Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Částka 36/2015
Platnost od 15.04.2015
Účinnost od 15.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

§ 2

Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže

a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,

b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a

c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 18.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno

a) navazující opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,

b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

(4) Žádost o zařazení se podává na

a) celý díl půdního bloku,

b) období závazku v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období závazku (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení.

(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b).

(6) Fond žadatele zařadí do opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.

(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze

a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku, nebo

b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku.

(8) Žádost podle odstavců 1 a 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.

§ 3

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2.

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení,

b) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,

d) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,

e) díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žadatel jej požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.

(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství.

(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.

§ 4

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry, která byla zařazena v prvním roce závazku podle § 2 odst. 6.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství v novém závazku. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení.

(7) Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6.

§ 5

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději

a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b) do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost o změnu zařazení doručenou po termínu uvedeném v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne.

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),

b) provedení pozemkové úpravy4),

c) zásahu vyšší moci2),

d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené v prvním roce závazku do opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, nebo

f) jiného, než je uveden v písmenech a) až e).

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 6

Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci

a) v rámci přechodu na ekologickou produkci7),

1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci, a zároveň

2. pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let přede dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, nebo

b) v rámci ekologické produkce,

1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v tomto režimu,

2. je-li díl půdního bloku veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku dojde ke změně na režim ekologické produkce,

3. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost nebo úhor veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci,

4. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad, vinice, chmelnice nebo jiná trvalá kultura veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci, nebo

5. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.

(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a) trvalý travní porost,

b) standardní orná půda,

c) travní porost,

d) úhor,

e) ovocný sad,

f) vinice,

g) chmelnice, nebo

h) jiná trvalá kultura; na tento díl půdního bloku lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém dílu půdního bloku současně vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad.

(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším, a to v rozlišení na díly půdních bloků nebo jejich části s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne.

(6) V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vypočtena dotace podle § 18 pro ekologickou produkci, přičemž zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

§ 7

Poměrná výše dotace

(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.

(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické zemědělství od počátku závazku.

(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 8

Převod závazku

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci opatření ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do opatření ekologické zemědělství po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření,

b) v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období závazku, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(5) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem

a) zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu zbývající části závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 4, a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 4, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje,

b) snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), odst. 2 nebo odst. 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

§ 9

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství,

b) je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,

c) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6 odst. 3,

d) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s

1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,

2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,

4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a

5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,

e) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,

f) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,

g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a

h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. a) pro něj neplatí.

(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a).

(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.

§ 10zrušeno

ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

§ 11

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech b) až d),

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. jinak,

b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),

c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),

d) může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou za 5 let; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí a

e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období.

(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.

§ 12

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na

a) pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,

b) pěstování trav na semeno,

c) pěstování ostatních plodin, nebo

d) pěstování jahodníku.

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c), pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci uvede díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude zlepšující netržní plodinu pěstovat, a to s uvedením, zda bude plocha se zlepšující netržní plodinou založena

a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 24. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu, nebo

b) s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, započítává se jejich výměra do výměry podle odstavce 2 věty první.

(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin“) s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci,

b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

c) v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,

d) může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a

e) sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.

(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a

b) neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.

(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)

a) nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části množitelské porosty trav a plodiny uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

b) sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a

c) může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná.

(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)

a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20000 životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,

b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,

d) provede od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,

e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,

f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,

g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,

h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a

i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku.

§ 13

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,

a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenu b),

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

b) provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.

(2) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.

§ 14

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor,

a) vytvoří ke dni doručení žádosti o dotaci na daném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu plodin a

b) zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního bloku pětkrát ročně podmítnuta, zkypřena, zdiskována, zorána, zválena nebo zvláčena; v termínech od 15. května do 30. června, od 1. července do 31. července, od 1. srpna do 31. srpna, od 1. září do 30. září a od 1. října do 31. října příslušného kalendářního roku zajistí provedení některé z těchto mechanických operací.

(2) Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na daný díl půdního bloku podat pouze jednou za dobu trvání závazku.

(3) Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda.

§ 15

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na

a) intenzivní sady, nebo

b) ostatní sady.

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba

1. pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení a

2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,

c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,

d) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

f) provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,

h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku,

i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1. meteorologické prvky o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení, a

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení;

záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle tohoto písmene uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,

c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí,

d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,

h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku a

i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.

(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.

(5) Produkční plochou se rozumí v případě

a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,

b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.

(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.

§ 16

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,

a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a

d) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.

§ 17

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,

a) provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

b) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,

c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny,

d) neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,

e) zajistí v případě pastvy stromy proti poškození pasenými zvířaty,

f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena,

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií a

h) provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení tohoto řezu vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku.

§ 18

Sazby dotace

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí

a) 84 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,

b) 536 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,

c) 265 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,

d) 245 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,

e) 79 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,

f) 34 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,

g) 825 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,

h) 419 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,

i) 900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,

j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,

k) 900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,

l) 669 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 7.

(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí

a) 83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,

b) 466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,

c) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,

d) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,

e) 69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,

f) 29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,

g) 779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,

h) 417 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,

i) 845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,

j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,

k) 845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,

l) 583 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 7.

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku11), na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku11), popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11) jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(4) Dotace podle § 11, 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo v rámci podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(5) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(6) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.

(7) Dotace vypočtená podle § 18 odst. 1 písm. g), h), i) nebo k) nebo § 18 odst. 2 písm. g), h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c).

(8) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(9) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

(10) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 8.

(11) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3.

(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 takto:

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,

b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení podle odstavce 4.

(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.

(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3 takto:

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,

b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

§ 20

Snížení dotace při nesplnění podmínek

(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. d) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 21 až 25

a) sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto úrovních

1. 3 %,

2. 10 %,

3. 25 %, nebo

4. 50 %, nebo

b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 11, § 12 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 13, 14, § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), § 16 nebo 17.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky14), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %15),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %15), nebo

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %15).

§ 21

Snížení dotace o 3 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši do 5000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. g).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) nebo g).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. e) nebo g).

§ 22

Snížení dotace o 10 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 5000 Kč do 20000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo

b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 2.

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 1 mechanické operace na daném dílu půdního bloku.

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. f).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. c) nebo f).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. d).

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

§ 23

Snížení dotace o 25 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 20000 Kč do 50000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo

b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) nebo d).

(3) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a), b), d) nebo f).

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. b).

(7) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 2 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. c), e), j) nebo k), přičemž za nesplnění podmínky podle § 15 odst. 2 písm. j) nebo k) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. e).

(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. b) nebo c).

(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. b), c), d) nebo f).

§ 24

Snížení dotace o 50 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 50000 Kč do 70000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. d) nebo e).

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. b) nebo c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. c) nebo g).

(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 3 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. d) nebo h).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. h).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. h).

§ 25

Neposkytnutí dotace

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70000 Kč do 1000000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c), nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) nebo f); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a).

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a).

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.

(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a).

(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).

(16) Výměra, na kterou Fond dotaci podle odstavce 14 nebo 15 neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne.

§ 26

Vyřazení z opatření a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu trvání závazku žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného pětiletého období.

(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém došlo k nesplnění podmínky. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.

(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení dotace.

§ 27

Závěrečná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.

(2) Pokud je v průběhu trvání závazku na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku16), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(3) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g) uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo na travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c), nejedná se o porušení čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

(4) Dojde-li k vyřazení z opatření ekologické zemědělství podle § 7 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.

(5) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 27a

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2015

(1) Pro rok 2015 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 29. května 2015.

(2) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(3) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 6 odst. 5 obdobně.

§ 27b

Lhůty pro podání žádostí pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 4 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 2 písm. b) doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, použije se § 6 odst. 5 obdobně.

§ 27c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 28

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. § 20

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 64/2016 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku stanovenou v § 14 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 18/2017 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XXXII

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 29/2018 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě neposkytnutí dotací pro rok 2017 podle § 25 odst. 14 písm. b) nebo c) pro nesplnění podmínek uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo § 15 odst. 3 písm. a) nebo b) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 25 odst. 14 až 16 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 57/2019 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 11 odst. 6 a § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 332/2019 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. XX

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv

1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?“,

2. podmínka stanovená v § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,

3. podmínka stanovená v § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,

4. podmínka stanovená v § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?“,

II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin

1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?“,

2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?“,

3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“.

Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství

I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv

1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojenínedodržení 5-10 ha plochy, kde je období zákazu hnojenínedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojenípoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
68106810x1030

2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od útvaru povrchových vod?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vodnedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vodnedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových voderozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce do 25 merozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce 26-50merozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce nad 50 m
468468x1026

3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 hanedodržení na ploše 5-10 hanedodržení na ploše nad 10 hapoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
468468x1026

4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení do 10 hanedodržení na ploše 10-20 hanedodržení na ploše nad 20 hanerovnoměrnost pokrytí do 25 %nerovnoměrnost pokrytí 26-50 %nerovnoměrnost pokrytí nad 50 %
468468x1026

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 hanedodržení na ploše 5-10 hanedodržení na ploše nad 10 hapoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
456346x1022

II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin

1. Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xxpevně stanovenoxxpevně stanovenox
xx3xx31x7

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb ?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xxpevně stanovenoxxpevně stanovenox
xx3xx31x7

3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xpevně stanovenox1 druh skladovaného přípravku (podle obchodního názvu)2 - 5 druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)6 a více druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)x
x3x1231x7

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B do slovního

Zisk bodů z maximálního možného porušeníCelková míra porušení
do 10 % včetnězanedbatelné porušení
vyšší než 10 % do 40 % včetněmalé porušení
vyšší než 40 % do 80 % včetněstřední porušení
nad 80 %velké porušení

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
Skot ve věku nad 2 roky1,00
Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně0,60
Skot ve věku do 6 měsíců včetně0,40
Ovce ve věku nad 1 rok0,15
Kozy ve věku nad 1 rok0,15
Koně ve věku nad 6 měsíců1,00
Koně ve věku do 6 měsíců včetně0,40

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny, jahodníku a hmotnost tisíce semen

Druh zeleninySadba ks nebo kg na 1 hektarVýsev volně ks nebo kg na 1 hektarMinimální hmotnost tisíce semen
(HTS)
1.Brokolice1800027000 semen2,65
2.Celer bulvový30000-0,35
3.Celer naťový4000045000 semen0,35
4.Celer řapíkatý45000-0,30
5.Cibule100000/450 kg450000 semen2,7
6.Šalotka110000500000 semen3,2
7.Cibule zimní (sečka)360000900000 semen3,2
8.Čekanka salátová4500045000 semen1,1
9.Černý kořen-70000 semen13
10.Česnek500 kg--
11.Fazol zahradní-180000 semen150
12.Fenykl obecný sladký108000130000 semen4
13.Hrách zahradní-200 kg110
14.Jahodník29000--
15.Kapusta hlávková1800040500 semen2,2
16.Kapusta růžičková2000045000 semen2,9
17.Kapusta kadeřavá - kadeřávek1800030000 semen2,88
18.Kedluben2200035000 semen3,0
19.Kozlíček polníček450000450000 semen0,9
20.Křen selský22500--
21.Květák1800027000 semen2,30
22.Lilek vejcoplodý1800022500 semen4,05
23.Mangold-135000 semen15
24.Meloun cukrový9000-22
25.Meloun vodní45004500 semen22
26.Mrkev-500000 semen0,65
27.Okurka salátová900013500 semen16
28.Okurka nakládačka1350022500 semen16
29.Paprika27000-4,0
30.Pastinák-225000 semen2,3
31.Pažitka**450003500000 semen0,65
32.Petržel kořenová-720000 semen0,9
33.Petržel naťová**65000900000 semen1,0
34.Pór108000-2,3
35.Rajče720014400 semen2,2
36.Reveň3600--
37.Ředkvička-900000 semen5,6
38.Řepa salátová60000108000 semen11,0
39.Řeřicha zahradní-300 kg2,1
40.Saláty45000-0,7
41.Špenát-810000 semen8,0
42.Štěrbák zahradní (endivie)54000-1,1
43.Tuřín2200035000 semen2,8
44.Tykev*22503600 semen75
45.Vodnice (brukev řepák vodnice)-135000 semen2,3
46.Zelí čínské90000135000 semen180
47.Zelí hlávkové2250031500 semen2,0
48.Zelí pekingské36000-2,0

* S výjimkou tykve olejné, tykve fíkolisté a tykve pomíchané.

** V případě cibule, šalotky, pažitky a petržele naťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Seznam podporovaných druhů speciálních bylin

1Andělika lékařská
2.Bazalka vonná
3.Bedrník anýz
4.Benedikt lékařský (čubet)
5.Brutnák lékařský
6.Citronová tráva
7.Divizna velkokvětá
8.Dobromysl obecná
9.Fenykl obecný
10.Heřmánek pravý
11.Rmenec sličný (rmen sličný, heřmánek římský)
12.Chrpa modrá
13.Jablečník obecný
14.Jehlice rolní
15.Jestřabina lékařská
16.Jitrocel kopinatý
17.Kmín kořenný
18.Konopice bledožlutá
19.Kopr vonný
20.Koriandr setý
21.Kozlík lékařský
22.Lékořice lysá
23.Levandule lékařská
24.Libeček lékařský
25.Lopuch větší
26.Majoránka zahradní
27.Máta peprná
28.Máta klasnatá
29.Máta huňatá
30.Máta kadeřavá
31.Máta jemná
32.Mateřídouška vejčitá
33.Meduňka lékařská
34.Měsíček lékařský
35.Oman pravý
36.Ostropestřec mariánský
37.Parcha saflorová (maralí kořen, leuzea saflorová)
38.Pelyněk kozalec (estragon)
39.Pískavice řecké seno
40.Rozchodnice růžová
41.Rozmarýn lékařský
42.Řebříček chlumní
43.Řepík lékařský
44.Řepík vonný
45.Saturejka horská
46.Saturejka zahradní
47.Sléz maurský
48.Stevie sladká
49.Šalvěj lékařská
50.Třapatka nachová
51.Topolovka růžová
52.Třezalka tečkovaná
53.Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná
54.Tymián obecný
55.Včelník moldavský
56.Yzop lékařský

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Seznam druhů pro plnění podmínky pěstování zlepšujících netržních plodin

Část A. - seznam druhů zlepšujících netržních plodin

Druh plodiny
1.Bér vlašský
2.Bob
3.Cizrna
4.Čočka
5.Hořčice bílá
6.Hořčice hnědá
/.Jílek mnohokvětý
8.Jílek vytrvalý
9.Komonice
1U.Koriandr setý
11.Kostřava červená
12.Krambe habešská
13.Lesknice kanárská
14.Lnička setá
15.Lupina žlutá
16.Lupina úzkolistá
17.Lupina bílá
18.Mastňák habešský
19.Peluška (hrách setý rolní)
20.Pohanka obecná
21.Proso seté
22.Ředkev olejná
23.Sléz krmný
24.Slunečnice roční
25.Sója
26.Srha laločnatá
27.Svazenka vratičolistá
28.Světlice barvířská (saflor)
29.U ročník
30.Vičenec
31.Vikev panonská
32.Vikev setá
33.Vikev huňatá
34.Jetel
35.Vojtěška
36.Směs výše uvedených druhů plodin
37.Směs s více než 50% jetele nebo vojtěšky

Část B. - seznam druhů víceletých plodin

Druh plodiny
1.Jetel
2.Vojtěška
3.Směs s více než 50% jetele nebo vojtěšky
4.Andělíka lékařská
5.Citronová tráva
6.Divizna velkokvětá
7.Dobromysl obecná
8.Fenykl obecný
9.Rmenec sličný (rmen sličný, heřmánek římský)
10.Jablečník obecný
11.Jehlice rolní
12.Jestřabina lékařská
13.Jitrocel kopinatý
14.Kmín kořenný
15.Kozlík lékařský
16.Lékořice lysá
17.Levandule lékařská
18.Libeček lékařský
19.Lopuch větší
20.Máta peprná
21.Máta klasnatá
22.Máta huňatá
23.Máta kadeřavá
24.Máta jemná
25.Mateřídouška vejčitá
26.Meduňka lékařská
27.Oman pravý
28.Parcha saflorová (maralí kořen, leuzea saflorová)
29.Pelyněk kozalec (estragon)
30.Rozchodnice růžová
31.Rozmarýn lékařský
32.Řebříček chlumní
33.Řepík lékařský
34.Řepík vonný
35.Saturejka horská
36.Sléz maurský
37.Stevie sladká
38.Šalvěj lékařská
39.Třapatka nachová
40.Topolovka růžová
41.Třezalka tečkovaná
42.Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná
43.Tymián obecný
44.Yzop lékařský

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Seznam plodin podle § 12 odst. 6 písm. a), na které se neposkytuje dotace

Druh plodiny
1.Šťovík kyselý
Rumex acetosa (s výjimkou krmného šťovíku Rumex OK2)
2.Rod ozdobnice
Miscanthus gigantheus
Miscanthus sachariflorus
Miscanthus sinensis
3.Kříženci a hybridi výše uvedených druhů

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů pro intenzivní sady

A. Stromy:

1.Broskvoň
Prunus persica L.
2.Hrušeň
Pyrus sp.
3.Jabloň
Malus sp.
4.Meruňka
Prunus armeniaca L.
5.Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
6.Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
7.Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L.
8.Třešeň
Prunus avium L.
9.Višeň
Prunus cerasus L.

B. Keře:

1.Angrešt
Ribes uva-crispa L.
2.Maliník
Rubus idaeus L.
3.Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
4.Rybíz
Ribes sp.
5.Borůvka
Vaccinium corymbosum L.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy pěstované v sadech intenzivních a v sadech ostatních

Ovocný druhMinimální výnos - sady intenzivní (t/hektar)Minimální výnos - sady ostatní (t/hektar)
1.Jabloň
Malus sp.
51
2.Hrušeň
Pyrus sp.
41
3.Broskvoň
Prunus persica L.
10,7
4.Meruňka
Prunus armeniaca L.
10,7
5.Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
20,5
6.Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
20,5
7.Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L.
20,5
8.Třešeň
Prunus avium L.
10,5
9.Višeň
Prunus cerasus L.
10,5
10.Angrešt
Ribes uva-crispa L.
0,50,4
11.Maliník
Rubus idaeus L.
0,50,3
12.Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
0,50,3
13.Rybíz
Ribes sp.
0,50,4
14.Borůvka
Vaccinium corymbosum L.
0,5 0,3
15.Ostatní - stromynelze1
16.Ostatní - keřenelze0,5

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v intenzivních sadech

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v intenzivním sadu

1. Datum měření

2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje

3. Minimální denní teplota (v °C)

4. Maximální denní teplota (v °C)

5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

B. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v intenzivních sadech

1. Srážkoměr a maximo-minimální teploměr

2. Měřič teploty a vzdušné vlhkosti

3. Meteorologická stanice

C. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu

Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech

A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech

1. Feromonové lapače

2. Lepové desky

3. Světelné lapáky

4. Nasávací a zemní pasti

5. Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů

6. Optické vodní lapače

B. Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech

Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění. Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

3) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

4) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění. Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

7) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.

8) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

11) § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

13) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.

14) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

15) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

16) Zákon č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru