Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/2015
Platnost od 12.01.2015
Účinnost od 15.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 7, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1, § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se za slova „dráhy (koleji, troleji, lanu apod.)“ doplňují slova „nebo v případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo, pohybující se vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezávislého zdroje, které je primárně určeno pro jízdu při napájení z trakčního vedení“.

2. V § 1 písmeno m) zní:

m) jízdou podle rozhledových poměrů jízda drážního vozidla řízená pouze rozhledem osoby řídící drážní vozidlo, při které musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu včetně protijedoucích vozidel, přičemž nejvyšší dovolená rychlost nesmí být překročena,“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V případě přenosných návěstidel pro elektrický provoz jsou pro zvýšení bezpečnosti a stability provozu zejména při výlukách a eliminaci případů strženého trakčního vedení používána přenosná návěstidla pro elektrický provoz oranžové barvy nebo modré s oranžovým orámováním.“.

4. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) použití složek integrovaného záchranného systému.“.

5. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

6. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

㤠21a

Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy

(1) Při plánovaném omezení provozování dráhy vyhodnocuje provozovatel dráhy vliv omezení provozování dráhy na sjednaný rozsah drážní dopravy. Při posuzování vlivu plánovaného omezení provozování dráhy se porovnává dopravní propustnost dotčeného úseku v době omezení provozování dráhy se skutečným rozsahem přidělené kapacity dopravní cesty.

(2) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, informuje provozovatel dráhy o této skutečnosti přídělce, není-li přídělce současně provozovatelem dráhy.

(3) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, provozovatel dráhy navrhne dopravci dohodu o úpravě přidělené kapacity. Neodpovídá-li ani po úpravě nebo odebrání kapacity dopravní cesty nebo snížení o nevyužité trasy dopravní propustnost dotčeného úseku rozsahu přidělené kapacity dopravní cesty, je přídělce oprávněn provést přepočet přidělené kapacity dopravní cesty a po dobu plánovaného omezení provozování dráhy dále snížit sjednané počty vlaků všem dopravcům tak, aby rozsah provedené úpravy kapacity dopravní cesty byl v procentuálním vyjádření maximálně shodný u všech dopravců.

(4) Provozovatel dráhy zpracuje na základě postupu podle odstavce 3 výlukový jízdní řád, který se nepovažuje za změnu jízdního řádu. Při konstrukci výlukového jízdního řádu se upřednostní trasy v pořadí podle § 22 odst. 2.

(5) Návrh výlukového jízdního řádu předloží provozovatel dráhy dopravcům nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení vyjádření dopravce o námitkách dopravce rozhodne. V případě, že provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně.

(6) Při sestavování výlukového jízdního řádu provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, kteří mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu kapacitu.

(7) Dopravce je při sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v rámci počtu přidělených tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím provozovaných vlaků na dotčeném úseku. Provozovatel dráhy vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se tras vlaků veřejné služby v přepravě cestujících, které slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, následně pak kraje a obce15), a to maximálně v rozsahu požadavků odstavce 3.

(8) Po ukončení plánovaného omezení provozování dráhy zajistí provozovatel dráhy prověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení.

15) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) je vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru horkoběžnosti ložisek, z indikátoru horkých obručí nebo z indikátoru nekorektnosti jízdy v úrovni překračující úroveň STOP, je-li závada potvrzena neprodleně provedenou prohlídkou vozidla nebo jedná-li se o opakované vyhodnocení stejné závady u totožného vozidla.“.

8. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slovo „byla“ vkládá slovo „prokazatelně“.

9. V § 35 odst. 1 písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

10. V § 35 odst. 1 písm. d) se za slovo „pohybu“ vkládají slova „prostředkem s trvalým účinkem“.

11. V § 35 odst. 1 písm. g) se za slova „sledovala ruční“ vkládají slova „nebo jiné“ a slova „ruční návěsti viditelné“ se nahrazují slovy „návěsti viditelné nebo trvale či opakovaně předávány“.

12. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

s) odpovídajícím způsobem reagovala na hlasové nebo datové informace nebo příkazy předávané rádiovým zařízením, nebo

t) v případě zjištění závady na zařízení provozovatele dráhy neprodleně informovala osobu řídící drážní dopravu.“.

13. V § 35 odst. 2 písm. a) se slovo „sekundách“ nahrazuje slovem „půlminutách“.

14. V § 35 odst. 2 písm. e) se slova „předepsaný způsob brzdění vlaku a“ zrušují.

15. V § 35 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

16. V § 36 odst. 4 se slova „u vlaků osobní dopravy v nápravách, u nákladních vlaků“ a slova „a nápravách“ zrušují.

17. V § 37 odst. 4 se za slova „Skutečná brzdicí procenta =“ vkládají slova „k .“.

18. V § 37 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Pokud jsou ve vlaku brzděném průběžnou brzdou zařazena též vozidla brzděná ruční brzdou, vynásobí se jejich brzdící váha při výpočtu celkové brzdící váhy vlaku koeficientem 0,75.“.

19. V § 37 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Hodnoty koeficientu k jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

20. V § 37 odst. 5 se slova „podle § 35 odst. 2 písm. e) této vyhlášky“ zrušují.

21. V § 37 odst. 9 úvodní části ustanovení se na konci textu doplňují slova „i v jiné dopravně“.

22. V § 37 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) bylo-li na vlak přivěšeno další drážní vozidlo s propojeným průběžným potrubím.“.

23. V § 37 odst. 10 se na začátek písmene g) vkládají slova „u ručně zpracovaného zápisu“.

24. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U drážních vozidel dráhy trolejbusové musí být ověřen celkový izolační stav.“.

25. V § 50 odst. 2 písm. b) se slovo „ , spěšnin“ zrušuje.

26. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich předání do Celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do Celostátního informačního systému o jízdních řádech předány provozovatelem dráhy.“.

27. V § 55 odst. 1 písm. f) se slova „přehledné znázornění“ nahrazují slovem „mapu“.

28. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a zastávek“.

29. V § 55 odst. 1 písmeno h) zní:

h) místo, kde jsou smluvní přepravní podmínky a tarif dopravců zveřejněny,“.

30. V § 55 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena i) až k).

31. V § 55 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládají slova „ve sloupci vlaku“.

32. V § 55 odst. 1 písmeno j) zní:

j) termíny vydávání plánovaných změn jízdního řádu,“.

33. V § 55 odst. 1 písm. k) bodě 8 se slovo „tarifní“ zrušuje.

34. V § 55 odst. 2 písm. e) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

35. V § 55 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo zastávky“.

36. V § 55 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich postoupení do Celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do Celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny drážním správním úřadem.“.

37. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene s) doplňují slova „s výjimkou klimatizací kabin řidiče (osoby řídící drážní vozidlo) drážního, tramvajového a trolejbusového vozidla s chladícím výkonem do 2000 W napájených z obvodů bezpečného napětí 24 V DC; provozovatel drážní dopravy má v případě instalace takového systému povinnost oznámit změnu Drážnímu úřadu“.

38. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova „ ; za změnu se nepovažuje výměna částí určených technických zařízení, která nejsou součástí ostatních zařízení uvedených v tomto odstavci, a při níž se nemění funkční vlastnosti ani parametry určeného technického zařízení“.

39. V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vozy použité a vozy přemístěných lanových drah musí být podrobeny nedestruktivní kontrole úchytů, závěsů a veškerých svarových spojů. Musí být doloženo původní schválení, pevnostní výpočet, výkresová a technická dokumentace. Musí být proveden výpočet na únavu a stanovení zbytkové životnosti.“.

40. V § 71 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

41. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Přenosné rádiové zařízení, které není připojeno k elektrickým obvodům drážního vozidla nebo k anténě pevně instalované na drážním vozidle, není součástí drážního vozidla. Přenosné rádiové zařízení lze použít pouze v režimu nouzového rádiového spojení.“.

42. V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Dopravce je povinen použít pro provoz:

a) na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení sloužícího k zajištění řízení drážní dopravy nebo pro přenos povelů, signálů, hlášení či datový přenos drážní vozidlo vybavené kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení; umožňuje-li traťová část vlakového rádiového zařízení vyslat povel k samočinnému zastavení drážního vozidla, musí být drážní vozidlo vybaveno technickými prostředky pro jeho realizaci,

b) na tratích nebo části tratě vybavené vlakovým rádiovým zařízením systému GSM-R, zajišťujícím komunikační a hlasové funkce nebo datovou komunikaci v systému ETCS, drážní vozidlo vybavené kompatibilní mobilní částí systému GSM-R14).“.

43. V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Informace o jízdě mezinárodního vlaku a vnitrostátního expresního vlaku jsou staničním rozhlasem podávány též v anglickém nebo německém jazyce.“.

44. V § 74 odst. 1 se slova „nehody a“ zrušují.

45. V § 74 odst. 2 se slova „nehody nebo“ a slova „nehod a“ zrušují.

46. V § 74 odst. 3 se slova „nehody nebo“ a slova „nehodou nebo“ zrušují.

47. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) U datovaných odkazů platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední platné vydání normy nebo technického předpisu včetně veškerých oprav a změn.“.

48. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 3. zní:

3. Návěst „Stůj“, dávaná světlem, praporkem, terčem, obdélníkovou návěstní deskou červené barvy, terč i obdélníková deska mohou být vyhotoveny z reflexního materiálu; návěst označuje místo, kde musí čelo drážního vozidla zastavit. Je-li návěst „Stůj“ dávána v případě mimořádného zastavení, musí být předvěstěna tak, aby drážní vozidlo mohlo na stanoveném místě bezpečně zastavit. Podmínky použití návěstidel z reflexního materiálu upraví provozovatel dráhy ve vnitřním předpisu.“.

49. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 8. včetně obrázků zní:

8. Návěstidla pro trvalé a přechodné omezení traťové rychlosti:

8.1. „Rychlostník“, tvořený návěstní deskou bílé barvy, na které je černými číslicemi vyznačena traťová rychlost v km.h-1; tvarem návěstní desky se může odlišovat dovolená rychlost pro různé skupiny přechodnosti drážních vozidel, přednostně se používá tvar obdélníkový a kruhový. Nařizuje-li rychlostník snížení rychlosti, nutno sníženou rychlostí jet ihned za rychlostníkem, nařizuje-li rychlostník v dalším traťovém úseku vyšší rychlost, rychlost může být zvýšena až po projetí konce vlaku za rychlostník, není-li dodatkovou tabulkou na rychlostníku (černý obraz lokomotivy v bílém poli) povoleno zvyšovat rychlost ihned, jakmile čelo vlaku mine takto označený rychlostník.

Rychlostník

8.2. „Předvěstník“, tvořený návěstní deskou žluté barvy může být i v provedení s bílým okrajem, na kterém je černou číslicí vyznačena desetina hodnoty dovolené rychlosti na předvěstěném rychlostníku. Předvěstník se umisťuje na vzdálenost nejméně 300 m pro rychlost do 60 km.h-1, nejméně 700 m pro rychlost do 100 km.h-1 a nejméně 1000 m pro rychlost do 160 km.h-1 před rychlostník. Neumisťuje se, jde-li o změnu traťové rychlosti 10 km.h-1 a menší a při zvýšení rychlosti. Přednostně se používá trojúhelníkový na vrcholu umístěný (před obdélníkovou deskou rychlostníku) a kruhový tvar návěstní desky. Návěstní desky návěstidel „Rychlostník“ a „Předvěstník“ se zhotovují z materiálu odrážejícího světlo nebo se číslice u rychlostníku doplní bílými odrazkami a u předvěstníku žlutými odrazkami.

Předvěstník

8.3. „Předvěstní štít“ je žlutá trojúhelníková deska z materiálu odrážejícího světlo, může být i s bílým okrajem, na které je černou číslicí označena v desítkách km.h-1 hodnota přechodně snížené traťové rychlosti. Deska se staví na základnu. Sloupek návěstidla se označí dvěma odrazkami kruhového tvaru žluté barvy, umístěnými v nestejné výši, přičemž pravá odrazka je níže. Návěstidlo se umisťuje nejméně na zábrzdnou vzdálenost před návěst „Začátek pomalé jízdy“, u navazujících pomalých jízd na vzdálenost stanovenou provozovatelem dráhy.

Předvěstní štít“.

50. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 10. včetně obrázků zní:

10. Návěsti přejezdníků

Přejezdník (kmenový a opakovací přejezdník) je návěstidlo, které informuje osobu řídící drážní vozidlo o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Kmenový přejezdník se umisťuje nejméně na zábrzdnou vzdálenost od přejezdu a je označen označovacím pásem s černými a bílými pruhy stejné šířky, doplněnými bílými odrazkami v černých pruzích, pokud není označovací pás vyroben z materiálu odrážejícího světlo. Opakovací přejezdník se umisťuje na vzdálenost kratší, než je zábrzdná vzdálenost, případně až v bezprostřední blízkosti přejezdu, a není označen označovacím pásem. Pokud přejezdník informuje o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení více než jednoho přejezdu, je počet přejezdů s přejezdovým zabezpečovacím zařízením vyjádřen černou číslicí na označovacím pásu nebo na samostatné bílé tabulce.

10.1. „Otevřený přejezd“ je návěst, při které na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí pouze dvě žlutá světla, nejsou-li nahrazena odrazkami. Na návěst „Otevřený přejezd“ musí jet drážní vozidlo k přejezdu za podmínky jízdy, kdy přejezdové zabezpečovací zařízení nedává výstrahu uživatelům pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak nebo jiné drážní vozidlo (§ 35 odst. 3 vyhlášky). Nesvítí-li na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku žádné světlo, znamená to vždy návěst „Otevřený přejezd“.

Otevřený přejezd na kmenovém přejezdníku

Otevřený přejezd na kmenovém přejezdníku

Otevřený přejezd na opakovacím přejezdníku

Otevřený přejezd na opakovacím přejezdníku

10.2. „Uzavřený přejezd“ je návěst, při které na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí vždy horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, pokud nejsou nahrazena odrazkami. Na návěst „Uzavřený přejezd“ smí jet vlak nebo drážní vozidlo k přejezdu největší dovolenou rychlostí. Provozovatel dráhy může svým předpisem stanovit odchylná pravidla pro jízdu nízkou rychlostí, příp. pro jízdu po zastavení za přejezdníkem.

Uzavřený přejezd na kmenovém přejezdníku

Uzavřený přejezd na kmenovém přejezdníku

Uzavřený přejezd na opakovacím přejezdníku

Uzavřený přejezd na opakovacím přejezdníku“.

51. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 12. zní:

12. Návěstidla pro elektrický provoz:

Návěstidla pro elektrický provoz podle odst. 12.1. až 12.9. jsou modré čtvercové desky postavené na vrcholu, s bílým okrajem. Návěstní znaky jsou tvořeny bílými odrazkami kruhového tvaru, pokud není celá deska vyrobena z materiálu, odrážejícího světlo. Návěstidlo může být světelné, návěstní znak je pak vyjádřen příslušným svítícím symbolem; jestliže návěstidlo nesvítí, žádnou návěst nevyjadřuje. Přenosná návěstidla pro elektrický provoz, používaná zejména při výlukách, jsou pro odlišení v provedení oranžové barvy s bílým okrajem nebo modré barvy s oranžovým okrajem. Návěstidla se umisťují přímo v trakčním vedení nebo na stojanu.“.

52. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

A. TABULKY BRZDICÍCH PROCENT

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 400 m

Tabulka I.4
rozhodný
spád ‰
brzdicí procenta při povolené rychlosti až do
1520253035404550556065707580
kilometrů za hodinu
06681114182227344354678093
16681114182228354555688296
26681115192329364657708498
366811151923293747597285100
466811151923303848617487102
566811152024303949627589104
667912152025314051647791106
7771013162126324152657993109
8781013172126334254678196112
9881114182227344355698499115
108912151923283544567186102118
1191012162024293645587491108
12101113162025303746597694114
13101214172126313847607897119
141113141822273239486280100
151113151923283340496483104
161214162024293441506686108
171214172125303542526989112
181315182226313643547293116
191416192327323744567597120
2015172024283338465877102
2115172024293440496079
2216182125303541516281
2316182125303642526382
2417192226313743546584
2517192226323844556786
2618202327333945566988
2718202328344047587190
2819212429354149607393
2920222530364250617495
3020222630364351627596
31212327313744536477100
32212327323846556679
33222428333947566781
34232529344048576983
35232529354149597185
36242630364250607287
37242630364351627489
38252731374452637591
39252731374554657793
40262832384655667895

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 700 m

Tabulka I.7
rozhodný
spád ‰
brzdicí procenta při povolené rychlosti až do
202530354045505560 65707580859095100
kilometrů za hodinu
07891011131620242833404856647485
189101112141721252935425058667687
2910111213151822263037445159677788
3910111214161923273138455361697990
41011121315172024283239465462708091
51112131416182125293440475563718192
61213141517192226303542495765738394
71314151618202327313643505866758596
81415161719212428323745526068778798
91516171920222529333844536169788899
1016171820212326303540475562707989101
1117181921222427313641485664728191103
1218192022232528323743505765738292104
1319202123242629333844515866748393106
1420212224252730344046536068768594107
1521222325262831354147546169778696108
1622232426272932364248556270788898110
17232425272931343844505764728090100112
18242526283032353945515866748292102114
19252627293133364046525967758393103
20262728303234374147536068768494104
21272829313336394349556270788696106
22282930323437404450566371798797108
23293031333538414652586573818999110
243031323436394248546067758391101112
253132333538404349556168768492102114

I. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 1000 m

Tabulka I.10
rozhodný spád ‰brzdicí procenta při povolené rychlosti až do
50556065707580859095100105110115120125130135140145150155160
kilometrů za hodinu
0101215192327313643505765738290101112123134146158171185
1101316212529333845525967758492103114125136148160173187
2101317222630343946536068778694105115126137149162175188
3111418232731354047546169788796106117128139151163177190
4111419242832374249566371808898108119130141153165178192
51215202529333843505764728190100110121132143155167180194
61216212630343944515966748392101111122333144156169182195
71317222731354045526067758493103113124135146158170184197
81318232832364146536169768595105115126137148160172186199
91419242933374248546270788797107117127139150162174187201
101520253034384349556371798999109119129140151163176189203
1116212631354045515765738191101111121131142153165177191204
1217222732364146525866748292102112122133144155167179193206
1318232833384348546068768494104114124134145156169181194208
1420253035404550566270788696106115125136147158170183196210
1521263136414651576472808898108117127138149160172184198212
16222732374247525865738190100110119129139151162
17232833384348535966748291101112121131141152163
18242923394449556163768594104116
19253035404550566269788796106
20263136414651576370798999110
212732374248535965728191102114
222833384450556167738393104
232934394551566268758595106
243035404652576369768696107
253136414753586471788898108

II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 400 m

Tabulka II.4
rozhodný
spád ‰
brzdicí procenta při povolené rychlosti až do
15202530354045505560
kilometrů za hodinu
06668121826354761
16669131927374963
266710152129395166
366911162230405268
466913172432425470
5671014182533435672
6781115202634455874
7791216212836476076
88101317222938486278
99111418243140506480
1010121519253241526682
1111131721273443546885
1212141822283544556987
1313161923293746577189
1414172024303847597391
1516182126324049617594
1617192227334150627796
1718202429354352647998
18192125303644546681
19202226313846566883
20212327323947577085
21222529344149597287
22132630354250607389
23242731364352627591
24252832384554647793
25262933394655657995
262731354148576781
272832374350596983
282933384451607185
293034394552617387
303135404653627488
313337424855647690
323438435057667892
333539445159688094
343640455260698196
353741465361708297
3639434855637284
3740445057657486
3841455158677688
3942465259687890
4043475360697991

II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 700 m

Tabulka II.7
rozhodný
spád ‰
brzdící procenta při povolené rychlosti až do
202530354045505560657075808590
kilometrů za hodinu
06666811152026334151627693
16667912162127344253647895
266681013182329364455668097
366791114192430374657678299
46681012152026323948597085
57791113162127334150607287101
678101215182329354352627489
789111316202430364453647691
8910121417212632384655667893
91011131619232834404857688196
101112141720242935414959708398
1112131518222631374351617285
1213141619232732384553637487
1314161821252934404755657689
1415171922263035414856667891
1516182023273137435058688093
1617192124283238445260708295
1718202326303440465462728497
1819212427313541475564748699
19202225293337434957667688
20212326303438445159687890
21222427313540465361708092
22232528323641475462718294
23242730343843495664738496
24252831353945515866758699
252629323640465259677687

II. způsob brzdění

zábrzdná vzdálenost 1000 m

Tabulka II.10
rozhodný
spád ‰
brzdicí procenta při povolené rychlosti až do
20253035404550556065707580859095100
kilometrů za hodinu
06666681114182227333946546374
16666791215192328344047556576
266668101316202530364249576778
366679111417212631374351596980
4666810121518232833394553617182
5667911131619242934404654637384
66781012151822263136424856657586
77891113161923273237435058677788
889101214172024293439455260697990
9910121416192226313641475462718192
101011131517202327323742485563728294
111112141618212529343944505765748497
121213151719222630354045525967768699
1313141618212428323742475461697888
1414151719222529333843485562718090
1515161820232630343945505764738293
1616171921242731354046525966758495
1717192123262933374248546168778697
1818202224273034384349556270798999
19192123252831354045515764728192
20202224262932364146525866748395
212123252831343843485460687685
222224262932353944495562707887
232325283134374146515764728089
242426293235394348535966748291
252527303336404449546067758493

B. HODNOTY KOREKČNÍHO SOUČINITELE κ (kappa)

I.

Koeficient κ (kappa) pro vlaky osobní dopravy do délky vlaku 700 m brzděné I. způsobem brzdění

Koeficient κ (kappa) pro vlaky osobní dopravy do délky vlaku 700 m bržděné I. způsobem brždění

délka vlaku [m]koeficient κ (kappa)
do 4001,000
401 až 4200,984
421 až 4400,968
441 až 4600,952
461 až 4800,936
481 až 5000,920
501 až 5200,902
521 až 5400,884
541 až 5600,866
561 až 5800,848
581 až 6000,830
601 až 6200,808
621 až 6400,786
641 až 6600,764
661 až 6800,742
681 až 7000,720

II.

Koeficient κ (kappa) pro vlaky nákladní dopravy do délky vlaku 700 m brzděné I. způsobem brzdění

Koeficient κ (kappa) pro vlaky nákladní dopravy do délky vlaku 700 m bržděné I. způsobem brždění

délka vlaku [m]koeficient κ (kappa)
do 5001,00
501 až 5200,99
521 až 5400,98
541 až 5600,97
561 až 5800,96
581 až 6000,95
601 až 6200,94
621 až 6400,93
641 až 6600,92
661 až 6800,91
681 až 7000,90

III.

Koeficient κ (kappa) pro vlaky nákladní dopravy do délky vlaku 1000 m brzděné II. způsobem brzdění

Koeficient κ (kappa) pro vlaky nákladní dopravy do délky vlaku 1000 m bržděné II. způsobem brždění

délka vlaku [m]koeficient κ (kappa)
do 7001,000
701 až 7200,992
721 až 7400,984
741 až 7600,976
761 až 7800,968
781 až 8000,960
801 až 8200,952
821 až 8400,944
841 až 8600,936
861 až 8800,928
881 až 9000,920
901 až 9200,900
921 až 9400,880
941 až 9600,860
961 až 9800,840
981 až 10000,820“.

53. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 5. zní:

5. Hnací drážní vozidlo a řídicí vůz musí mít registrační rychloměr. Registrační rychloměr musí registrovat rychlost v závislosti na ujeté dráze, dobu stání a jízdy, čas, obsluhu tlačítka bdělosti vlakového zabezpečovače nebo zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo (pokud je drážní vozidlo tímto zařízením vybaveno) a doplňkové veličiny podle typu rychloměru. Hnací drážní vozidlo pro rychlost vyšší než 100 km.h-1 musí být vybaveno přesným kalibrovaným digitálním rychloměrem s korekcí průměru kol.

Každé vedoucí drážní vozidlo, při jehož řízení má být přítomna pouze jedna osoba (s výjimkou drážních vozidel určených výhradně pro posun), musí být vybaveno funkčním zabezpečovacím zařízením se schválenou způsobilostí k provozu podle zákona o dráhách, které zajišťuje kontrolu činnosti osoby řídící drážní vozidlo s funkcí výstrahy a následného zastavení vlaku při negativním vyhodnocení činnosti osoby řídící drážní vozidlo. Vedoucí drážní vozidlo s konstrukční rychlostí větší než 100 km.h-1 určené pro provoz na tratích vybavených traťovou částí vlakového zabezpečovače musí být vybavena kompatibilní funkční mobilní částí vlakového zabezpečovače podle § 9 této vyhlášky. Má-li být drážní vozidlo provozováno na tratích s řízením drážního provozu pomocí souboru technických zařízení a administrativních opatření pro řízení dopravy na tratích s jednoduchými dopravními poměry, musí být vybaveno kompatibilním technickým zařízením (terminálem) pro zajištění součinnosti.

Hnací drážní vozidla a řídící vozy, které jsou nově schvalovány do provozu, musí být vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) v případě, že jsou tyto určeny k provozu na území ČR a zároveň (společně) i na území dalších členských států EU na tratích zařazených do transevropské dopravní sítě.

Hnací drážní vozidla a řídící vozy, které jsou určeny výhradně k provozování na území ČR a jsou nově schvalovány do provozu po 1. 1. 2017, musí být vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) v případě, že mají být provozovány na tratích, které jsou vybaveny schválenou traťovou částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14).“.

54. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bodě 7. písm. c) a d) se slova „alespoň jedné skupiny trakčních motorů“ zrušují.

55. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 8. zní:

8. Na stanovišti, z něhož se řídí hnací drážní vozidlo motorové trakce, pokud není drážní vozidlo vybaveno alfanumerickým sdělovačem nebo displejem, musí být dále tyto kontrolní a měřicí přístroje:

a) otáčkoměr spalovacího motoru,

b) ampérmetr trakčního proudu (u hnacích drážních vozidel s elektrickým přenosem výkonu),

c) ampérmetr brzdného proudu, má-li drážní vozidlo elektrodynamickou brzdu,

d) ukazatel tlaku oleje v mazacím okruhu spalovacího motoru,

e) ukazatel teploty chladicí kapaliny a ukazatel teploty oleje v hydraulické převodovce u drážních vozidel s hydraulickým přenosem výkonu,

f) signalizace o činnosti parního generátoru, je-li jím drážní vozidlo vybaveno,

g) signalizace protipožárního zařízení (a to i pro drážní vozidla řízená, je-li drážní vozidlo vybaveno mnohočlenným řízením),

h) ukazatel nastavení jízdního stupně, má-li drážní vozidlo stupňovou regulaci,

i) při použití vícenásobného řízení hnacích drážních vozidel motorové trakce a řízení z vedoucího drážního vozidla je nutno zabezpečit signalizaci překročení mezních povolených hodnot včetně hodnot zajišťujících bezpečné provozování ovládaných hnacích drážních vozidel.“.

56. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 10. se věta druhá zrušuje.

57. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 14. zní:

14. V drážních vozidlech bezbariérově přístupných musí být umožněn bezpečný průjezd vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro stání vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku. Minimální šířka vnějších i vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový přístup musí být 800 mm a šířka průjezdných míst minimálně 800 mm. Bezbariérově přístupná drážní vozidla musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny akustickými a optickými informačními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné označení všech ovládacích prvků určených pro použití cestujícími. Sedadla určená osobám se sníženou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem. Bezbariérově přístupná drážní vozidla se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými. Tato drážní vozidla musí mít alespoň jedno hygienické zařízení upravené pro použití cestujícími na vozíku pro invalidy.“.

58. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 16. včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

16. Neživé vodivé části skříní a krytů zařízení drážních vozidel musí být spolehlivě vodivě spojeny se skříní drážního vozidla, která musí být u rámových vozidel spolehlivě vodivě spojena s jejich rámem. Zároveň musí existovat viditelné vodivé spojení s konstrukcí podvozků. Celkový průřez spojovacích vodičů musí být dimenzován tak, aby byla zajištěna dostatečná pevnost a proudová zatížitelnost, minimálně alespoň 140 mm2. Technické podmínky pevnosti a proudové zatíženosti se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí16), která obsahuje podrobnější technické požadavky.

16) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

59. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 17. zní:

17. Drážní vozidla musí být, s výjimkou tažených speciálních vozidel, kompatibilní s prostředky pro detekci vlaku použitými v konkrétním traťovém úseku nebo jeho části, kterou vozidlo pojíždí, aby byla zajištěna správná činnost zabezpečovacích zařízení. V případě použití kolejových obvodů musí být zajištěna též odpovídající šuntovací schopnost. Elektrický odpor železničního dvojkolí měřený mezi obručemi nebo celistvými koly nesmí být větší než 0,01 Ohm. Technické podmínky pro určení kompatibility s prostředky pro detekci vlaku a způsob prokázání kompatibility se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí16), která obsahuje podrobnější technické požadavky.“.

60. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy tramvajové se doplňuje bod 42., který zní:

42. Drážní vozidla dráhy tramvajové musí být vybavena vnějšími a vnitřními informačními systémy pro cestující, včetně cestujících s omezenou schopností pohybu a orientaci, které poskytnou informace o trase jízdy a provozní informace.“.

61. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy tramvajové poznámky č. 2 a 3 znějí:

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

62. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy trolejbusové se za bod 26. vkládá nový bod 27., který zní:

27. Každé drážní vozidlo dráhy trolejbusové musí být vybaveno hlídačem izolačního stavu, který signalizuje zhoršení izolačního odporu mezi trakčními obvody a kostrou vozidla pod normové hodnoty.“.

Dosavadní bod 27. se označuje jako bod 28.

63. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy trolejbusové se doplňuje bod 29., který zní:

29. Drážní vozidla dráhy trolejbusové musí být vybavena vnějšími a vnitřními informačními systémy pro cestující, včetně cestujících s omezenou schopností pohybu a orientaci, které poskytnou informace o trase jízdy a provozní informace.“.

64. V příloze č. 4 bodě 1. se slovo „objednatele“ nahrazuje slovy „Drážního úřadu“.

65. V příloze č. 4 bodě 6.29. se slova „chodové vlastnosti drážního vozidla včetně čísla jakosti chodu Wz“ nahrazují slovy „nejvyšší hodnota nedostatku převýšení“.

66. V příloze č. 4 bodě 7.6.1. se slova „(a výrobce)“ zrušují.

67. V příloze č. 4 bodě 7.8.1. se slovo „ , provedení“ zrušují.

68. V příloze č. 4 bodě 7.11.5. se slova „typ, průměr a“ zrušují.

69. V příloze č. 4 bodě 7.20.1. se slova „a výrobce“ zrušují.

70. V příloze č. 4 bodě 7.22.1. se slova „a výrobce“ zrušují.

71. V příloze č. 4 bodě 7.23.1. se slova „a výrobce“ zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Drážní vozidla provozovaná na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení podle § 72 odst. 5, která ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou vybavena kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení, musí být takto vybavena nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 26 a 36, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru