Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/2015 Sb.Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Částka 33/2015
Platnost od 15.04.2015
Účinnost od 01.05.2015
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

ze dne 1. dubna 2015

o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 6, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4, § 24 odst. 4, § 29e odst. 3, § 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8 a § 30b odst. 7 zákona:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ A UŽITÍ VODNÍ CESTY

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) plavidlem s vlastním pohonem plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem, s výjimkou plavidla, jehož strojní pohon je používán pouze pro manévry a snadnější vedení při vlečení nebo tlačení,

b) stojícím plavidlem plavidlo, které je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu,

c) plujícím plavidlem plavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé,

d) nasedlým plavidlem plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu,

e) zastavením pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu ke břehu.

§ 2

Vůdce sestavy plavidel

Vůdce sestavy plavidel se určuje takto:

a) je-li v sestavě plavidel pouze jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je vůdce tohoto plavidla,

b) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo více plavidel s vlastním pohonem za sebou, vůdcem sestavy je vůdce prvního plavidla s vlastním pohonem; je-li však v čele sestavy jako první plavidlo krátkodobě použito pomocné plavidlo s vlastním pohonem určené k vlečení nebo tlačení (dále jen „remorkér“) k zabezpečení proplutí obtížným úsekem vodní cesty, zejména úžinou nebo mostem, je vůdcem sestavy vůdce druhého plavidla s vlastním pohonem,

c) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo několik bočně seskupených plavidel s vlastním pohonem, je vůdcem sestavy vůdce plavidla, z kterého bylo předáno vlečné lano na vlečená plavidla, v ostatních případech je vůdcem sestavy vůdce plavidla s nejvyšším strojním výkonem,

d) je-li tlačná sestava tlačena dvěma remorkéry vedle sebe, vůdcem sestavy je vůdce tlačného remorkéru, který zajišťuje hlavní pohon sestavy.

§ 3

Kormidlování plavidla

(1) Pro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby kormidlující osoba mohla v kormidelně, kterou je prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo, přijímat příkazy a předávat informace, aby slyšela zvukové signály a měla rozhled všemi směry. Vyžadují-li si to okolnosti, je třeba zajistit na plavidle pozorovatele nebo použít zařízení pro příjem zvukových signálů.

(2) Plavidlo s vlastním pohonem, s výjimkou malého plavidla, schopné plout vyšší rychlostí než 40 km/h ve vztahu k vodní hladině, (dále jen „vysokorychlostní plavidlo“) kormidluje osoba způsobilá podle vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, která je zároveň způsobilá k vedení plavidla pomocí radaru. V kormidelně takového plavidla musí být přítomna druhá osoba se stejnou kvalifikací; to neplatí, stojí-li plavidlo v plavební komoře, vyplouvá-li z ní nebo čeká-li na proplavení plavební komorou.

§ 4

Zatížení a bezpečné rozmístění nákladu, obsazení plavidla cestujícími

(1) Plavidlo se nesmí zatěžovat nad značku jeho maximálního ponoru.

(2) Náklad musí být na plavidle nebo sestavě plavidel rozmístěn tak, aby byl vždy zajištěn výhled alespoň 350 m. Vznikne-li během plavby před plavidlem nebo po jeho bocích nepřehledný prostor, lze toto omezení viditelnosti vykompenzovat pomocí technických prostředků, zejména radiolokátoru.

(3) Náklad nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodního tělesa.

(4) Stabilita plavidla přepravujícího kontejnery se ověřuje před vyplutím v případě plavidla

a) do šířky 9,5 m, naloženého kontejnery ve více než jedné vrstvě,

b) o šířce od 9,5 m do 11 m, naloženého kontejnery ve více než dvou vrstvách,

c) širšího než 11 m, naloženého kontejnery ve více než třech vrstvách nebo ve více než třech řadách na šířku, nebo

d) širšího než 15 m, naloženého kontejnery ve více než třech vrstvách.

(5) Plavidlo určené k přepravě cestujících nesmí přepravovat více cestujících, než je na něm povoleno přepravovat. Na vysokorychlostním plavidle se přepravuje jen tolik osob, kolik je na něm míst k sezení.

§ 5

Vodní stav ohrožující bezpečnost plavby

(1) Vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby pro všechna plavidla, je v úseku

a) Labe Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 na vodočtu v Přelouči 240 cm a vyšší,

b) Labe Přelouč ř. km 951,20 až Toušeň ř. km 869,14 na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšší,

c) Labe Toušeň ř. km 869,14 až Mělník ř. km 837,38 na vodočtu v Kostelci nad Labem 560 cm a vyšší,

d) Labe Obříství ř. km 843,50 až Lovosice ř. km 787, 76 na vodočtu v Mělníku 450 cm a vyšší,

e) Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 na vodočtu v Ústí nad Labem 520 cm a vyšší,

f) Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 na vodočtu v Ústí nad Labem 540 cm a vyšší,

g) Vltavy České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50 až Hněvkovice ř. km 210,40 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a vyšším,

h) Vltavy Hněvkovice ř. km 210,40 až soutok s Lužnicí ř. km 202,10 při vodním průtoku v profilu vodočtu Hněvkovice 100 m3/s a vyšším,

i) Vltavy od soutoku s Lužnicí ř. km 202,10 až Rejsíkov ř. km 193,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Kořensko 150 m3/s a vyšším,

j) Vltavy Kořensko ř. km 200,40 až Rejsíkov ř. km 193,00; současně platí zastavení plavby při dosažení hladiny 351,20 m n. m. a vyšší na vodočtu Orlík,

k) Vltavy Slapy-Třebenice ř. km 91,60 až Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším,

l) Vltavy přes plavební komoru Praha-Modřany při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším,

m) Vltavy Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 800 m3/s a vyšším,

n) Vltavy Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 až Praha-Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m3/s a vyšším,

o) Vltavy Praha-Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším,

p) Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. km 133,33 na vodočtu Kroměříž 140 cm a vyšší a

q) Moravy včetně Baťova kanálu Uherský Ostroh ř. km 133,33 až Hodonín ř. km 101,77 na vodočtu Strážnice 315 cm a vyšší.

(2) Vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby sestav plavidel a samostatně plujících plavidel delších 85 m, je v úseku Labe Mělník ř. km 837,38 až Lovosice ř. km 787,76 na vodočtu v Mělníku 410 cm a vyšší.

§ 6

Nejvyšší povolené rozměry plavidel a sestav plavidel

(1) Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Nejvyšší povolená hodnota výšky pevného bodu plavidla a sestavy plavidel, kterým je bod lodní konstrukce, kterou nelze běžnými prostředky na plavidle rozebrat a znovu sestavit, je pro jednotlivé úseky vodní cesty uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Na vodních cestách neuvedených v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce musí délka, šířka, výška plavidla nebo sestavy plavidel odpovídat charakteru vodní cesty.

§ 7

Nejvyšší povolené rychlosti plavby

(1) Na vodních cestách je povolená nejvyšší rychlost plavby

a) do vzdálenosti 25 m od břehu 10 km/h,

b) v plavebních kanálech u naložených plavidel 5 km/h a u ostatních plavidel 10 km/h.

(2) V úseku vodního toku Labe od Ústí nad Labem ř. km 767,32 po Hřensko ř. km 726,60, při plavbě proti proudu, při vodním stavu nižším než 275 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, je povolená nejvyšší rychlost plavby 6 km/h pro plavidla s vlastním pohonem plující s ponorem, který odpovídá nejvyššímu povolenému ponoru plavidla dle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Na vodních nádržích a ostatních rozlehlých vodních cestách do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání je povolená nejvyšší rychlost plavby 10 km/h.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí, není-li signálními znaky nebo právním předpisem upravujícím užívání povrchových vod k plavbě stanoveno jinak. Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahuje na vymezené vodní plochy podle zákona.

(5) Není-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, smí plout v případech uvedených v odstavcích 1 a 3 pouze rychlostí odpovídající výtlačnému režimu plavby, kdy vztlak plavidla tvoří jen hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný.

ČÁST DRUHÁ

POZNÁVACÍ ZNAKY, PONOROVÉ STUPNICE A NÁKLADOVÉ ZNAČKY PLAVIDEL

§ 8

Poznávací znaky plavidel s výjimkou malých plavidel

(1) Každé plavidlo s výjimkou malého plavidla nese na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích poznávací znaky, jejichž náležitostmi jsou

a) jméno nebo znak plavidla, vyznačené na obou bocích plavidla poblíž přídě a s výjimkou plavidla zkonstruovaného nebo speciálně vybaveného pro plavbu tlačením (dále jen „tlačný člun“) i na zádi, nebo název provozovatele nebo jeho obvyklá zkratka, za kterou se v případě potřeby uvede pořadové číslo plavidla, anebo rejstříkové číslo a písmenný kód státu, ve kterém je domovský přístav nebo místo registrace plavidla, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

b) název domovského přístavu nebo místa registrace, vyznačené buď na obou bocích plavidla na zádi, nebo poblíž zádě, za kterým následuje písmenný kód státu, ve kterém je domovský přístav nebo místo registrace,

c) úřední identifikační číslo, kterým je evropské identifikační číslo nebo rejstříkové číslo,

d) údaj o nosnosti plavidla v tunách uvedený na obou bocích lodního tělesa nebo na pevně připevněných tabulkách, jde-li o plavidlo určené pro přepravu nákladu,

e) údaj o nejvýše přípustném počtu cestujících uvedený na dobře viditelném místě, jde-li o plavidlo, na němž je povoleno přepravovat více než 12 cestujících (dále jen „osobní loď“).

(2) Poznávací znaky musí být uvedeny dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny. Výška písmen poznávacího znaku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nesmí být menší než 20 cm, v ostatních označeních méně než 15 cm; šířka písmen a tloušťka tahu musí být úměrná jejich výšce; písmena musí být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.

(3) Provedení poznávacích znaků uvedené v odstavci 2 nemusí být splněno v případě náležitostí poznávacích znaků uvedených v odstavci 1 písm. c) až e).

(4) Je-li v bočně svázané sestavě nebo v tlačné sestavě některý z nápisů plavidla zajišťujícího pohyb sestavy zakryt, vyznačí se na štítku a umístí tak, aby byl dobře viditelný ze směrů zakrytých jinými plavidly.

§ 9

Poznávací znaky malých plavidel

(1) Malé plavidlo evidované v rejstříku malých plavidel nese na lodním tělese poznávací znak, jímž je přidělené evidenční označení vyznačené na vnějších stranách obou boků plavidla poblíž přídě, provedené dobře čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm. K provedení poznávacího znaku se použijí písmena světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.

(2) Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla

a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku, nebo

b) jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.

(3) Pro poznávací znaky plovoucího zařízení, které nepodléhá evidenci podle vyhlášky o vedení rejstříku malých plavidel a způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, platí ustanovení podle odstavce 2 obdobně.

§ 10

Označení kotev

Na kotvách plavidel se nesmazatelně uvádějí poznávací znaky plavidla podle § 8 odst. 1 písm. a). To neplatí pro kotvy malých plavidel.

§ 11

Nákladové značky a ponorové stupnice

(1) Všechna plavidla, s výjimkou malých plavidel, mají značky udávající rovinu maximálního ponoru. Způsoby stanovení maximálního ponoru vnitrozemských plavidel a podmínky provedení nákladových značek stanoví vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách1). U námořních lodí značka letního ponoru ve sladkých vodách nahrazuje nákladovou značku.

(2) Každé plavidlo, vyjma malých plavidel, jehož ponor při plném naložení může dosáhnout 1 m, má ponorové stupnice. Provedení ponorových stupnic stanoví vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách1).

ČÁST TŘETÍ

OPTICKÉ SIGNÁLY NA PLAVIDLECH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Rozsah použití

(1) Optickou signalizací na plavidle jsou světla, tabule, vlajky, plamence, balóny a kužele.

(2) Vyžadují-li to podmínky viditelnosti, použije se signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne. Schematická vyobrazení signálů předepsaných v této části jsou uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Není-li stanoveno jinak, jsou světla míněna jako stálá a rovnoměrná.

(4) Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou plavební komory, mohou plavidla nést optickou signalizaci podle ustanovení hlavy II dílu 1 této části tak, aby proplula bez potíží.

§ 13

Tabule, vlajky, plamence

(1) Není-li stanoveno jinak, jsou tabule a vlajky předepsané v této vyhlášce pravoúhlé.

(2) Tabule, vlajky a plamence se nepoužívají zašpiněné a vybledlé.

(3) Rozměry tabulí a vlajek jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry

a) minimálně 1 m x 1 m,

b) u malých plavidel minimálně 0,6 m x 0,6 m,

c) minimálně 1 m délky a minimálně 0,5 m šířky u žerdi v případě plamence.

§ 14

Válce, balóny, kužele a dvojité kužele

(1) Válce, balóny, kužele a dvojité kužele předepsané v této vyhlášce mohou být nahrazeny také upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.

(2) Válce, balóny, kužele a dvojité kužele se nepoužívají zašpiněné a vybledlé.

(3) Rozměry válců, balónů, kuželů a dvojitých kuželů jsou dostatečné pro jejich dobrou viditelnost, je-li

a) výška válců minimálně 0,8 m a průměr minimálně 0,5 m,

b) průměr balónů minimálně 0,6 m,

c) výška kuželů minimálně 0,6 m a průměr základny minimálně 0,6 m,

d) výška dvojitých kuželů minimálně 0,8 m a průměr základny minimálně 0,5 m.

(4) Signalizační prostředky uvedené v odstavci 3 menších rozměrů, lze použít na malých plavidlech, musí však být zachována jejich dobrá rozeznatelnost.

§ 15

Světla

(1) Pro účely této části je

a) vrcholovým světlem silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225 stupňů,

b) bočním světlem jasné zelené světlo na pravém boku plavidla a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5 stupňů,

c) záďovým světlem jasné nebo obyčejné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135 stupňů,

d) světlem viditelným ze všech stran světlo umístěné na plavidle svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů,

e) výškou optické signalizace plavidla je její vzdálenost od nejvyšší roviny nákladových značek nebo pro plavidla, která nákladové značky nemají, vzdálenost od roviny největšího přípustného ponoru,

f) nocí období mezi západem slunce a východem slunce,

g) dnem období mezi východem slunce a západem slunce.

(2) Vrcholové světlo je umístěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítilny k podélné ose plavidla z obou jeho boků.

(3) Boční světlo je umístěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítilny k podélné ose plavidla z příslušného boku.

(4) Záďové světlo je umístěné na plavidle tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupňů na obě strany od podélné osy plavidla.

(5) Pro spojení mezi plavidly navzájem nebo mezi plavidly a břehem mohou být použita jiná světla nebo signály, nemůže-li dojít k jejich záměně se světly nebo signály uvedenými v této vyhlášce.

§ 16

Nouzová světla

Přestanou-li signální světla předepsaná touto vyhláškou fungovat, neprodleně se nahradí světly nouzovými. Přitom může být předepsané silné světlo nahrazeno světlem jasným a předepsané jasné světlo světlem obyčejným. Světla s předepsaným výkonem musí být uvedena opět do provozu v co nejkratší době.

HLAVA II

NOČNÍ A DENNÍ SIGNALIZACE

Díl 1

Signalizace plujících plavidel

§ 17

Signalizace samostatně plujících plavidel s vlastním pohonem

(1) Samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem nese v noci

a) vrcholové světlo umístěné v přední části plavidla v jeho podélné ose, ve výšce minimálně 4 m, přičemž výška může být snížena na 3 m na účelových a nesledovaných vodních cestách,

b) boční světla umístěná v nejširší části plavidla ve stejné výšce nejméně 1 m pod vrcholovým světlem a alespoň 1 m za ním v téže rovině kolmé k ose plavidla, zacloněná z vnitřní strany plavidla tak, aby zelené světlo nebylo viditelné z levého boku plavidla a červené světlo z pravého boku plavidla, a

c) záďové světlo umístěné v zadní části plavidla v jeho podélné ose.

(2) Samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem může v noci nést druhé vrcholové světlo, umístěné v podélné ose plavidla za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad předním vrcholovým světlem tak, aby horizontální vzdálenost mezi těmito světly byla nejméně třikrát větší, než jejich vertikální vzdálenost. Samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem, které je delší než 110 m, toto druhé vrcholové světlo nese vždy.

(3) Plavidlo s vlastním pohonem, kterému v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, nese světla předepsaná v odstavcích 1 a 2.

(4) Kromě signálů předepsaných jinými ustanoveními této vyhlášky signalizuje plující vysokorychlostní plavidlo ve dne i v noci dvěma jasnými žlutými zábleskovými světly umístěnými na vhodném místě 1 m nad sebou tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran.

(5) Na malé plavidlo se odstavce 1 až 4 nevztahují; to platí i pro plavidlo zajišťující přepravu napříč vodní cesty, byla-li pro tento druh přepravy schválena technická způsobilost (dále jen „převozní loď“).

§ 18

Signalizace plujících vlečných sestav

(1) Remorkér, který vede vlečnou sestavu a remorkér použitý jako pomocný před jiným plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou, nese

a) v noci

1. dvě vrcholová světla umístěná ve vzdálenosti 1 m nad sebou v přední části v podélné ose plavidla, přičemž se horní světlo umístí ve výšce minimálně 4 m a spodní světlo podle možnosti 1 m nad bočními světly, přičemž na účelových a nesledovaných vodních cestách může být výška horního světla snížena na 3 m,

2. boční světla, podle § 17 odst. 1 písm. b), a

3. žluté záďové světlo místo bílého, umístěné v podélné ose plavidla v dostatečné výšce, aby bylo dobře viditelné z plavidel vlečených za vlečným remorkérem nebo z plavidla s vlastním pohonem, tlačné nebo bočně svázané sestavy, před kterými pomocný remorkér pluje, nebo

b) za dne žlutý válec se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, přičemž bílé pruhy jsou na okraji válce, který se umisťuje svisle v přední části plavidla dostatečně vysoko, aby byl viditelný ze všech stran.

(2) Pluje-li v čele vlečné sestavy více vlečných remorkérů vedle sebe nebo pluje-li před plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo bočně svázanou sestavou vedle sebe více pomocných remorkérů bočně svázaných, každý z nich nese

a) v noci místo vrcholových světel předepsaných v odstavci 1 písm. a) tři vrcholová světla umístěná ve vzdálenosti 1 m nad sebou v přední části v podélné ose plavidla, přičemž výška vrchního a spodního světla musí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a), nebo

b) za dne válec předepsaný v odstavci 1.

(3) Plavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo několika remorkéry, uvedenými v odstavcích 1 a 2, nesou

a) v noci jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, umístěné ve výšce minimálně 4 m, přičemž na účelových a nesledovaných vodních cestách může být výška snížena na 3 m, nebo

b) za dne žlutý balón umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze všech stran.

(4) V případě, že

a) vlečené plavidlo je delší než 110 m, nese plavidlo dvě světla, z nichž první se umístí v přední části plavidla a druhé v jeho zadní části,

b) jsou ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, pak nesou tato světla nebo balón pouze obě vnější plavidla tak, aby byla signalizace všech vlečených plavidel sestavy pokud možno ve stejné výšce nad hladinou vody.

(5) Plavidlo nebo plavidla na konci vlečné sestavy kromě signalizace uvedené v odstavci 4 nesou v noci záďové světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. c). Jsou-li na konci sestavy bočně svázaná plavidla v počtu větším než dvě, nesou toto světlo pouze vnější plavidla. Plují-li na konci sestavy malá plavidla, ustanovení tohoto odstavce se na ně nevztahuje.

(6) Na malá plavidla, která vlečou jiná malá plavidla, a na vlečená malá plavidla se odstavce 1 až 5 nevztahují.

§ 19

Signalizace plujících tlačných sestav

(1) Tlačná sestava nese v noci

a) v přední části

1. na plavidle v čele sestavy, anebo plavidle v čele sestavy, které je vlevo, tři vrcholová světla rozmístěná ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na podélnou osu sestavy tak, že horní světlo je ve výšce minimálně 4 m a dvě spodní světla ve vzdálenosti 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním světlem, přičemž na účelových a nesledovaných vodních cestách může být výška horního světla snížena na 3 m,

2. na každém dalším plavidle, jehož celá šířka je zpředu viditelná, vrcholové světlo umístěné podle možnosti 2 m pod úrovní horního vrcholového světla, uvedeného pod bodem 1, na stěžni v podélné ose plavidla, na kterém jsou světla nesena,

b) v nejširší části sestavy boční světla, předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b) umístěná, co nejblíže k remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 2 m, přičemž na účelových a nesledovaných vodních cestách může být výška snížena na 1 m,

c) v zadní části

1. tři záďová světla na tlačném remorkéru předepsaná v § 17 odst. 1 písm. c) umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe v dostatečné výši, aby nemohla být zacloněna některým plavidlem sestavy,

2. záďové světlo na každém plavidle, jehož celá šířka je zezadu viditelná; jsou-li však kromě tlačného remorkéru vidět zezadu více než dvě plavidla, nesou toto záďové světlo pouze dvě vnější plavidla sestavy.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro tlačné sestavy, které plují v noci za jedním nebo více pomocnými remorkéry; bílá záďová světla uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 1 se však nahradí žlutými.

(3) Pluje-li za dne tlačná sestava za jedním nebo více pomocnými remorkéry, tlačný remorkér nese žlutý balón uvedený v § 18 odst. 3 písm. b).

(4) Tlačná sestava se dvěma bočně svázanými tlačnými remorkéry nese noční záďová světla předepsaná v odstavci 1 písm. c) bodě 1 na tlačném remorkéru, na kterém je vůdce sestavy, druhý tlačný remorkér nese záďové světlo předepsané v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

(5) Pro účely ustanovení této hlavy se tlačná sestava, jejíž maximální rozměry nepřesahují 110 m x 12 m, považuje za samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.

§ 20

Signalizace plujících bočně svázaných sestav

(1) Bočně svázaná sestava nese v noci

a) na každém plavidle vrcholové světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. a), na plavidle bez vlastního pohonu však může být toto světlo nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran, předepsaným v § 18 odst. 3 písm. a) a umístěným na vhodném místě, ne však výše než vrcholové světlo plavidla nebo plavidel s vlastním pohonem,

b) boční světla předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b) umístěná na vnějších stranách sestavy podle možnosti ve stejné výšce a minimálně 1 m pod nejnižším vrcholovým světlem, a

c) na každém plavidle záďové světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. c).

(2) Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro bočně svázanou sestavu, která pluje v noci za jedním nebo několika pomocnými remorkéry. Pluje-li bočně svázaná sestava za jedním nebo několika pomocnými remorkéry za dne, každé plavidlo bočně svázané sestavy musí nést žlutý balón uvedený v § 18 odst. 3 písm. b).

(3) Odstavce 1 a 2 neplatí pro malá plavidla, která vedou v bočně svázané sestavě malá plavidla, a pro malá plavidla vedená v bočně svázané sestavě.

§ 21

Signalizace plavidel plujících pomocí plachet

(1) Plavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon (dále jen „plachetnice“), nese v noci

a) boční světla předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b), která mohou být obyčejná, a

b) záďové světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. c).

(2) Kromě světel uvedených v odstavci 1 může plachetnice nést v noci dvě obyčejná nebo jasná světla viditelná ze všech stran a umístěná nad sebou, přičemž horní světlo je červené a spodní zelené, umístěná na vhodném místě, na vrcholku stěžně nebo v jeho horní části, ve vzdálenosti nejméně 1 m od sebe.

(3) Plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojní pohon, nese za dne černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů, umístěný co nejvýše a tak, aby byl dobře viditelný.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na malá plavidla. Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na plavidla uvedená v § 44.

§ 22

Signalizace plujících malých plavidel

(1) Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem nese v noci

a) vrcholové světlo, které je jasné místo silného, umístěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m nad bočními světly,

b) boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a musí být umístěna buď

1. tak, aby odpovídala § 17 odst. 1 písm. b), nebo

2. vedle sebe nebo v jedné svítilně v podélné ose plavidla na přídi nebo poblíž ní, a

c) záďové světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. c), které nemusí být použito, jestliže místo vrcholového světla uvedeného pod písmenem a) se použije jasné bílé světlo viditelné ze všech stran.

(2) Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může místo světel předepsaných v odstavci 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

(3) Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiná malá plavidla, nese světla předepsaná v odstavci 1.

(4) Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla nesou obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.

(5) Plachetnice, která je malým plavidlem, nese v noci

a) boční světla a záďové světlo, která mohou být obyčejná, přičemž boční světla se umisťují vedle sebe nebo v jedné svítilně v podélné ose plavidla na přídi nebo v její blízkosti a záďové světlo na zádi plavidla,

b) boční světla a záďové světlo, která mohou být obyčejná, přičemž záďové světlo je obsažené v jedné svítilně umístěné na vhodném místě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho horní části, nebo

c) obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, nepřesahuje-li její délka 7 m, a zároveň druhé obyčejné bílé světlo, přibližují-li se k ní jiná plavidla.

(6) Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet nese v noci obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.

§ 23

Signalizace plujících plavidel přepravujících nebezpečné věci

(1) Plavidlo přepravující nebezpečné věci podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2) nese v souladu s touto smlouvou kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními této vyhlášky

a) v noci jedno až tři modrá světla, která mohou být obyčejná,

b) za dne jeden až tři modré kužely, jejichž vrcholy směřují dolů.

(2) Signalizace uvedená v odstavci 1 se umisťuje na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran. Může být provedena tak, že se umístí na přídi a na zádi plavidla ve výšce nejméně 3 m.

(3) Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo více plavidel uvedených v odstavci 1, nese tuto signalizaci pouze plavidlo zajišťující pohyb sestavy.

(4) V tlačné sestavě, jejíž pohyb zajišťují dva remorkéry vedle sebe, nese signalizaci uvedenou v odstavci 3 remorkér, který je na pravé straně.

§ 24

Signalizace plavidel, na kterých je povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m

Osobní loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m, nese za dne dvojitý žlutý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.

§ 25

Signalizace plujících převozních lodí

(1) Převozní loď, která nepluje volně, nese

a) v noci

1. jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve výšce minimálně 4 m; tato výška může být snížena na 2 m, nepřesahuje-li délka převozní lodi 20 m nebo na účelových a nesledovaných vodních cestách a

2. jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve vzdálenosti 1 m nad světlem uvedeným pod bodem 1,

b) za dne zelený balón ve výšce minimálně 4 m viditelný ze všech stran; tato výška může být snížena na 3 m, nepřesahuje-li délka převozní lodi 20 m nebo na účelových a nesledovaných vodních cestách.

(2) Přední loďka nebo bóje, na níž je lano kyvadlového přívozu, nese v noci jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné 1,5 m nad hladinou vody.

(3) Volně plující převozní loď nese

a) v noci

1. jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odstavci 1 písm. a) bodě 1,

2. jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v odstavci 1 písm. a) bodě 2, a

3. boční světla a záďové světlo, předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b) a c),

b) za dne zelený balón předepsaný v odstavci 1 písm. b).

§ 26

Signalizace plavidel, která mají přednost při proplouvání

Plavidlo mající přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání, musí nést kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními této hlavy za dne červený plamenec umístěný v přední části plavidla v dostatečné výši, aby byl dobře viditelný.

§ 27

Signalizace plavidel, která ztratila manévrovací schopnost

(1) Na plavidle, které ztratilo manévrovací schopnost, se kromě signalizace podle jiných ustanovení této hlavy užívá signalizace

a) v noci červeným světlem kývajícím se v půlkruhu; na malých plavidlech může být toto světlo bílé, nebo dvěma červenými světly umístěnými na vhodném místě dostatečně vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne kýváním červenou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma černými balóny umístěnými na vhodném místě dostatečně vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byly viditelné ze všech stran.

(2) Vyžaduje-li to situace, musí se použít na takovém plavidle navíc zvukový signál stanovený v hlavě I části čtvrté této vyhlášky.

§ 28

Signalizace plujících plovoucích těles a plovoucích zařízení

Plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení nese v noci jasná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jeho obrysy.

Díl 2

Signalizace za stání

§ 29

Signalizace stojících plavidel

(1) Stojící plavidlo, s výjimkou plavidel uvedených v § 31 a 34, nese

a) v noci obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran umístěné ve výšce nejméně 3 m nebo obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, umístěné ve stejné výšce na přídi a na zádi na straně do plavební dráhy,

b) za dne, pokud stojí bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, černý balón, umístěný na vhodném místě v přední části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran; to neplatí pro malá plavidla.

(2) Stojící tlačná sestava nebo stojící bočně svázaná sestava, bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, nese

a) v noci na každém vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran umístěné na vhodném místě ve výšce nejméně 4 m, přičemž celkový počet světel je nejvýše 4 za předpokladu, že vnější obrys sestavy je dobře rozeznatelný,

b) za dne černý balón na tlačném remorkéru a na plavidle v čele sestavy nebo na každém vnějším plavidle v čele sestavy.

(3) Malé plavidlo může místo světel předepsaných v odstavcích 1 a 2 nést v noci obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

(4) Signalizace předepsaná v odstavcích 1 až 3 není třeba,

a) stojí-li plavidlo na vodní cestě, na níž není plavba přechodně možná nebo je zastavena,

b) stojí-li plavidlo podél břehu a je odtud dostatečně osvětleno, nebo

c) stojí-li plavidlo v bezpečné poloze za hranicí vyznačené plavební dráhy.

§ 30

Signalizace stojících plavidel přepravujících nebezpečné věci

Ustanovení § 23 se vztahuje i na stojící plavidla přepravující nebezpečné věci podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).

§ 31

Signalizace převozních lodí stojících na svém stanovišti u břehu

(1) Převozní loď stojící na svém stanovišti, která nepluje volně, nese světla uvedená v § 25 odst. 1. Přední loďka nebo bóje, na níž je lano kyvadlového přívozu, nese světlo předepsané v § 25 odst. 2.

(2) Volně plující převozní loď v provozu stojící na svém stanovišti nese světla předepsaná v § 25 odst. 1. Při krátkodobém stání může nést i ostatní světla předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b) a c). Při ukončení provozu však nepoužije zelené světlo uvedené v § 25 odst. 3 písm. a) bodě 2.

§ 32

Signalizace stojících plovoucích těles a plovoucích zařízení

Plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení nese v noci obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavební dráhy. Ustanovení § 29 odst. 4 se použije obdobně.

§ 33

Signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení stojících plavidel

Sítě nebo jiná rybolovná zařízení zasahující ze stojících plavidel do plavební dráhy nebo její bezprostřední blízkosti se označí

a) v noci obyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná,

b) za dne žlutými bójemi, plováky nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich poloha dobře rozeznatelná.

§ 34

Signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel

(1) Plovoucí stroj při práci a stojící plavidlo, které vykonává práci na vodní cestě nebo provádí sondážní nebo měřicí operace, nese

a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný

1. v noci dvě obyčejná zelená světla nebo dvě jasná zelená světla umístěná 1 m nad sebou,

2. za dne dva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou,

b) na straně, kde průjezd není volný,

1. v noci červené světlo umístěné ve stejné výšce jako výše umístěné zelené světlo uvedené pod písmenem a) bodem 1, a stejné intenzity,

2. za dne červený balón ve stejné výšce jako výše umístěný zelený dvojitý kužel uvedený pod písmenem a) bodem 2.

(2) V případě, kdy plavidlo uvedené v odstavci 1 má být chráněno před vlnobitím, nese

a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný,

1. v noci obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo jasné červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nahoře,

2. za dne vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo dvě vlajky nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá, a

b) na straně, kde průjezd není volný,

1. v noci červené světlo umístěné ve stejné výšce a stejné intenzity jako červené světlo předepsané pod písmenem c),

2. za dne červenou vlajku umístěnou ve stejné výšce jako červenobílá vlajka nebo červená vlajka na druhé straně.

(3) Denní signalizace předepsaná v odstavci 1 písm. a) a b) může být nahrazena následujícími znaky

a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, tabulí E.1a stanovenou v příloze č. 7 k této vyhlášce, a

b) na straně, kde průjezd není volný, tabulí A.1a stanovenou v příloze č. 7 k této vyhlášce, umístěnou ve stejné výšce jako tabule uvedená pod písmenem a).

(4) Signalizace předepsaná v odstavcích 1 až 3 se umístí ve výšce, aby byla viditelná ze všech stran. Vlajky mohou být nahrazeny tabulemi stejné barvy.

(5) Nasedlé nebo potopené plavidlo nese signalizaci předepsanou v odstavci 2 písm. a) a b). Pokud poloha potopeného plavidla neumožňuje umístit signalizaci přímo na plavidle, umístí se na loďkách, bójích nebo jiným vhodným způsobem.

§ 35

Signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu

(1) Jsou-li kotvy plavidel, v případech uvedených v § 29 a 32, v noci hozeny tak, že jejich lana nebo řetězy mohou představovat nebezpečí pro plavbu, je světlo za stání, které je nejblíže k těmto kotvám, nahrazeno dvěma obyčejnými bílými světly, umístěnými 1 m nad sebou a viditelnými ze všech stran.

(2) Každá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se označí

a) v noci bójí nebo plovákem s radarovým odražečem a obyčejným bílým světlem viditelným ze všech stran,

b) za dne žlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.

(3) Lana nebo kotevní řetězy plovoucího stroje představující nebezpečí pro plavbu, se označí

a) v noci bójí nebo plovákem s radarovým odražečem a obyčejným bílým světlem viditelným ze všech stran,

b) za dne žlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.

HLAVA III

DOPLŇKOVÁ A ZVLÁŠTNÍ SIGNALIZACE

§ 36

Doplňková signalizace plavidel

Plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému při dodržení signalizace, kterou jim ukládají ustanovení hlavy II části třetí této vyhlášky, mohou signalizovat v noci i za dne obyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran, jsou-li na obou bocích označena názvem provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou a v případě záchranných plavidel nápisem „ZÁCHRANNÉ PLAVIDLO“ nebo „RESCUE“.

§ 37

Zvláštní signalizace na plavidle

Plavidlo, které za plavby vykonává práce na vodní cestě, poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům nebo provádí sondážní nebo měřicí práce, může při dodržení signalizace předepsané jinými ustanoveními této vyhlášky signalizovat v noci i za dne jasným nebo obyčejným blikavým žlutým světlem viditelným ze všech stran.

§ 38

Zvláštní signalizace ochrany před vlnobitím

(1) Plavidlo, které pluje nebo stojí, s výjimkou plavidel uvedených v § 34, které je třeba chránit před vlnobitím způsobeným jinými plujícími plavidly, nese kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními této hlavy

a) v noci obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo jasné červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž červené světlo je nad bílým světlem a na takovém místě, aby byla obě světla viditelná ze všech stran a nemohla být mylně zaměněna za jiná světla,

b) za dne vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá, umístěnou na vhodném místě a v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran.

(2) Vlajka podle odstavce 1 písm. b) může být nahrazena dvěma vlajkami nebo tabulemi nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá.

(3) Aniž je dotčeno ustanovení § 34, signalizaci uvedenou v odstavci 1 nebo 2 může použít

a) plavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastní záchranných prací, jakož i plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, nebo

b) plavidlo, které má povolení plavebního úřadu.

§ 39

Signály v nouzi

(1) Na plavidle v nouzi, které potřebuje pomoc, se užívá signalizace

a) kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem,

b) kroužením světlem,

c) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru,

d) odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech,

e) světelným signálem sestávajícím se spojení znaků . . . _ _ _ . . . SOS podle Morseovy abecedy,

f) plamenem,

g) světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem, nebo

h) opakujícími se pomalými pohyby rukou ze vzpažení dolů.

(2) Tyto signály nahrazují nebo doplňují zvukové signály uvedené v § 50.

§ 40

Signalizace zákazu vstupu

Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob nebo plavidla omezení vstupu nepovolaných osob na plavidlo, použije se znak „zákaz vstupu“ tak, aby byl dobře viditelný na palubě plavidla nebo přístupové lávce. V noci musí být znak „zákaz vstupu“ osvětlený.

§ 41

Signalizace zákaz kouření

Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob na plavidle, ostatních účastníků plavebního provozu, plavidla, vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, přístavních zařízení nebo životního prostředí zvýšenou ochranu před vznikem požáru, umístí se znak „zákaz kouření“ nebo „zákaz kouření a manipulace s plamenem“ na plavidle tak, aby byl dobře viditelný. V noci musí být tento znak osvětlený.

§ 42

Signalizace omezení bočního stání

(1) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti ostatních účastníků plavebního provozu omezení bočního stání v blízkosti plavidla, použije se tabule se znakem A.5 uvedená v příloze č. 7 k této vyhlášce s trojúhelníkem bílé barvy ve spodní části a s černými číslicemi, které vyznačují vzdálenost v metrech od boku plavidla, ve které je stání ostatních plavidel zakázáno. Tabule se umístí v podélné ose plavidla a v noci osvětlí tak, aby byla dobře viditelná z obou stran plavidla.

(2) Na plavidla a tlačné nebo bočně svázané sestavy uvedené v § 30 se odstavec 1 nevztahuje.

§ 43

Signalizace plavidel s omezenou možností manévrování

(1) Plavidlo, které má ztíženou možnost uvolnit plavební dráhu jiným plavidlům ve smyslu ustanovení této vyhlášky, protože vykonává práce pod vodou, zejména hloubení, pokládání kabelů nebo umísťování bójí, a jeho poloha může ztěžovat plavbu, nese kromě signalizace stanovené ustanoveními hlavy II části třetí této vyhlášky

a) v noci tři jasná nebo obyčejná světla, z nichž horní a dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne černý balón, černý dvojitý kužel a černý balón, přičemž černý dvojitý kužel je uprostřed, umístěné nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran.

(2) Plavidlo uvedené v odstavci 1 vykonávající práce, v jejichž důsledku vznikají překážky pro plavbu, kromě signalizace uvedené v odstavci 1 nese

a) v noci

1. dvě jasná nebo obyčejná červená světla umístěná nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na nichž jsou překážky, a tak, aby byla viditelná ze všech stran, a

2. dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, kde je průjezd volný, a tak, aby byla viditelná ze všech stran,

b) za dne

1. dva černé balóny umístěné nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na nichž jsou překážky, a

2. dva černé dvojité kužele umístěné nejméně 1 m nad sebou na té straně nebo těch stranách, kde je průjezd volný.

(3) Světla, balóny a dvojité kužele uvedené v odstavci 2 musí být nejméně 2 m od signalizace předepsané v odstavci 1 a ne výše, než je úroveň dolního světla nebo dolního balónu.

(4) Na plovoucí stroje vykonávající práce na místě se odstavce 1 až 3 nevztahují.

§ 44

Signalizace plavidel při rybolovu

(1) Plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení, které omezuje jeho manévrovatelnost, nese kromě signalizace stanovené ustanoveními hlavy II části třetí této vyhlášky

a) v noci dvě jasná nebo obyčejná světla, nahoře zelené, dole bílé, ve vzájemné vzdálenosti nejméně 1 m tak vysoko, aby byla viditelná ze všech stran, umístěná před vrcholovým světlem předepsaným v § 17 odst. 1 písm. a) tak, aby horní světlo bylo níž než světlo vrcholové, ale dolní světlo výš než boční světla předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b), přičemž plavidlo kratší než 50 m nemusí nést světlo předepsané v § 17 odst. 1 písm. a),

b) za dne dva černé kužele spojené svými vrcholy, umístěné nad sebou v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

(2) Plavidlo při rybolovu, s výjimkou plavidel uvedených v odstavci 1, nese signalizaci předepsanou v odstavci 1, s výjimkou vrcholového světla předepsaného v § 17 odst. 1 písm. a), přičemž místo zeleného světla nese v noci jasné nebo obyčejné červené světlo viditelné ze všech stran. Zasahuje-li rybolovné zařízení na vodní hladině do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla, plavidlo navíc nese

a) v noci další jasné nebo obyčejné bílé světlo ve vzdálenosti 2 m až 6 m od dvojice červeného a bílého světla předepsaného výše ve směru rybolovného zařízení, přičemž toto světlo se umísťuje níž než světlo bílé a výše než boční světla předepsaná v § 17 odst. 1 písm. b),

b) za dne černý kužel, jehož vrchol směřuje nahoru.

§ 45

Signalizace plavidel zajišťujících činnost pod vodní hladinou

(1) Plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou nese kromě signalizace předepsané v jiných ustanoveních této vyhlášky tuhou maketu vlajky „A“ Mezinárodního vlajkového kódu o výšce nejméně 1 m, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran za dne i v noci.

(2) Místo signalizace předepsané v odstavci 1 může takové plavidlo nést signalizaci uvedenou v § 43 odst. 1.

§ 46

Signalizace plavidel použitých při zneškodňování výbušnin

Plavidlo provádějící činnost související se zneškodňováním výbušnin nese kromě signalizace stanovené jinými ustanoveními této vyhlášky

a) v noci tři jasná nebo obyčejná zelená světla viditelná ze všech stran, rozmístěná do tvaru trojúhelníku, jehož vodorovná základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž horní světlo je umístěno na vrcholu příďového stěžně nebo v jeho blízkosti a další dvě světla, každé na konci jeho ramen,

b) za dne tři černé balóny umístěné podle písmene a).

§ 47

Doplňková signalizace plavidel lodivodské služby

Plavidlo lodivodské služby nese kromě signalizace stanovené ustanoveními hlavy II části třetí této vyhlášky místo světla předepsaného v § 17 odst. 1 písm. a) dvě jasná nebo obyčejná světla nad sebou, viditelná ze všech stran, přičemž horní světlo je bílé a dolní červené, a umístěná na vrcholu nebo v úrovni vrcholu stěžně.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVUKOVÉ SIGNÁLY, RADIOKOMUNIKAČNÍ A NAVIGAČNÍ ZAŘÍZENÍ

HLAVA I

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

§ 48

Obecná ustanovení

(1) Jsou-li touto vyhláškou stanoveny jiné zvukové signály než signály dávané lodním zvonem, je třeba je dávat

a) na plavidle s vlastním pohonem, s výjimkou malých plavidel uvedených v písmenu b), pomocí mechanických zvukových signalizačních zařízení odpovídajících požadavkům stanoveným v části 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce a umístěných dostatečně vysoko tak, aby se zvuk mohl volně rozléhat směrem dopředu, a je-li to možné, také dozadu, nebo

b) na plavidlech bez vlastního pohonu a na malých plavidlech s vlastním pohonem, která nejsou vybavena mechanickým zvukovým signalizačním zařízením, pomocí vhodné trubky nebo rohu, přičemž signály odpovídají požadavkům uvedeným v části 1 bodu A písm. b) a bodu B písm. b) přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(2) Zvukové signály složené z dlouhých, krátkých a velmi krátkých zvuků, na plavidlech s vlastním pohonem doprovází synchronizované světelné signály, které jsou žluté, jasné a viditelné ze všech stran. Toto ustanovení se nevztahuje na malá plavidla, ani na zvukové signály dávané lodním zvonem.

(3) Krátký zvuk trvá 1 sekundu a dlouhý zvuk trvá 4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma zvuky následujícími po sobě je 1 sekunda.

(4) Řada velmi krátkých zvuků je série nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá ¼ sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je ¼ sekundy.

(5) Řada úderů na zvon trvá 4 sekundy. Může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.

(6) Plují-li plavidla v sestavě, předepsané zvukové signály dává pouze plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.

§ 49

Používání zvukových signálů

(1) Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, každé plavidlo, s výjimkou malých plavidel uvedených v odstavci 2, dává signály uvedené v části 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce, vyžaduje-li si to plavební situace.

(2) Samostatně plující malé plavidlo nebo malé plavidlo, vlekoucí nebo vedoucí v sestavě jen malá plavidla, dává obecné signály uvedené v části 3 bodu A přílohy č. 6 k této vyhlášce, vyžaduje-li si to plavební situace.

§ 50

Signály v nouzi

(1) Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc, opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.

(2) Signály uvedené v odstavci 1 nahrazují nebo doplňují optické signály předepsané v § 39.

HLAVA II

RADIOTELEFONNÍ A JINÉ ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PLAVBY A ZPŮSOB JEJICH UŽÍVÁNÍ

§ 51

Radiotelefonní zařízení

(1) Plavidlo s vlastním pohonem, s výjimkou malých plavidel, převozních lodí a plovoucích strojů s vlastním pohonem, musí být vybaveno dvěma provozuschopnými rádiovými stanicemi. Jestliže plavidlo pluje, jsou rádiové stanice trvale zapnuty a nastaveny na kmitočtových kanálech určených pro spojení mezi plavidly a v pohotovosti na kmitočtovém kanálu určeném pro příjem a vysílání plavebních informací. Kmitočtový kanál určený pro přenos plavebních informací lze jen krátkodobě přepnout, za účelem předání či příjmu informace, na jiný kmitočtový kanál.

(2) Převozní loď a plovoucí stroj s vlastním pohonem musí být vybaveny alespoň jednou provozuschopnou rádiovou stanicí. Jsou-li uvedená plavidla v provozu, musí být rádiová stanice zapnuta pro příjem a vysílání na kmitočtovém kanálu vyčleněném pro spojení mezi plavidly. Tento kmitočtový kanál lze jen krátkodobě přepnout, za účelem předání či příjmu informace, na jiný kmitočtový kanál.

(3) Vůdce každého plavidla vybaveného rádiovou stanicí se před vjezdem do nepřehledného úseku vodní cesty, úzkého profilu mostu a úseků vymezených plavebním úřadem ohlašuje na kmitočtovém kanálu určeném pro spojení mezi plavidly.

(4) Signální znak B.11 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce označuje místo, kde se vyžaduje použití radiotelefonního spojení.

§ 52

Radiolokátor

(1) Radiolokátor nebo zařízení ECDIS způsobilé pro vnitrozemskou plavbu, provozované v navigačním režimu, lze na plavidle používat k zajištění bezpečné plavby tehdy, je-li

a) plavidlo vybaveno ukazatelem rychlosti otáčení, s výjimkou převozní lodě neplující volně a

b) na palubě osoba s průkazem způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru.

(2) Aniž je dotčeno ustanovení § 51, malá plavidla používající radiolokátor, jsou vybavena rádiovou stanicí v provozuschopném stavu a nastavenou na kmitočtovém kanálu pro spojení mezi plavidly.

(3) V sestavách plavidel se ustanovení odstavce 1 vztahuje pouze na plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.

(4) Plující vysokorychlostní plavidla musí být vybavena radiolokátorem vždy a musí jej používat.

§ 53

Automatický identifikační systém ve vnitrozemské plavbě

Plavidlo používá automatický identifikační systém lodi k přenosu informací pro zajištění bezpečné plavby, odpovídají-li hodnoty v něm zanesené po celou dobu skutečným údajům o plavidle. Malé plavidlo používá automatický identifikační systém, je-li vybaveno radiotelefonním zařízením umožňujícím spojení mezi plavidly.

ČÁST PÁTÁ

PLAVEBNÍ ZNAČENÍ

§ 54

Signální znaky a světelné signály vydávané zařízením umístěným mimo plavidlo

Signální znaky zákazů, příkazů, omezení, doporučení, informací, jakož i doplňující signální znaky na vodní cestě, instalované na hladině, březích a stavbách na vodní cestě nebo vydávané k tomu určeným zařízením umístěným mimo plavidlo k zajištění bezpečnosti plavby, a jejich význam jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 55

Značení plavební dráhy

(1) Plavební dráha je část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.

(2) Levý a pravý břeh jsou strany vnitrozemské vodní cesty ve směru od pramene k ústí.

(3) Směr proti proudu je směr k prameni toku.

(4) Signální znaky, které mohou být použity k vyznačení plavební dráhy pro usnadnění plavby, a upřesnění podmínek pro používání signálních znaků, světel a jejich význam jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) Na uzavřených štěrkovištích, kde není patrný přítok a odtok vody, se považuje pro účely vyznačení plavební dráhy signálními znaky směr od vykládky k místu těžby za směr proti proudu.

§ 56

Jiné signální znaky a značení

Na nesledovaných vodních cestách mohou být pro usnadnění plavby použity též jiné výstražné nebo informativní značky nebo nápisy, které nejsou podobné nebo zaměnitelné se signálními znaky uvedenými v přílohách č. 7 a 8 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB A POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PLAVBĚ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 57

Obecná pravidla

(1) Vysokorychlostní plavidla a malá plavidla s vlastním pohonem plující mimo výtlačný režim ponechají vždy všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr nebo rychlost plavby. Malým plavidlem se pro účely této části rozumí jak samostatně plující malé plavidlo, tak i sestava složená pouze z malých plavidel.

(2) Potkávání plavidel je plavební situace, při které se plavidla navzájem přibližují v opačném směru plavby přímo nebo téměř přímo proti sobě za účelem minout se levými nebo pravými boky. Předjíždění plavidel je plavební situace, při které se jedno plavidlo přibližuje k jinému plavidlu plujícímu ve stejném směru plavby v úhlu větším než 22,5 stupňů vzad od kolmice vedené na podélnou osu předjížděného plavidla. Křížení směru plavby plavidel je přibližování plavidel v jiných směrech plavby než při potkávání nebo předjíždění.

(3) Potkávat nebo předjíždět lze v těch případech, jen je-li šířka plavební dráhy dostačující pro současné proplutí s přihlédnutím k místním poměrům a ostatnímu plavebnímu provozu.

(4) V sestavách plavidel dávají optické signály pro přednost při proplouvání, pro potkávání a pro předjíždění pouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.

(5) Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize, nemění směr nebo rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí kolize přivodit.

(6) Zpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje řadou velmi krátkých zvuků.

§ 58

Nehoda a nasednutí plavidla

(1) Hrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, použije jeho vůdce všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.

(2) Vůdce plavidla, které je v blízkosti jiného plavidla postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby, nebo hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, poskytne neodkladně pomoc, může-li tak učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného a neohrozí-li tím bezpečnost vlastního plavidla.

(3) Nasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavební dráze nebo v její blízkosti a vyžaduje-li to situace, použije se v době co nejkratší signalizace nasedlého nebo potopeného plavidla a na vhodných místech v dostatečné vzdálenosti od tohoto místa se upozorní přibližující se plavidla tak, aby mohla včas provést potřebná opatření.

(4) Dojde-li k nehodě při proplouvání plavidla plavební komorou, uvědomí vůdce plavidla o případu obsluhu plavební komory.

HLAVA II

KŘÍŽENÍ SMĚRŮ, POTKÁVÁNÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ

Díl 1

Křížení

§ 59

Křížení směrů plavby

(1) Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, plavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě a vyhne se křížení směrů plavby před jeho přídí. Plavidlo, které pluje z pravé strany, zachová svůj směr plavby. To neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům a v případech obratů plavidel, odplouvání a přibližování.

(2) Bez ohledu na odstavec 1 dodržují malá plavidla plující křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí kolize, následující pravidla:

a) malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu všem ostatním malým plavidlům,

b) malé plavidlo bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet uvolní dráhu malým plavidlům plujícím pomocí plachet,

c) plavidlo, které pluje z pravé strany, zachová svůj směr plavby.

(3) Bez ohledu na odstavec 1 plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí kolize, vzájemně dodržují následující pravidla:

a) mají-li plavidla vítr z různých směrů, plavidlo s větrem z levého boku uvolní dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku,

b) mají-li plavidla vítr ze stejných směrů, plavidlo v návětří uvolní dráhu plavidlu v závětří,

c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze přesně určit, zda má jiné plavidlo na návětrné straně vítr z pravého nebo levého boku, uvolní tomuto jinému plavidlu dráhu.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k jiným plavidlům.

(5) Malá plavidla vždy udržují při křížení směru, jímž plují plavidla, která nejsou malými, od těchto plavidel bezpečnou vzdálenost odpovídající nejméně dvojnásobku jejich délky a zachovávají bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel.

(6) Při křížení směru plavby se nesmí vplouvat do mezer mezi plavidly vlečné sestavy.

Díl 2

Potkávání

§ 60

Základní pravidla potkávání

(1) Plují-li plavidla proti sobě tak, že hrozí kolize, obě plavidla změní směr plavby vpravo, aby se mohla potkat levými boky. Při potkávání uvolní plavidlo plující proti proudu plavební dráhu plavidlům plujícím po proudu; přitom bere zřetel na místní podmínky a ostatní plavební provoz.

(2) Plavidlo plující proti proudu, které ponechává plavidlům plujícím po proudu místo po svém levém boku, nedává žádné signály. Na plavidle plujícím proti proudu, které ponechává plavidlům plujícím po proudu místo po svém pravém boku, se včas na pravém boku signalizuje

a) za dne silným blikavým bílým světlem, světle modrou vlajkou, světle modrou tabulí nebo světle modrou tabulí současně s jasným blikavým bílým světlem,

b) v noci jasným blikavým bílým světlem nebo jasným blikavým bílým světlem a současně světle modrou tabulí bíle olemovanou pásem širokým minimálně 0,05 m.

(3) Signály uvedené v odstavci 2, viditelné zepředu i zezadu, se dávají po celou dobu potkávání. Dávat signál po dokončení potkávání je možné pouze tehdy, je-li v úmyslu potkat se s dalším plavidlem plujícím po proudu rovněž pravými boky.

(4) Je-li obava, že úmysl plavidla plujícího proti proudu, plavidlo plující po proudu nepochopilo, plavidlo plující proti proudu dá signál

a) „jeden krátký zvuk“, má-li se potkávání uskutečnit levými boky, nebo

b) „dva krátké zvuky“, má-li se potkávání uskutečnit pravými boky.

(5) S výjimkou odchylek uvedených v § 61 použije plavidlo plující po proudu pro potkávání stranu, kterou mu ponechalo plavidlo plující proti proudu v souladu s předchozími odstavci. Plavidlo plující po proudu opakuje optické signály uvedené v odstavci 2 a zvukové signály uvedené v odstavci 4, které mu dává plavidlo plující proti proudu.

(6) Odstavce 1 až 5 neplatí pro potkávání malých plavidel ve vztahu k ostatním plavidlům. Pro potkávání malých plavidel navzájem platí pouze odstavec 1.

§ 61

Odchylky od základních pravidel potkávání

(1) Odchylně od § 60 mohou plavidla výjimečně požadovat, aby se potkávání uskutečnilo pravými boky. Této možnosti mohou využít po zjištění, že změna stran pro potkávání nevyvolá žádné nebezpečí.

(2) Odchylně od § 60 může požádat o změnu strany pro potkávání, kterou mu v souladu s § 60 ponechalo plavidlo plující proti proudu, pokud mu tato strana nevyhovuje a nevyvolá-li taková změna žádné nebezpečí,

a) plavidlo osobní dopravy na pravidelných linkách plující po proudu, hodlá-li přistát u můstku při břehu, kde pluje plavidlo proti proudu, nebo

b) vlečná sestava plující po proudu, která za účelem provedení obratu proti proudu hodlá plout u určitého břehu.

(3) V případě uvedeném v odstavci 2 dá plavidlo plující po proudu včas signál

a) „jeden krátký zvuk“, hodlá-li se potkat levými boky, nebo

b) „dva krátké zvuky“, hodlá-li se potkat pravými boky a současně použije optickou signalizaci uvedenou v § 60 odst. 2.

(4) Plavidlo plující proti proudu vyhoví požadavku plavidla plujícího po proudu a dá signál

a) „jeden krátký zvuk“, může-li se potkávání uskutečnit levými boky, nebo

b) „dva krátké zvuky“, může-li se potkávání uskutečnit pravými boky a současně použije optickou signalizaci uvedenou v § 60 odst. 2.

(5) Vznikne-li obava, že úmysl plavidla plujícího po proudu plavidlo plující proti proudu nepochopilo, plavidlo plující po proudu musí opakovat zvukové signály uvedené v odstavci 4.

(6) Považuje-li vůdce plavidla plujícího proti proudu stranu pro potkávání požadovanou vůdcem plavidla plujícím po proudu za nevhodnou, a hrozí-li kolize, signalizuje „řadou velmi krátkých zvuků“ a oba vůdci plavidel učiní všechna opatření, aby odvrátili nebezpečí.

(7) Odstavce 1 až 6 a § 60 se nevztahují na vzájemné potkávání vysokorychlostních plavidel ani na potkávání vysokorychlostních plavidel s jinými plavidly. Vysokorychlostní plavidla si dohodnou vzájemný způsob potkávání pomocí rádiové stanice.

(8) Odstavce 1 až 6 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani pro malá plavidla navzájem.

§ 62

Potkávání v úžinách

(1) Pro zabránění potkávání plavidel v úsecích nebo v místech, kde plavební dráha není pro potkávání plavidel dostatečně široká (dále jen „úžina“), se postupuje podle těchto pravidel:

a) plavidlo musí proplouvat úžinou v co možná nejkratší době,

b) před vplutím do nepřehledné úžiny plavidlo dá zvukový signál „jeden dlouhý zvuk“, je-li úžina dlouhá, zvukový signál při proplouvání úžinou opakuje,

c) na vodních cestách, kde jsou stanoveny směry „po proudu“ a „proti proudu“,

1. plavidlo nebo sestava plavidel plující proti proudu poté, co plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny, zůstane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo plující po proudu úžinou propluje,

2. vplulo-li již do úžiny plavidlo nebo sestava plavidel plující proti proudu, plavidlo nebo sestava plavidel plující po proudu, je-li to možné, zůstane stát nad úžinou a vyčká, dokud sestava nebo plavidlo plující proti proudu úžinou nepropluje,

d) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny směry „po proudu“ a „proti proudu“,

1. plavidlo vplouvající do úžiny, které nemá po své pravé straně žádné překážky, a plavidlo vplouvající na úzké vodní cestě do vnějšího (konkávního) oblouku, který má po své pravé straně, pokračuje v plavbě a ostatní plavidla vyčkají, až toto plavidlo úžinou propluje; to neplatí pro vzájemné potkávání malých plavidel a malých plavidel s jinými plavidly,

2. plachetnice, která je malým plavidlem, při potkání s malým plavidlem jiného druhu zachovává svůj směr plavby a ostatní plavidla počkají, než plachetnice úžinou propluje,

3. plachetnice, která je v závětří, dá v proplutí úžinou přednost plachetnici, která je v návětří; jsou-li obě v návětří, dá přednost plachetnice, která má vítr z levého boku, plachetnici, která má vítr z pravého boku; to neplatí pro plachetnice, které jsou malými plavidly ve vztahu k jiným plavidlům.

(2) Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu, aby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, které představují nejmenší nebezpečí.

§ 63

Potkávání v úsecích vodní cesty vyznačených příslušnými signálními znaky

(1) Při přiblížení se k úsekům označeným zákazovým signálním znakem A.4 nebo A.4.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce

a) na vodní cestě, na které jsou stanoveny směry „po proudu“ a „proti proudu“, plavidlo nebo sestava plavidel plující proti proudu zastaví, přibližuje-li se plavidlo nebo sestava plavidel plující po proudu, a vyčká jeho proplutí vyznačeným úsekem,

b) na vodní cestě, na které nejsou stanoveny směry „po proudu“ a „proti proudu“, platí pravidla uvedená v § 62.

(2) Je-li v úseku vodní cesty řízena plavba střídavě jedním a druhým směrem za účelem vyloučit potkávání, se

a) zákaz proplutí vyznačí obecným zákazovým signálním znakem A.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce,

b) povolení k proplutí vyznačí obecným signálním znakem E.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce,

c) podle místních podmínek před signální znak zákazu proplutí umístí příkazový signální znak B.8 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce, který plní funkci předsunutého signálního znaku.

§ 64

Zvláštní přednost při potkávání nebo křížení

(1) Při potkávání nebo křížení směrů plavby ostatní plavidla dávají přednost

a) plavidlu, které nese signalizaci plavidel s omezenou možností manévrování, nebo

b) plavidlu, které nese signalizaci plavidel při rybolovu.

(2) Při potkávání nebo křížení směrů plavby plavidlo uvedené v odstavci 1 písm. b) dá přednost plavidlu uvedenému v odstavci 1 písm. a).

Díl 3

Předjíždění

§ 65

Základní pravidla předjíždění

(1) Předjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že s předjížděním není spojeno nebezpečí.

(2) Předjížděné plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění a přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí, dostatečně rychle a nenarušilo plavbu ostatních plavidel.

(3) Ustanovení uvedené v odstavci 2 neplatí, předjíždí-li malé plavidlo jiné než malé plavidlo.

§ 66

Předjíždění

(1) Předjíždějící plavidlo míjí předjížděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku. Není-li s předjížděním spojeno nebezpečí kolize, může být předjíždění uskutečněno i po pravé straně předjížděného plavidla. Je-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo nuceno měnit svůj směr nebo rychlost plavby, nedává předjíždějící plavidlo zvukové signály.

(2) Může-li se předjíždění uskutečnit jen za podmínek, že se předjížděné plavidlo odchýlí od původního směru plavby, nebo je-li pochybnost, zda úmyslu předjíždějícího plavidla bylo porozuměno a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, předjíždějící plavidlo dá signál

a) „dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho levém boku, nebo

b) „dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho pravém boku.

(3) Může-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku předjíždějícího plavidla, uvolní mu na příslušné straně místo a použije signál

a) „jeden krátký zvuk“, má-li se předjíždění uskutečnit po jeho levém boku, nebo

b) „dva krátké zvuky“, má-li se předjíždění uskutečnit po jeho pravém boku.

(4) Nemůže-li se předjíždění uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, předjížděné plavidlo dá signál

a) „jeden krátký zvuk“, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku, nebo

b) „dva krátké zvuky“, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho pravém boku.

(5) Hodlá-li předjíždějící plavidlo předjíždět i za podmínek uvedených v odstavci 4, použije „dva krátké zvuky“ v případě uvedeném pod písmenem a) nebo „jeden krátký zvuk“ v případě uvedeném pod písmenem b). V takovém případě předjížděné plavidlo ponechá pro předjíždění potřebné místo na té straně, po které se má předjíždění uskutečnit.

(6) Nemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí kolize uskutečnit, předjížděné plavidlo dá signál „pět krátkých zvuků“.

(7) Při vzájemném předjíždění plachetnic probíhá předjíždění zpravidla po návětrné straně předjížděného plavidla. To neplatí pro plachetnici, která je malým plavidlem, předjížděnou jinou plachetnicí.

(8) Při předjíždění jakéhokoliv plavidla plachetnicí umožní předjížděné plavidlo předjetí po své návětrné straně. To neplatí pro plachetnici, která je malým plavidlem, předjíždějící jakékoliv plavidlo.

(9) Odstavce 2 až 7 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům ani pro malá plavidla navzájem.

§ 67

Předjíždění v úsecích vodní cesty vyznačených příslušnými signálními znaky

Aniž je dotčen § 63 odst. 1, není možné vzájemné předjíždění

a) plavidel v úsecích vyznačených signálním znakem A.2 nebo A.4 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce, nebo

b) sestav plavidel v úsecích vyznačených signálním znakem A.3 nebo A.4.1 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce; to neplatí, je-li alespoň jedna sestava tlačná a nepřesahuje rozměry 110 m x 12 m.

HLAVA III

DALŠÍ PRAVIDLA PRO PLAVBU

§ 68

Přikázaný směr plavby

(1) Začátek úseku s přikázaným směrem plavby je vyznačen příkazovými signálními znaky B.1, B.2, B.3 nebo B.4 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce. Konec úseku lze označit informativním signálním znakem E.11 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) V úseku s přikázaným směrem plavby plavidla plující proti proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, zejména přibližují-li se k příkazovému signálnímu znaku B.4 uvedenému v příloze č. 7 k této vyhlášce, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.

§ 69

Obraty plavidel

(1) Plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistí, že pohyb ostatních plavidel umožňuje provést obrat bez nebezpečí a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby.

(2) Mohl-li by zamýšlený manévr přinutit jiná plavidla změnit náhle směr nebo rychlost plavby, plavidlo hodlající provést obrat upozorní na svůj záměr včas signálem

a) „jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu provést obrat doprava, nebo

b) „jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu provést obrat doleva.

(3) Vyžaduje-li to situace, ostatní plavidla změní rychlost a směr plavby, aby obrat mohl být proveden bez nebezpečí. Zejména plavidlům, která chtějí provést obrat proti proudu, ostatní plavidla umožní, aby mohl být tento manévr proveden bezpečně.

(4) Odstavce 1 až 3 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům. Pro malá plavidla navzájem platí jen odstavce 1 a 3.

(5) Pro obrat plavidla nelze využít úsek vodní cesty označený zákazovým signálním znakem A.8 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce. Místo vhodné pro obrat plavidla je označeno informativním signálním znakem E.8 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 70

Odplouvání

Pravidla pro obraty plavidel se vztahují, s výjimkou převozních lodí, také na plavidlo, které odplouvá z místa, kde bylo zakotveno nebo vyvázáno a neprovádí přitom obrat. Místo signálů uvedených v § 69 odst. 2 použije signál

a) „jeden krátký zvuk“, má-li v úmyslu měnit směr plavby doprava, nebo

b) „dva krátké zvuky“, má-li v úmyslu měnit směr plavby doleva.

§ 71

Křížení vodní cesty, vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich

(1) Plavidlo smí křížit vodní cestu, vplouvat do přístavních bazénů nebo přítoků a vyplouvat z nich pouze tehdy, je-li zřejmé, že takový manévr může provést bezpečně, aniž by jiná plavidla byla nucena náhle změnit směr nebo rychlost plavby.

(2) Plavidlo plující po proudu, které hodlá vplout do přístavního bazénu nebo přítoku proti proudu, dá přednost každému plavidlu plujícímu proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.

(3) Vodní cesty považované za přítoky lze označit signálními znaky E.9 nebo E.10 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Může-li plavidlo, s výjimkou převozních lodí, některým ze zamýšlených manévrů uvedených v odstavci 1 přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, dá včas signál

a) „tři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk“, hodlá-li po vplutí nebo po vyplutí plout doprava,

b) „tři dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky“, hodlá-li po vplutí nebo po vyplutí plout doleva, nebo

c) „tři dlouhé zvuky“, hodlá-li křížit vodní cestu.

(5) Vyžádá-li si to plavební situace, dá plavidlo před dokončením křížení vodní cesty signál

a) „jeden dlouhý zvuk, po kterém následuje jeden krátký zvuk“, řídí-li směr plavby vpravo, nebo

b) „jeden dlouhý zvuk, po kterém následují dva krátké zvuky“, řídí-li směr plavby vlevo.

(6) Je-li to nutné, ostatní plavidla v případě uvedeném v odstavci 4 změní směr nebo rychlost plavby.

(7) Ustanovení odstavce 6 platí také v případě, je-li na hlavní vodní cestě u výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku osazen signální znak B.10 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(8) Je-li u ústí výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku umístěn signální znak B.9 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce, může vyplout plavidlo z přístavního bazénu nebo přítoku na hlavní vodní cestu nebo ji křížit jen tehdy, nepřinutí-li tímto manévrem plavidla plující po hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.

(9) Plavidlo nevpluje do přístavního bazénu nebo přítoku, je-li na hlavní vodní cestě signální znak A.1 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce společně s pomocným signálním znakem uvedeným v oddílu II odst. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce. Plavidlo nevypluje z přístavního bazénu nebo z přítoku, je-li u výjezdu signální znak A.1 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce společně s pomocným signálním znakem uvedeným v oddílu II odst. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(10) Je-li na hlavní vodní cestě signální znak E.1 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce společně s pomocným signálním znakem uvedeným v oddílu II odst. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, může plavidlo vplout do přístavního bazénu nebo přítoku i v případech, že svým manévrem přinutí plavidla plující po hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby. Plavidlo může vyplout z přístavního bazénu nebo přítoku, je-li u výjezdu osazen signální znak E.1 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce společně s pomocným signálním znakem uvedeným v oddílu II odst. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce. V tom případě je na hlavní vodní cestě osazen signální znak B.10 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(11) Ustanovení odstavců 1 až 6 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům. Ustanovení odstavce 4 neplatí pro malá plavidla navzájem. Ustanovení odstavce 8 neplatí pro plavidla, která nejsou malými, ve vztahu k malým plavidlům.

§ 72

Přibližování

(1) Plavidla mohou plout vedle sebe, jen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoří-li se tím překážka nebo nebezpečí pro plavbu.

(2) Nejde-li o předjíždění nebo potkávání, je třeba plout ve vzdálenosti více než 50 m od plavidla nebo tlačné nebo bočně svázané sestavy, nese-li více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).

(3) Přibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ním, lze jen s výslovným souhlasem jeho vůdce. To neplatí pro plavidlo plavebního úřadu při výkonu státního dozoru, plavidlo Policie České republiky nebo Celní správy České republiky při služebních úkonech.

(4) Vodní lyžař a osoba zabývající se jiným druhem vodních sportů, při němž se nepoužívá plavidla, vždy udržuje bezpečnou vzdálenost od plujících plavidel a od plovoucích strojů při práci.

(5) Plavidlo musí udržovat bezpečnou vzdálenost

a) alespoň 1000 m od zádě plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 46,

b) alespoň 50 m od plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 45,

c) za plavidlem, které nese signalizaci uvedenou v § 44.

§ 73

Vlečení kotev, lan a řetězů

Vléci kotvy, lana nebo řetězy lze jenom v úsecích vodních cest označených podle § 92 odst. 2 signálním znakem E.6 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce nebo v místě stání plavidla při manévrování, není-li toto místo označeno podle § 92 odst. 1 signálním znakem A.6 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 74

Zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním

(1) Plavidlo upraví rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech nebo stavbách na vodní cestě. Plavidlo sníží včas rychlost plavby tak, aby byla dostatečná k bezpečnému ovládání plavidla

a) před vjezdem do přístavu,

b) v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají,

c) v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích,

d) v blízkosti převozních lodí, které neplují volně, nebo

e) v úsecích vodních cest označených signálním znakem A.9 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) V blízkosti plavidla, které nese signalizaci uvedenou v § 34 odst. 2 nebo v § 38, sníží plavidlo rychlost plavby v souladu s ustanovením odstavce 1 a pluje od něj co nejdále.

§ 75

Použití plavidel v sestavě plavidel a její vedení

(1) K vlečení, tlačení nebo vedení plavidel v bočně svázané sestavě se použije plavidlo s takovým výkonem strojů, aby byla zajištěna náležitá manévrovatelnost sestavy.

(2) V tlačné sestavě se použije remorkér, který je schopen i bez obratu včas zastavit sestavu při zachování náležité manévrovatelnosti.

(3) Plavidlo s vlastním pohonem nelze použít k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě, s výjimkou poskytnutí záchrany nebo pomoci plavidlu v nouzi, nemá-li takové použití uvedeno v osvědčení plavidla. Plavidlo, které vleče, tlačí nebo bočně vede sestavu plavidel, neopustí tato plavidla při jejich odstavování na vývaziště nebo kotviště dříve, než uvolní plavební dráhu a než se vůdce sestavy přesvědčí, že odstavená plavidla bezpečně stojí.

(4) Člunové kontejnery se nezařadí v čele tlačné sestavy, není-li tlačná sestava na přídi vybavena kotevní výstrojí.

(5) Osobní loď s cestujícími na palubě se nepoužije v tlačné, vlečné nebo bočně svázané sestavě. To neplatí v případě nouzové přepravy poškozené osobní lodě v bočně svázané sestavě nebo je-li pro proplutí obtížným místem krátkodobě použit pomocný remorkér.

(6) Tlačný člun lze ze sestavy plavidel odpojit jen

a) převezme-li jej na bok plavidlo s vlastním pohonem,

b) v krátkých úsecích při sestavování nebo rozebírání tlačné sestavy, nebo

c) je-li již v bočně svázané sestavě s plavidlem, které zajistí jeho plavbu a má k tomu dostatečnou posádku.

§ 76

Proplouvání v blízkosti plovoucích strojů v chodu, nasedlých nebo potopených plavidel a plavidel se sníženou možností manévrování

Plavidlo nesmí proplouvat

a) po té straně plovoucího stroje v chodu, nasedlého nebo potopeného plavidla, na kterém se signalizuje

1. červeným světlem nebo červenými světly předepsanými v § 34,

2. tabulí A.1 uvedenou v příloze č. 7 k této vyhlášce, nebo

3. červeným balónem nebo červenou vlajkou podle § 34, nebo

b) v blízkosti plavidla se sníženou možností manévrování po té straně plavidla, na kterém se signalizuje dvěma červenými světly nebo dvěma černými balóny podle § 43 odst. 2.

HLAVA IV

PŘEVOZNÍ LODĚ

§ 77

(1) Převozní loď smí křížit vodní cestu poté, co se ujistí, že nebude ohrožena pohybem jiných plavidel a nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.

(2) Převozní loď, která je upoutána k vodicímu lanu a není v provozu, stojí na určeném stanovišti, nebo nebylo-li stanoviště určeno, stojí tak, aby plavební dráha zůstala volná.

(3) Blokuje-li vodicí lano převozní lodi plavební dráhu, může taková loď stát na protilehlé straně plavební dráhy vůči straně, na níž je lano upevněno, a to jen po dobu nezbytně nutnou pro nalodění a vylodění; v této době mohou připlouvající plavidla včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem „jeden dlouhý zvuk“.

(4) Převozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze déle, než je nezbytné.

HLAVA V

PROPLOUVÁNÍ POD MOSTY, PŘES JEZY A PLAVEBNÍMI KOMORAMI

Díl 1

Proplouvání pod mosty a přes jezy

§ 78

Obecná ustanovení pro proplouvání pod mosty a přes jezy

(1) Při proplouvání mostním nebo jezovým polem platí pravidla uvedená v § 62, nemá-li plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání.

(2) Je-li proplouvání mostním nebo jezovým polem možné a plavební profil je vyznačen

a) signálním znakem A.10 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, je k proplutí určen jen prostor nacházející se mezi dvěma tabulemi, z nichž se znak skládá,

b) signálním znakem D.2 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, je doporučeno plout v prostoru mezi dvěma tabulemi nebo světly, z nichž se znak skládá.

(3) Na dopravně významných vodních cestách musí být signální znaky podle odstavce 2 písm. a) v noci osvětleny, nejsou-li provedeny jako svítící.

§ 79

Proplouvání pod pevnými mosty

(1) Jsou-li některá mostní pole pevných mostů označena jedním nebo několika červenými světly nebo signálním znakem A.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, je proplutí těmito mostními poli zakázáno.

(2) Jsou-li některá mostní pole pevných mostů označena nad profilem

a) signálním znakem D.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, nebo

b) signálním znakem D.1b uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce,

proplouvá se přednostně těmito mostními poli.

(3) Je-li plavební dráha označena signálním znakem

a) uvedeným v odstavci 2 písm. a), je mostním polem možné proplutí oběma směry,

b) uvedeným v odstavci 2 písm. b), je proplutí mostním polem označeným v protisměru signálním znakem A.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce zakázáno.

§ 80

Proplouvání pohyblivými mosty

(1) Vůdce plavidla se při přiblížení k pohyblivému mostu a při jeho proplouvání v zájmu bezpečnosti a urychleného proplutí řídí pokyny obsluhy mostu. O úmyslu proplout pod pohyblivým mostem vyrozumí vůdce plavidla jeho obsluhu jedním dlouhým zvukovým signálem nebo pomocí rádiové stanice.

(2) V blízkosti pohyblivého mostu plavidlo sníží rychlost. Nemůže nebo nechce-li proplout mostem a je-li na břehu osazen signální znak B.5 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce, zůstane stát před tímto znakem.

(3) V blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění možné jen na zvláštní pokyn obsluhy mostu.

(4) Proplouvání pohyblivými mosty je řízeno následujícími signálními znaky:

a) jedno nebo několik červených světel - nelze proplout,

b) jedno červené a jedno zelené světlo umístěné ve stejné výšce nebo jedno červené světlo umístěné nad zeleným světlem - nelze proplout, ale most se otevírá a plavidla se mají připravit k proplutí,

c) jedno nebo několik zelených světel - lze proplouvat,

d) dvě červená světla nad sebou - otevírání mostu pro plavbu je přerušeno,

e) žluté světlo umístěné na mostě ve spojení se signalizací uvedenou pod písmeny a) a d), nelze proplout s výjimkou nízkých plavidel, která proplují pod spuštěným mostem, mohou proplouvat v obou směrech, nebo

f) dvě žlutá světla umístěná na mostě ve spojení se signalizací uvedenou pod písmeny a) a d) - nelze proplout s výjimkou nízkých plavidel, která proplují pod spuštěným mostem; v protisměru nelze proplouvat.

(5) Červené světlo uvedené v odstavci 4 může být nahrazeno signálním znakem A.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, zelené světlo signálním znakem E.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a žlutá světla žlutými signálními znaky D.1a, D.1c, D.1d uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 81

Proplouvání přes jezy

(1) Proplouvat jezovým polem se nesmí, je-li označeno jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými signálními znaky A.1a uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Proplouvání jezovým polem se smí, je-li vpravo i vlevo označeno signálním znakem E.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Díl 2

Proplouvání plavebními komorami

§ 82

(1) Při připlouvání k místům určeným pro čekání plavidel v obvodu plavebních komor plavidlo sníží rychlost. Nemůže nebo nehodlá-li vplout ihned do plavební komory a je-li na břehu osazen signální znak B.5 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce, zůstane stát před tímto znakem.

(2) V čekacích polohách, v obvodu plavební komory a v plavební komoře plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, které mu umožňuje spojení v síti pro přenos plavebních informací, zajistí poslech na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.

(3) Proplavení plavební komorou probíhá v pořadí, v jakém plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel. Proplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, vplují do plavební komory až po těchto plavidlech.

(4) Při připlouvání do obvodu plavební komory a v místech určených pro čekání plavidel nelze předjíždět. V plavebních komorách musí být kotvy plavidla úplně zdviženy. To platí i pro místa čekání u plavební komory v případě, nejsou-li kotvy použity k zakotvení plavidla. Při vplouvání do plavební komory plavidlo sníží rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel.

(5) V plavební komoře

a) stojí plavidla v mezích vyznačených stání, jsou-li na zdech plavební komory vyznačeny,

b) po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí jsou plavidla vyvázána a vázací lana upravována tak, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory nebo do jiných plavidel,

c) je nezbytné použití odrazníků, které jsou v případě snímatelných odrazníků plovoucí,

d) je zakázáno z plavidla vypouštět nebo vylévat vodu na plato plavební komory nebo na jiná plavidla,

e) je zakázáno používat vlastní strojní pohon plavidla od vyvázání v plavební komoře až do obdržení pokynu k vyplutí,

f) udržují malá plavidla bezpečný odstup od ostatních plavidel.

(6) V plavební komoře a v čekacích polohách obvodu plavební komory plavidla udržují minimální boční vzdálenost 10 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou jedno modré světlo nebo jeden modrý kužel podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).

(7) Plavidlo nebo sestava plavidel, která nese

a) signalizaci podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), se nesmí proplavovat s plavidly osobní dopravy,

b) více jak jedno modré světlo nebo více jak jeden modrý kužel podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), se proplavuje samostatně.

(8) Při připlouvání k obvodu plavební komory a při vplouvání do plavební komory a vyplouvání z ní se vysokorychlostní plavidlo pohybuje takovou rychlostí, která vyloučí vznik škody na plavební komoře, na plavidlech nebo ohrožení bezpečnosti osob na plavidle.

§ 83

Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich

(1) Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci řídí optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory. Tyto signály mají následující význam:

a) dvě červená světla nad sebou - vplutí není možné, plavební komora není v provozu,

b) jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle sebe - vplutí není možné, plavební komora je zavřena,

c) jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto nebo jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe nebo jedno červené světlo nad zeleným světlem - vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory,

d) jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe - vplutí je možné.

(2) Vyplouvání z plavební komory je řízeno ve dne i v noci optickými signály, které mají následující význam:

a) jedno nebo dvě červená světla - vyplutí není možné,

b) jedno nebo dvě zelená světla - vyplutí je možné.

(3) Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odstavcích 1 a 2 mohou být nahrazena signálním znakem A.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odstavcích 1 a 2 mohou být nahrazena signálním znakem E.1a uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(5) Není-li plavební komora osazena signálními světly, nebo nejsou-li tato světla funkční, nelze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní bez pokynu obsluhy plavební komory.

§ 84

Přednost při proplavení plavebními komorami

(1) Odchylně od § 82 odst. 3 má přednost proplavení plavební komorou

a) plavidlo signalizující podle § 36, které se přemísťuje za účelem neodkladné služební povinnosti, nebo

b) plavidlo, které nese na přídi červený plamenec uvedený v § 26.

(2) Přibližuje-li se plavidlo uvedené v odstavci 1 k plavební komoře nebo stojí-li v obvodu plavební komory, umožní mu ostatní plavidla snadné proplutí a přednostní proplavení.

§ 85

Doplňující ustanovení o pravidlech provozu v obvodu plavebních komor

(1) § 82 až 84 platí v celém obvodu plavební komory až k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.

(2) V obvodu plavební komory musí být dále dodržována následující pravidla:

a) plavidlo čekající na vplutí zaujme místo jen v jedné šířce za sebou co nejblíže břehu, aby neuzavíralo plavební dráhu,

b) plavidlo po vplutí do plavební komory zaujme takové místo, aby nepřekáželo při vplouvání a využití prostoru plavební komory plavidlům, která za ním následují,

c) plavidlo, které následuje plavidlo před ním, ponechá mu čas a možnost, aby se v plavební komoře srovnalo a vyvázalo,

d) plavební komora nesmí být použita ke stání plavidla přes noc nebo na delší dobu,

e) člen posádky plavidla může obsluhovat provozní zařízení plavební komory, jen jedná-li se o plavební komoru se samoobslužným proplavováním,

f) výstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební komoře je možný jen se souhlasem obsluhy plavební komory,

g) v obvodu plavební komory je zakázáno provozovat rybolov,

h) je zakázáno používat okovaná bidla a háčky k odstrkování plavidel.

(3) Aniž je dotčen § 82 odst. 3, proplavují se plavidla ihned po připlutí k plavební komoře, není-li předpoklad, že do 30 minut připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně nebo v protisměru. S výjimkou vodních cest dopravně významných třídy 0. a I. může být stanovena doba pro proplavování malých plavidel.

(4) Přednostně před jinými plavidly, s výjimkou plavidel uvedených v § 84, se v níže uvedeném pořadí proplavují

a) osobní loď plující podle jízdního řádu,

b) osobní loď s cestujícími na palubě, je-li ohlášena nejméně jednu hodinu před proplavením.

(5) Odstavce 1 až 4 a § 82 až 84 se na proplavování lodními zdvihadly a výtahy použijí obdobně.

HLAVA VI

PLAVBA ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI A PLAVBA S POMOCÍ RADIOLOKÁTORU

§ 86

Obecná pravidla pro plavbu za snížené viditelnosti, používání radiolokátoru

(1) Dostane-li se plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, hustém dešti, sněhové vánici nebo dýmu, a nepluje-li pomocí radiolokátoru, může při dodržení ustanovení § 89 doplout jen na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.

(2) Při plavbě za snížené viditelnosti plavidlo přizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel. V zájmu zajištění bezpečnosti plavby poskytuje ostatním plavidlům potřebné informace rádiovou stanicí. Malé plavidlo plující za snížené viditelnosti má nastavenou rádiovou stanici na kmitočtovém kanálu pro spojení mezi plavidly.

(3) Při zastavení z důvodu snížené viditelnosti plavidlo ponechá plavební dráhu podle možnosti volnou.

(4) Plavidlo pluje vpravo, aby se potkávání mohlo uskutečnit levými boky. Při plavbě za snížené viditelnosti se ustanovení § 60 odst. 2 až 5 a § 61 nepoužijí.

(5) Vlečná sestava zastaví na nejbližším vhodném místě, pokud dále není možné vizuální spojení mezi remorkérem a vlečenými plavidly. Po proudu smí vlečná sestava doplout s pomocí radiolokátoru při dodržení ustanovení § 89 jen na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.

§ 87

Zvukové signály za stání

(1) Plavidlo, které za snížené viditelnosti stojí v plavební dráze nebo v její blízkosti mimo přístav nebo místo vyhrazené pro stání a označené příslušnými signálními znaky, má rádiovou stanici nastavenou na příjem na kmitočtovém kanálu pro spojení mezi plavidly. Přijme-li stojící plavidlo informaci rádiovou stanicí o tom, že se přibližují jiná plavidla, nebo zachytí-li signály dávané podle § 88 odst. 3 nebo § 89 odst. 1 písm. b), sdělí ihned rádiovou stanicí svou polohu nebo po celou dobu slyšitelnosti těchto signálů dává následující zvukové signály:

a) stojí-li při levém břehu - „jednu řadu úderů na zvon“,

b) stojí-li při pravém břehu - „dvě řady úderů na zvon“, nebo

c) stojí-li v neurčité poloze - „tři řady úderů na zvon“.

(2) Signály uvedené v odstavci 1 musí být opakovány v intervalech ne delších než 1 minuta.

(3) V tlačné sestavě se ustanovení odstavce 1 vztahuje pouze na tlačný remorkér. V bočně svázané sestavě se vztahuje pouze na jedno plavidlo sestavy. Ve vlečné sestavě se vztahuje na remorkér a poslední plavidlo v sestavě.

(4) Pravidla uvedená v odstavcích 1 až 3 se vztahují také na plavidlo nasedlé v plavební dráze nebo v její blízkosti, pokud svou polohou ohrožuje bezpečnost plavby ostatních plavidel.

§ 88

Plavidla plující s pomocí radiolokátoru

(1) Pluje-li plavidlo pomocí radiolokátoru, musí být v kormidelně stále přítomna osoba s průkazem způsobilosti k vedení plavidla pomocí radiolokátoru uvedeném v § 52 odst. 1 písm. b) a další osoba, která je v dostatečné míře obeznámena s tímto způsobem plavby. Je-li kormidelna technicky připravena pro vedení plavidla s pomocí radiolokátoru jednou osobou, postačí, když lze druhou osobu v případě nutnosti do kormidelny neprodleně povolat.

(2) Jsou-li na obrazovce radiolokátoru zjištěna plující plavidla nebo přibližuje-li se k úseku, kde lze plující plavidla očekávat, oznámí vůdce plavidla rádiovou stanicí druh a název plavidla, směr plavby a polohu. Vůdce plavidla plujícího s pomocí radiolokátoru, který oznámení zachytí, odpoví rádiovou stanicí a uvede druh a název plavidla, směr plavby a polohu. Vůdci plavidel si dohodnou stranu pro potkávání; malé plavidlo oznámí pouze stranu, na kterou se vyhýbá.

(3) Nemůže-li plavidlo plující pomocí radiolokátoru navázat rádiové spojení s plavidly plujícími v protisměru,

a) dává signál „jeden dlouhý zvuk“, sestava plavidel „dva dlouhé zvuky“, a opakuje ho tak často, jak to plavební situace vyžaduje, a

b) sníží rychlost plavby, a je-li to nutné, zastaví.

(4) Zachytí-li plavidlo signály uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo se na obrazovce jeho radiolokátoru objeví plavidla, jejichž poloha nebo plavba může vyvolat nebezpečnou situaci nebo přibližuje-li se k úseku, kde lze plavidla předpokládat, ale ještě na obrazovce radiolokátoru nejsou vidět,

a) dává takové plavidlo signál „jeden dlouhý zvuk“, sestava plavidel „dva dlouhé zvuky“, a opakuje ho tak často, jak to plavební situace vyžaduje, a

b) sníží rychlost plavby, a je-li to nutné, zastaví.

(5) V sestavách plavidel se ustanovení odstavců 1 až 5 vztahují pouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.

§ 89

Plavidla plující bez pomoci radiolokátoru

(1) Plavidlo nebo sestava plavidel plující za snížené viditelnosti, které nepoužívají radiolokátor, doplují do nejbližšího bezpečného místa pro stání. Při zachování zvláštní pozornosti přitom

a) takové plavidlo nebo sestava plavidel pluje, co nejblíže jedné strany plavební dráhy,

b) každé samostatně plující plavidlo dává signál „jeden dlouhý zvuk“ a plavidlo, na němž je vůdce sestavy plavidel, dává signál „dva dlouhé zvuky“ opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta,

c) takové plavidlo nebo plavidlo plující v takové sestavě plavidel musí mít na přídi pozorovatele, který je v dohledu nebo doslechu vůdce plavidla nebo sestavy plavidel, nedorozumívají-li se pomocí komunikačního zařízení,

d) takové plavidlo nebo sestava plavidel odpoví rádiovou stanicí jinému plavidlu volajícímu rovněž rádiovou stanicí, sdělí mu druh a název svého plavidla, směr své plavby a polohu a zároveň uvede, že pluje bez pomoci radiolokátoru do nejbližšího bezpečného místa pro stání a dohodne se s ním o způsobu potkávání, a

e) zaslechne-li takové plavidlo nebo sestava plavidel zvukový signál jiného plavidla, se kterým není možné navázat radiotelefonní spojení, a

1. pluje-li poblíž břehu, připluje k němu co nejblíže, a je-li to nutné, zastaví, dokud jiné plavidlo nepropluje, nebo

2. nepluje-li poblíž břehu, případně přeplouvá-li od jednoho břehu k druhému, uvolní plavební dráhu.

(2) Převozní loď plující bez radiolokátoru dává místo signálu uvedeného v odstavci 1 „jeden dlouhý zvuk, za kterým následují čtyři krátké zvuky“. Tento signál se opakuje v intervalu kratším než 1 minuta.

(3) Malé plavidlo namísto dohody o způsobu potkávání podle odstavce 1 písm. d) oznámí pouze stranu, na kterou se vyhýbá.

HLAVA VII

STÁNÍ

§ 90

Obecné zásady stání

(1) Plavidla stojí tak blízko břehu, jak jim to dovoluje jejich ponor a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.

(2) Plovoucí zařízení se pro účely stání umístí tak, aby plavební dráha zůstala volná pro proplouvání jiných plavidel.

(3) Stojící plavidla kotví nebo se vyvazují s ohledem na vítr, kolísání vodní hladiny, sání a vlnobití tak, aby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.

(4) Plavidlo stojí mimo plavební dráhu, stojí-li v úseku vodní cesty označeném signálními znaky vyjadřujícími rozsah a způsob stání.

§ 91

Zákaz státní

(1) Plavidla nesmí stát

a) v úsecích označených signálním znakem A.5 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, a to na straně vodní cesty, na níž je tento znak umístěn,

b) pod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí,

c) v úžinách podle ustanovení § 62 a před vjezdy do nich, v úsecích a před úseky, které by se stáním plavidel staly pro plavbu úzkými,

d) ve vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů,

e) v plavebních trasách přívozů,

f) v trasách plavidel připlouvajících k přístavištím nebo odplouvajících od nich,

g) v úsecích obratišť označených signálním znakem E.8 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) u boku plavidla, které nese znak předepsaný v § 42, na vzdálenost uvedenou na tomto znaku,

i) v úsecích vodní plochy označených signálním znakem A.5.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, a to v šířce uvedené v metrech na tomto znaku měřené od něho.

(2) V úsecích uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) mohou plavidla stát pouze v místech označených signálními znaky E.5 až E.7 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce při dodržení podmínek uvedených v § 92 až 95.

§ 92

Kotvení

(1) Plavidla nesmí kotvit v úsecích označených signálním znakem A.6 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, zákaz platí pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak umístěn.

(2) Plavidla kotví na místech označených signálním znakem E.6 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a jen na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.

(3) V úseku vodního toku Labe mezi Ústím nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 je kotvení možné jen na určených kotvištích a teprve poté, kdy rychlost plavby byla znatelně zpomalena zpětným chodem strojního pohonu.

§ 93

Vyvazování

(1) Plavidla se nesmí vyvazovat v úsecích označených signálním znakem A.7 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce; zákaz platí pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak umístěn.

(2) Plavidla se vyvazují na místech označených signálním znakem E.7 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a pouze na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.

(3) Pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají předměty, které neumožňují dostatečně pevné zajištění plavidla, zejména stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.

§ 94

Místa stání

(1) V místech stání označených signálním znakem E.5 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce plavidla stojí jen na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.

(2) V místech stání označených signálním znakem E.5.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce plavidla stojí pouze v šířce uvedené v metrech měřené od něho.

(3) V místech stání označených signálním znakem E.5.2 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce plavidla stojí pouze v šířce pásma vymezeného dvěma vzdálenostmi, které jsou uvedeny v metrech na tomto znaku měřené od něho.

(4) V místech stání označených signálním znakem E.5.3 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce mohou plavidla stát vedle sebe v počtu uvedeném na znaku římskými číslicemi na té straně vodní cesty, na které je znak umístěn.

§ 95

Vyhrazení stání pro některé druhy plavidel

Signálními znaky E.5.4 až E.5.15 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce je stání vyhrazeno pouze ve znaku vyznačeným druhům plavidel a jen na straně vodní cesty, na které jsou tyto znaky umístěny.

§ 96

Stání v případech přeprav nebezpečných věcí

(1) Mezi plavidly, tlačnými a bočně svázanými sestavami se při stání dodržují následující minimální vzdálenosti:

a) 10 m, nese-li jedno z nich signalizaci jedním modrým světlem nebo jedním modrým kuželem podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2),

b) 50 m, nese-li jedno z nich signalizaci dvěma modrými světly nebo dvěma modrými kužely podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), nebo

c) 100 m, nese-li jedno z nich signalizaci třemi modrými světly nebo třemi modrými kužely podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).

(2) V případech, kdy dvě plavidla, tlačné nebo dvě bočně svázané sestavy nesou jedno nebo několik světel či kuželů podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), určí se vzdálenost mezi nimi podle největšího počtu světel nebo kuželů.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na

a) plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, které nesou shodnou signalizaci,

b) plavidla, která signalizaci uvedenou v odstavci 1 písm. a) nenesou, ale která mají osvědčení plavidla vydané v souladu s mezinárodní smlouvou upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2).

§ 97

Hlídka a dohled

(1) Zajistit hlídku je nezbytné

a) na plavidle stojícím v plavební dráze,

b) na plavidle stojícím v jiných chráněných místech než v přístavním bazénu, při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity,

c) na stojící osobní lodi obsazené cestujícími, nebo

d) na stojícím plavidle, které nese signalizaci plavidel přepravujících nebezpečné věci podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), nebo které ještě není prosto nebezpečných plynů nebo není dočištěno po přepravě takových věcí.

(2) V tlačné a bočně svázané sestavě postačuje hlídka na plavidle, které sestavu vede.

(3) Nad všemi ostatními stojícími plavidly je nezbytné zajistit dohled osoby, která je schopna v případě potřeby rychle učinit nezbytná opatření.

(4) V případě stojícího plavidla, které má vůdce, stanoví hlídku nebo dohled vůdce plavidla. Nemá-li stojící plavidlo vůdce, stanoví hlídku nebo dohled provozovatel nebo vlastník plavidla.

(5) Záznam o zajištění hlídky nebo dohledu obsahuje poznávací znaky plavidla, místo stání plavidla, čas výkonu hlídky nebo dohledu a jméno osoby, která hlídku nebo dohled vykonává.

(6) Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 se nevztahují na malá plavidla.

§ 98

Šířky stání plavidel

(1) Není-li signálními znaky stanoveno jinak, je šířka stání

a) do 12 m od břehu na vodní cestě

1. Labe v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Hřensko ř. km 726,60,

2. Vltava v úseku Slapy-Třebenice ř. km. 91,60 až Mělník ř. km 0,00,

b) do 10 m od břehu na vodní cestě

1. Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,10,

2. Morava včetně Baťova kanálu v úseku Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Hodonín ř. km 101,77 a

c) do 5 m od břehu na vodní cestě Vltava v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až Kořensko ř. km 200,40.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na

a) stání plavidel v přístavních bazénech, kde jsou šířky stání stanoveny přístavním řádem, nebo

b) plovoucí stroje při práci na vodní cestě a na nasedlá nebo potopená plavidla, která mají povinnost signalizovat podle § 34.

§ 99

Signál „nepřibližovat se“

(1) V případě nehody nebo havárie na plavidle, které nese signalizaci podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu2), kdy může dojít k úniku přepravované látky nebezpečné pro lidský život nebo bezpečnost plavebního provozu a posádka plavidla nezvládne toto nebezpečí odvrátit, se na plavidle spustí signál „nepřibližovat se“.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na tlačné čluny a jiná plavidla bez vlastního pohonu. Jsou-li však tato plavidla součástí sestavy plavidel, signál „nepřibližovat se“ se spustí na plavidle, na němž je vůdce sestavy.

(3) Signál „nepřibližovat se“ se skládá z akustického a optického signálu. Akustický signál tvoří „jeden krátký a jeden dlouhý zvuk“ opakovaný nepřetržitě po dobu 15 minut synchronně s optickými signály uvedenými v § 48 odst. 2. Po spuštění je signál po stanovenou dobu dáván automaticky. Spuštění uvedeného signálu musí být zajištěno proti náhodnému uvedení do provozu.

(4) Plavidlo, které zachytí signál „nepřibližovat se“, učiní veškerá opatření k odvrácení nebezpečí, které mu hrozí, zejména

a) pluje-li ve směru k nebezpečnému místu, zůstane co nejdále jak je to možné, a je-li třeba, provede obrat a od ohroženého místa se vzdálí, nebo

b) proplouvá-li ohroženým prostorem, pokračuje nevyšší možnou rychlostí.

(5) Na plavidle uvedeném v odstavci 4 se neprodleně

a) zavřou okna a všechny otvory z plavidla se utěsní,

b) nechráněná světla zhasnou,

c) přestane kouřit,

d) vypnou všechny pomocné agregáty, které nejsou nezbytné pro provoz plavidla, a

e) vyloučí jakékoliv jiskření.

(6) Ustanovení odstavce 5 se vztahuje i na plavidla, která stojí v blízkosti ohroženého místa. Zachytí-li signál „nepřibližovat se“ a je-li to nezbytné, posádka takové plavidlo opustí.

(7) Při plnění opatření podle odstavců 4 až 6 je třeba přihlédnout ke směru proudu vody a směru větru.

(8) Opatření podle odstavců 4 až 7 se provedou na plavidle i v případě, je-li signál „nepřibližovat se“ spuštěn ze břehu.

ČÁST SEDMÁ

REKREAČNÍ ČINNOSTI

§ 100

Plavba na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka

(1) Plovák s plachtou nelze provozovat na úsecích dopravně významných vodních cest

a) Vltava v úseku Vrané nad Vltavou ř. km 71,20 až Mělník ř. km 0,00 a

b) Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Hřensko ř. km 726,60.

(2) Plovák s tažným drakem nelze provozovat na úsecích dopravně významných vodních cest

a) Vltava v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až ř. km 220,50,

b) Vltava v úseku Hněvkovice ř. km 220,40 až Ochoz ř. km 165,50,

c) Vltava v úseku Žďákovský most ř. km 159,90 až Slapy-Třebenice ř. km 91,70,

d) Vltava v úseku Vrané nad Vltavou ř. km 71,20 až Mělník ř. km 0,00 a

e) Labe v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Hřensko ř. km 726,60.

(3) Při plavbě s tažným drakem se udržuje bezpečná vzdálenost od ostatních účastníků provozu na vodní cestě. Na závětrné straně odpovídá bezpečná vzdálenost nejméně délce tažných a ovládacích šňůr.

(4) Vymezená vodní plocha k činnostem podle odstavců 1 a 2 se označí signálním znakem E.20 stanoveným v příloze č. 7 k této vyhlášce doplněným tabulkou s textem „schváleno pro windsurf“, „schváleno pro kiteboard“.

§ 101

Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem

(1) S vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je schopna obsluhovat vlečné zařízení a sledovat lyžaře.

(2) Plavidlo vlekoucí vodního lyžaře se smí pohybovat jen ve vymezené vodní ploše určené a vyznačené pro vodní lyžování.

(3) Vlečné lano nesmí být vlečeno za plavidlem, nedrží-li se ho vodní lyžař.

(4) Vymezená vodní plocha pro vodní lyžování nebo obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem se označí vytažením žlutého balónu tak, aby byl dobře viditelný z vodní cesty.

§ 102

Způsob označení vymezené vodní plochy plavebním značením

(1) Vymezená vodní plocha se na břehu označí signálními znaky E.16 nebo E.24 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce, případně signálním znakem C.4 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce. Břehové signální znaky se doplní na hladině žlutými válcovými bójemi s nápisem „sport“.

(2) Břehové signální znaky uvedené v odstavci 1 se doplní tabulkami s uvedením maximálního počtu a druhu plavidel současně na vodní ploše provozovaných, časovými údaji o využívání vymezené vodní plochy, případně dalšími údaji blíže specifikujícími využití vymezené vodní plochy.

(3) Je-li vymezená vodní plocha označená na hladině žlutými bójemi vzdálena od břehu, z něhož je k ní přístup, vyznačí se na hladině přístupový koridor po obou stranách žlutými kuželovými bójemi. Minimálně první a poslední bóje ve směru od břehu na pravé straně koridoru má vrchol červené barvy a na levé straně zelené barvy.

§ 103

Bezpečné vzdálenosti koupajících se osob od plavidel

(1) Bezpečná vzdálenost koupající se osoby od plavidel je

a) vzdálenost alespoň 50 m od plavidla, které není malým plavidlem,

b) vzdálenost alespoň 10 m od malého plavidla s vlastním pohonem a

c) vzdálenost alespoň 3 m od ostatních plavidel.

(2) Malé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby tato osoba zůstala mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) neplatí v případech, kdy koupající se osoba vstupuje do vody z plavidla nebo na ně z vody vystupuje.

(4) Vymezené prostory pro koupání se označí signálními znaky A.1 uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce nebo některým ze signálních znaků A.12 až A.17 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce, doplněnými na hladině žlutými kuželovými bójemi.

§ 104

Způsob bezpečnostního označení místa ponoru potápějící se osoby

(1) Prostor pro potápění se vyznačí na břehu signálním znakem A.1.1 uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku.

(2) Osoba zabývající se potápěním mimo prostor uvedený v odstavci 1 označí místo ponoru na hladině bójí, která nese signální znak A.1.2 uvedený v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Všechna plavidla zachovávají minimálně vzdálenost 25 m od místa označeného podle odstavce 2.

ČÁST OSMÁ

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

§ 105

(1) Vůdce plavidla zajistí oddělený sběr mastných odpadů vzniklých při provozu plavidla v nádobách k tomuto účelu určených a shromáždění nádních vod ve strojovně. Tyto nádoby se uloží na plavidle tak, aby z nich obsah nemohl uniknout a bylo možné jeho úniku zabránit.

(2) Na plavidle nelze

a) používat mobilní nádrže uložené na palubě pro sběr odpadních olejů,

b) spalovat odpad a

c) použít pro vypouštění oleje nebo tuku do nádní ve strojovně rozpouštěcí nebo emulgační čisticí prostředky kromě výrobků, které nezpůsobí obtížnější odčerpání stokové vody.

(3) Vůdce plavidla zajišťuje oddělený sběr odpadů na plavidle, jako je domovní odpad, kaly a jiný zvláštní odpad, a jejich dodání do zařízení pro příjem odpadu. Pokud je to možné, domovní odpad se ukládá odděleně podle následujících kategorií: papír, plasty, sklo, další recyklovatelné materiály a jiné odpady.

ČÁST DEVÁTÁ

PŮJČOVNY MALÝCH PLAVIDEL

§ 106

Obsahové náležitosti provozního řádu půjčovny malých plavidel, seznamu plavidel půjčovny a příručky uživatele

(1) Provozní řád půjčovny malých plavidel obsahuje s ohledem na druh půjčovaných plavidel a vymezený úsek vodní cesty alespoň

a) název a umístění půjčovny,

b) vymezený úsek vodní cesty, ve kterém lze půjčená plavidla provozovat,

c) jméno a spojení na provozovatele půjčovny,

d) provozní dobu,

e) opatření před zastavením plavby,

f) půjčovní podmínky,

g) poskytnutou výbavu plavidla pro provoz plavidla, zejména vázací lana, kotvy, pádla či vesla, plachty, záchranné prostředky a věcné prostředky požární ochrany, zásoba pohonných hmot nebo zásoba zkapalněného plynu a její uložení na plavidle,

h) základní pravidla plavebního provozu, vztahující se k vedení malých plavidel půjčovny v rozsahu určeném druhem půjčovaných plavidel a plavebním úřadem vymezeného úseku vodní cesty,

i) telefonická spojení na plavební úřad, Policii České republiky, zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor České republiky a

j) postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby, zejména ve vztahu k plavidlům půjčovny vedeným na vodní cestě osobou bez průkazu způsobilosti.

(2) Příručka uživatele s ohledem na druh půjčovaného plavidla a vymezený úsek vodní cesty obsahuje alespoň

a) základní údaje o plavidle a jeho obsluze,

b) pokyny pro ovládání plavidla,

c) základní pravidla provozu na vodní cestě a význam plavebního značení v rozsahu potřebném pro vedení malého plavidla,

d) instrukce k proplavování plavební komorou nebo lodním zdvihadlem, nebo proplouvání jezovou propustí,

e) zásady pro vyvazování nebo kotvení plavidla,

f) postup při doplňování pohonných hmot a vody, ukládání a odstraňování odpadů,

g) instrukce pro používání a obsluhu zařízení na plavidle,

h) zákaz zasahovat do důležitých zařízení plavidla zejména pohonného a kormidelního zařízení, elektrického rozvodu nebo rozvodu plynu pro vaření a vytápění,

i) seznam vybavení plavidla,

j) důležité kontakty na půjčovnu, Policii České republiky, plavební úřad, Hasičský záchranný sbor České republiky, zdravotní službu nebo obsluhu plavebních komor a

k) přílohy k příručce uživatele, kterými jsou plavební mapy vymezeného úseku vodní cesty, návody na obsluhu zařízení a vybavení plavidla zejména vařiče, pečicí či mikrovlnné trouby, radiového přijímače nebo topení.

(3) Pro plavidla bez vlastního strojního pohonu provozovaná v půjčovně může příručka uživatele obsahovat pouze údaje uvedené v odstavci 2 písm. a), b), c) a j).

(4) Seznam plavidel půjčovny musí obsahovat o každém plavidle, která lze v půjčovně půjčovat, minimálně následující údaje

a) poznávací znaky plavidla,

b) typ nebo druh plavidla,

c) základní parametry plavidla (délka, šířka, ponor, maximální obsaditelnost osobami nebo maximální zatížení),

d) v případě plavidla se strojním pohonem výkon motoru a způsob jeho ovládání a

e) v případě plachetnice plocha plachet.


§ 107

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, se zrušuje.


§ 108

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestav plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty

(1) Pro účely této přílohy se pojmem jednotka rozumí vlečené plavidlo, nebo plavidla svázaná vedle sebe, vlečená tlačná nebo bočně svázaná sestava. Rozměry jednotky odpovídají maximálním povoleným rozměrům plavidel, tlačných, nebo bočně svázaných sestav v daném úseku vodní cesty a nesmí být překročeny.

(2) Pro jednotlivě plující plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy na Vltavě a Labi platí

a) ve směru po proudu i proti proudu

1. v úseku České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50 až Kořensko ř. km 200,40 smějí plout plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, jejichž rozměry nepřesahují celkovou délku 45 m a celkovou šířku 5,60 m,

2. v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 včetně Berounky po přístav Praha-Radotín ř. km 1,25 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m,

3. v úseku Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 až Mělník ř. km 0,00 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 110 m a celková šířka 10,60 m,

4. v úseku Praha-Holešovice ř. km 49,50 až Mělník ř. km 0,00, při vodním průtoku 200 m3/s a nižším v profilu vodočtu Praha, pro tlačné sestavy, maximální celková délka 120 m a celková šířka 10,60 m,

5. v úseku Praha-Holešovice ř. km 49,50 až Mělník ř. km 0,00, při vodním průtoku 200 m3/s a nižším v profilu vodočtu Praha, pro tlačné sestavy maximální celková délka 137 m a celková šířka 10,60 m, pokud jsou na přídi vybavené aktivním dokormidlovacím zařízením,

6. v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 pro plavidla a tlačné sestavy, maximální celková délka 45 m a celková šířka 6 m,

7. v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Mělník ř. km 837,38 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 84 m a celková šířka 11,50 m,

8. v úseku Mělník ř. km 837,38 až Prosmyky ř. km 788,15 pro plavidla, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 137 m a celková šířka 11,50 m,

8.1 ve zdržích, vyjma plavebních kanálů vedoucích k plavebním komorám, pro tlačné a bočně svázané sestavy maximální šířka 23 m,

9. v úseku Prosmyky ř. km 788,15 až Lhotka ř. km 784,68 pro plavidla, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 137 m a celková šířka 11,50 m,

9.1 ve směru po proudu, při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem pro tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m, pokud nejsou vybavena aktivním dokormidlovacím zařízením,

10. v úseku Lhotka ř. km 784,68 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67 pro plavidla, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m, pro tlačné a bočně svázané sestavy maximální celková délka 170 m a celková šířku 11,50 m, nebo celková délka 137 m a celková šířka 23 m,

11. v úseku Mělník ř. km 837,38 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s bočnokolesovým pohonem, maximální celková šířka 14 m,

b) ve směru po proudu

1. v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,49 až Hřensko ř. km 726,60

1.1 pro plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy, maximální celková délka 110 m a celková šířka 11,50 m; plavidla, tlačné a bočně svázané sestavy delší 84 m nesmí vléci,

2. v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67 až Děčín ř. km 739,62 plují tlačné sestavy delší než 110 m, jejichž celková délka nepřesahuje 137 m

2.1 při vodním stavu 175 cm až 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem bez omezení, pokud jsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením,

2.2 při vodním stavu 180 cm až 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

3. v úseku Děčín (terminál) ř. km 739,62 až Hřensko ř. km 726,60 plují tlačné sestavy delší než 110 m, jejíž celková délka nepřesahuje 137 m

3.1 při vodním stavu 160 cm až 500 cm na vodočtu v Ústí nad Labem bez omezení, pokud jsou vybavena na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením,

3.2 při vodním stavu 165 cm až 500 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, pokud nejsou vybaveny na přídi aktivním dokormidlovacím zařízením; pokud plují s ponorem menším než 110 cm, musí v celém úseku použít pomocný remorkér,

c) ve směru proti proudu

1. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67

1.1 pro plavidla a bočně svázané sestavy, maximální délka 110 m a šířka 11,50 m; bočně svázané sestavy nesmějí vléci,

1.2 pro tlačné sestavy maximální délka 137 m a maximální šířka 11,50 m; pro tlačnou sestavu v čele vlečné sestavy maximální délka 110 m a smí vléci pouze jednu jednotku,

2. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Děčín ř. km 740,74 a v úseku Děčín-Staré Město ř. km 741,80 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67, při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem, pro bočně svázané sestavy, maximální délka 110 m a maximální šířka 23 m.

(3) Pro vlečné sestavy na Vltavě a Labi platí

a) ve směru po proudu i proti proudu

1. v úseku České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50 až Kořensko ř. km. 200,40 smí být v sestavě nejvýše jedna jednotka,

2. v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Mělník ř. km 0,00 smí být v sestavě nejvýše jedna jednotka,

3. v úseku Kunětice ř. km 973,70 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67 smí být sestavě nejvýše jedna jednotka.

b) ve směru po proudu

1. v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67 až Hřensko ř. km 726,60 smí být v sestavě nejvýše jedna jednotka,

c) ve směru proti proudu

1. v úseku Hřensko ř. km 726,60 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,67 smí být délka celé sestavy do 500 m a šířka 11,50 m.

(4) V úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov až Hodonín ř. km 101,77 nesmí celková délka plavidla, tlačné, bočně svázané a vlečné sestavy překročit ve směru po i proti proudu délku 20 m a šířku 5 m.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty

(1) Na Vltavě nesmí být překročeny tyto maximální hodnoty ponoru

a) v úseku České Budějovice ř. km 239,50 až Kořensko ř. km 200,40, v období od 1. dubna do 31. října - 1,3 m,

b) v úseku Hluboká nad Vltavou ř. km 229,04 až ř. km 220,50, od hladiny 368,90 m n. m. a nižší ve zdrži Hněvkovice se plavební dráha nevytyčuje - ponory nejsou garantovány,

c) v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,65

1. v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Podolsko ř. km 182,66 při hladině 347,65 m n. m. a vyšší ve zdrži Orlík - 1,3 m,

2. v úseku Podolsko ř. km 182,66 až Orlík ř. km 144,65 při hladině 347,60 m n. m. a vyšší ve zdrži Orlík - 2,2 m,

3. v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Červená nad Vltavou ř. km 179,10, od hladiny 329,60 m n. m po hladinu 347,60 m n. m. ve zdrži Orlík, v období od 1. května do 30. září se plavební dráha nevytyčuje, plavební komora Kořensko je mimo provoz - ponory nejsou garantovány,

4. v úseku Červená nad Vltavou až Orlík ř. km 144,65 při hladině od 329,60 m n. m po hladinu 347,60 m n. m. ve zdrži Orlík, v období od 1. května do 30. září - 2,2 m,

d) v úseku Orlík ř. km 144,65 až Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 od hladiny 282,10 m n. m. po hladinu 284,60 m n. m. ve zdrži Kamýk nad Vltavou, v období od 1. května do 30. září - 2,2m,

e) v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Slapy ř. km 91,70

1. v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Vestec ř. km 128,93 od hladiny 269,10 m n. m. po hladinu 269,60 m n. m. ve zdrži Slapy - 1,7 m,

2. v úseku Vestec ř. km 128,93 až Slapy ř. km 91,70 od hladiny 269,10 m n. m. po hladinu 269,60 m n. m. ve zdrži Slapy - 2,2 m,

3. v úseku Kamýk nad Vltavou ř. km 134,73 až Slapy ř. km 91,70 od hladiny 269,60 m n. m. po hladinu 270,60 m n. m. ve zdrži Slapy - 2,2 m,

f) v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,40 až Praha-Modřany ř. km 64,00 - 1,20 m,

g) v úseku Praha-Modřany ř. km 64,00 až Mělník ř. km 0,00 - 1,80 m.

(2) Na Berounce nesmějí ponory plavidel přesahovat hodnotu v úseku Praha-přístav Radotín ř. km 1,25 až soutok s Vltavou ř. km 0,00 - 1,80 m.

(3) Na kanalizovaném Labi nesmí být překročeny maximální ponory plavidel

a) v úseku Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 - 1,05 m,

b) v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Mělník ř. km 837,38 - 2,10 m,

c) v úseku Mělník ř. km 837,38 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 - 2,00 m,

d) v úseku Mělník ř. km. 837,38 až Lovosice ř. km 789,14 při vodním průtoku 150 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Mělník - 2,10 m,

e) v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu 280 cm až 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok 350 m3/s až 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,10 m,

f) v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu nad 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok nad 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,20 m.

(4) Na regulovaném Labi musí být při stanovení maximálního ponoru plavidel dodržena následující ustanovení

a) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu samostatně nebo která vlečou jiná plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení a pro všechna plavidla, která plují proti proudu v tlačných a bočně svázaných sestavách, jejichž pohyb zajišťují plavidla s vrtulovým pohonem, se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 75 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 70 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,

b) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro jiná plavidla, než uvedená pod písmenem a), která plují proti proudu a pro všechna plavidla plující po proudu se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 55 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 45 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,

c) při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem, správce vodního toku již negarantuje zajištěný vodní stav pro plavidla s úměrně vyšším ponorem; ponory plavidel při vodních stavech nad 275 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se vypočítají podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu; při výpočtu možného ponoru je nutné informovat se o tendenci (setrvalosti) uváděného vodního stavu na dispečinku Povodí Labe, s p., v Hradci Králové,

d) maximální přípustný ponor plavidel je 2,80 m,

e) vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, pokud vlastní pohon použijí pouze pro zajištění ovladatelnosti plavidla, mohou mít ponor vypočítaný podle písmena b); vlečná plavidla musí mít proto dostatečný výkon strojů; omezení použití vlastního pohonu se nevztahuje na vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, jejichž ponor se vypočítá podle písmena a),

f) zajištěným vodním stavem se rozumí takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodního toku Povodí Labe, s. p., po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9:00 hodin do 24:00 hodin každého dne; v čase od 00:01 hodin do 9:00 hodin se udržuje vydaná předpověď z předchozího dne a ponory plavidel se vypočítají odpočtem od této předpovědi,

g) pokud správce vodního toku Povodí Labe vyhlásí, že bude udržovat vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem v určitém časovém úseku vyšší než je zajištěný vodní stav, vypočítají se pro tento stav nejvýše povolené ponory plavidel podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu a postupu průtokové vlny ve vodním toku. Správce vodního toku garantuje pouze dodržení vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem.

(5) V úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Hodonín ř. km 101,77 nesmí ponor plavidel přesahovat hodnotu - 1,20 m.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Nejvyšší povolené hodnoty výšky pevného bodu plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty

(1) S ohledem na podjezdné výšky stávajících mostů a lávek na labsko-vltavské vodní cestě jsou nejvyšší výšky pevného bodu plavidel nad hladinou vody, při nejvyšším vodním stavu povoleném pro plavbu stanoveny takto

a) na Vltavě v úseku Slapy-Třebenice ř. km 91,70 až Mělník ř. km 0,00 - 4,50 m, pro plavební komory Hořín platí tato hodnota pouze do vodního stavu 280 cm na vodočtu v Mělníku,

b) na Labi v úseku Kunětice ř. km 973,70 až Přelouč ř. km 951,20 - 4,00 m, hranice podjezdné výšky je vyznačena na pilíři průjezdního profilu mostu bílou čarou

c) na Labi v úseku Přelouč ř. km 949,10 až Lysá nad Labem ř. km 878,05 - 5,25 m,

d) na Labi v úseku Lysá nad Labem ř. km 878,05 až Mělník ř. km 837,38 - 4,70 m až 5,25 m dle aktuální podjezdné výšky zobrazené proměnným plavebním značením na mostech v Obříství ř. km 845,296, v Neratovicích ř. km 849,829 a v Čelákovicích ř. km 873,628,

e) na Labi v úseku Mělník ř. km 837,38 až Hřensko ř. km 726,60 - 6,50 m,

f) na řece Morava

1. v úseku Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Rohatec ř. km 107,93 - 2,4 m,

2. v úseku Rohatec ř. km 107,93 až Hodonín ř. km 101,77 - 4,0 m.

(2) Podjezdné výšky uvedené v odstavci 1 jsou stanoveny s ohledem na nejvýše umístěnou část konstrukce plavidla, kterou nelze běžnými prostředky na plavidle sklopit, spustit anebo demontovat.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Písmenný kód státu domovského přístavu nebo místa registrace plavidel

RAKOUSKOAMALTAMLT
BĚLORUSKOBYHOLANDSKON
BELGIEBNORSKONO
BOSNA A HERCEGOVINABIHPOLSKOPL
BULHARSKOBGPORTUGALSKOP
CHORVATSKOHRMOLDAVSKÁ REPUBLIKAMD
ČESKÁ REPUBLIKACZRUMUNSKOR
FINSKOFIRUSKÁ FEDERACERUS
FRANCIEFSRBSKOSRB
NĚMECKODSLOVENSKOSK
MAĎARSKOHUSLOVINSKOSLO
ITÁLIEIŠVÉDSKOSE
LITVALTŠVÝCARSKOCH
LUXEMBURSKOLUKRAJINAUA

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Optická signalizace plavidel

1. Obecná ustanovení

1.1 Zobrazení této přílohy se vztahují na signalizaci uvedenou v části třetí těchto Pravidel.

1.2 Pro účely části třetí těchto pravidel, jakož i této přílohy se rozumí

a) bílým světlem, červeným světlem, zeleným světlem, žlutým světlem a modrým světlem světla, použitá v návěstních svítilnách plavidel,

b) silným světlem, jasným světlem a obyčejným světlem světla, jejichž hodnoty fotometrické intenzity, za běžných klimatických podmínek zajišťují dostatečnou viditelnost uvedenou v tabulce

barva světladruh světla
obyčejnéjasnésilné |
intenzita v cdviditelnost v kmintenzita v cdviditelnost v kmintenzita v cdviditelnost v km
bílá2-42,3-3,09-253,9-5,335-1005,9-7,7 |
červená nebo zelená0,9-51,7-3,23,6-202,8-5,0
žlutá0,8-2,41,6-2,53,6-152,9-4,6
modrá11,8--

c) blikavým světlem přerušované světlo s počtem 40 až 60 záblesků za minutu,

d) zábleskovým světlem přerušované světlo s počtem 100 až 120 záblesků za minutu,

1.3 Uvedená zobrazení mají pouze orientační charakter. Závazná je textová část těchto Pravidel.

Doplňková signalizace, kterou lze předepsat, je na obrázcích znázorněna samostatně (pouze doplňková signalizace) nebo pro výstižnost doplňková signalizace společně se základní signalizací nebo s jednou z možných variant základní signalizace.

Vysvětlivky pod zobrazeními se týkají pouze doplňkové signalizace.

zobrazení.

1.4 Vysvětlivky k zobrazením

vysvětlivky k zobrazením

2. Signalizace za plavby

signalizace za plavby

3. Signalizace za stání

signalizace za stání

4. Zvláštní signalizace

zvláštní signalizace

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Zvuková signalizace

ČÁST 1

AKUSTICKÁ INTENZITA SIGNÁLŮ

Zvukové signály dávané mechanickým zařízením, používaným na plavidlech vnitrozemské plavby, mají tuto charakteristiku:

A. Kmitočet

a) základní kmitočet zvukových signálů plavidel s vlastním pohonem, vyjma malých plavidel uvedených pod písmenem b), je 200 Hz s tolerancí ± 20 %,

b) základní kmitočet zvukových signálů plavidel bez vlastního pohonu a malých plavidel je vyšší než 350 Hz,

B. Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku se měří ve vzdálenosti 1 m od středu otvoru lodní sirény ve volném prostoru:

a) hladina akustického tlaku u plavidel s vlastním pohonem, vyjma malých plavidel uvedených pod písmenem b), se pohybuje v rozmezí 120 dB - 140 dB (A),

b) hladina akustického tlaku u plavidel bez vlastního pohonu a u malých plavidel, se pohybuje v rozmezí 100 dB - 125 dB (A).

ČÁST 2

KONTROLA ÚROVNĚ AKUSTICKÉHO TLAKU

Kontrolu úrovně akustického tlaku provádí plavební úřad pomocí sonometru (zvukoměru), který odpovídá normě Mezinárodní elektronické komise (dále jen „IEC“), IEC 179 nebo pomocí obyčejného standardizovaného zvukoměru, který vyhovuje požadavkům IEC 123.

ČÁST 3

ZVUKOVÉ SIGNÁLY

A. Obecné signály

1 dlouhý zvuk1 dlouhý zvuk„Pozor“
1 krátký zvuk1 krátký zvuk„Pluji doprava“
2 krátké zvuky2 krátké zvuky„Pluji doleva“
3 krátké zvuky3 krátké zvuky„Stroj má zpětný chod“
4 krátké zvuky4 krátké zvuky„Nejsem schopen manévrování“
opakovaný 1 krátký zvuk a 1 dlouhý zvukopakovaný 1 krátký zvuk a 1 dlouhý zvuk„Nepřibližovat se“
řada velmi krátkých zvukůřada velmi krátkých zvuků„Hrozí nebezpečí kolize“
opakovaná řada dlouhých zvukůopakovaná řada dlouhých zvuků„Signál nouze“§ 50 odst. 1
řady úderů na zvonřady úderů na zvon

B. Signály pro potkávání

První případ

1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím proti proudu1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím proti proudu„Potkávání levými boky“§ 60 odst. 4
1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím po proudu1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím po proudu.„Souhlasím s potkáním po levém boku“§ 60 odst. 5
2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím po proudu2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím po proudu„Nesouhlasím, žádám potkání po pravém boku“§ 61 odst. 3
2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím proti proudu2krátké zvuky dané plavidlem plujícím proti proudu„Souhlasím s potkáním po pravém boku“§ 61 odst. 4

Druhý případ

2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím proti proudu2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím proti proudu„Potkávání pravými boky“§ 60 odst. 4
2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím po proudu2 krátké zvuky dané plavidlem plujícím po proudu„Souhlasím s potkáváním po pravém boku“§ 60 odst. 5
1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím po proudu1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím po proudu„Nesouhlasím, žádám potkávání po levém boku“§ 61 odst. 3
1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím proti proudu1 krátký zvuk daný plavidlem plujícím proti proudu„Souhlasím s potkáváním po levém boku“§ 61 odst. 4

C. Signály pro předjíždění

První případ

2 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky dané předjíždějícím plavidlem2 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky dané předjíždějícím plavidlem„Chci předjet po vašem levém boku“§ 66 odst. 2
1 krátký zvuk daný předjížděným plavidlem1 krátký zvuk daný předjížděným plavidlem„Souhlasím s předjížděním po mém levém boku“§ 66 odst. 3
2 krátké zvuky dané předjížděným plavidlem2 krátké zvuky dané předjížděným plavidlem„Nesouhlasím, předjíždějte po mém pravém boku“§ 66 odst. 4
1 krátký zvuk daný předjíždějícím plavidlem1 krátký zvuk daný předjíždějícím plavidlem„Souhlasím s předjížděním po vašem pravém boku“§ 66 odst. 4

Druhý případ

2 dlouhé zvuky, za kterými následuje 1 krátký zvuk daný předjíždějícím plavidlem2 dlouhé zvuky, za kterými následuje 1 krátký zvuk daný předjíždějícím plavidlem„Chci předjet po vašem pravém boku“§ 66 odst. 2
2 krátké zvuky dané předjížděným plavidlem2 krátké zvuky dané předjížděným plavidlem„Souhlasím s předjížděním po mém pravém boku“§ 66 odst. 3
1 krátký zvuk daný předjížděným plavidlem1 krátký zvuk daný předjížděným plavidlem„Nesouhlasím, předjeďte po mém levém boku“§ 66 odst. 4
2 krátké zvuky dané předjíždějícím plavidlem2 krátké zvuky dané předjíždějícím plavidlem„Souhlasím, předjíždím po vašem levém boku“§ 66 odst. 4

Nemožnost předjíždění

5 krátkých zvuků daných předjížděným plavidlem5 krátkých zvuků daných předjížděným plavidlem„Předjíždění není možn铧 66 odst. 6

D. Signály obratu

1 dlouhý zvuk, po kterém následuje 1 krátký zvuk1 dlouhý zvuk, po kterém následuje 1 krátký zvuk„Mám v úmyslu provést obrat doprava“§ 69 odst. 2
1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky„Mám v úmyslu provést obrat doleva“§ 69 odst. 2

E. Přístavy a přítoky: vplouvání a vyplouvání s křížením vodní cesty

E.1 Signály pro vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich

3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk„Mám v úmyslu plout doprava“§ 71 odst. 4
3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky„Mám v úmyslu plout doleva“§ 71 odst. 4

E.2 Signály pro křížení vodní cesty

3 dlouhé zvuky3 dlouhé zvuky„Mám v úmyslu přeplout“§ 71 odst. 4
v případě potřeby následují:
1 dlouhý zvuk, po kterém následuje 1 krátký zvuk1 dlouhý zvuk, po kterém následuje 1 krátký zvuk„Pluji vpravo“§ 71 odst. 5
1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky„Pluji vlevo“§ 71 odst. 5

F. Signály při snížené viditelnosti

a) plavidla plující s pomocí radiolokátoru

1 dlouhý zvukii) samostatně plující plavidla1 dlouhý zvuk§ 88 odst. 3 a 4
2 dlouhé zvukyiii) sestavy plavidel2 dlouhé zvuky§ 88 odst. 3 a 4

b) plavidla plující bez pomoci radiolokátoru

1 dlouhý zvuk opakující se v intervalech ne delších než 1 minutai) samostatně plující plavidla1 dlouhý zvuk opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta§ 89 odst. 1 písm. b)
2 dlouhé zvuky opakující se v intervalech ne delších než 1 minutaii) sestavy plavidel2 dlouhé zvuky opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta§ 89 odst. 1 písm. b)

c) plavidla za stání

1 řada úderů na zvon opakovaná v intervalu ne delším než 1 minuta1 řada úderů na zvon opakovaná v intervalu ne delším než 1 minuta„Stojím na levé straně plavební dráhy“§ 87 odst. 1 písm. a)
2 řady úderů na zvon opakované v intervalu ne delším než 1 minuta2 řady úderů na zvon opakované v intervalu ne delším než 1 minuta„Stojím na pravé straně plavební dráhy“§ 87 odst. 1 písm. b)
3 řady úderů na zvon opakované v intervalu ne delším než 1 minuta3 řady úderů na zvon opakované v intervalu ne delším než 1 minuta„Stojím v neurčité poloze“§ 87 odst. 1 písm. c)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Signální znaky pro řízení plavby na vodní cestě

1. Základní signální znaky uvedené v oddílu I mohou být doplněny nebo zpřesněny doplňujícími signálními znaky uvedenými v oddílu II.

2. Tabule mohou být opatřeny vně na obvodu úzkým bílým pruhem.

ODDÍL I

ZÁKLADNÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY

A. Zákazové signální znaky

A.1

Zákaz proplutí (obecný signální znak)

- A.1 a tabule

zákaz proplutí (obecný signální znak) - tabule

- buď červená světla A. 1b, A. 1c a A.1d

zákaz proplutí (obecný signální znak) - buď červená světla

nebo červené vlajky A.1e a A.1f

zákaz proplutí (obecný signální znak) - nebo červené vlajky

- dvě tabule nebo dvě světla nebo dvě vlajky umístěné nad sebou, značí zákaz proplutí na delší dobu

zákaz proplutí (obecný signální znak) - dvě tabule nebo dvě světla nebo dvě vlajky umístěné nad sebou, značí zákaz proplutí na delší dobu

A.1.1

Zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného pro potápěče

zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného pro potápěče

A.1.2

Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od boje

zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od boje

A.2

Zákaz předjíždění

zákaz předjíždění

A.3

Zákaz vzájemného předjíždění sestav

zákaz vzájemného předjíždění sestav

A.4

Zákaz potkávání a předjíždění

zákaz potkávání a předjíždění

A.4.1

Zákaz vzájemného potkávání a předjíždění sestav

zákaz vzájemného potkávání a předjíždění sestav

A.5

Zákaz stání (kotvení nebo vyvažování u břehu)

zákaz stání (kotvení nebo vyvažování u břehu)

A.5.1

Zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku v metrech - počítáno od znaku

zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku v metrech - počítáno od znaku

A.6

Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů

zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů

A.7

Zákaz vyvažování ke břehu

zákaz vyvažování ke břehu

A.8

Zákaz provádět obrat

zákaz provádět obrat

A.9

A.9a - Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání

zákaz vytvářet vlnobití nebo sání

nebo

A.9b

zákaz vytvářet vlnobití nebo sání

A.10

Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostním nebo jezovém poli)

zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostním nebo jezovém poli)

A.11

Proplutí je zakázáno, aleje třeba připravit se k plavbě

A.11a

proplutí je zakázáno, aleje třeba připravit se k plavbě

nebo

A.11b

proplutí je zakázáno, aleje třeba připravit se k plavbě

nebo jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuté

A.11c

proplutí je zakázáno, aleje třeba připravit se k plavbě - jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuté

A.12

Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem

zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem

A.13

Zákaz plavby malých plavidel

zákaz plavby malých plavidel

A.14

Zákaz vodního lyžování

zákaz vodního lyžování

A.15

Zákaz plavby plachetnic

zákaz plavby plachetnic

A.16

Zákaz plavby plavidel, která nemají vlastní strojní pohon a nejsou plachetnicemi

zákaz plavby plavidel, která nemají vlastní strojní pohon a nejsou plachetnicemi

A.17

Zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů)

zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů)

A.18

Konec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí

konec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí

A.19

Zákaz spouštění plavidel na vodu nebo vytahování plavidel z vody

zákaz spouštění plavidel na vodu nebo vytahování plavidel z vody

A.20

Zákaz plavby vodních skútrů

zákaz plavby vodních skútrů

B. Příkazové signální znaky

B.1

Příkaz plout ve směru šipky

příkaz plout ve směru šipky

B.2.

B.2a - Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku

příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku

B.2b - Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku

příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku

B.3.

B.3a - Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku

příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku

B.3b - Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku

příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku

B.4.

B.4a - Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku

příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku

B.4

B.4b - Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku

příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku

B.5

Příkaz zůstat stát v případech stanovených těmito Pravidly

příkaz zůstat stát v případech stanovených těmito Pravidly

B.6

Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h)

příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h)

B.7

Příkaz dát zvukový signál

příkaz dát zvukový signál

B.8

Příkaz zachovávat zvláštní pozornost

příkaz zachovávat zvláštní pozornost

B.9

B.9a - Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby

povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby

B.9b

povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby

B.10

Plavidla plující po hlavní vodní cestě musí, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo přítok

plavidla plující po hlavní vodní cestě musí, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo přítok

B.11

B.11a - Příkaz uvést do provozu rádiovou stanici

příkaz uvést do provozu rádiovou stanici

B.11b - Příkaz uvést do provozu rádiovou stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu

příkaz uvést do provozu rádiovou stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu

C. Omezující signální znaky

C.1

Hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech)

C.1a

hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech)

C1.b

hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech)

C.2

Podjezdná výskaje omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech)

C.2a

podjezdná výskaje omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech)

C.2b

podjezdná výskaje omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech)

C.3

Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech)

C.3a

šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech)

C.3b

šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech)

C.4

Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit: „INFORMUJTE SE“

omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit: „INFORMUJTE SE“

C.5

Plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu (číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat).

plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu (číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat)

D. Doporučující signální znaky

D.1

Doporučené proplouvání

a) v obou směrech

D.1a

doporučené proplouvání v obou směrech

nebo

D.1b

doporučené proplouvání v obou směrech

b) jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

D.1c

jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

nebo

D.1d

jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

D.1e

jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

nebo

D.1f

jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

D.2

Doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních nebo jezových polích)

D.2a

doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních nebo jezových polích)

Nebo

D.2b

doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních nebo jezových polích)

D.3

Doporučuje se plout

- ve směru šipky

D.3a

doporučuje se plout ve směru šipky

- od stálého světla k blikavému světlu

D.3b

doporučuje se plout od stálého světla k blikavému světlu

E. Upozorňující (informativní) signální znaky

E.1

Povolení proplutí (obecný signální znak)

E.1a

povolení proplutí (obecný signální znak)

nebo

E.1b

povolení proplutí (obecný signální znak)

nebo

E.1c

povolení proplutí (obecný signální znak)

E.2

Elektrické vedení přes vodní cestu

elektrické vedení přes vodní cestu

E.3

Jez

jez

E.4

a) Převozní lodě, které neplují volně E.4a

převozní lodě, které neplují volně E.4a

b) Převozní lodě plující volně; E.4b

převozní lodě plující volně; E.4b

E.5

Povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)

povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)

E.5.1

Stání povoleno v šířce uvedené na znaku v metrech (měřeno od znaku)

stání povoleno v šířce uvedené na znaku v metrech (měřeno od znaku)

E.5.2

Povolené stání v šířce pásma, vymezené dvěma vzdálenostmi vyznačenými na signálním znaku v metrech (měřeno od znaku)

povolené stání v šířce pásma, vymezené dvěma vzdálenostmi vyznačenými na signálním znaku v metrech (měřeno od znaku)

E.5.3

Maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe

maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe

E.5.4

Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést označení předepsané v § 23

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést označení předepsané v § 23

E.5.5

Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

E.5.6

Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

E.5.7

Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

E.5.8

Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést označení předepsané v § 23

místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést označení předepsané v § 23

E.5.9

Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

E.5.10

Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením,¨která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením,¨která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

E.5.11

Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

E.5.12

Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nemusí nést označení předepsané v § 23

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nemusí nést označení předepsané v § 23

E.5.13

Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést modré světlo nebo modrý kužel

E.5.14

Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele

E.5.15

Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě § 23 nést tři modrá světla nebo tři modré kužele

E.6

Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů

povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů

E.7

Povolené vyvažování u břehu

povolené vyvažování u břehu

E.7.1

Místo vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla (informace o povolené době stání může být uvedena na doplňující tabulce pod znakem)

místo vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla (informace o povolené době stání může být uvedena na doplňující tabulce pod znakem)

E.8

Místo doporučené pro obrat

místo doporučené pro obrat

E.9

Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta

E.9a

plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta

Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta

E.9b

plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta

E.10

Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu

E.10a

plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu

Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu

E.10b

plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu

E.11

Konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení

E.11a nebo E.11b

konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení nebo konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení

E.12

Výstražní znaky - jedno nebo dvě bílá světla

stálé světlo (světla):

Překážky ve směru plavby

- zůstat stát, pokud je to předepsáno

zůstat stát, pokud je to předepsáno E.12a... nebo E.12b zůstat stát, pokud je to předepsáno

blikavé světlo (světla):

- můžete pokračovat v plavbě

můžete pokračovat v plavbě E.12.c nebo E.12d můžete pokračovat v plavbě

E.13

Místo odběru pitné vody

místo odběru pitné vody

E.14

Telefon

telefon

E.15

Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena

plavba plavidel s vlastním pohonem povolena

E.16

Plavba malých plavidel povolena

plavba malých plavidel povolena

E.17

Vodní lyžování povoleno

vodní lyžování povoleno

E.18

Plavba plachetnic povolena

plavba plachetnic povolena

E.19

Plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena

plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena

E.20

Plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena

plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena

E.21

Plavba malých plavidel, plujících vysokou rychlostí, povolena

plavba malých plavidel, plujících vysokou rychlostí, povolena

E.22

Doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody

doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody

E.23

Možnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu

možnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu

E.24

Plavba vodních skútrů povolena

plavba vodních skútrů povolena

ODDÍL II.

DOPLŇUJÍCÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY

Základní signální znaky (oddíl I) mohou být doplněny těmito doplňujícími signálními znaky:

1. Tabulky určující vzdálenost, ve které nabývá platnosti příkaz nebo zvláštní význam základního znaku. Tabulky se umísťují nad základní signální znak.

Příklady:

příkaz zůstat stát po 2000 m

Příkaz zůstat stát po 2000 m

převozní loď, která nepluje volně, ve vzdálenosti 2000 m

Převozní loď, která nepluje volně, ve vzdálenosti 2000 m

2. Doplňující světelný signál.

Bílá svítící šipka, používá se ve spojení s některými světly:

bílá svítící šipka, používá se ve spojení s některými světly

Příklady:

a) se zeleným světlem: vplutí do přístavního bazénu, který je ve směru šipky, povoleno

se zeleným světlem: vplutí do přístavního bazénu, který je ve směru šipky, povoleno

b) s červeným světlem: vplutí do přístavního bazénu, který je ve směru šipky, zakázáno

s červeným světlem: vplutí do přístavního bazénu, který je ve směru šipky, zakázáno

3. Šipky vyznačující úsek, na který se vztahuje význam základního signálního znaku.

Šipky se umísťují vedle nebo pod základním signálním znakem a nemusí být bezpodmínečně bílé barvy.

Příklady:

šipky vyznačující úsek, na který se vztahuje význam základního signálního znaku. Šipky se umísťují vedle nebo pod základním signálním znakem a nemusí být bezpodmínečně bílé barvy.

šipky vyznačující úsek, na který se vztahuje význam základního signálního znaku. Šipky se umísťují vedle nebo pod základním signálním znakem a nemusí být bezpodmínečně bílé barvy.

4. Tabulky s nápisy, které vysvětlují nebo upřesňují význam základního signálního znaku. Tabulky se umísťují pod základní signální znak.

Příklady:

příkaz zůstat stát za účelem celní prohlídky nebo příkaz zůstat stát za účelem celní prohlídky

Příkaz zůstat stát za účelem celní prohlídky

příkaz dát dva dlouhé zvukové signály nebo obr. 164

příkaz dát dva dlouhé zvukové signály

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 67/2015 Sb.

Značení plavební dráhy

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Plavební značení

Vodní cesta, plavební dráha, nebezpečná místa a plavební překážky na nesledované vodní cestě nejsou vždy vyznačeny. Na sledovaných vodních cestách se vyznačují takto:

Pokud se použije plovoucích signálních znaků, jsou umístěny přibližně 5 m od míst, které vyznačují.

Koncentrační hrázky a mělčiny se vyznačují buď břehovými anebo plovoucími signálními znaky. Tyto znaky se umisťují na hrany koncentračních hrází nebo na okraj mělčiny anebo před ně.

Je nutné dodržovat dostatečnou vzdálenost od signálních znaků, aby se předešlo nasednutí na mělčinu nebo kolizi s překážkou.

2. Vymezení pojmů

Světlo: speciální světlo používané k plavební signalizaci na vodních cestách.

Stálé světlo: světlo svítící nepřerušovaně, jehož intenzita a barva je stálá.

Rytmické světlo: světlo s charakteristickým a periodicky se opakujícím pořadím světla a zatemnění, jehož intenzita a barva je stálá.

3. Rytmus světla

Rytmus světlaPříklady

Jednotlivě přerušované

jednotlivě přerušované
Skupinově přerušovanéskupinově přerušované
Stejnoměrně přerušované (izofázové)stejnoměrně přerušované (izofázové)
Jednotlivě probleskovéjednotlivě probleskové
Skupinově probleskovéskupinově probleskové
Složené probleskovésložené probleskové
Nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskovénepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové
Skupinově rychle nebo velmi rychle probleskovéskupinově rychle nebo velmi rychle probleskové

II. PLOVOUCÍ SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO OZNAČENÍ OKRAJŮ PLAVEBNÍ DRÁHY

1. Pravá strana plavební dráhy

obr. 1

pravá strana plavební dráhy obr. 1

Barva: červená

Tvar: válcová boje nebo boje s vrcholovým znakem nebo plovatka

Vrcholový znak (pokud je použit): červený válec

Světlo (pokud je použito):červené jednotlivě probleskové
zpravidla s radarovým odražečem

světlo (pokud je použito) červené jednotlivě probleskové zpravidla s radarovým odražečem

2. Levá strana plavební dráhy

obr. 2

levá strana plavební dráhy obr. 2

Barva: zelená

Tvar: kuželová boje nebo boje s vrcholovým znakem nebo plovatka

Vrcholový znak (pokud je použit): zelený kužel vrcholem vzhůru

Světlo (pokud je použito):zelené jednotlivě probleskové
zpravidla s radarovým odražečem

světlo (pokud je použito) zelené jednotlivě probleskové zpravidla s radarovým odražečem

3. Rozdělení plavební dráhy

obr. 3

rozdělení plavební dráhy obr. 3

Barva: vodorovné červené a zelené pruhy

Tvar: kulová boje nebo boje s vrcholovým znakem nebo plovatka

Vrcholový znak (pokud je použit): koule s vodorovnými červenými a zelenými pruhy

Světlo (pokud je použito):bílé nepřetržitě rychle probleskové nebo bílé stejnoměrně přerušované - izofázové (může být bílé skupinově probleskové se třemi problesky ve skupině)
zpravidla s radarovým odražečem

světlo (pokud je použito) bílé nepřetržitě rychle probleskové nebo bílé stejnoměrně přerušované - izofázové (může být bílé skupinově probleskové se třemi problesky ve skupině) zpravidla s radarovým odražečem

V případě potřeby červený vrcholový znak ve tvaru válce nebo zelený vrcholový znak ve tvaru kužele umístěný nad znakem rozdělení plavební dráhy určuje, kterou stranou se přednostně pluje (hlavní plavební dráha). Podle situace se na tomto znaku umístí červené nebo zelené jednotlivě probleskové světlo

obr. 4

červený vrcholový znak ve tvaru válce nebo zelený vrcholový znak ve tvaru kužele umístěný nad znakem rozdělení plavební dráhy určuje, kterou stranou se přednostně pluje (hlavní plavební dráha). Podle situace se na tomto znaku umístí červené nebo zelené jednotlivě probleskové světlo.

4. Bílé písmeno „P“ na bojích uvedených v bodě 1 a 2 označuje, že plavební dráha vede podél míst stání. Pokud je boje s písmenem „P“ opatřena světlem, liší se rytmus blikání tohoto světla od rytmu ostatních světel ohraničujících okraje plavební dráhy.

III. BŘEHOVÉ SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO OZNAČENÍ POLOHY PLAVEBNÍ DRÁHY

A. Signální znaky na břehu vyznačující polohu plavební dráhy vzhledem ke břehům

Tyto znaky vyznačují polohu plavební dráhy vzhledem ke břehům a společně s plovoucími signálními znaky na vodní cestě označují plavební dráhu v místech, kde se přibližuje ke břehu; mají rovněž význam orientačních znaků.

1. Plavební dráha při pravém břehu

obr. 5

plavební dráha při pravém břehu se světlem a bez světla

Barva: červená/bílá

Tvar: sloupek s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: červená tabule ve tvaru čtverce s bílými pruhy na krajích vodorovných stran, situovaná na základnu

Světlo (pokud je použito): červené jednotlivé probleskové

světlo (pokud je použito) červené jednotlivé probleskové

2. Plavební dráha při levém břehu

obr. 6

plavební dráha při levém břehu se světlem a bez světla

Barva:zelená / bílá

Tvar: sloupek s vrcholovým znakem

Vrcholový znak:tabule ve tvaru čtverce po úhlopříčce barevně rozdělená, jejíž horní polovina je zelená a dolní bílá, situovaná úhlopříčně
Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové

světlo (pokud je použito) zelené jednotlivě probleskové

3. Použití znaků

obr. 7

použití znaků obr. 7

B. Přechodové signální znaky

Tyto znaky označují místo, odkud plavební dráha přechází od jednoho břehu ke druhému a označují také osu tohoto přechodu.

1. Pravý břeh

obr. 8

pravý břeh obr. 8

Barva: žlutá / černá

Tvar: sloupek s vrcholovým znakem

Vrcholový znak:žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaná na základnu s černým svislým pruhem uprostřed
Světlo (pokud je použito):žluté skupinově probleskové nebo žluté skupinově přerušované se sudou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze dvou problesků

světlo (pokud je použito) žluté skupinově probleskové nebo žluté skupinově přerušované se sudou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze dvou problesků

2. Levý břeh

obr. 9

levý břeh obr. 9

Barva: žlutá / černá

Tvar: sloupek s vrcholovým znakem

Vrcholový znak:žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaného úhlopříčně s černým svislým pruhem po úhlopříčce
Světlo (pokud je použito):žluté probleskové nebo žluté přerušované s lichou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze tří problesků

světlo (pokud je použito) žluté probleskové nebo žluté přerušované s lichou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze tří problesků

3. Použití signálních znaků

3.1 Vyznačení prostého přechodu

obr. 10

vyznačení prostého přechodu

3.2 Vyznačení osy dlouhého přechodu

Dva stejné signální znaky osazené na jednom břehu za sebou, přičemž první je níž než druhý, slouží k přesnému vytyčení osy dlouhého přechodu plavební dráhy.

obr. 11

vyznačení osy dlouhého přechodu

Světla (pokud jsou použita): žlutá, rytmus předního a zadního světlaje obecně stejný, zadní světlo však může být stálé.

IV. SIGNÁLNÍ ZNAKY OZNAČUJÍCÍ NEBEZPEČNÁ MÍSTA A PLAVEBNÍ PŘEKÁŽKY

A. Břehové signální znaky

1. Pravý břeh

obr. 12

Barva:červenáobr. 12 břehový signální znak - pravý břeh
Tvar:sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak:červený kužel vrcholem dolů
Světlo (pokud je použito):jednotlivé probleskové

2. Levý břeh

obr. 13

Barva:zelenáobr. 13 břehový signální znak - levý břeh
Tvar:sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak:zelený kužel vrcholem vzhůru
Světlo (pokud je použito):zelené jednotlivě probleskové

3.Rozdělení plavební dráhy

obr. 14

Barva:červená / zelenáobr. 14 rozdělení plavební dráhy
Tvar:sloupek s vrcholovým znakem
Vrcholový znak:červený kužel vrcholem dolů nad zeleným kuželem vrcholem nahoru
Světlo (pokud je použito):bílé nepřetržitě rychle probleskové nebo bílé stejnoměrně přerušované -izofázové (může být bílé skupinově probleskové se třemi problesky ve skupině)

Místo kuželů lze použít trojúhelníkové bílé tabule s červenými nebo zelenými pruhy na okrajích.

4.Vedlejší ramena a ústí vodních cest a vjezdy do přístavních bazénů

V místech přiblížení k vedlejším ramenům a ústím vodních cest nebo vjezdům do přístavních bazénů mohou být po obou stranách vodní cesty osazeny až ke konci dělicí hráze břehové signální znaky uvedené v bodě 1 a 2, obrázek 12 a 13. Plavidla vplouvající do přístavních bazénů se považují za plavidla plující proti proudu.

B. Plovoucí signální znaky

1. Pravý břeh

obr. 15

plovoucí signální znaky - Pravý břeh

Barva: vodorovné červené a bílé pruhy

Tvar: plovatka nebo tyč na boji

Vrcholový znak: červený válec

Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové

Poznámka:zpravidla s radarovým odražečem

2. Levý břeh

obr. 16

plovoucí signální znaky - Levý břeh

Barva: vodorovné zelené a bílé pruhy

Tvar: plovatka nebo tyč na boji

Vrcholový znak: zelený kužel vrcholem vzhůru

Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové

Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem

3. Příklady použití signálních znaků uvedených v oddílech II a IV této přílohy

obr. 17

příklady použití signálních znaků uvedených v oddílech II a IV této přílohy

V. DOPLŇKOVÁ SIGNALIZACE PRO PLAVBU POMOCÍ RADIOLOKÁTORU

A. Signální znaky pro označení mostních pilířů

1. Žluté boje s radarovým odražečem (umístěné po i proti proudu od mostních pilířů)

obr. 18

žluté boje s radarovým odražečem (umístěné po i proti proudu od mostních pilířů)

2. Tyč s radarovým odražečem (umístěná po i proti proudu od mostních pilířů)

obr. 19

tyč s radarovým odražečem (umístěná po i proti proudu od mostních pilířů)

B. Označování vzdušných elektrických vedení (je-li to nutné)

1. Radarové odražeče umístěné na elektrickém vedení (radiolokační zobrazení je vytvořeno řadou bodů, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení)

obr. 20

radarové odražeče umístěné na elektrickém vedení (radiolokační zobrazení je vytvořeno řadou bodů, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení)

2. Radarové odražeče umístěné na žlutých bojích ve dvojicích u každého břehu (radiolokační zobrazení je vytvořeno dvěma body u každého břehu, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení)

obr. 21

radarové odražeče umístěné na žlutých bojích ve dvojicích u každého břehu (radiolokační zobrazení je vytvořeno dvěma body u každého břehu, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení)

VI. DOPLŇKOVÁ SIGNALIZACE NA JEZERECH A JINÝCH ROZLEHLÝCH VODNÍCH CESTÁCH

A. Signální znaky vyznačující nebezpečná místa, plavební překážky a překážky zvláštního charakteru

1. Kardinální signální znaky

1.1 Stanovení kvadrantů a signálních znaků

Čtyři kvadranty (Sever, Východ, Jih a Západ) jsou ohraničeny náměry SZ-SV, SV-JV, JV-JZ, JZ-SZ, které jsou zaměřeny z místa, které označují.

Kardinální signální znak vyjadřuje název kvadrantu, v němž se nachází. Současně určuje způsob bezpečného obeplutí kardinálního signálního znaku ve vymezeném kvadrantu.

1.2 Popis kardinálních signálních znaků

obr. 22

popis kardinálních signálních znaků

Kardinální signální znak sever

Barva: horní část černá, dolní část žlutá

Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy vzhůru

Světlo (pokud je použito): bílé, nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové

Kardinální signální znak východ

Barva: černá s jedním širokým vodorovným žlutým pruhem

Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, základnami k sobě

Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po třech)

Kardinální signální znak jih

Barva: horní část žlutá, dolní část černá

Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy dolu

Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po šesti, sledované probleskem v trvání min. 2 s)

Kardinální signální znak západ

Barva: žlutá s jedním širokým vodorovným černým pruhem

Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem

Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy k sobě

Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po devíti)

2. Signální znaky označující jednotlivá nebezpečná místa.

Signální znak označující jednotlivé nebezpečné místo se osazuje buď přímo na překážku, kterou lze bezpečně obeplout neboje ukotven nad tímto nebezpečným místem:

obr. 23

signální znak označující jednotlivé nebezpečné místoBarva:černá s jedním nebo několika širokými vodorovnými červenými pruhy
Tvar:libovolný (obvykle plovatka nebo tyč na plováku) s vrcholovým znakem
Vrcholový znak:dvě černé koule nad sebou
Světlo (pokud je použito):bílé, skupinové probleskové (skupiny ze dvou problesků)

B. Signální znaky vyznačující osu plavební dráhy, střed plavební dráhy a místa přistávání

Signální znaky pro vyznačení bezpečných vod

obr. 24

signální znaky pro vyznačení bezpečných vodBarva:svislé červené a bílé pruhy
Tvar:kulová boje, plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem
Vrcholový znak (pokud je použit):jedna červená koule
Světlo (pokud je použito):bílé, stejnoměrně přerušované (izofázové) s delším probleskem po každých 10 sekundách nebo signál „A“ Morseovy abecedy

C. Signalizace povětrnostní situace na jezerech

Upozornění na nutnost zachovávat zvláštní opatrnost

Dává se pomocí žlutého probleskového světla se 40 problesky za minutu. Tento signál znamená možnost výskytu nebezpečných jevů, bez uvedení doby jejich vzniku.

Upozornění na nebezpečí

Dává se pomocí žlutého probleskového světla s 90 problesky za minutu. Tento signál znamená výskyt bezprostředního nebezpečí.

VII. SIGNÁLNÍ ZNAKY PRO VYZNAČENÍ ZAKÁZANÝCH NEBO VYHRAZENÝCH VODNÍCH PLOCH

1. Speciální znaky

Barva: žlutá

Vrcholový znak (pokud je použit): žlutý ve tvaru „X“

Světlo (pokud je použito): žluté

Rytmus: libovolný s výjimkou rytmů, uvedených v odd. VI této přílohy

2. Význam zákazu nebo omezení může být podle místních podmínek vyznačen v písemných dokumentech, například v mapách nebo vyjádřen prostřednictvím informace v místě.

Informace v místě může být vyznačena přímo na žlutých bojích. Může se vyjádřit též figurálními znaky upevněnými na bojích, které pak nahrazují předepsaný vrcholový znak. Například boje, označující okraje vodních ploch uzavřených pro plavbu, mohou nést tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku.

Informace mohou být dávány zákazovými nebo informativními tabulovými signálními znaky osazenými na břehu, předepsanými v příloze 7, oddíl I.A a I.E. Tyto signální znaky se podle potřeby doplní šipkou uvedenou v příloze 7, odd. II, bod 3, která ukazuje směr úseku, ke kterému se signální znak vztahuje.

3.Jestliže vodní plochy při břehu jsou uzavřeny nebo vyhrazeny pro jeden nebo několik druhů plavidel nebo činností a prochází jimi plavební dráha, v níž se na některý z těchto druhů plavidel nebo činností uvedený zákaz nebo omezení nevztahuje (vyjma vjezdu do přístavu, kde platí ustanovení oddílu II této přílohy), strany této plavební dráhy mohou být rovněž vyznačeny žlutými bójemi. V případě potřeby může být horní část boje vpravo nabarvena červeně a vlevo zeleně, z pohledu vůdce plavidla vyplouvajícího z této plavební dráhy.

Signální znaky E.15 - E.20, uvedené v příloze 7, osazené na břehu, vyjadřují druh povoleného plavidla nebo činnosti (například tabule „vodní lyžování povoleno“ se umístí k označení uzavřené plavební dráhy pro vodní lyžování v prostoru, kde je zakázána ostatní plavba mimo vodní lyžování). Tabule mohou být doplněny šipkou uvedenou v příloze 7, odd. II bod 3.

Jestliže prostorem, v kterém se provozuje více druhů činností, prochází plavební dráha na níž je povolen pouze jeden druh činnosti, strany této plavební dráhy mohou být vyznačeny stejným způsobem jako v předcházejícím případě. Signální znaky na břehu vyjadřují druh povolené činnosti.

VIII. BOJE ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ

Boje používané k jiným účelům než v této příloze uvedeným, mají být především bílé. Mohou na nich být vyznačeny piktogramy.

IX. VJEZDY DO PŘÍSTAVNÍCH BAZÉNŮ

1. Signalizace vjezdu

ve dne

- po levém boku plavidla při vjezdu

zařízení červené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vrcholovým znakem ve tvaru válce červené barvy, nebo červený obdélník vyznačený na přístavní zdi,

- po pravém boku plavidla při vjezdu

zařízení zelené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vrcholovým znakem ve tvaru kuželu zelené barvy, nebo zelený trojúhelník vrcholem vzhůru vyznačený na přístavní zdi

v noci

- denní signální znaky je možno nasvítit.

V případě použití světel

- po levém boku plavidla při vjezdu

červené, zpravidla jednotlivě probleskové světlo,

- po pravém boku plavidla při vjezdu

zelené, zpravidla jednotlivě probleskové světlo.

2. Signální znaky uvedené v bodě 1 mohou být použity rovněž pro označení vjezdu do splavných přítoků, zálivů a doků.

Příklad použití signálních znaků uvedených v oddílu VI, VII a IX této přílohy na rozlehlé vodní cestě.

Příklad použití signálních znaků uvedených v oddílu VI, VII a IX této přílohy na rozlehlé vodní cestě.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.

Přesunout nahoru