Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Částka 28/2015
Platnost od 02.04.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. února 2015

o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Rozsah zapisovaných údajů

Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) je pro informační systém o služebním platu editorem zapisovaných údajů o

a) vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c) ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 2

Způsob zapisování údajů do informačního systému o služebním platu

(1) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje v elektronické podobě zabezpečeným způsobem.

(2) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje zpracované za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“), a to do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavci 2 připadne na sobotu, neděli nebo svátek2), je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

(4) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu utajované informace o subjektu údajů podle § 1 písm. b) způsobem odpovídajícím stupni utajení, kterým byla podle zákona upravujícího ochranu utajovaných skutečností3) zapisovaná utajovaná informace klasifikována.

(5) Zapíše-li ministerstvo do informačního systému o služebním platu chybné údaje, provede jejich opravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy provedení chybného zápisu zjistilo.


§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období podle § 2 zapíše ministerstvo poprvé za kalendářní rok 2016.

(2) Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období kalendářního roku 2015 zapíše ministerstvo v rozsahu a termínech podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.

Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství

ČísloOznačení údajeIdentifikátor4) údaje

Identifikační údaje

1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo ministerstva (IČO)AA0017
3.Fyzická osoba (kód)AA0126
4.Rok - ročník (rok narození)AA0231
5.Pohlaví osoby (kód)AA0211
6.Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód)AA0223
7.Stupeň invalidityAA0085
8.Kód státuAA0033
9.Místo obvyklého výkonu službyAA0690
10.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
11.Datum zpracování údajůAA0110
Údaje o právním vztahu
12.Kód postavení v ministerstvuAA0091
13.Kód služebního poměruAA0013
14.Druh právního vztahu (kód)AA0130
15.Základní doba služby v týdnuAA0131
16.Doba trvání služebního poměruAA0225
Údaje o době služby
17.Evidenční dny ve služběAA0218
18.Počet hodin nepřítomnosti ve služběAA0744
19.Vykonaná doba služby včetně služby přesčasAA0132
20.Doba služby přesčasAA0133
21.Neodsloužená doba s poskytnutím služebního platu celkemAA0134
22.Neodsloužená doba s poskytnutím služebního platu - dovolenáAA0135
23.Koeficient průměrného evidenčního stavu vojáka přepočtenýAA0136
24.Kód evidenčního stavu vojáka k poslednímu dni sledovaného obdobíAA0137
25.Datum vynětí z evidenčního stavuAA0568
Údaje o dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a karanténě
26.Počet hodin dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a karantényAA0745
27.Služební plat po dobu nemoci zúčtovaný k výplatěAA0713

Údaje o přiznaných složkách platu

28.Platová třída - vojenská hodnost vojákaAA0127
29.Druh platového tarifu (kód)AA0129
30.Služební tarif přiznanýAA0138
31.Výkonnostní příplatek přiznanýAA0139
32.Zvláštní příplatkyAA0142
33.Příplatek za zvýšenou odpovědnostAA1708
Údaje o vyplacených prostředcích
34.Celkový služební plat zúčtovaný k výplatěAA0144
35.Služební tarif zúčtovaný k výplatěAA0145
36.Služební plat za službu konanou nad základní týdenní dobu služby zúčtovaný k výplatěAA0147
37.Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatěAA0162
38.Příplatky celkem zúčtované k výplatěAA0150
39.Výkonnostní příplatek zúčtovaný k výplatěAA0153
40.Příplatky zvláštní zúčtované k výplatěAA0154
41.Příplatek za zvýšenou odpovědnost zúčtovaný k výplatěAA1709
42.Odměny zúčtované k výplatěAA0157
43.Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatěAA0163
44.Příplatek za služební pohotovostAA0161
45.Služební plat vyplacený za neodpracovanou dobu celkem zúčtovaný k výplatěAA0158
46.Průměrný hodinový výdělek pro služebně právní účelyAA0165

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.

Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství

ČísloOznačení údajeIdentifikátor údaje

Údaje stanovené

1.Objem prostředků na služební platy vojákůAA0123
Údaje o počtu vojáků
2.Průměrný evidenční počet vojákůAA0114
Údaje o vyplacených prostředcích
3.Platy vojáků včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
4.Mimorozpočtové zdroje na platy celkemAA0119

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.

Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem

ČísloOznačení údajeIdentifikátor údaje

Identifikační údaje

1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo ministerstva (IČO)AA0017
3.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
4.Právní forma ekonomického subjektuAA0019
5.Kód NUTS okresuAA0179
6.Datum zpracování údajůAA0110
Údaje stanovené
7.Počet vojáků rozpočtovanýAA0116
8.Objem prostředků na služební platy vojákůAA0123
Údaje o počtu vojáků
9.Průměrný evidenční počet vojákůAA0114
10.Evidenční počet vojáků fyzických osobAA0115
Údaje o vyplacených prostředcích
11.Platy vojáků včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
12.Mimorozpočtové zdroje na platy celkemAA0119

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků definovaný v Informačním systému o datových prvcích vedeném Ministerstvem vnitra.

Přesunout nahoru