahuje na

a) zdvihací zařízení, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b) stavební výtahy,

c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d) výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e) zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,

f) důlní těžní zařízení,

g) zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i) zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

j) ozubnicové dráhy a

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

(5) V případech, kdy rizika související s výtahy nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy uváděná v tomto nařízení jsou zcela nebo částečně předmětem úpravy v jiném právním předpise nebo přímo použitelném předpise Evropské unie, se toto nařízení na tyto výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a tato rizika nepoužije.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nosnou částí část výtahu, na níž se mohou nacházet osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění,

b) vzorovým výtahem reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení u výtahů odvozených ze vzorového výtahu definovaného na základě objektivních parametrů, při použití shodných bezpečnostních komponent pro výtahy,

c) technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovat.

§ 3

Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy

Základními technickými požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody. Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí umožňovat, aby tyto požadavky splňovaly výtahy, v nichž jsou zabudovány.

§ 4

Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Výtahy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, jestliže jsou správně nainstalovány, a za předpokladu, že budou udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, jestliže za předpokladu, že budou správně zabudovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

(3) Na veletrzích, výstavách a při předvádění lze předvádět výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, které nejsou ve shodě s tímto nařízením, pokud je z viditelného označení jasné, že tyto výtahy a komponenty nejsou ve shodě a nesmějí být uváděny ani dodávány na trh, dokud nebudou uvedeny do shody. Při jejich předvádění musí být přijata bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

§ 5

Výrobce

(1) Výrobce při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh zajistí, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 3, vypracuje požadovanou technickou dokumentaci a provede nebo nechá provést příslušný postup posuzování shody stanovený v § 10.

(2) Pokud byl soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy se stanovenými základními požadavky postupem posuzování shody prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiloženo, a umístí podle § 14 označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení a EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

(4) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodaných na trh a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Výrobce vede knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje distributory a dodavatele.

(5) Výrobce zajistí, aby bylo na bezpečnostní komponentě pro výtahy, kterou uvedl na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující její identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

(6) Výrobce uvede na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě pro výtahy své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(7) Výrobce zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce. Tento návod a jakékoli označení, které je na bezpečnostní komponentě umístěno, musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

§ 6

Zplnomocněný zástupce

(1) Zplnomocněný zástupce jmenovaný podle § 29 odst. 3 zákona nesmí být dodavatelem pověřen k plnění žádné z povinností uvedených v § 29 odst. 1 písm. a) zákona, ani k povinnosti vypracovat technickou dokumentaci podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona, pověření mu musí však umožňovat uchovávat EU prohlášení o shodě, případně uchovávat dokument o schválení systému kvality dodavatele a technickou dokumentaci a umožňovat mu poskytování součinnosti orgánům dozoru.

(2) Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě, případně dokument o schválení systému kvality výrobce nebo dodavatele, a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo výtahu na trh.

§ 7

Dovozce

(1) Dovozce před uvedením bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh zajistí, aby výrobce provedl jeden z postupů posuzování shody podle § 10, vypracoval technickou dokumentaci, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy nesla označení CE, aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce uvede na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní komponentě své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy a potřebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Dovozce vede knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informuje distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, že tomuto orgánu může být na žádost předložena technická dokumentace.

§ 8

Distributor

Distributor před dodáním bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh ověří, zda

a) bezpečnostní komponenta pro výtahy nese označení CE,

b) je k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiloženo EU prohlášení o shodě, požadované doklady a návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce a

c) zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2.

§ 9

Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal nebo kterému bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal.

§ 10

Postupy posuzování shody u bezpečnostních komponent pro výtahy

Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a) typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení a shoda s typem se zajišťuje postupem kontroly shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

b) typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení a shoda s typem se zajišťuje postupem shody s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul E), podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

c) posouzení shody založené na úplném zabezpečování kvality (modul H) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

§ 11

Postupy posuzování shody u výtahů

(1) Výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který byl podroben EU přezkoušení typu (modul B) podle části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, musí být dále podrobeny

1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

2. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy (modul D), podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle schváleného systému kvality (modul H1) podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení, musí být dále podrobeny

1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

2. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy (modul G), podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

c) shodě založené na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, anebo

d) shodě založené na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy (modul H1), podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), pokud osoba zajišťující návrh a výrobu výtahu není identická s osobou odpovědnou za instalaci a vyzkoušení výtahu, dává osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu osobě odpovědné za instalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny nezbytné dokumenty a informace, aby mohla osoba odpovědná za instalaci a vyzkoušení výtahu zajistit správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.

(3) Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu musí být jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).

(4) Podobnost typové řady zařízení lze prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy, aby se prokázalo, jak byly splněny základní technické požadavky.

§ 12

Předpoklad shody

Pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy ve shodě s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jejich částmi, má se za to, že jsou ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

§ 13

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění základních technických požadavků.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v některé z příloh č. 5 až 12 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 14

Označení CE a další označení

(1) Označení CE se před uvedením na trh umístí na každou výtahovou klec a na každou bezpečnostní komponentu pro výtahy, nebo pokud to není možné, na štítek neoddělitelně upevněný k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

(2) Za označení CE se na výtah připojuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody výtahu podle některého z následujících postupů, jímž jsou:

a) závěrečná inspekce podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

b) ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

c) zabezpečování kvality (moduly E, H1 nebo D) podle příloh č. 10, 11 nebo 12 k tomuto nařízení.

(3) Identifikační číslo podle odstavce 2 připojuje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů dodavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(4) Za označení CE se na bezpečnostní komponentu pro výtahy připojuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody bezpečnostní komponenty pro výtahy podle některého z následujících postupů, jímž jsou:

a) zabezpečování kvality výrobků (modul E) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

b) úplné zabezpečování kvality (modul H) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

c) kontrola shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(5) Identifikační číslo podle odstavce 4 připojuje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(6) Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu, může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo způsob použití.

§ 15

Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo s § 14 odst. 1,

b) označení CE nebylo umístěno,

c) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s § 14 nebo v rozporu s § 14 nebylo umístěno,

d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,

f) technická dokumentace uvedená v částech A a B přílohy č. 4 k tomuto nařízení v přílohách č. 7, 8 a 11 k tomuto nařízení chybí nebo je neúplná,

g) jméno nebo obchodní firma, popřípadě ochranná známka, anebo adresa pro doručování výrobce, dodavatele nebo dovozce nebyly uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 písm. g) zákona, § 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2,

h) informace umožňující identifikaci výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy nebyly uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zákona nebo § 5 odst. 5, nebo

i) k výtahu nebo bezpečnostní komponentě pro výtahy nejsou přiloženy návody uvedené v § 29 odst. 1 písm. h) zákona nebo § 5 odst. 7 nebo tyto návody nejsou v souladu s příslušnými požadavky.

§ 16

Přechodná ustanovení

(1) Výtahy splňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy splňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(3) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.


§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

2. Nařízení vlády č. 127/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

3. Nařízení vlády č. 142/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.


§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Povinnosti týkající se základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost se uplatňují pouze tehdy, existuje-li u daného výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy při použití v souladu s podmínkami dodavatele nebo výrobce riziko.

2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou obsaženy v tomto nařízení, jsou závazné. Cíle, které stanovují, však nemusí být za současného stavu techniky dosažitelné. V těchto případech musí být výtah nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy navrženy a konstruovány takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily těmto cílům.

3. Výrobce a dodavatel provádějí posouzení rizik, aby stanovili všechna rizika, která se týkají výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, které vyrábí; tyto výrobky pak musí navrhovat a vyrábět s ohledem na tuto analýzu.

1. Obecně

1.1 Použití nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 176/2008 Sb.“).

Pokud existuje relevantní riziko, které není uvedeno v této příloze, platí základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v bodě 1.1.2 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. se použijí v každém případě.

1.2 Nosná část

Nosná část výtahu musí mít podobu klece. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela ani nebránila v přístupu a používání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.

1.3 Závěsná a podpěrná zařízení

Závěsná nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být vybrány a navrženy tak, aby zajišťovaly potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovaly riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky používání, použité materiály a výrobní podmínky.

Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně 2 samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Tato lana a řetězy nesmějí mít žádné spoje ani spletení, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.

1.4 Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

1.4.1 Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a nainstalovány tak, aby v případě překročení nosnosti bylo zabráněno povelu k uvedení do pohybu.

1.4.2 Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.

1.4.3 Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.

1.4.4 Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

1.5 Výtahový stroj

1.5.1 Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí.

1.5.2 Dodavatel zajistí, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.

1.6 Ovládání

1.6.1 Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

1.6.2 Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

1.6.3 Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.

1.6.4 Elektrické obvody výtahů musí být instalovány a zapojeny tak, aby

a) byla vyloučena možnost záměny s obvody, které nemají s výtahem nic společného,

b) bylo možné zapnout napájení při zatížení,

c) jízda výtahu závisela na elektrických bezpečnostních zařízeních umístěných v samostatném elektrickém ovládacím bezpečnostním obvodu a

d) závada v elektrické instalaci nezpůsobila nebezpečnou situaci.

2. Rizika pro osoby nacházející se mimo klec

2.1 Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit běžné použití výtahu.

2.2 Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států Evropské unie, jiná vhodná opatření k zabránění tomuto riziku.

2.3 Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi s odpovídající mechanickou odolností pro předpokládané podmínky provozu.

Zajišťovací zařízení musí během běžného provozu zabraňovat

a) rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné, a

b) otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

3. Rizika pro osoby nacházející se v kleci

3.1 Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů, a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a nainstalovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v bodě 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

3.2 Pro případ výpadku proudu nebo závady na komponentách musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece.

Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti předpokládané dodavatelem. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro cestující.

3.3 Mezi dnem šachty a podlahou výtahu musí být umístěny nárazníky.

V tomto případě se volný prostor uvedený v bodě 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.

3.4 Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodě 3.2 je mimo provoz.

4. Jiná rizika

4.1 Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

4.2 Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před šířením požáru, musí mít přiměřenou požární odolnost z hlediska zachování celistvosti a izolační schopnosti (odolnost vůči účinkům požáru) a radiace (hustota tepelného toku při požáru).

4.3 Případné vyvažovací závaží musí být nainstalováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

4.4 Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.

4.5 Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím stálé spojení s vyprošťovací službou.

4.6 Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem, ale aby nereagovaly na další příkazy.

4.7 Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro cestující zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.

4.8 Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena, nebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.

4.9 Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez běžné dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala běžný záchranný zákrok.

4.10 Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo možné zabránit zastavení výtahu v určitých úrovních a aby umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5. Značení

5.1 Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle bodu 1.7.3 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou být přepravováni.

5.2 Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod umístěn jasně a viditelně v kleci.

6. Návod

6.1 Bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení musí být opatřeny návodem, aby následující činnosti mohly být prováděny účinně a bez nebezpečí

a) montáž,

b) připojení,

c) seřizování a

d) údržba.

6.2 Každý výtah musí být vybaven návodem (§ 29 odst. 1 písm. h) zákona). Návod obsahuje nejméně tyto dokumenty:

a) návod včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, inspekci, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4, a

b) knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, případně pravidelné kontroly.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

A. OBSAH EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

EU prohlášení o shodě pro bezpečnostní komponenty pro výtahy musí obsahovat následující údaje:

a) obchodní jméno/firmu a adresu výrobce,

b) případně obchodní jméno/firmu a adresu zplnomocněného zástupce,

c) popis bezpečnostní komponenty pro výtahy, označení typu nebo série a výrobní číslo (pokud existuje); je-li to nezbytné pro identifikaci bezpečnostní komponenty pro výtahy, může zahrnovat vyobrazení,

d) bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty pro výtahy, pokud není zřejmá z popisu,

e) rok výroby bezpečnostní komponenty pro výtahy,

f) všechna ustanovení, podle nichž byla shoda bezpečnostní komponenty pro výtahy posouzena,

g) prohlášení, že bezpečnostní komponenta pro výtahy je ve shodě se všemi příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie,

h) odkaz na použité harmonizované normy, jestliže byly použity,

i) jestliže bylo provedeno EU přezkoušení typu bezpečnostní komponenty pro výtahy podle části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který toto EU přezkoušení typu provedl, a odkaz na certifikát EU přezkoušení typu tímto oznámeným subjektem vydaný,

j) jestliže byl podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení proveden postup posuzování shody s typem kontrolou náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který tento postup posuzování shody provedl,

k) jestliže byl schválen systém kvality používaný výrobcem v souladu s postupem posuzování shody podle přílohy č. 6 nebo 7 k tomuto nařízení: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který tento systém kvality schválil.

l) jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu prohlášení jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce,

m) místo a datum podpisu a

n) podpis.

B. OBSAH EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO VÝTAHY

EU prohlášení o shodě pro výtahy musí být vypracováno ve stejném jazyce jako návod podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí obsahovat následující údaje

a) obchodní jméno/firmu a adresu výrobce,

b) případně obchodní jméno/firmu a adresu zplnomocněného zástupce,

c) popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah nainstalován,

d) rok instalace výtahu,

e) všechna ustanovení, podle nichž byla shoda výtahu posouzena,

f) prohlášení, že výtah je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie,

g) odkaz na použité harmonizované normy, jestliže byly použity,

h) jestliže bylo provedeno EU přezkoušení typu výtahu podle části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který toto EU přezkoušení typu výtahu provedl, a odkaz na certifikát EU přezkoušení typu tímto oznámeným subjektem vydaný,

i) jestliže byl podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení proveden postup posuzování shody ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který tento postup posuzování shody provedl,

j) jestliže byla podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení provedena závěrečná inspekce u výtahu: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který závěrečnou inspekci u výtahu provedl,

k) jestliže byl schválen systém zabezpečování kvality používaný dodavatelem v souladu s postupem posuzování shody podle přílohy č. 10, 11 nebo 12 k tomuto nařízení: jméno/název, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který tento systém zabezpečování kvality schválil.

l) jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu prohlášení jménem dodavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce,

m) místo a datum podpisu a

n) podpis.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY

1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

2. Zařízení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu.

3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

4. a) Nárazníky akumulující energii:

i) nelineární, nebo

ii) s tlumením zpětného chodu;

b) Nárazníky pohlcující energii.

5. Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

6. Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními obvody s elektronickými součástmi.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU U VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY

(modul B)

A. EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy

1. EU přezkoušení typu je částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh bezpečnostní komponenty pro výtahy a ověří a potvrdí, že technický návrh bezpečnostní komponenty pro výtahy splňuje příslušné základní technické požadavky a umožní, aby tyto požadavky splňoval výtah, v němž je daná bezpečnostní komponenta správně zabudována.

2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu, a místo výroby bezpečnostních komponent pro výtahy,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

c) technickou dokumentaci,

d) reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo údaje o místě, kde může být přezkoušena, přičemž oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže je to potřebné k provedení programu zkoušek, a

e) podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, včetně jiných příslušných technických specifikací, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy splňuje podmínky uvedené v bodě 1, a obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy.

Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, tyto náležitosti:

a) popis bezpečnostní komponenty pro výtahy včetně oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv povětrnosti),

b) návrh a výrobní výkresy a schémata,

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy,

d) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených k tomu, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovala jednu nebo obě z podmínek uvedených v bodě 1, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, a seznam jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

e) výsledky konstrukčních výpočtů provedených výrobcem nebo pro výrobce,

f) protokoly o zkouškách,

g) kopii návodu k bezpečnostním komponentám pro výtahy a

h) opatření provedená ve stadiu výroby k zajištění toho, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty pro výtahy byly shodné s přezkoušenou bezpečnostní komponentou pro výtahy.

4. Oznámený subjekt

a) přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost technického návrhu bezpečnostní komponenty pro výtahy,

b) dohodne se s žadatelem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny,

c) ověří, zda byl(y) reprezentativní vzorek (vzorky) vyroben(y) ve shodě s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s použitelnými ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi,

d) provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy se výrobce rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně,

e) provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyly použity specifikace příslušných harmonizovaných norem, umožňují řešení podle jiných příslušných technických specifikací, která výrobce použil, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovala podmínky uvedené v bodě 1.

Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená provedená přezkoumání, ověření a zkoušky a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“), oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem výrobce.

5. Pokud typ bezpečnostní komponenty pro výtahy splňuje podmínky uvedené v bodě 1, oznámený subjekt vydá výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry EU přezkoušení typu, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena 1 nebo více příloh.

Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny náležité informace umožňující vyhodnotit, zda jsou vyrobené bezpečnostní komponenty pro výtahy ve shodě s přezkoušeným typem, a provést kontrolu za provozu.

Pokud typ bezpečnostní komponenty pro výtahy nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci a hodnotící zprávu po dobu 15 let ode dne vydání tohoto certifikátu.

6. Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 1, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

7. Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu bezpečnostní komponenty pro výtahy s podmínkami uvedenými v bodě 1 nebo podmínky platnosti certifikátu EU přezkoušení typu.

Oznámený subjekt přezkoumá úpravy a informuje žadatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda jsou zapotřebí doplňující přezkoumání, ověření či zkoušky. Oznámený subjekt případně vydá dodatek k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu; v ostatních případech výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postupuje podle bodu 2 této části přílohy.

8. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

9. Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátů EU přezkoušení typu nebo o dodatky k nim. Evropská komise a členské státy Evropské unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické dokumentace a zprávy o přezkoumáních, ověřeních a zkouškách jím provedených.

10. Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací kopii certifikátů EU přezkoušení typu, jejich příloh a dodatků pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

11. Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 2 a plnit činnosti stanovené v bodech 7 a 10, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

B. EU přezkoušení typu výtahů

1. EU přezkoušení typu výtahů je částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh vzorového výtahu nebo výtahu, u něhož nebylo učiněno žádné opatření pro rozšíření nebo obměnu, a ověří a potvrdí, že technický návrh vzorového výtahu nebo výtahu splňuje příslušné základní technické požadavky.

Součástí EU přezkoušení typu výtahu je přezkoušení reprezentativního vzorku úplného výtahu.

2. Dodavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil oznámeného subjektu, kterého si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat

a) jméno/název a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

c) technickou dokumentaci,

d) údaje o místě, kde může být vzorek výtahu přezkoušen, přičemž vzorek výtahu připravený k přezkoušení musí být v konečném provedení a musí být schopen obsluhovat alespoň 3 stanice (horní, střední a dolní), a

e) podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, včetně jiných příslušných technických specifikací, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi laboratoř dodavatele nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu s příslušnými základními technickými požadavky.

Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, tyto náležitosti:

a) popis vzorového výtahu s jasným uvedením všech povolených úprav vzorového výtahu,

b) návrh a výrobní výkresy a schémata,

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu,

d) seznam zvažovaných základních technických požadavků,

e) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků stanovených tímto nařízením, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, a seznam jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

f) kopii EU prohlášení o shodě bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu,

g) výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele,

h) protokoly o zkouškách,

i) kopii k návodu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

j) opatření provedená ve stadiu instalace k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy vyhovovaly základním technickým požadavkům.

4. Oznámený subjekt

a) přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost technického návrhu vzorového výtahu nebo výtahu, u něhož nebylo učiněno žádné opatření pro rozšíření nebo obměnu,

b) dohodne se s dodavatelem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny,

c) přezkoumá vzorek výtahu s cílem ověřit, že byl vyroben v souladu s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s použitelnými ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi,

d) provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy se dodavatel rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně,

e) provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyly použity specifikace příslušných harmonizovaných norem, dodavatelem použitá řešení podle jiných příslušných technických specifikací splňují odpovídající základní technické požadavky.

5. Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená provedená přezkoumání, ověření a zkoušky a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči Úřadu, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem dodavatele.

6. Pokud typ splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na dotčený výtah, oznámený subjekt vydá dodavateli certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat jméno a adresu dodavatele, závěry EU přezkoušení typu, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena 1 nebo více příloh.

Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny informace nezbytné k tomu, aby mohla být při závěrečné inspekci posouzena shoda výtahů se schváleným typem.

Pokud typ nesplňuje základní technické požadavky, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci a hodnotící zprávu po dobu 15 let ode dne vydání tohoto certifikátu.

7. Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu se základními technickými požadavky, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

8. Dodavatel informuje oznámený subjekt o každé změně schváleného typu, včetně úprav neuvedených v původní technické dokumentaci, která může ovlivnit shodu výtahu se základními technickými požadavky nebo podmínky platnosti certifikátu EU přezkoušení typu.

Oznámený subjekt přezkoumá změnu a informuje dodavatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda jsou zapotřebí doplňující přezkoumání, ověření či zkoušky. Oznámený subjekt případně vydá dodatek k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu; v ostatních případech výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postupuje podle bodu 2. této části přílohy.

9. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

10. Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátů EU přezkoušení typu nebo o dodatky k nim. Evropská komise a členské státy Evropské unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické dokumentace a zprávy o přezkoumáních, ověřeních a zkouškách jím provedených.

11. Dodavatel uchovává spolu s technickou dokumentací kopii certifikátů EU přezkoušení typu, včetně jejich příloh a dodatků pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh.

12. Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce dodavatele může podat žádost uvedenou v bodě 2 a plnit činnosti stanovené v bodech 8 a 11, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE U VÝTAHŮ

1. Závěrečná inspekce je částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt zajišťuje a osvědčuje, že výtah, který je předmětem certifikátu EU přezkoušení typu nebo který je navržen a vyroben podle schváleného systému kvality, splňuje základní technické požadavky.

2. ČINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby výtah, který je instalován, splňoval příslušné základní technické požadavky a jeden z těchto požadavků:

a) je v souladu se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, nebo

b) je navržen a vyroben v souladu se systémem kvality podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení a s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

3. ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

Oznámený subjekt zvolený dodavatelem provede závěrečnou inspekci výtahu, který má být uveden na trh, aby ověřil shodu výtahu s příslušnými základními technickými požadavky.

3.1 Dodavatel podá žádost o závěrečnou inspekci u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, a poskytne oznámenému subjektu tyto dokumenty:

a) sestavný výkres úplného výtahu,

b) výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu,

c) návod podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

d) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

Oznámený subjekt nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu.

Musí být provedena příslušná přezkoumání a zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky, aby byla zajištěna kontrola shody výtahu s příslušnými základními technickými požadavky.

3.2 Přezkoumání musí zahrnovat alespoň 1 z těchto kroků:

a) přezkoumání dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se výtah shoduje se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu podle části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

b) přezkoumání dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se výtah shoduje s výtahem navrženým a vyrobeným v souladu se schváleným systémem kvality podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení a s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

3.3 Zkoušky výtahu musí zahrnovat alespoň tyto kroky:

a) provoz nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu s cílem ověřit správnou instalaci a funkci bezpečnostních zařízení (například koncové vypínače, zajišťovací zařízení),

b) provoz výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení s cílem ověřit správnou činnost bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu,

c) statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení.

Jmenovité zatížení odpovídá bodu 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Po provedení těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit používání výtahu.

4. Jestliže výtah vyhovuje základním technickým požadavkům, oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s § 14 a vyhotoví certifikát o závěrečné inspekci, ve kterém uvede provedená přezkoumání a zkoušky.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát o závěrečné inspekci, tuto skutečnost podrobně odůvodní a uvede nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata. Pokud dodavatel opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téhož oznámeného subjektu.

5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní technické požadavky, označení CE a umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1.

5.2 Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci uchovává pro potřebu orgánů dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh. Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

6. Evropská komise a členské státy Evropské unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátu o závěrečné inspekci.

7. Zplnomocněný zástupce

Činnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1 a 5 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul E)

1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly vyráběny a sledovány tak, aby byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, splňovaly příslušné požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2. Činnosti výrobce

Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobce podá pro dané bezpečnostní komponenty pro výtahy u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat

a) jméno/název a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno/název a adresu,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

c) adresu prostor, kde se provádí výstupní kontrola a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy,

d) všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách pro výtahy, které mají být vyráběny,

e) dokumentaci týkající se systému kvality a

f) technickou dokumentaci schválených bezpečnostních komponent pro výtahy a kopii certifikátu EU přezkoušení typu.

3.2 V rámci systému kvality musí být každá bezpečnostní komponenta pro výtahy zkontrolována a musí být provedeny příslušné zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky s cílem zajistit, aby splňovala podmínky uvedené v bodě 1. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů z hlediska kvality,

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,

c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality a

e) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Osoby, které jménem oznámeného subjektu provádějí posouzení systému kvality, (dále jen „auditorský tým“) musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahů a znalost základních technických požadavků.

Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. f), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky stanovené tímto nařízením a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky.

Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí výrobci.

3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci závěry svého přezkoumání včetně jejich odůvodnění.

4. Dohled oznámeným subjektem

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor, kde se provádí výstupní kontrola, zkoušky a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,

b) technickou dokumentaci a

c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelně audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy v prostorách výrobce, kde se provádí výstupní kontrola a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy.

Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3.1 na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2 Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě musí být uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh

a) technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. f),

b) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e),

c) informace o změně uvedené v bodě 3.5 a

d) závěry, zprávy a protokoly oznámeného subjektu, které jsou uvedeny v bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam osvědčení o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o osvědčeních o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o osvědčeních o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii osvědčení o schválení systému kvality, která vydal.

8. Zplnomocněný zástupce

Činnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul H)

1. Shoda založená na úplném zabezpečování kvality, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrhovány, vyráběny, kontrolovány a zkoušeny tak, aby splňovaly příslušné požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2. Činnosti výrobce

Výrobce používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) adresu prostor, kde jsou bezpečnostní komponenty pro výtahy navrhovány, vyráběny, kontrolovány a zkoušeny,

c) všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách pro výtahy, které mají být vyráběny,

d) technickou dokumentaci podle části A bodu 3 přílohy č. 4 k tomuto nařízení pro jeden model každé kategorie bezpečnostních komponent pro výtahy, která má být vyráběna,

e) dokumentaci systému kvality a

f) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2 Systém kvality musí zabezpečovat soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s podmínkami uvedenými v bodě 1. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému zabezpečování kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku,

b) technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí nebo se nepoužijí v plném rozsahu, popis prostředků, včetně jiných příslušných technických specifikací, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění podmínek uvedených v bodě 1,

c) metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování bezpečnostních komponent pro výtahy,

d) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality,

e) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

f) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků a

g) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality návrhu a výrobku a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních technických požadavků. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné základní technické požadavky a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky.

Oznámený subjekt oznámí výrobci, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci závěry auditu včetně jejich odůvodnění.

3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci závěry svého posouzení včetně jejich odůvodnění.

4. Dohled oznámeným subjektem

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,

b) záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se navrhování, například výsledky analýz, výpočtů, zkoušek,

c) technickou dokumentaci týkající se vyráběných bezpečnostních komponent pro výtahy a

d) záznamy o kvalitě uvedené ve výrobní části systému kvality, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3.1 na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2 Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě musí být uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e),

b) technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d),

c) informace o změně uvedené v bodě 3.5 a

d) závěry, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam osvědčení o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o osvědčeních o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o osvědčeních o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii osvědčení o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt uchovává kopii osvědčení o schválení, která vydal, jejich příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let ode dne jejich vydání.

8. Zplnomocněný zástupce

Činnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul G)

1. Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje, zda výtah splňuje příslušné základní technické požadavky.

2. Činnosti dodavatele

2.1 Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu výtahu s příslušnými základními technickými požadavky.

2.2 Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ověřování každého jednotlivého výrobku.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) údaje o místě, kde je výtah nainstalován,

c) písemné prohlášení, že podobná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu, a

d) technickou dokumentaci.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu s příslušnými základními technickými požadavky.

Technická dokumentace musí obsahovat alespoň tyto náležitosti

a) popis výtahu,

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata,

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu,

d) seznam zvážených základních technických požadavků,

e) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků stanovených tímto nařízením, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, a seznam jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

f) kopii certifikátů EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu,

g) výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele,

h) protokoly o zkouškách a

i) kopii návodu k výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

4. Ověřování

Oznámený subjekt zvolený dodavatelem přezkoumá technickou dokumentaci a výtah a provede příslušné zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky, aby byla zajištěna kontrola shody výtahu s příslušnými základními technickými požadavky. Zkoušky musí zahrnovat alespoň zkoušky uvedené v bodě 3.3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

Jestliže výtah splňuje základní technické požadavky, oznámený subjekt vypracuje certifikát shody týkající se provedených zkoušek.

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát shody, tuto skutečnost podrobně odůvodní a uvede nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata. Pokud dodavatel opět požádá o ověřování každého jednotlivého výrobku, musí o ně žádat u téhož oznámeného subjektu.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii certifikátu shody.

5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní technické požadavky, označení CE a umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 2.2.

5.2 Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na žádost poskytne orgánu dozoru.

6. Dodavatel uchovává technickou dokumentaci a kopii certifikátu shody pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let ode dne, kdy byl výtah uveden na trh.

7. Zplnomocněný zástupce

Činnosti dodavatele stanovené v bodech 2.2 a 6 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY

(modul C 2)

1. Kontrola shody s typem náhodným výběrem je částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt provádí kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy s cílem zajistit, aby byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, splňovaly příslušné požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení a umožňovaly, aby tyto požadavky splňoval výtah, do něhož jsou správně zabudovány.

2. Výroba

2.1 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly, že vyráběné bezpečnostní komponenty pro výtahy splňují podmínky stanovené v bodě 1.

3. Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o kontrolu náhodným výběrem.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

c) všechny příslušné informace o vyráběných bezpečnostních komponentách pro výtahy a

d) údaje o prostorách, kde může být odebrán vzorek bezpečnostních komponent pro výtahy.

4. Oznámený subjekt provádí nebo nechá provádět kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere přímo na místě odpovídající vzorek hotových bezpečnostních komponent pro výtahy, který musí být přezkoumán a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenným zkouškám stanoveným v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy splňuje podmínky stanovené v bodě 1. V případě, že jedna nebo více zkontrolovaných bezpečnostních komponent pro výtahy není ve shodě, přijme oznámený subjekt vhodná opatření.

Hlediska, která je nutno brát v úvahu při kontrole bezpečnostních komponent pro výtahy, budou stanovena společnou dohodou všech oznámených subjektů zabývajících se tímto postupem, přičemž se berou v úvahu základní parametry bezpečnostních komponent pro výtahy.

Oznámený subjekt vydá certifikát shody s typem s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii certifikátu shody typu.

5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3 na každou jednotlivou bezpečnostní komponentu pro výtahy, která splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

5.2 Výrobce vypracuje pro každou bezpečnostní komponentu pro výtahy písemné EU prohlášení o shodě a jeho kopii uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh. V EU prohlášení o shodě je uvedena bezpečnostní komponenta pro výtahy, pro niž bylo vypracováno.

6. Zplnomocněný zástupce

Činnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil. Zplnomocněný zástupce nesmí plnit činnosti výrobce stanovené v bodě 2.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul E)

1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků je částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výrobků dodavatele s cílem zajistit, aby výtahy byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, nebo s výtahem navrženým a vyrobeným v rámci úplného systému kvality schváleného v souladu s přílohou č. 11 k tomuto nařízení, a splňovaly příslušné základní technické požadavky.

2. Činnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality pro dané výtahy.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány,

c) dokumentaci systému kvality,

d) technickou dokumentaci výtahů, které mají být nainstalovány, a

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2 V rámci systému kvality musí být každý výtah zkontrolován a musí být provedeny příslušné zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky s cílem zajistit jeho shodu s příslušnými základními technickými požadavky.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů z hlediska kvality,

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,

c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před uvedením na trh, alespoň včetně zkoušek uvedených v bodě 3.3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality a

e) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních technických požadavků. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí dodavateli.

3.4 Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.4.1 Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

3.4.2 Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli závěry svého přezkoumání včetně jejich odůvodnění.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s § 14.

4. Dohled oznámeným subjektem

4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro instalaci, kontrolu a zkoušení a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,

b) technickou dokumentaci a

c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy na místě instalace výtahu.

Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality a výtah řádně fungují. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5. Dodavatel uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení posledního výtahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c),

b) technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d),

c) informace o změně uvedené v bodě 3.4.1 a

d) závěry, zprávy a protokoly oznámeného subjektu, které jsou uvedeny v bodech 3.4.2, 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam osvědčení o schválení, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o osvědčeních o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o osvědčeních o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii osvědčení o schválení systému kvality, která vydal.

7. Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1 Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní technické požadavky, označení CE a umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3.1.

7.2 Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na žádost poskytne orgánu dozoru.

8. Zplnomocněný zástupce

Činnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY A PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul H1)

1. Shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, je postupem posuzování shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém kvality dodavatele a případně návrh výtahů s cílem zajistit, aby výtahy splňovaly příslušné základní technické požadavky.

2. Činnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu, montáž, instalaci, výstupní kontrolu a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4. Přiměřenost technického návrhu výtahů musí být přezkoumána v souladu s bodem 3.3.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi návrhem a fungováním výtahu,

c) dokumentaci systému kvality,

d) technickou dokumentaci popsanou v části B bodě 3 přílohy č. 4 k tomuto nařízení a

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

3.2 Systém kvality musí zajišťovat soulad výtahů s příslušnými základními technickými požadavky. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad postupů, například programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku,

b) technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí v plném rozsahu, popis prostředků, včetně jiných příslušných technických specifikací, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění příslušných základních technických požadavků,

c) metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování výtahů,

d) kontrol a zkoušek, které budou prováděny při přebírání dodávek materiálů, součástí a podsestav,

e) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při montáži, instalaci, kontrole a zabezpečování kvality,

f) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před instalací (například kontrola podmínek instalace: šachta, strojovna), během instalace a po instalaci (alespoň včetně zkoušek uvedených v bodě 3.3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení),

g) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků, a

h) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality návrhu a výrobku a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3 Přezkoumání návrhu

3.3.1 Pokud není návrh zcela v souladu s harmonizovanými normami, oznámený subjekt zjistí, zda návrh splňuje základní technické požadavky, a pokud tomu tak je, vydá dodavateli certifikát EU přezkoumání návrhu s uvedením omezení platnosti certifikátu a údajů nezbytných pro identifikaci schváleného návrhu.

3.3.2 Pokud návrh nesplňuje příslušné základní technické požadavky, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoumání návrhu a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený návrh již nemusí být v souladu se základními technickými požadavky, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

3.3.3 Dodavatel informuje oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, o všech změnách schváleného návrhu, které mohou mít vliv na shodu se základními technickými požadavky nebo na podmínky platnosti certifikátu. Takové změny oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, dodatečně schválí formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoumání návrhu.

3.3.4 Každý oznámený subjekt informuje Úřad o certifikátech EU přezkoumání návrhu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů EU přezkoumání návrhu a dodatků k nim, které zamítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoumání návrhu a dodatcích k nim, které zamítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na žádost také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

Evropská komise a členské státy Evropské unie a ostatní oznámené subjekty mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátu EU přezkoumání návrhu a o dodatky k nim. Evropská komise a členské státy Evropské unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické dokumentace a výsledků přezkoumání provedených oznámeným subjektem.

3.3.5 Dodavatel uchovává kopii certifikátu EU přezkoumání návrhu, jeho příloh a dodatků spolu s technickou dokumentací pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh.

3.4 Posuzování systému kvality

Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních technických požadavků. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d), aby ověřil, že je dodavatel schopen určit příslušné základní technické požadavky a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výtahu s těmito požadavky.

Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí dodavateli, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci.

3.5 Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci, závěry svého posouzení včetně jejich odůvodnění.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s § 14.

4. Dohled oznámeným subjektem

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro navrhování, výrobu, montáž, instalaci, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,

b) záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se navrhování, například výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a

c) záznamy o kvalitě uvedené v části systému kvality týkající se přebírání dodávek a instalace, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neohlášené kontrolní návštěvy v provozních prostorách dodavatele nebo na místě instalace výtahu. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5. Dodavatel uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c),

b) technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d),

c) informace o změně uvedené v bodě 3.5 a

d) závěry, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam osvědčení o schválení systému kvality, která vydal, odmítl vydat, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o osvědčeních o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt uchovává kopii osvědčení o schválení, která vydal, jejich příloh a dodatků, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let ode dne jejich vydání.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii osvědčení o schválení systému kvality, která vydal.

7. Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1 Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní technické požadavky, označení CE a umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3.1.

7.2 Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na žádost poskytne orgánu dozoru.

8. Zplnomocněný zástupce

Činnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBY, POKUD JDE O VÝTAHY

(modul D)

1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, je částí postupu posuzování shody, kterou oznámený subjekt posuzuje systém kvality výroby dodavatele s cílem zajistit, aby nainstalované výtahy byly ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, nebo s výtahem navrženým a vyrobeným v rámci systému kvality schváleného v souladu s přílohou č. 11 k tomuto nařízení, a splňovaly příslušné základní technické požadavky.

2. Činnosti dodavatele

Dodavatel používá schválený systém kvality pro výrobu, montáž, instalaci, výstupní kontrolu a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

b) všechny příslušné informace o výtazích, které mají být nainstalovány,

c) dokumentaci systému kvality,

d) technickou dokumentaci výtahů, které mají být nainstalovány, a

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u žádného jiného oznámeného subjektu.

3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výtahů s příslušnými základními technickými požadavky.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

Dokumentace systému kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,

b) metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality,

c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před instalací, během instalace a po instalaci,

d) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků a

e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality, aby zjistil, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

V auditorském týmu musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním dotyčné technologie výtahové techniky a znalost základních technických požadavků.

Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách dodavatele a na místě instalace výtahu.

Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí dodavateli.

3.4 Dodavatel se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze systému kvality, jak byl schválen, a že jej bude udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

3.4.1 Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému.

3.4.2 Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém kvality bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli závěry svého posouzení včetně jejich odůvodnění.

Oznámený subjekt umístí nebo nechá umístit vedle označení CE své identifikační číslo v souladu s § 14.

4. Dohled oznámeným subjektem

4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality.

4.2 Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem posouzení přístup do prostor určených pro výrobu, montáž, instalaci, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,

b) technickou dokumentaci a

c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém kvality, a předkládá dodavateli zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u dodavatele neohlášené kontrolní návštěvy. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o návštěvě a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

5. Dodavatel uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. c),

b) technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. d),

c) informace o změně uvedené v bodě 3.4.1 a

d) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu uvedené v bodech 3.4.2, 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal nebo zrušil, a pravidelně či na žádost zpřístupní Úřadu seznam osvědčení o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o osvědčeních o schválení systému kvality, která odmítl vydat nebo která pozastavil či zrušil, a na žádost o osvědčeních o schválení systému kvality, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Evropské komisi a členským státům Evropské unie na žádost kopii osvědčení o schválení systému kvality, která vydal.

7. Označení CE a EU prohlášení o shodě

7.1 Dodavatel umístí v kleci každého výtahu, který splňuje základní technické požadavky, označení CE a umístí vedle označení CE v kleci každého výtahu identifikační číslo oznámeného subjektu podle bodu 3.1.

7.2 Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro každý výtah a kopii EU prohlášení o shodě uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení výtahu na trh. Kopie EU prohlášení o shodě se na žádost poskytne orgánu dozoru.

8. Zplnomocněný zástupce

Činnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.

Přesunout nahoru