Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Částka 28/2015
Platnost od 02.04.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2015

o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,

b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,

c) výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.

§ 2

Služební tarif

(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojínve výši minimální mzdy
Svobodník26850
Desátník28290
Četař29870
Rotný34580
Rotmistr36940
Nadrotmistr39320
Praporčík41940
Nadpraporčík44800
Štábní praporčík57920
Poručík39560
Nadporučík44800
Kapitán51370
Major57920
Podplukovník64490
Plukovník77610
Brigádní generál90730
Generálmajor103830
Generálporučík116960
Armádní generál130070

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost

a) vojín ve výši minimální mzdy,

b) svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,

c) desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,

d) četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,

e) rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,

f) rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,

g) nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.

Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 3

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši

a) 2000 Kč až 8000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,

b) 2000 Kč až 6000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,

c) 1000 Kč až 4000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a

d) 600 Kč až 2000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.

(2) Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb.

Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví

I. Služební činnosti v I. rizikové skupině

Do I. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

a) činnost výkonného vojenského letce,

b) činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství1),

c) činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací2),

d) činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.

II. Služební činnosti ve II. rizikové skupině

Do II. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

a) řízení letového provozu,

b) slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem,

c) zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,

d) činnosti vojenského policisty podle zákona o Vojenské policii3), s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,

e) činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky,

f) činnost předsunutého leteckého návodčího,

g) soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

III. Služební činnosti ve III. rizikové skupině

Do III. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

a) odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,

b) nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,

c) činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,

d) výkon služby ve výškách

1. při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, nebo

2. při provádění praktické výuky a výcviku ošetřování, revidování a kontroly zařízení uvedených v bodě 1,

e) výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,

f) identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,

g) potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,

h) vedení speciální tělesné přípravy,

i) odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,

j) provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,

k) činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.

IV. Služební činnosti ve IV. rizikové skupině

Do IV. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

a) práce trvale vykonávané v podzemí,

b) skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,

c) fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,

d) práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,

e) soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.

2) Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 305 o použití speciálních sil a vedení speciálních operací.

3) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).

Přesunout nahoru