Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/2015 Sb.Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

Částka 37/2015
Platnost od 17.04.2015
Účinnost od 01.06.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2015

o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 10b odst. 7 a § 12a zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 86/2015 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení odměny a náhrady hotových výdajů správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení (dále jen „správce“), jejich nejvyšší přípustnou výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.

§ 2

Odměna správce

(1) Správci, který v obchodní korporaci vykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží za výkon správy podílu v obchodní korporaci v prvním roce po vydání pověření ke správě podílu měsíční odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu obchodní korporace (dále jen „hodnota obratu“) za poslední účetní období předcházející vydání pověření ke správě podílu, a v následujících letech trvání správy podílu odměna, která je stanovena z hodnoty obratu za předchozí rok trvání správy podílu, a to ve výši:

a) 22000 Kč, jestliže hodnota obratu nepřevyšuje 100000000 Kč,

b) 55000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 100000001 Kč až 250000000 Kč včetně,

c) 110000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 250000001 Kč až 500000000 Kč včetně,

d) 166000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 500000001 Kč až 750000000 Kč včetně,

e) 221000 Kč, jestliže hodnota obratu je v rozmezí 750000001 Kč až 1000000000 Kč včetně,

f) 277000 Kč, jestliže hodnota obratu přesahuje 1000000000 Kč.

(2) V případě, že správce v obchodní korporaci nevykonává funkci člena statutárního orgánu, náleží mu měsíční odměna ve výši 30 % výše odměny stanovené podle odstavce 1, nejvýše však ve výši 20000 Kč.

(3) Pokud byl správce pověřen výkonem správy nebo bylo jeho pověření ke správě zrušeno či zaniklo v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu poměrná část odměny odpovídající počtu pracovních dnů, během nichž byl pověřen výkonem správy.

§ 3

Náhrada hotových výdajů správce

(1) Správci náleží náhrada hotových výdajů, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zákoníkem práce.

§ 4

Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů správce státem

(1) Stát hradí odměnu správce uvedeného v § 2 odst. 1 v rozsahu, v jakém ji nelze uhradit z majetku obchodní korporace, nejvýše však ve výši 50000 Kč měsíčně.

(2) Stát hradí hotové výdaje správce uvedeného v § 2 odst. 1 v rozsahu, v jakém je nelze uhradit z majetku obchodní korporace, nejvýše však ve výši 50000 Kč měsíčně.

(3) Stát hradí hotové výdaje správce uvedeného v § 2 odst. 2 do výše 10000 Kč měsíčně.

§ 5

Splatnost odměny a náhrady hotových výdajů správce

(1) Odměna a náhrada hotových výdajů správce je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to do dvacátého pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) V případě, kdy odměnu a náhradu hotových výdajů správce hradí stát, jsou splatné do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo zrušeno nebo zaniklo pověření správce k výkonu správy.

(3) Splatná částka odměny a náhrady hotových výdajů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru