Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

Částka 1/2016
Platnost od 08.01.2016
Účinnost od 23.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6c odst. 2, § 6f odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 24 se doplňuje věta „Požadavky na četnost kontroly jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.“.

2. V příloze č. 6 v kapitole „VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ“ se věta „Opakovaně byla překročena hodnota alespoň pro jeden z mikrobiologických ukazatelů podle § 9 odst. 7.“ zrušuje.

3. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Kontrola jakosti vody umělého koupaliště

Kontrolovaný ukazatelČetnost kontrolyVysvětlivky
obsah volného a vázaného chloru (při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků)hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu1
redox-potenciálhodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu1
teplota vody v bazénutřikrát denně1
průhlednostprůběžně, nejméně však třikrát denně1
pHjednou denně1
zákaljednou za 14 dnů1,2
dusičnanyjednou za 14 dní1,2
celkový organický uhlík (TOC)jednou měsíčně3
jednou za 14 dnů4,5
ozonjednou měsíčně1
mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa
nejméně jednou měsíčně3
nejméně jednou za 14 dnů4,5
Legionella spp.jednou za 3 měsíce3
jednou měsíčně4
jednou za 14 dnů6
Staphylococcus aureusjednou za 3 měsíce3
jednou měsíčně4
Absorbance A254(1 cm)kontinuální měření nebo podle potřeby7

Vysvětlivky:

1. Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě (pH, volný chlor či jiný dezinfekční přípravek, vázaný chlor, chloritany, chlorečnany, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost) nebo jejichž stanovení lze provádět na místě pomocí přenosného spektrofotometru a komerčně vyráběných setů (dusičnany, zákal), nemusí provozovatel nechat zajistit u autorizované laboratoře, akreditované laboratoře nebo laboratoře, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Stanovení těchto ukazatelů musí být prováděno podle návodů výrobce měřících zařízení a funkčnost měřícího zařízení musí být pravidelně ověřována. Provozovatel provede jedenkrát měsíčně u držitele osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, chloritany, chlorečnany, popř. ozon.

2. Četnost kontrol ukazatelů zákal a dusičnany může být v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, snížena na jednou měsíčně.

3. Platí pro plavecké bazény, pro bazény provozované osobami poskytujícími péči a bazény s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody do 28°C. Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.

4. Platí pro koupelové bazény, pro bazény provozované osobami poskytujícími péči a bazény s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody nad 28°C. Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.

5. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH, redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku, nebo v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně.

6. Platí, pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH a redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly na jednou měsíčně.

7. Tento ukazatel není nutno povinně stanovovat, jedná se o doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě jeho kontinuálního měření. Doporučená hodnota A254(1 cm) bazénové vody je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody.“.

4. V příloze č. 10 kapitola „Kontrola jakosti vody v bazénu“ včetně nadpisu zní:

„Kontrola jakosti vody v bazénu

1) Před začátkem provozu ověřuje provozovatel teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala potřebám podle věku dětí.

2) Provozovatel bazénu pravidelně kontroluje kvalitu vody v bazénu. Četnost a rozsah kontroly záleží na druhu bazénu a na způsobu provozu.

3) U přenosných van a bazénů, které jsou vyprazdňovány, čištěny, vyplachovány a napouštěny po každém kojenci (dítěti do 12 měsíců) nebo skupině kojenců, se kontroluje teplota a průhlednost vody po každém napuštění. K plnění může být použita pouze voda pitná nebo voda teplá, vyrobená z vody pitné.

4) U ostatních bazénů s recirkulací nebo průběžnou obměnou vody, které nejsou vyprazdňovány po každé skupině kojenců nebo batolat (dětí nad 12 měsíců), platí stejné požadavky na kvalitu vody a její kontrolu, jaké platí pro koupelové bazény podle přílohy č. 8, 9 a 11 (s výjimkou ukazatele volný chlor, který by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 - 0,4 mg/l).

5) Vzorky vody pro kontrolu se odebírají v průběhu provozu, nejdříve 1 hodinu po jeho zahájení. Trvá-li výuková hodina méně než hodinu, odebírá se vzorek před jejím ukončením.“.

5. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Mikroklimatické požadavky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor

Faktor prostředíHala bazénuPřilehlé prostory pro uživatele (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)Vstupní hala
Intenzita osvětlenímm. 200 luxů pro rekreační koupání, min. 300 luxů pro plavecký výcvik200 luxů100 luxů
Teplota vzduchuo 1 - 3 °C vyšší než teplota vody v bazénu max. 34 °Csprchy 24 - 30 °C šatny 20 - 28°C pobytové prostory 22 - 26°C vstupní prostory 20 - 22°Cmin. 17 °C
Relatívni vlhkost vzduchumax. 65 %sprchy max. 85 % ostatní prostory max. 50 %
Intenzita výměny vzduchumin. 2x za hodinusprchy min. 8x za hodinu šatny 5 - 6x za hodinu ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním hodnotám relativní vlhkosti vzduchumin. 1x za hodinu
Trichlor-amin0,5 mg/m3 1)--

1) Odběr vzorku se provádí 20 cm nad hladinou vody v bazénu; pokud to není technicky možné, tak ve výšce 150 cm nad hladinou vody. Četnost sledování si volí provozovatel bazénu podle potřeby na základě místních podmínek (výsledky předchozích stanovení, měřené hodnoty vázaného chloru, roční období apod.).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru