Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 36/2015
Platnost od 15.04.2015
Účinnost od 15.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

§ 2

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:

a) integrovaná produkce ovoce,

b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly

1. základní ochrana vinic a

2. nadstavbová ochrana vinic,

c) integrovaná produkce zeleniny,

d) ošetřování travních porostů, které se člení na tituly

1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,

2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,

3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,

4. horské a suchomilné louky hnojené,

5. horské a suchomilné louky nehnojené,

6. trvale podmáčené a rašelinné louky,

7. ochrana modrásků,

8. ochrana chřástala polního,

9. suché stepní trávníky a vřesoviště a

10. druhově bohaté pastviny,

e) zatravňování orné půdy, které se člení na tituly

1. zatravňování orné půdy běžnou směsí,

2. zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,

3. zatravňování orné půdy regionální směsí,

4. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,

5. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí a

6. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí,

f) biopásy, které se člení na tituly

1. krmné biopásy a

2. nektarodárné biopásy a

g) ochrana čejky chocholaté.

§ 3

Žádost o zařazení do podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže

a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“) na žadatele a

b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.

(2) Žádost o zařazení se podává na

a) celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a) až e) a g), nebo

b) část dílu půdního bloku v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. f).

(3) Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 5 let, které začíná běžet

a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g), a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku závazku, nebo

b) dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března pátého roku závazku.

(4) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 3. V jednom kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.

(5) Fond žadatele zařadí do příslušného podopatření, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.

(6) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného podopatření nelze

a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,

b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku, nebo

c) v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky vztahující se k dílu půdního bloku.

§ 4

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) do opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, postupuje podle § 3 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství v souladu s § 3 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., nedokončení závazku v podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením. Pokud Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství nezařadí, závazek uzavřený v podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nadále trvá.

§ 5

Přechod v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2, doručí Fondu nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku novou žádost o zařazení podle odstavce 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku.

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1,

b) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2,

c) všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje zařadit do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1,

d) všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje zařadit do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2,

e) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku a

f) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku.

(3) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 2 písm. b), nedokončení původního závazku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

§ 6

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování travních porostů

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, nebo

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5,

žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3.

(2) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako příslušné cenné stanoviště lučních společenstev vedeného podle § 1 písm. m) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).

(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 1 do nového titulu v rámci tohoto podopatření zařadí.

§ 7

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku u podopatření podle § 2 písm. a) až d), f) nebo g) požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2 nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvýše o 35 % celkové výměry zařazené v příslušném podopatření v prvním roce trvání závazku podle § 3 odst. 5.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. f).

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 3, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do příslušného podopatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření v novém závazku. U podopatření podle § 2 písm. b), d) nebo f) nelze změnit v žádosti o zařazení titul vztahující se k již zařazenému dílu půdního bloku, pokud se nejedná o postup podle § 5 nebo 6. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízení.

(7) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit dodatečnou výměru k výměře, která je již zařazena do podopatření podle § 2 písm. e), podá na tuto výměru žádost o zařazení podle § 3. V této žádosti uvede dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do příslušného podopatření podle § 2 v novém závazku. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku.

(8) Za zvýšení výměry v průběhu trvání závazku se pro účely tohoto nařízení, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. f), nepovažuje provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného v podopatření podle § 2 a pokud tato změna byla oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení podané v nejbližším možném termínu v souladu s odstavcem 3, popřípadě v žádosti o zařazení v souladu s § 3.

§ 8

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to u podopatření podle

a) § 2 písm. a) až e) nebo g) nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b) § 2 písm. f) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku,

pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedená v písmenu a) nebo b), žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost doručenou po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 písm. a) nebo b) Fond zamítne.

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření žádá z důvodu

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),

b) provedení pozemkové úpravy4),

c) zásahu vyšší moci2),

d) provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého dílu půdního bloku o více než 5 % původní výměry tohoto dílu půdního bloku; tento důvod nelze uplatnit na podopatření podle § 2 písm. f),

e) zřízení stavby ve veřejném zájmu5),

f) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce trvání závazku podle § 3 odst. 5, nebo

g) jiného, než je uveden v písmenech a) až f).

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o jejím zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra již v evidenci využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra již v evidenci využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření podle § 2; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 9

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“) doručí každoročně žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta.

(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 23, jestliže

a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5, a do tohoto podopatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,

b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu

1. s kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, a s kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,

2. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálně-klimatických opatření uvedenými v části A oddílu I bodech 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,

3. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatření uvedenými v části A oddílu II bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele a

4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,

c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,

d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7) a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let a

e) Fond nezjistil u žadatele nesplnění podmínek agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce.

(3) Při posuzování užívané výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence využití půdy je rozhodným obdobím

a) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e) nebo g) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b) v případě podopatření podle § 2 písm. f) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku.

(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(5) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní porost v souladu se zákonem o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.

§ 10

Poměrná výše dotace

(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f) nebo § 16 odst. 5 písm. a), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 8 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace v evidenci využití půdy.

(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f), nebo § 16 odst. 5 písm. a) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 8 odst. 4 písm. g), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z příslušného podopatření podle § 2 od počátku trvání závazku.

(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného podopatření, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 11

Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro příslušná podopatření v § 2 a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do příslušného podopatření podle § 2, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 7 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného podopatření podle § 2 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto podopatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto podopatření, uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto podopatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto podopatření,

b) v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto podopatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.

(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do příslušného podopatření, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto podopatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.

(5) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného podopatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem

a) zvýšení zařazené výměry podle § 7, v průběhu zbývající části příslušného závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 7 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 7, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje, nebo

b) snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. f), v průběhu zbývající části příslušného závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. f) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 8 odst. 4 písm. f), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do příslušného podopatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 8, s výjimkou snížení z důvodů podle § 8 odst. 4 písm. a) až f), nebo k nesplnění jiných podmínek tohoto podopatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v hlavě čtvrté tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle hlavy čtvrté tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 17 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle hlavy čtvrté tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

HLAVA II

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

§ 12

Podopatření integrovaná produkce ovoce

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury ovocný sad.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu; meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím,

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

d) provede každoročně

1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. a),

2. v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího druhu podle výměry na každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu,

e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a záznamy o výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do 30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 30. června příslušného kalendářního roku,

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu,

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu,

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1. klimatické ukazatele o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(6) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) nebo e) se vztahují pouze na díl půdního bloku, na který je podána žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 7.

(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku vedený v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, na kterém se ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba

a) některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení a

b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar dílu půdního bloku

1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,

2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo

3. u bobulovin 2000 životaschopných jedinců.

§ 13

Podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury vinice, s rozlišením na díly půdních bloků s kulturou vinice, které žadatel hodlá zařadit do titulu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 2, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí, zda se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, nebo do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce révy vinné lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury vinice podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin9), popřípadě hnojiva10), upravené kaly11) a odpadní vody12) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kilogramy mědi na 1 hektar vinice zařazené do tohoto podopatření,

c) na ochranu rostlin proti roztočům

1. používá pouze metodu introdukce roztoče Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje do záznamů k provedeným aplikacím přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního bloku nebo ve formě bioagens povoleného v příslušném kalendářním roce k používání v České republice a

2. nepoužívá přípravky na ochranu rostlin9), přípravky na ochranu rostlin a pomocné látky povolené k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, s výjimkou uvedenou v bodě 1,

podmínka se nevztahuje na mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

d) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu vinice; pro účely tohoto nařízení se příkmenným pásem vinice rozumí plocha zemědělské půdy pod keři révy vinné, která neslouží k pohybu techniky,

e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice,

f) provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků, nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

g) založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí porost směsí osiva podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení v minimálním výsevu 20 kilogramů na 1 hektar; používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá certifikované, uznané nebo kontrolované osivo, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru vinice a

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

c) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, nebo účinné látky spinosad, popřípadě methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů,

f) aplikuje každoročně proti plísni révové minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a

g) aplikuje každoročně proti padlí révovému minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.

(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

c) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů,

f) provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedé, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

g) provede ročně proti plísni révové minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

h) provede ročně proti padlí révovému minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a

i) provede ročně proti plísni šedé minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.

(8) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém se od data doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba révy vinné o minimální hustotě 1800 životaschopných jedinců na hektar dílu půdního bloku.

§ 14

Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Jestliže v průběhu trvání závazku dojde v souvislosti s vyklučením ke snížení výměry dílu půdního bloku nebo jeho části zařazeného do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b), žadatel tuto skutečnost oznámí prostřednictvím

a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo mimo období uvedené v písmeni a),

Fond na základě žádostí podle písmene a) nebo b) rozhodne o zařazení do příslušného podopatření, a to s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde probíhá vyklučení, nelze žádat o poskytnutí dotace.

(3) Žadatel je povinen vyklučenou výměru do konce trvání závazku nahradit na původním dílu půdního bloku nebo jeho části nebo na jiném dílu půdního bloku nebo jeho části. Pokud u žadatele dojde v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6 nebo k přechodu zařazení podle § 5, je žadatel povinen vyklučenou výměru nahradit do konce trvání nového závazku. Žadatel je povinen nahradit vyklučenou výměru zařazenou do podopatření podle § 2 písm. b) podle původního zařazení.

(4) Pokud žadatel vyklučenou výměru v souladu s odstavcem 3 nenahradí, je povinen vrátit dotaci, která byla od počátku trvání závazku na vyklučenou výměru poskytnuta. Pokud u žadatele došlo v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6 nebo k přechodu zařazení podle § 4 nebo 5, je žadatel povinen vrátit i dotaci, která byla poskytnuta na vyklučenou výměru na základě původního závazku.

(5) Žadatel oznámí Fondu zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru s uvedením dílu půdního bloku, kde došlo k nahrazení, a to prostřednictvím

a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí do 15 dnů ode dne provedení nahrazení, nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období mimo období uvedené v písmeni a).

(6) Zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru se nepovažuje za navýšení zařazené výměry podle § 7, pokud žadatel do žádosti vyplní důvod výsadba. Je-li výměra dílu půdního bloku rozdílná, použije se postup podle § 7.

§ 15

Podopatření integrovaná produkce zeleniny

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b) anebo § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Po celou dobu trvání závazku v podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c) žadatel pěstuje na dílech půdních bloků zeleninu pouze v souladu s odstavcem 6.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozborů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

c) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let,

d) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1. klimatické ukazatele o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického zařízení, podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2, způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a

e) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene d) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém je pěstován některý z druhů zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“).

(8) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede u dílu půdního bloku druh, předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně podporovaného druhu zeleniny, který hodlá daný rok pěstovat.

(9) Žadatel na dílech půdních bloků, na které v daném roce podává žádost o poskytnutí dotace,

a) pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku,

b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze certifikované osivo nebo sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

c) provádí před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,

d) aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,

e) provede každoročně odběr jednoho vzorku z každého pěstovaného podporovaného druhu zeleniny na každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilé pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c); žadatelé, kteří pěstují některý podporovaný druh zeleniny na výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná výměra dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nepřesáhne 5 hektarů, odebírají pouze jeden vzorek z převládajícího podporovaného druhu zeleniny podle výměry a f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.

§ 16

Zařazení do podopatření ošetřování travních porostů

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, které hodlá zařadit do podopatření ošetřování travních porostů, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., s výjimkou opatření podle § 2 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do jednoho titulu

a) podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zvláště chráněných území13), ochranných pásmech národních parků14), nebo v území náležícím do soustavy Natura 200015) a je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště nebo je podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. vymezen jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka, stanoviště modráska, druhově bohatá pastvina nebo suchý stepní trávník a vřesoviště; v případě, že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště chráněných území13), ochranných pásem národních parků14) nebo soustavy Natura 200015) nadále nenachází ve výše uvedených územích, bude závazek v příslušném titulu podle § 2 písm. d) na příslušném dílu půdního bloku ukončen, přičemž ukončení závazku na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením,

b) podle § 2 písm. d) bodů 6 až 9, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo území uvedená v písmeni a), a jestliže je daný díl půdního bloku vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka, stanoviště modráska nebo suchý stepní trávník a vřesoviště, nebo

c) podle § 2 písm. d) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo území uvedená v písmeni a), nebo pokud se nachází v území uvedeném v písmeni a) s povolením místně příslušného orgánu ochrany přírody.

§ 17

Intenzita chovu hospodářských zvířat

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedeých v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy. Tato podmínka se neuplatní u žadatele, který má trvalý travní porost zařazen výlučně do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8.

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 a § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(3) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura.

(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence16) a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence16); deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 4 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(6) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence, popřípadě podle odstavce 4, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

a) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 1,

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáje evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, který je způsobilý k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě s kulturou trvalý travní porost, popřípadě travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,

c) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 3.

§ 18

Ponechávání nepokosených ploch

(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nejméně 12 hektarů musí ponechat každoročně při první seči nepokosenou plochu

a) o rozloze nejméně 3 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

b) nejvýše 10 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

c) s maximální rozlohou jedné nepokosené plochy, která činí 1 hektar, a

d) do 15. srpna, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku;

při posuzování výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provádí pastvu, nebo na díl půdního bloku, na kterém je prováděna obnova podle § 9 odst. 5.

(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nižší než 12 hektarů. V případě dobrovolného ponechání nepokosené plochy se na nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle § 27 odst. 1 písm. b) bodu 4 nebo § 28 odst. 1 písm. d) bodu 4 obdobně.

(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda se jedná o díl půdního bloku podle

a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy,

b) odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy, nebo

c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl ponechávat nepokosenou plochu, a na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy.

§ 19

Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy

a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., přičemž limit aplikovaného množství dusíku se vypočte v případě

1. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 262/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku,

2. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 262/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového přívodu dusíku,

3. digestátu z bioplynových stanic jako 70 % celkového přívodu dusíku, nebo

4. minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku a

b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12).

(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně

a) zajistí posečení nebo spasení trvalého travního porostu na daném dílu půdního bloku, a to minimálně dvakrát ročně; první seč s odklizením biomasy nebo pastva se provádí nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku, druhá seč s odklizením biomasy nebo pastva se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku; seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat,

b) provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

d) nepoužívá ke hnojení kejdu10), s výjimkou kejdy skotu,

e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze bodově a

f) ve zvláště chráněných územích13), ochranných pásmech národních parků14) a v oblastech soustavy Natura 200015) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy,

1. do 30. června příslušného kalendářního roku,

2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,

3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo

4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;

druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost,

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově.

(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. do 30. června příslušného kalendářního roku,

2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,

3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo

4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;

druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. do 31. července příslušného kalendářního roku,

2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost,

d) aplikuje hnůj nebo kompost10) povinně jednou za trvání závazku, nejpozději však do čtvrtého roku trvání závazku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

e) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

g) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. do 31. července příslušného kalendářního roku,

2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,

2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,

3. od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo

4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou,

c) neaplikuje hnojiva10), pomocné půdní látky17) nebo pomocné rostlinné přípravky18),

d) neprovádí pastvu zvířat,

e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu, odvodnění travního porostu,

f) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g) neaplikuje herbicidy.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. do 10. června příslušného kalendářního roku, nebo

2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou,

b) ponechá při seči nepokosenou plochu

1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku,

2. a nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a

3. minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku,

c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, s výjimkou postupu podle písmene a) bodu 2,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

g) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu 8 každoročně

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy se provádí od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b) neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou,

c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

d) provádí přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku,

e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy,

f) provede v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy nebo nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

h) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9 každoročně

a) zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1. od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku,

2. od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku,

3. od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo

4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b) může provést pastvu skotem, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy,

c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 5 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

d) provádí pastvu zvířat podle písmene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

e) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku uvedenou v písmenu c),

f) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) nebo b),

h) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu,

i) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a

k) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10 každoročně

a) zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou zvířaty do 31. října příslušného kalendářního roku,

b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny; souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v daném termínu, vyhodnotí Fond dané nesplnění jako nedodržení seče podle odstavců 2 až 9.

§ 20

Podopatření zatravňování orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné půdy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 anebo § 2 písm. b) nebo c) nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v evidenci využití půdy vedenu kulturu travní porost a od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost, lze zařadit do podopatření

a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda,

1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo

2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha20),

b) podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň plní podmínku podle písmene a),

c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda,

1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), nebo

2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22);

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod, nebo

c) podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň plní podmínku podle písmene c).

(6) Jde-li o zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 4 až 6, zatravní žadatel celou plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře zatravněné plochy činila nejméně 15 metrů.

(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu

1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,

2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě certifikovaným, uznaným nebo kontrolovaným osivem, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,

3. druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 5, nebo

4. regionální travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 3 nebo 6,

b) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na ornou půdu travní porost, v případě změny na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,

c) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31. května příslušného kalendářního roku,

d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a

e) provádí údržbu travního porostu sečením; první seč včetně odklizení biomasy provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku a druhou seč včetně odklizení biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6

a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku,

b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,

c) provádí údržbu travního porostu sečením nebo spasením od druhého roku trvání závazku; první seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku a druhou seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,

d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo

2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,

e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření podle § 2 písm. e) a

f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 pouze směsí shodného složení se směsí, kterou bylo provedeno zatravnění v prvním roce trvání závazku.

§ 21

Podopatření biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření biopásy uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření biopásy včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, a

b) údaj o výměře biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, které hodlá zařadit do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření biopásy je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, včetně zákresu plánovaného biopásu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení. V případě, že dojde ke změně umístění biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, předloží žadatel společně s žádostí o poskytnutí dotace podávané v příslušném kalendářním roce, kdy ke změně umístění došlo, novou mapu dílů půdních bloků.

(3) Zařadit do podopatření biopásy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, § 2 písm. b) nebo § 2 písm. c) bodu 1 nebo 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo

c) podopatření podle

1. § 2 písm. f) bodu 2, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, nebo

2. § 2 písm. f) bodu 1, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel vytvoří biopás

a) o šíři

1. nejméně 6 metrů,

2. nejvýše 24 metrů,

b) v souvislé délce nejméně 30 metrů,

c) o souhrnné ploše nejvýše 20 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,

d) při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby a

e) nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) neaplikuje na plochu biopásu

a) přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření prováděných v souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, a

b) hnojiva10).

(7) Žadatel každoročně v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 1

a) založí nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku krmný biopás

1. stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby,

2. uvedenou v části A přílohy č. 14 k tomuto nařízení a

3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu,

b) ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 31. března následujícího kalendářního roku a

c) zapraví porost biopásu do půdy v období od 1. dubna do 15. června následujícího kalendářního roku.

(8) Žadatel v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 2

a) založí v prvním roce závazku nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku nektarodárný biopás

1. stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby,

2. uvedenou v části B přílohy č. 14 k tomuto nařízení a

3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu,

b) založený biopás

1. ponechá na stejné ploše minimálně po dobu dvou, maximálně však po dobu 3 po sobě následujících kalendářních let a

2. po uplynutí období podle bodu 1 zapraví biopás do půdy v termínu od 1. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku,

c) založí následný nektarodárný biopás

1. do 15. června třetího roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako dvouletý, nebo

2. do 15. června čtvrtého roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako tříletý,

d) provádí každoročně seč s odklizením biomasy v termínu od 1. července do 15. září příslušného kalendářního roku a

e) nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené v písmeni d).

§ 22

Podopatření ochrana čejky chocholaté

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

(3) Zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté lze díl půdního bloku, na kterém

a) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2, anebo § 2 písm. b) nebo c) nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a

c) je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště čejky chocholaté.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté na dílu půdního bloku

a) zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské nebo jiné techniky, a to

1. v období od 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního roku trvání závazku, nebo

2. od druhého roku závazku v období od 1. ledna do 15. června příslušného kalendářního roku,

tato podmínka se nevztahuje na plochu dílu půdního bloku do vzdálenosti maximálně 4 metrů od okraje příslušného dílu půdního bloku,

b) založí porost směsí plodin podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení alespoň v minimálním výsevu podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení, a to nejdříve od 16. června, nejpozději však do 15. července příslušného kalendářního roku,

c) používá k výsevu výhradně směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá certifikované, uznané nebo kontrolované osivo, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

d) zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu od 15. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku.

HLAVA III

SAZBY DOTACE

§ 23

Sazby dotace

(1) Sazba dotace činí

a) 404 EUR/1 hektar ovocného sadu23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. 323 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 6,

2. 675 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,

c) 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c), na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,

d) v podopatření ošetřování travních porostů

1. 96 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 2,

2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 3,

3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 4,

4. 163 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 5,

5. 170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 6,

6. 692 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 7,

7. 173 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 8,

8. 198 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 9,

9. 353 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 10,

10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10, na kterém plní žadatel podmínky podle § 19 odst. 11,

e) v podopatření zatravňování orné půdy

1. 310 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

2. 346 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

3. 400 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

4. 337 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

5. 385 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

6. 428 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

f) v podopatření biopásy

1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu krmné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 7,

2. 591 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 8,

g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22.

(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).

(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.

(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 4 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.

(14) Výši dotace při uplatňování jednotlivých podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 13 pro příslušné podopatření podle § 2.

(15) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 14 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(16) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

HLAVA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 24

Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3.

(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodů 2 a 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,

b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení podle odstavce 4.

(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.

(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,

b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

§ 25

Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření

(1) V případě nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 26 až 32

a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 23 v těchto úrovních

1. 3 %,

2. 10 %,

3. 25 %, nebo

4. 50 %,

b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření v příslušném kalendářním roce, nebo za celé období trvání závazku, nebo

c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 26 až 29 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 23 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění však nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky24), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %25),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %25), nebo

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %25).

§ 26

Snížení dotace o 3 %

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. f) nebo g), nebo

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. f), nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i), provedl-li žadatel jednu aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo,

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. f), nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 10 písm. f) anebo § 19 odst. 11 písm. c), nebo

c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d).

§ 27

Snížení dotace o 10 %

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. h),

b) v podopatření integrovaná produkce zeleniny nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. d),

c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) anebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d), snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodu 7, nebo

5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 4 písm. b), § 19 odst. 5 písm. b), § 19 odst. 6 písm. b), § 19 odst. 8 písm. c) anebo v § 19 odst. 9 písm. c), snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodu 7, nebo

6. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), nebo

d) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) nebo § 20 odst. 8 písm. c), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 1,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. h), nebo

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i), neprovedl-li žadatel jednu aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo,

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e), § 19 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 5 písm. f), § 19 odst. 6 písm. e) anebo v § 19 odst. 8 písm. f), nebo

3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. e), nebo

c) podopatření biopásy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. d), nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. e).

§ 28

Snížení dotace o 25 %

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b),

2. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. j) nebo k), přičemž nesplněním podmínky je také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě,

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného závazku,

c) podopatření integrovaná produkce zeleniny

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. c),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. d), přičemž nesplněním podmínky je také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž nesplněním podmínky je také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. b), nebo

5. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

d) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) nebo d), nebo

e) podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. c).

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o tři aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. g),

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f), § 19 odst. 3 písm. f), § 19 odst. 4 písm. f), § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst. 6 písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst. 9 písm. h) nebo v § 19 odst. 11 písm. e),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. g), § 19 odst. 4 písm. g), § 19 odst. 5 písm. h), § 19 odst. 6 písm. g), § 19 odst. 7 písm. g), § 19 odst. 8 písm. h), § 19 odst. 9 písm. i), § 19 odst. 10 písm. k) nebo v § 19 odst. 11 písm. g),

3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 6,

4. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. b),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. i), nebo

7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. j) nebo v § 19 odst. 11 písm. f),

c) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodech 2 až 4, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo

d) podopatření biopásy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 3, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 3.

§ 29

Snížení dotace o 50 %

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce zeleniny nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. c),

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) anebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 a 8, snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodu 7,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. a), nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. b),

c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) nebo § 20 odst. 8 písm. c), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření, nebo

d) podopatření ochrana čejky chocholaté

1. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. b), nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. d).

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o čtyři aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. e),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo

5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. e),

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. d),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. d), § 19 odst. 4 písm. d), § 19 odst. 5 písm. e), § 19 odst. 6 písm. d), § 19 odst. 8 písm. e) nebo v § 19 odst. 9 písm. d),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 3,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. b),

6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9, nebo

7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. e),

c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f), nebo

d) podopatření biopásy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. d), nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. b) nebo odst. 8 písm. e).

§ 30

Neposkytnutí dotace

(1) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného podopatření podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) nebo d), nesplněním podmínky je také nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě, nebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze které není možné zjistit plnění podmínek tohoto podopatření,

b) při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň jeden vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,

4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

5. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), pokud se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo

7. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne,

c) při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. a),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. b),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 2,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo

6. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 8; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne,

d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. a),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. a),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň jeden vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň jednoho vzorku zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry, nebo

6. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d), bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo

6. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo

f) při uplatnění podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. a).

(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. f), nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 5 a více aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,

b) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. c),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 4 písm. c),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. c),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. c),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 6,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. b) až e),

7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. d),

8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. a), přičemž seč byla provedena před 15. srpnem příslušného kalendářního roku; dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,

9. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. g),

10. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. c),

11. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,

12. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. g),

13. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. h),

14. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. b), nebo

15. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. d),

c) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. c),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. d), nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. a) nebo b), nebo

d) podopatření biopásy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. c); dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. a),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. b),

6. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo 2,

7. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. c),

8. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 1 nebo 2,

9. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. b), nebo

10. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. c).

§ 31

Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období závazku

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. a),

b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. c),

c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), nebo

d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. c).

(2) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.

§ 32

Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období závazku

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. a),

b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. c),

c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), nebo

d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. c).

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodu 4, vypočtená podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d), jestliže na daném dílu půdního bloku nebyla zjištěna aplikace hnojiv nebo byly zjištěny 2 a více aplikací hnojiv v průběhu příslušného závazku.

(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.

§ 33

Vyřazení z podopatření a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. c), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek ovoce,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), popřípadě žadatel nezajistí rozbor žádného vzorku ovoce podle § 12 odst. 5 písm. d), nebo nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy vedené podle § 12 odst. 5 písm. e),

4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení, popřípadě žadatel nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy vedené podle § 2 odst. 5 písm. c), nebo

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. b), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek zeleniny,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku zeleniny, nebo

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. a),

b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),

c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. c),

d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d),

e) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), nebo

f) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. c),

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 6, § 20 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo v § 20 odst. 8 písm. e), dotace v rámci příslušného podopatření se neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného opatření a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku.

(4) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky příslušného podopatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém došlo k nesplnění podmínky; v případě zjištění nesplnění podmínky opatření po skončení závazku se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.

(5) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení dotace.

§ 34

Závěrečná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(2) Dojde-li k vyřazení z agroenvironmentálně-klimatického opatření podle § 10 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 35

Přechodné ustanovení

Jestliže žadatel v roce 2015 absolvuje nejpozději do 31. října 2015 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a zašle Fondu kopii potvrzení o absolvování tohoto školení nejpozději do 30. listopadu 2015, je tím splněna podmínka uvedená v § 12 odst. 5 písm. i) nebo v § 13 odst. 5 písm. i).


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

§ 36

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014, se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. f) body 1 a 2 znějí:

1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, nestanoví jinak,

2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nestanoví jinak,“.

2. V § 7 odst. 6 a v § 9 odst. 6 písm. c) se slova „15. září“ nahrazují slovy „31. října“.

3. V § 13 se na konci odstavců 2 a 9 doplňují slova „nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.

4. V § 13 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na díl půdního bloku, na který je v příslušném kalendářním roce podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nebo podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.

5. V § 13 odst. 13 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 12“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 37

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv

1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?“,

2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,

3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,

4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?“,

II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin

1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?“,

2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?“,

3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“.

Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních

I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv

1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojenínedodržení 5-10 ha plochy, kde je období zákazu hnojenínedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojenípoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
68106810x1030

2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od útvaru povrchových vod?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vodnedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vodnedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových voderozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce do 25 merozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce 26-50 merozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce nad 50 m
468468x1026

3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 hanedodržení na ploše 5-10 hanedodržení na ploše nad 10 hapoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
468468x1026

4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení do 10 hanedodržení na ploše 10-20 hanedodržení na ploše nad 20 hanerovnoměrnost pokrytí do 25%nerovnoměrnost pokrytí 26-50%nerovnoměrnost pokrytí nad 50 %
468468x1026

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?

rozsah

závažnost

trvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
nedodržení na ploše do 5 hanedodržení na ploše 5-10 hanedodržení na ploše nad 10 hapoužití do 20 kg N/hapoužití 20-40 kg N/hapoužití nad 40 kg N/ha
456346x1022

II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin

1. Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xxpevně stanovenoxxpevně stanovenox
xx3xx31x7

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xxpevně stanovenoxxpevně stanovenox
xx3xx31x7

3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

rozsahzávažnosttrvalostbody
malýstřednívelkýmalástřednívelkáneanomax
xpevně stanovenoxdruh skladovaného přípravku (podle obchodního názvu)2-5 druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)6 a více druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu)x
x3x1231x7

Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B. do slovního

Zisk bodů z maximálního možného porušeníCelková míra porušení
do 10 % včetnězanedbatelné porušení
vyšší než 10 % do 40 % včetněmalé porušení
vyšší než 40 % do 80 % včetněstřední porušení
nad 80 %velké porušení

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů v ovocném sadu (§ 12)

1. Datum měření

2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje

3. Minimální denní teplota (v °C)

4. Maximální denní teplota (v °C)

5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

6. Doba ovlhčení listů v hodinách

B. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a srážkách při pěstování zeleniny (§ 15)

1. Datum měření

2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje

3. Minimální denní teplota (v °C)

4. Maximální denní teplota (v °C)

5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření

C. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

1. Srážkoměr a maximo-minimální teploměr

2. Měřič teploty a vzdušné vlhkosti nebo srážkoměr

3. Meteorologická stanice

D. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12), podopatření integrovaná produkce révy vinné (§ 13) a podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

A. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12)

Účinná látka
1.Alpha- cypermethrin
2.Cypermethrin
3.Deltamethrin
4.Fenpyroximate
5.Chlorpyrifos
6.Chlorothalonil
7.Lambda-cyhalothrin
8.Pirimiphos-methyl
9.Zeta-cypermethrin

B. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné (§ 13)

Účinná látka
1.Alpha-cypermethrin
2.Deltamethrin
3Diquat dibromide
4.Lambda-cyhalothrin
5.Zeta-cypermethrin

C. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Účinná látka
1.Bifenox
2.Dimethoate
3.Diquat dibromide
4.Fenpyroximate
5.Chlorpyrifos
6.Pirimiphos-methyl
7.Terbuthylazine
8.Zeta-cypermethrin

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek půdy v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Chemická látkaMezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg.kg-1)
1.Olovo (Pb)100,0
2.Kadmium (Cd)0,4
3.Rtuť(Hg)0,6
4.Chrom (Cr)100,0
5.Arsen (As)30,0

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce

A. Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde ke snížení dotace

Druh ovocných stromů a keřůOlovo (Pb) mg.kg-1
1.Broskvoň
Prunus persica L.
0,09
2.Hrušeň
Pyrus sp.
0,09
3.Jabloň
Malus sp.
0,09
4.Meruňka
Prunus armeniaca L.
0,09
5.Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
0,09
6.Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
0,09
7.Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L.
0,09
8.Třešeň
Prunus avium L
0,09
9.Višeň
Prunus cerasus L.
0,09
10.Angrešt
Ribes uva-crispa L.
0,18
11.Maliník
Rubus idaeus L.
0,18
12.Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
0,18
13.Rybíz
Ribes sp.
0,18

B. Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace

Druh ovocných stromů a keřůOlovo (Pb) mg.kg-1
1.Broskvoň
Prunus persica L.
0,1
2.Hrušeň
Pyrus sp.
0,1
3.Jabloň
Malus sp.
0,1
4.Meruňka
Prunus armeniaca L.
0,1
5.Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
0,1
6.Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
0,1
7.Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L
0,1
8.Třešeň
Prunus avium L
0,1
9.Višeň
Prunus cerasus L.
0,1
10.Angrešt
Ribes uva-crispa L.
0,2
11.Maliník
Rubus idaeus L
0,2
12.Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
0,2
13.Rybíz
Ribes sp.
0,2

C. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z podopatření

Chemická látkaMezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg.kg-1)
1.Olovo (Pb)0,4
2.Kadmium (Cd)0,03
3.Rtuť (Hg)0,05
4.Chrom (Cr)0,1
5.Arsen (As)0,5

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

1. Feromonové lapače

2. Lepové desky

3. Světelné lapáky

4. Nasávací a zemní pasti

5. Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů

6. Optické vodní lapače

B. Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce ovoce

A. Stromy:

1.Broskvoň
Prunus persica L.
2.Hrušeň
Pyrus sp.
3.Jabloň
Malus sp.
4.Meruňka
Prunus armeniaca L.
5.Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
6.Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
7.Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L.
8.Třešeň
Prunus avium L.
9.Višeň
Prunus cerasus L.

B. Keře:

1.Angrešt
Ribes uva-crispa L.
2.Maliník
Rubus idaeusL
3.Ostružiník
Rubus fruticosus agg L.
4.Rybíz
Ribes sp.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Složení osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné

DruhMnožství ve směsi (%)Minimální počet druhů ve směsi
1.Bobovité
Fabaceae
50-705
2.Lipnicovité
Poaceae
102
3.Ostatní dvouděložné20-403

Poznámka: V osevní směsi je zastoupeno nejméně 5 druhů bobovitých podle bodu 1, nejméně dva druhy lipnicovitých podle bodu 2 a nejméně tři druhy ostatních dvouděložných bylin podle bodu 3. Zastoupení jednotlivých skupin ve směsi je uvedeno jako váhový poměr a činí pro bobovité 50-70 %, pro lipnicovité 10 % a pro ostatní dvouděložné byliny 20-40 %.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Podporované druhy zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Druh zeleniny
1.Brokolice
2.Celer bulvový
3.Celer naťový
4.Celer řapíkatý
5.Cibule
6.Šalotka
7.Čekanka salátová
8.Česnek
9.Fazol zahradní
10.Hrách zahradní
11.Kapusta hlávková
12.Kapusta růžičková
13.Kapusta kadeřavá - kadeřávek
14.Kedluben
15.Kopr vonný
16.Křen selský
17.Kukuřice cukrová
18.Květák
19.Lilek vejcoplodý
20.Meloun vodní
21.Mrkev
22.Okurka nakladačka
23.Okurka salátová
24.Paprika
25.Pastinák
26.Pažitka
27.Petržel kořenová
28.Petržel naťová
29.Pór
30.Rajče
31.Reveň
32.Ředkev
33.Ředkvička
34.Řepa salátová
35.Salát
36.Špenát
37.Tykev
38.Zelí hlávkové
39.Zelí pekingské

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Druh zeleninySadba ks nebo kg na 1 hektarVysev volně ks nebo kg na 1 hektarMinimální hmotnost tisíce semen (HTS) g
1.Brokolice2000030000 semen2,65
2.Celer50000--
3.Celer naťový-500000,35
4.Celer řapíkatý50000--
5.Cibule-625000 semen2,7
6.Šalotka-500000 semen3,2
7.Čekanka salátová5000050000 semen1,1
8.Česnek800 kg--
9.Fazol zahradní-200000 semen150
10.Hrách zahradní-900000 semen110
11.Kapusta hlávková2000045000 semen2,2
12.Kapusta růžičková2500050000 semen2,9
13.Kapusta kadeřavá - kadeřávek2000040000 semen2,88
14.Kedluben65000100000 semen3,0
15.Kopr vonný-4 kg1,31
16.Křen selský25000--
17.Kukuřice cukrová-50000 semen180
18.Květák2000030000 semen2,30
19.Lilek vejcoplodý2000025000 semen4,05
20.Meloun vodní50005000 semen22
21.Mrkev-800000 semen0,65
22.Okurka nakladačka1500025000 semen16
23.Okurka salátová1500025000 semen16
24.Paprika30000--
25.Pastinák-250000 semen2,3
26.Pažitka50000--
27.Petržel kořenová-800000 semen0,9
28.Petržel naťová-3 kg1
29.Pór120000--
30.Rajče800016000 semen2,2
31.Reveň4000--
32.Ředkev-120000 semen8,0
33.Ředkvička-1000000 semen5,6
34.Řepa salátová-120000 semen11,0
35.Salát50000--
36.Špenát-1000000 semen8
37.Tykev50005000 semen75
38.Zelí hlávkové2500035000 semen2,0
39.Zelí pekingské4000045000 semen2,0

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny

A. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde ke snížení dotace

Druh zeleninyOlovo (Pb) mg.kg-1Kadmium (Cd) mg.kg-1
1.Brokolice0,270,18
2.Celer bulvový0,090,18
3.Celer naťový0,090,09
4.Celer řapíkatý0,090,09
5.Cibule0,090,045
6.Šalotka0,090,045
7.Čekanka salátová0,270,18
8.Česnek0,090,045
9.Fazol zahradní0,180,045
10.Hrách zahradní0,180,045
11.Kapusta hlávková0,270,18
12.Kapusta růžičková0,270,18
13.Kapusta kadeřavá - kadeřávek0,270,18
14.Kedluben0,270,18
15.Kopr vonný0,270,18
16.Křen selský0,090,09
17.Kukuřice cukrová0,270,18
18.Květák0,270,18
19.Lilek vejcoplodý0,090,045
20.Meloun vodní0,090,045
21.Mrkev0,090,09
22.Okurka nakladačka0,090,045
23.Okurka salátová0,090,045
24.Paprika0,090,045
25.Pastinák0,90,9
26.Pažitka0,270,18
27.Petržel kořenová0,90,9
28.Petržel naťová0,270,18
29.Pór0,090,045
30.Rajče0,090,045
31.Reveň0,270,18
32.Ředkev0,090,09
33.Ředkvička0,090,09
34.Řepa salátová0,090,09
35.Salát0,270,18
36.Špenát0,270,18
37.Tykev0,090,045
38.Zelí hlávkové0,270,18
39.Zelí pekingské0,270,18

B. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace

Druh zeleninyOlovo (Pb) mg.kg-1Kadmium (Cd) mg.kg-1
1.Brokolice0,30,2
2.Celer bulvový0,10,2
3.Celer naťový0,10,1
4.Celer řapíkatý0,10,1
5.Cibule0,10,05
6.Šalotka0,10,05
7.Čekanka salátová0,30,2
8.Česnek0,10,05
9.Fazol zahradní0,20,05
10.Hrách zahradní0,20,05
11.Kapusta hlávková0,30,2
12.Kapusta růžičková0,30,2
13.Kapusta kadeřavá - kadeřávek0,30,2
14.Kedluben0,30,2
15.Kopr vonný0,30,2
16.Křen selský0,10,1
17.Kukuřice cukrová0,30,2
18.Květák0,30,2
19.Lilek vejcoplodý0,10,05
20.Meloun vodní0,10,05
21.Mrkev0,10,1
22.Okurka nakládačka0,10,05
23.Okurka salátová0,10,05
24.Paprika0,10,05
25.Pastinák0,10,1
26.Pažitka0,30,2
27.Petržel kořenová0,10,1
28.Petržel naťová0,30,2
29.Pór0,10,05
30.Rajče0,10,05
31.Reveň0,30,2
32.Ředkev0,10,1
33.Ředkvička0,10,1
34.Řepa salátová0,10,1
35.Salát0,30,2
36.Špenát0,30,2
37.Tykev0,10,05
38.Zelí hlávkové0,30,2
39.Zelí pekingské0,30,2

C. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z opatření

Chemická látkaMezní hodnota celkového obsahu chemické látky v zelenině (mg.kg-1)
1.Olovo (Pb)0,3
2.Kadmium (Cd)0,25
3.Rtuť (Hg)0,03

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
Skot ve věku nad 2 roky1,00
Skot nad 6 měsíců do 2 let včetně0,60
Skot do 6 měsíců včetně0,40
Ovce ve věku nad 1 rok0,15
Kozy ve věku nad 1 rok0,15
Koně ve věku nad 6 měsíců1,00
Koně ve věku do 6 měsíců včetně0,40

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Složení směsi osiv v podopatření biopásy

Část A.

Krmný biopás:

1. Druhy s povinným zastoupením ve směsi osiv

DruhMinimální množství ve směsi (kg/ha)
1.Jarní obilovina
(oves setý Avena sativa L., Pšenice jarní Triticum aestivum L. nebo ječmen jarní Hordeum vulgare L.)
65
2.Proso seté
Panicům miliaceum L.
15
3.Kapusta krmná
Brassica oleracea L. conv. acephala (DC) Alof. var. medullosa
0,8
4.Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
15

2. Volitelné druhy

DruhMinimální množství ve směsi (kg/ha)
1.Slunečnice roční
Helianthus annuus L.
2,5
2.Lesknice kanárská
Phalaris canariensis L.
5
3.Svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
5
4.Len olejny
Linum usitatissimum L.
20
5.Bobovité
(hrách setý polní (peluška) Pisum sativum L. ssp. Speciosum, hrách setý pravý Pisum sativum L. ssp. Sativum, nebo bob koňský polní Vida faba L. var. Equina)
30
6.Lupina bílá
Lupinus albus L.
5

Poznámka: Osevní směs je složena z povinných druhů podle bodu 1, které musí být ve směsi vždy obsaženy, a dále z volitelných druhů podle bodu 2, kdy žadatel z uvedeného seznamu druhů volí vždy nejméně dva druhy.

Část B.

Nektarodárny biopás:

1. Jeteloviny:

Ve směsi osiv jsou použity minimálně 4 druhy ze seznamu v minimálním celkovém množství ve směsi 15 kg na 1 hektar

Seznam jetelovin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:

1.Jetel luční - diploidní odrůdy
Trifolium pratense L.
2.Komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrůdy)
Melilotus albus Med.
3.Uročník bolhoj
Anthyllis vulneraria L.
4.Vičenec ligrus
Onobrychis viciaefolia L.
5.Vikev setá
Vicia sativa L.
6.Vojtěška setá
Medicago sativa L.
7.Čičorka pestrá
Securigera varia (L.) Lassen

2. Plodiny:

Ve směsi osiv jsou použity minimálně dva druhy plodin ze seznamu v minimálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 7 kg na hektar. Zastoupení hořčice bílé ve směsi osiv činí maximálně 1,5 kg na 1 hektar, zastoupení svazenky vratičolisté činí maximálně 1,0 kg na 1 hektar.

Seznam plodin pro směsi osiv nektarodárného biopásu.

1.Hořčice bílá
Sinapis alba L.
2.Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
3.Svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
4.Slunečnice roční
Helianthus annuus L.

3. Byliny:

Ve směsi osiv je použit minimálně jeden druh ze seznamu bylin v minimálním celkovém množství 2,5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar.

Seznam bylin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:

1.Kmín kořenný
Carum carvi L.
2.Mrkev krmná
Daucus carota L. ssp. sativus
3.Sléz lesní
Malva sylvestris L.
4.Divizna velkokvětá
Verbascum densiflorum Bertol.

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté

Část A.

varianta krmná směs:

DruhZastoupení ve směsi (kg/ha)
1.Proso seté
Panicům miliaceum L.
10
2.Lesknice kanárská
Phalaris canariensis L.
10
3.Slunečnice roční
Helianthus annuus L.
5

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.

Část B.

varianta směs pro opylovače:

DruhZastoupení ve směsi (kg/ha)
1.Svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
6,25
2.Hořčice bílá
Sinapis alba L.
5
3.Řepka jarní
Brassica napus L. var. arvensis Lam. (Thell)
5
4.Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
5
5.Komonice bílá
Melilotus albus Med.
3,75

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

3) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

4) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014.

7) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009.

8) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

9) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.

16) § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 2 písm. i) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) § 2 písm. j) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 1 písm. q) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

21) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

24) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

25) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Přesunout nahoru