Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/2015 Sb.Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Částka 20/2015
Platnost od 10.03.2015
Účinnost od 15.03.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2015

o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a § 25b odst. 3:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav,

b) rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání,

c) činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby,

d) předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti,

e) podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla,

f) podmínky zdravotní způsobilosti,

g) formu zkoušky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti,

h) rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla,

i) vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla,

j) dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek,

k) rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla,

l) vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se plavidla rozdělují na

a) lodě, kterými jsou

1. lodě s vlastním strojním pohonem,

2. lodě bez vlastního strojního pohonu,

3. převozní lodě,

b) malá plavidla, kterými jsou

1. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen „bez vlastního strojního pohonu“) o hmotnosti s povoleným zatížením do 1000 kg včetně,

2. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,

3. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně,

4. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW,

5. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet do 12 m2 včetně,

6. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet nad 12 m2,

c) plovoucí stroje.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) rekreačním plavidlem plavidlo, které je určeno, schváleno a užíváno pro rekreační účely,

b) plutím ve výtlačném režimu plutí rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří hydrostatické síly, přičemž vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,

c) plavčíkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem lodníka,

d) pomocným lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka,

e) lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na lodi a obsluhu kormidla pod dohledem kapitána,

f) lodním strojníkem člen posádky plavidla obsluhující strojní zařízení na plavidle, s výjimkou pracovních zařízení na plovoucím stroji, a obsluhující kormidlo pod dohledem kapitána,

g) kormidelníkem člen posádky plavidla zajišťující obsluhu kormidla plavidla s výjimkou malého plavidla s plachtou (dále jen „plachetnice“),

h) plaveckou služební knížkou průkaz způsobilosti plavčíka, pomocného lodníka, lodníka, lodního strojníka a kormidelníka.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ PLAVIDLA A OBSLUZE PLAVIDLA

§ 3

Vedení a obsluha plavidla s průkazem způsobilosti

(1) Plavidlo, k jehož vedení a obsluze je oprávněn pouze vůdce plavidla a člen posádky plavidla s průkazem způsobilosti, je

a) loď ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a),

b) malé plavidlo o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,

c) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW, nestanoví-li § 5 jinak,

d) plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2, nebo

e) plovoucí stroj.

(2) Průkazy způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla jsou:

a) průkaz způsobilosti kapitána,

b) průkaz způsobilosti převozníka,

c) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla,

d) průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla,

e) průkaz způsobilosti strojmistra,

f) průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru,

g) plavecká služební knížka.

(3) Vzory průkazů způsobilosti jsou obsaženy v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Průkaz způsobilosti vůdce nebo člena posádky plavidla nenahrazuje zvláštní průkaz způsobilosti pro obsluhu plovoucího stroje, vyžaduje-li ho vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při praci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti2).

(2) Pozemní stroj umístěný na plavidle, který může obsluhovat osoba s osvědčením vydaným podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při praci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti2), může tato osoba obsluhovat bez průkazu vůdce plavidla nebo člena posádky plavidla, avšak pouze pod dohledem kapitána odpovídající kategorie.

§ 5

Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti

(1) Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li

a) celková plocha jeho plachet 12 m2 a

b) jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

(2) Osoba bez průkazu způsobilosti může vést malé plavidlo během povolené akce na sledované vodní cestě3) ve vyznačené části vodní cesty nebo během ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

(3) Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

(4) Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod

a) na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy4), vodní cestě účelové5) nebo nesledované, nebo

b) je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel6).

ČÁST TŘETÍ

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POŽADOVANÁ PRAXE A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

HLAVA I

ČINNOSTI, KTERÉ NEMOHOU OHROZIT BEZPEČNOST PLAVBY, ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A POŽADOVANÁ PRAXE

§ 6

Činnosti neohrožující bezpečnost plavby

Činnosti, které neohrožují bezpečnost plavby, jsou

a) palubní práce vykonávané plavčíkem na lodi s vlastním strojním pohonem pod dohledem lodníka, nebo

b) palubní práce vykonávané pomocným lodníkem na lodi s vlastním strojním pohonem pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

§ 7

Plavčík

Členem posádky plavidla ve funkci plavčík může být žák střední školy vzdělávající se v oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem se zaměřením na lodní dopravu.

§ 8

Lodník

(1) Požadovaná praxe pro funkci lodníka je nejméně 36 měsíců ve funkci plavčíka nebo pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla. Při splnění požadované praxe podle věty první nemusí člen posádky pro výkon funkce lodník pro všechny druhy plavidel svoji odbornou způsobilost prokazovat zkouškou.

(2) Složí-li žadatel o vydání průkazu způsobilosti úspěšně zkoušku odborné způsobilosti formou ověření teoretických znalostí, činí požadovaná praxe ve funkci pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla 6 měsíců. Zkouška odborné způsobilosti podle věty první se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

c) plavební nauky formou písemného testu.

(3) Praxe ani zkouška odborné způsobilosti podle odstavců 1 a 2 nejsou požadovány v případě, že žadatel prokáže, že získal střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

§ 9

Lodní strojník

Požadovaná praxe lodního strojníka je nejméně 12 měsíců ve funkci lodníka.

§ 10

Kormidelník

Požadovaná praxe kormidelníka je nejméně 24 měsíců ve funkci lodníka nebo 12 měsíců ve funkci lodního strojníka.

§ 11

Kapitán

(1) Kapitán kategorie A je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na všech vodních cestách včetně vodních cest námořního charakteru.

(2) Kapitán kategorie B je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru.

(3) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie B je nejméně 48 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla a musí být získána na vodních cestách členských států Evropské unie, v případě Dunaje pak na kterémkoli jeho úseku, a to po dosažení věku 18 let, přičemž nejméně 24 měsíců praxe musí být dosaženo na vodních cestách dopravně významných. Prokáže-li žadatel plavební praxi na námořní obchodní lodi ve funkci člena palubní posádky v trvání 24 měsíců a zároveň nejméně 12 měsíců na vnitrozemských vodních cestách dopravně významných, činí délka požadované praxe 36 měsíců.

(4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti kapitána kategorie B se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu a formou ústní zkoušky,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a formou ústní zkoušky a

c) plavební nauky formou písemného testu a formou ústní zkoušky.

(5) Kapitán kategorie C je vůdce plavidla oprávněný vést na všech vodních cestách České republiky

a) plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, nebo

b) plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního pohonu odpovídajícím výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém úspěšně vykonal ověření praktických dovedností při vedení plavidla podle odstavce 6.

(6) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie C je nejméně 48 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, přičemž v tomto případě se zkouška odborné způsobilosti skládá pouze formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla. Složí-li žadatel vedle části zkoušky spočívající v ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla podle odstavce 7 úspěšně také ověření praktických dovedností při vedení plavidla, činí požadovaná praxe nejméně 12 měsíců. Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(7) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti kapitána kategorie C formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla se skládá z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu a ústní zkoušky,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a ústní zkoušky a

c) plavební nauky formou písemného testu a ústní zkoušky.

§ 12

Převozník

(1) Převozník je vůdce plavidla oprávněný vést převozní loď přepravující nejvýše 12 cestujících.

(2) Požadovaná praxe převozníka je nejméně 3 měsíce na plavidle.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti převozníka se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

c) plavební nauky formou písemného testu.

§ 13

Vůdce malého plavidla

(1) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla. Pro účely této vyhlášky se rozlišují oprávnění vůdce malého plavidla:

a) kategorie M, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu,

b) kategorie M20, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu do 20 kW,

c) kategorie S, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet,

d) kategorie S20, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla se skládá formou ověření teoretických znalostí a formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla. Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se neprovádí, je-li žadatel o vydání průkazu způsobilosti držitelem průkazu způsobilosti

a) vůdce plavidla, které není malým, nebo

b) velitele námořní jachty vydaným podle zákona o námořní plavbě.

(3) Ověření teoretických znalostí se provádí z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

c) plavební nauky formou písemného testu.

(4) Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 14

Vůdce rekreačního plavidla

(1) Pro účely této vyhlášky se rozlišují oprávnění vůdce rekreačního plavidla

a) kategorie I, které opravňuje k vedení tohoto plavidla, které je malým plavidlem, v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1 na vnitrozemských zahraničních vodních cestách, na kterých je toto oprávnění uznáváno podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,

b) kategorie C, které opravňuje k vedení tohoto plavidla, které je malým plavidlem, v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1 v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice.

(2) Držitel průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je oprávněn vést malé plavidlo na všech vodních cestách.

(3) Nárok na vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla pro kategorii oprávnění I má osoba, která splnila požadavky podle § 13 odst. 3 a 4.

(4) Nárok na vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla pro kategorii oprávnění C má osoba, která splnila požadavky podle § 13 odst. 3 a 4, složí-li zkoušku odborné způsobilosti formou ověření teoretických znalostí z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to

a) ze základů mezinárodního námořního práva a pravidel plavebního provozu pro pobřežní vody formou písemného testu,

b) ze základů navigace a značení mořských vodních cest formou písemného testu,

c) ze základů meteorologie formou písemného testu a

d) ze základů bezpečnosti a záchrany života na moři formou písemného testu.

(5) Nárok na vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m má osoba, která

a) je držitelem průkazu vůdce malého plavidla pro oprávnění kategorie M nebo M a S nejméně 48 měsíců a

b) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.

(6) Zkouška odborné způsobilosti podle odstavce 5 se skládá formou ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla s délkou trupu nejméně 10 m, s výkonem motoru 45 kW a více a s obsaditelností nejméně 6 osob, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 15

Strojmistr

(1) Strojmistr je vůdce plavidla oprávněný obsluhovat plovoucí stroj při práci na vodních cestách České republiky. Vést plovoucí stroj při plavbě přesahující pracovní pohyby a pracovní přemisťování stroje může strojmistr pouze s průkazem způsobilosti vůdce plavidla odpovídajícího typu plavidla a vodní cestě, na které se plovoucí stroj pohybuje.

(2) Požadovaná praxe pro způsobilost strojmistra je nejméně 6 měsíců při práci na plovoucím stroji, nebo v délce 3 měsíců při práci na plovoucím stroji, prokáže-li žadatel, že získal střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání ze skupiny Strojírenství a strojírenská výroba.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti strojmistra se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

c) plavební nauky formou písemného testu.

§ 16

Vedení plavidla plujícího pomocí radaru

(1) Držitel průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru je oprávněn za snížené viditelnosti obsluhovat radar jako navigační pomůcku při vedení plavidla, k jehož vedení ho opravňuje platný průkaz způsobilosti vůdce plavidla.

(2) Požadovaná praxe pro způsobilost k vedení plavidla plujícího pomocí radaru je nejméně 12 měsíců na plavidle, k jehož vedení má oprávnění.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření teoretických znalostí a formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla.

(4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla plujícího pomocí radaru z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a) teorie radarové navigace formou písemného testu,

b) vyhodnocení radarového obrazu formou písemného testu a

c) pravidel plavby podle radaru formou písemného testu.

(5) Ověření praktických dovedností při vedení plavidla plujícího pomocí radaru se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 17

Vedení a obsluha plavidla přepravujícího cestující

(1) Vůdce nebo člen posádky plavidla přepravujícího cestující musí být držitelem osvědčení prokazujícího složení odborné zkoušky.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení pro dopravu cestujících se skládá formou ověření teoretických znalostí formou písemného testu v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

HLAVA II

PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, NÁLEŽITOSTI LÉKAŘSKÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A INTERVALY PRAVIDELNÝCH LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK VŮDCE PLAVIDLA A ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA

§ 18

Podmínky zdravotní způsobilosti

Podmínky zdravotní způsobilosti rozhodné pro posouzení zdravotní způsobilosti vůdce plavidla nebo člena posádky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 19

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „lékařský posudek“) musí mít náležitosti podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci7); v jeho závěru se uvede, zda je posuzovaná osoba k činnosti, k níž byla posuzována,

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá, nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou; tato podmínka se v závěru uvede výslovně a jednoznačně a zároveň se zapíše do průkazu způsobilosti.

§ 20

Intervaly pravidelných lékařských prohlídek

Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla a držitel průkazu způsobilosti člena posádky jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce

a) nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 50, 55, 60 a 65 let a následně každý rok, jde-li o vůdce plavidla, které není malým,

b) nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 65 a 68 let a následně každý druhý rok, jde-li o vůdce malého a rekreačního plavidla nebo člena posádky plavidla.

HLAVA III

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ, HODNOCENÍ A PODMÍNKY OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 21

(1) Provádí-li se zkouška odborné způsobilosti jak formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla, tak formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla, provádí se ověření praktických dovedností při vedení plavidla až po ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla. Provádí-li se ověření praktických dovedností při vedení plavidla u pověřené osoby, provádí se ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla u plavebního úřadu až po tomto ověření praktických dovedností.

(2) K ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla žadatel zajistí přistavení

a) malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s celkovou délkou nejméně 5 m a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění kategorie M podle § 13 odst. 1 písm. a),

b) plachetnice s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou nejméně 5 m a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění kategorie S podle § 13 odst. 1 písm. c), nebo

c) malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW a celkovou délkou plavidla nejméně 10 m a obsaditelností 6 osob, jde-li o ověření praktických dovedností podle § 14 odst. 6.

(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí; počet členů zkušební komise musí být lichý. Zkušební komisi ustanovuje plavební úřad; jejího předsedu a další členy jmenuje z řad odborníků z oboru činností zahrnutých do odborných způsobilostí podle § 11 až 16 tak, aby nejméně jedním členem komise byl vždy zástupce plavebního úřadu.

(4) Zkouška odborné způsobilosti se hodnotí výrokem „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební komise. O výsledku zkoušky jednotlivce se vyhotoví záznam o zkoušce způsobilosti do spisu žadatele.

(5) Zkušební komise při zkoušce odborné způsobilosti uzná již dříve úspěšně vykonané části zkoušky.

(6) Jestliže žadatel při zkoušce odborné způsobilosti nevyhověl, může ji jednou opakovat ve lhůtě 4 měsíců od podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého nebo rekreačního plavidla a 6 měsíců od podání žádosti pro ostatní způsobilosti.

HLAVA IV

ROZSAH A OBSAH PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

§ 22

Rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem dokládající odbornou způsobilost osoby, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla, a rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Ustanovení § 21 odst. 2 zde platí obdobně.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 23

Přechodná ustanovení

(1) Osoby zdravotně způsobilé podle předchozích předpisů se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští pravidelné lékařské prohlídky podle této vyhlášky.

(2) Průkazy způsobilosti vydané podle dřívějších předpisů budou vyměněny ve lhůtách stanovených v článku II bodech 13 až 15 zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Průkazy vydané podle této vyhlášky nahrazují průkazy vydané podle dřívějších předpisů takto:

a) průkaz způsobilosti kapitána B podle této vyhlášky nahrazuje průkazy způsobilosti kapitána I. třídy, kapitána II. třídy, kapitána dálkové plavby, kapitána úsekové plavby, kapitána velké místní plavby, kapitána – strojníka dálkové plavby a kapitána – strojníka úsekové plavby podle dřívějších předpisů;

b) průkaz způsobilosti kapitána C podle této vyhlášky nahrazuje průkazy způsobilosti kapitána III. třídy, kapitána místní plavby na vodních cestách dopravně významných, kapitána malé místní plavby na vodních cestách dopravně významných a kapitána – strojníka místní plavby na vodních cestách dopravně významných, kapitána IV. třídy, kapitána místní plavby na vodních cestách účelových, kapitána malé místní plavby na vodních cestách účelových, kapitána – strojníka místní plavby na vodních cestách účelových a převozníka I. třídy podle dřívějších předpisů;

c) průkaz způsobilosti kapitána C s omezením výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti převozníka II. třídy, převozníka III. třídy a převozníka IV. třídy podle dřívějších předpisů, jde-li o způsobilost k vedení převozní lodě bez omezení počtu cestujících;

d) průkaz způsobilosti převozníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti převozníka II. třídy, převozníka III. třídy a převozníka IV. třídy podle dřívějších předpisů, jde-li o způsobilost k vedení převozní lodě přepravující nejvýše 12 cestujících;

e) průkaz způsobilosti strojmistra podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti strojmistra I. třídy, strojmistra II. třídy, vůdce plovoucího stroje dálkové plavby, vůdce plovoucího stroje úsekové plavby, vůdce plovoucího stroje místní plavby, vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu dálkové plavby, vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu úsekové plavby a vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu místní plavby podle dřívějších předpisů;

f) průkaz způsobilosti lodníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti lodníka vydaný plavebním podnikem, průkaz způsobilosti lodníka I. třídy a lodníka II. třídy podle dřívějších předpisů;

g) průkaz způsobilosti lodního strojníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti lodního strojníka I. třídy, lodního strojníka II. třídy a lodního strojníka III. třídy podle dřívějších předpisů;

h) průkaz způsobilosti kormidelníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti kormidelníka nákladního člunu dálkové plavby, kormidelníka nákladního člunu úsekové plavby, kormidelníka nákladního člunu velké místní plavby, kormidelníka nákladního člunu místní plavby podle dřívějších předpisů;

i) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o výměnu dosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M, kategorie M110, kategorie M100, kategorie M20, kategorie B, kategorie Z a průkaz způsobilosti vůdce služebního plavidla podle dřívějších předpisů;

j) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti nedosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 a průkaz způsobilosti kategorie A podle dřívějších předpisů;

k) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti dosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S, kategorie S80, kategorie S20 a kategorie P podle dřívějších předpisů;

l) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S20 podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti nedosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S20 podle dřívějších předpisů;

m) průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1 písm. a) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby I, oblast plavby 1, oblast plavby 1.0, kategorie L a kategorie D podle dřívějších předpisů;

n) průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1 písm. b) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C, oblast plavby 2, oblast plavby 2.0, oblast plavby 2.1, oblast plavby 2.2 a oblast plavby 3.0 podle dřívějších předpisů.


§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

2. Vyhláška č. 295/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

3. Vyhláška č. 333/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.


ČÁST PÁTÁ

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 42/2015 Sb.

Vzory průkazů způsobilosti

1. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie B

Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie B

2. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie C

Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie C

3. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - převozník

Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - převozník

4. Vzor průkazu způsobilosti - strojmistr

Vzor průkazu způsobilosti - strojmistr

5. Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

6. Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla

Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla

7. Vzor průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru

Vzor průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru

8. Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující

Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující

9. Vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla - Plavecká služební knížka

Vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla - Plavecká služební knížka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 42/2015 Sb.

Předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti vůdců a členů posádky plavidel

Zkušební předmětKapitánPřevozníkStrojmistrLodníkOsvědčení pro dopravu osobVůdce malého plavidla kategorie MaSVůdce malého plavidla kategorie M20 a S20Vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 4Vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 5Osoba pověřená ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidlaVedení plavidla plujícího pomocí radaru
1. Plavební provoz
pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestáchanoanoanoanoano
pravidla plavebního provozu přívozůano
předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlechanoanoanoanoanoano
základní předpisy pro instalaci a údržbu lokálních topných zařízení a systémů ústředního vytápěníanoanoano
předpisy o manipulaci s ropnými látkami při tankování plavidlaanoanoanoano
charakteristiky hlavních vodních cest z hlediska geografie a hydrografieano
způsob vytýčení vodní cestyanoanoano
práce s navigačními dokumenty a navigačními pomůckamiano
předpisy pro instalaci a údržbu elektrotechnických zařízení na plavidlechano
základní předpisy pro používání propan-butan spotřebičů na plavidleanoanoano
předpisy horní a těžebníano
2. Plavební nauka
2.1. Manévrování plavidel
vedení plavidel s ohledem na vliv proudění vody, vítr a hloubku vody pod kýlemanoano
kotvení a vyvažování plavidel v různých podmínkáchanoanoano
manévrování při proplavování plavební komorou, při vplutí a vyplutí z přístavu, manévrování při potkávání, míjení a předjíždění plavidelano
lodní sestavy, jejich spojování a manévry s nimianoano
specifika manévrování volných a upoutaných přívozůano
obsluha bagrů a elevátorů**)ano*)
2.2. Nakládka, vykládka, nalodění a vylodění
manipulace s plavidlem při nakládání a vykládání nákladuanoano
používání ponorových stupnic na plavidleanoano
určování hmotnosti nákladu podle cejchovního průkazu plavidlaanoano
2.3. Spojení v plavebním provozuano
používání radiopojítek (radiotelefonu)ano
využití říčního informačního systémuano
2.4. Přeprava osob
bezpečné nalodění a vylodění osobanoanoanoano
bezpečná přeprava osob a péče o ně během plavbyanoanoano
zvláštní ustanovení pro bezpečnost cestujících při kolizi, nehodě, požáru nebo ztroskotání plavidla, zařízení pro záchranu životaanoano
první pomoc v případě nehodyanoanoanoano
opatření při záchraně tonoucích osob a jednání v případě panikyanoanoanoano
stabilita osobních lodí, vodotěsné oddíly, rovina maximálního ponoruanoanoano
znalost bezpečnostních pokynů (označení nouzových východů, lodní lávky a použití nouzového kormidla)anoanoanoano
2.5. Doprava nebezpečných věcí
národní a mezinárodní pravidla a doporučení týkající se dopravy nebezpečných věcíano
obecné požadavky týkající se dopravy nebezpečných věcíano
zvláštní opatření, která se přijímají při nakládacích a vykládacích operacích s nebezpečnými věcmi a také během plavbyano
označení plavidel a obalů při dopravě nebezpečných věcíano
opatření přijímaná k odvrácení nehody a opatření přijímaná při a po nehoděano
2.6. Plavební provoz při mimořádných situacích
základní činnosti v případě nehody, kolize nebo při nasednutí plavidla (před, v průběhu a po události)anoanoanoanoanoanoano
použití záchranných prostředkůanoanoanoanoanoanoano
základy první pomoci při ohrožení zdraví a životaanoanoanoanoanoanoano
zásady protipožární ochrany, použití hasicích prostředkůanoanoanoanoanoanoano
ochrana před znečištěním vodních cestanoanoanoanoanoano
3. Konstrukce plavidel
hlavní části konstrukce plavidlaanoanoanoanoanoano
základní teoretické znalosti z plovatelnosti a stability plavidelanoanoano
opatření nutná k zajištění stability plavidel v různých podmínkáchanoanoanoanoano
funkce pohonných zařízení plavidel, rozdílnost typůano
funkce a ovládání kormidla a propulzního zařízeníano
funkce obsluhy a údržby palubních mechanismů (kotevní vrátky, navijáky, čerpadla apod.), údržba lananoanoano
lodní potrubní soustavy a jejich údržbaano
lodní elektrická zařízení a jejich údržbaanoanoanoano
povinná lodní výbavaanoanoanoanoanoano
4. Základy mezinárodního námořního práva a pravidla plavebního provozu pro pobřežní vody
4.1. Pravidla pro zabránění srážkám na moři (COLREG)
všeobecná ustanovení (použití pravidel, odpovědnost, všeobecné definice)ano
plavba lodí za různých podmínek viditelnosti (pozorování, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky, činnost pro zabránění srážce, úzké plavební dráhy)ano
plavba lodí ve vzájemném dohledu (plachetnice, předjíždění, lodi plující přímo proti sobě, křižování, činnost lodi uvolňující cestu, činnost lodi, které je uvolňována cesta, vzájemné povinnosti lodí)ano
plavba v podmínkách snížené viditelnostiano
zvukové a světelné signály (zařízení k podávání zvukových signálů, manévrové a výstražné signály, zvukové signály při snížené viditelnosti, nouzové signály)ano
4.2. Úmluva OSN o mořském právu
rozdělení mořských vod (vnitřní moře, teritoriální moře, volné moře)ano
4.3. Námořní zákon
námořní protestano
námořní nehodaano
společná havárieano
záchrana majetkuano
námořní zástavní právoano
5. Základy navigace a značení mořských vodních cest - systém IALA
5.1. Kompas
základní části kompasuano
magnetická deklinaceano
magnetická deviaceano
měření rychlosti plavidlaano
5.2. Lodní mapa
základní znalost práce s lodní mapouano
merkatorova projekceano
měřítko mapyano
určování hloubky a výškyano
navigační znakyano
5.3. Navigace pomocí družicového systému GPS
zobrazování hodnot na přístrojiano
5.4. Mezinárodní systém IALA - oblast A
pevné denní znakyano
značení hlavních vodních cestano
kardinální znakyano
bezpečné a nebezpečné vodyano
boční znaky a hranice vodních cestano
znaky izolovaných nebezpečíano
vlastnosti znakůano
tvary bočních znakůano
6. Meteorologie
6.1. Oblaky
základní rozděleníano
výškové rozděleníano
6.2. Vzduchové hmoty, barické útvary
termická cirkulaceano
synoptické mapyano
6.3. Informace o počasí
zdroje informacíano
odhad situace podle meteorologické mapyano
odhad situace podle vlastního pozorováníano
Beaufortova stupniceano
7. Základy bezpečnosti a záchrany života na moři
muž přes palubuano
nasednutí na mělčinuano
záchranné prostředky a jejich použití v případě opuštění lodi a vzniku trhliny na lodním těleseano
požár na paluběano
8. Praktické dovednosti při vedení plavidla
8.1. Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybaveníano***)anoanoano
postup činností před vyplutím, při ukončení plavbyano***)anoanoano
příprava takeláže na plavbu - pouze pro Sanoano
8.2. Manévrování s plavidlem
vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlemano***)anoanoano
odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,ano***)anoanoano
proplavení plavební komorou - vplutí, vyvázání, vyplutíano***)anoanoano
manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidelano***)anoanoano
vydávání pokynů a povelůano***)anoanoano
manévrování s plavidlem při plutíano***)anoanoano
ovládání plavidla pomocí plachet - stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby - pouze pro Sanoano
technika plavby - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné boje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě - pouze pro Sanoano
vlečení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiného plavidlaanoano
8.3. Činnosti při mimořádných situacích
činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlemanoanoano
činnost při nasednutí plavidlaanoanoano
použití záchranných prostředkůanoanoano
činnost v případě situace „muž přes palubu“anoanoano
činnost v případě situace „muž přes palubu“ s využitím lodního člunuanoano
použití záchranného voruanoano
9. Vedení plavidla plujícího pomocí radaru
9.1. Teorie radarové navigaceano
radarové vlny, rychlost jejich šíření, odraz, funkce radaruano
9.2. Vyhodnocení radarového obrazu
stanoviště radarové antény na obrazovce, kurzová linieano
zjištění polohy, kurzu a vychýlení směru vlastního plavidlaano
zobrazení cílů na obrazovceano
odrazová schopnost terénních tvarů a předmětůano
určování vzdálenosti objektuano
vyhodnocení pohybu na obrazovceano
význam pomůcek k vyhodnocení radarového obrazuano
meze informačních možností radaruano
rušení radarového obrazu z vlastní lodě a z okolíano
9.3. Pravidla plavby podle radaru
vybavení plavidla pro plavbu pomocí radaruano
používání radiostanice a zvukových signálůano
vedení plavidla pomocí radaruano
9.4. Obsluha radaru (prakticky)ano
9.5. Vedení plavidla pomocí radaru (prakticky)ano

*) Vyhláška č. 298/ 2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

**) pouze pro strojmistra obsluhujícího plovoucí bagry a elevátory.

***) pouze pro kaitána C s praxí 12 měsíců.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 42/2015 Sb.

Podmínky zdravotní způsobilosti

A. Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

1.1. Zhoubná nádorová onemocnění

a) veškerá onemocnění vyvolaná zhoubným bujením buněk (mimo basocelulárního karcinomu kůže) do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od vyléčení poslední recidivy,

b) basocelulární karcinom kůže do vyléčení.

1.2. Endokrinní a metabolické nemoci

a) diabetes mellitus, který způsobuje zdravotní komplikace, a to zejména

1. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo

2. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků,

3. diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.

1.3. Duševní nemoci

a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

b) organický amnestický syndrom,

c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

f) mentální retardace,

g) pervazivní vývojové poruchy,

h) vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými operacemi,

i) klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability,

j) závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách,

k) pravidelné požívání alkoholu nebo návykových látek,

l) pravidelné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost.

1.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

a) vrozené/dědičné/hemolytické anemie,

b) získané hemolytické anemie s opakovanými projevy hemolýzy.

1.5. Nemoci nervového systému

a) degenerativní a zánětlivá onemocnění nervového systému nebo poúrazové stavy nervového systému, které způsobují poruchu koordinace pohybů nebo rovnováhy nebo řeči s narušením dorozumívání nebo poruchy vědomí nebo spánku, případně provázené dlouhodobými bolestmi,

b) epilepsie po dobu 5 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,

c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců bezzáchvatového období,

d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie,

e) výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,

f) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických nebo duševních funkcí.

1.6. Nemoci oběhového systému

a) vážné srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu),

b) závažná onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu,

c) těžko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze,

d) anamnéza dvou a více atak tromboembolické nemoci,

e) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,

f) varikozní komplex, který se dle anamnézy již alespoň dvakrát manifestoval vznikem bércového vředu,

h) stavy po implantaci defibrilátoru.

1.7. Nemoci dýchacího systému

a) všechny nemoci vedoucí ke snížení vitální kapacity plic pod 60% náležité hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a forsírované vitální kapacity plic pod hodnotu 0,6 včetně situací, kdy je tento poměr snížen pod uvedenou hodnotu jen během záchvatů,

b) dva nebo více spontánních pneumothoraxů v anamnéze,

c) parciální nebo globální dechová nedostatečnost bez ohledu na příčinu,

d) chronická obstrukční plicní nemoc,

e) chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

f) alergické astma bronchiale.

1.8 Nemoci nosní, ušní a krční

a) Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vyžadující léčbu,

b) afonie a těžší dysfonie s narušením dorozumívání,

c) závažné nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku,

d) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 30% (dle Fowlera).

1.9. Nemoci zažívacího systému

a) vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku podle následujících kriterií:

1. peptický vřed do 1 roku od prokázaného zahojení,

2. perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu do 1 roku po chirurgickém vyléčení základní choroby,

b) kolostomie,

c) anamnéza dvou nebo více atak akutní pankreatitidy, chronická recidivující pankreatitida s funkční nedostatečností zevně sekretorické části pankreatu,

d) kýly do 3 měsíců po chirurgickém vyléčení,

e) stav po virové hepatitidě typu A, B, C, D nebo E do 6 měsíců po stabilizaci hodnot aktivity enzymů ALT a AST v krvi,

f) chronická jaterní onemocnění provázená poruchou jaterních funkcí nebo výraznější biochemickou aktivitou nebo hyperbilirubinemií (s hodnotou celkového bilirubinu vyšší než 50 mmol/l),

g) prokázaná Crohnova nemoc, ulcerozní kolitis a jiná onemocnění, k jejichž projevům patří recidivující průjmy.

1.10. Nemoci vylučovacího systému

a) všechna onemocnění ledvin vedoucí k poklesu glomerulární filtrace vztažené na standardní povrch těla pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu nebo způsobující zvýšení koncentrace močoviny nebo kreatininu v krvi nad fysiologickou mez,

b) rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla,

c) částečná nebo úplná obstrukce alespoň části vylučovacího systému.

1.11. Nemoci pohybového systému

a) amputace horní končetiny v předloktí a vyšší,

b) amputace dolní končetiny v bérci a vyšší,

c) ankylosa nebo velmi výrazné omezení hybnosti ramenního nebo loketního nebo kyčelního kolenního nebo hlezenního kloubu,

d) poúrazová změna zánětlivé nebo degenerativní onemocnění páteře nebo velkého kloubu vyžadující soustavné nebo opakované léčení nebo výrazně omezující stabilní chůzi nebo držení těla (zejména revmatoidní arthritis, Bechtěrevova nemoc, onemocnění páteře spojená s opakovanými atakami spondylogenních algických syndromů v anamnéze, těžší arthrosa kyčelní nebo kolenní).

1.12. Nemoci oční

a) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,

b) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

c) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

e) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

f) diplopie,

g) závažná porucha kontrastní citlivosti,

h) xeroftalmie,

i) oboustranná ptosa víček,

j) glaukom.

1.13. Nemoci kožní

Těžké a rozsáhlé formy kožních onemocnění.

1.14. Ostatní nemoci

Únavový syndrom těžšího stupně bez ohledu na příčinu.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

2.1. Zhoubná nádorová onemocnění

a) nádorová onemocnění v anamnéze,

b) basocelulární karcinom kůže v anamnéze.

2.2. Endokrinní a metabolické nemoci

a) všechny formy endokrinních a metabolických nemocí, které jsou plně kompenzovány pravidelným perorálním příjmem léků nebo kompenzaci léky nevyžadují,

b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii a neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 2 roky.

2.3. Duševní nemoci

a) postencefalitický syndrom,

b) závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

c) závažné poruchy spánku,

d) občasné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost,

e) závislost na alkoholu (alkoholismus), návykových látkách v anamnéze po uplynutí bezpečného abstinenčního období; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem,

f) opakované akutní intoxikace v anamnéze.

Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy u všech nemocí zde uvedených.

2.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení.

2.5. Nemoci nervového systému

a) cévní příhoda mozková v anamnéze,

b) cévní nemoci mozku s následnými poruchami,

c) abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu,

d) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické poruchy,

e) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 1 roce od tohoto záchvatu,

f) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od vysazení léčby,

g) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo.

2.6. Nemoci oběhového systému

a) srdeční chlopňové vady a jiné vady bez poruchy hemodynamiky,

b) onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením nebo závažnějšími poruchami srdečního rytmu,

c) patologický nález při elektrokardiografickém vyšetření bez ohledu na příčinu,

d) arteriální systémová hypertenze,

e) srdeční arytmie,

f) onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. NYHA klasifikace a poruchy srdečního rytmu,

g) stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení),

h) trvalá kardiostimulace s výjimkou nekomplikovaných nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař; pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

2.7. Nemoci dýchacího systému

a) nealergické astma bronchiale,

b) alergické nemoci dýchacích cest,

c) chronické nemoci dýchacího systému výše neuvedené.

2.8 Nemoci nosní, ušní a krční

a) chronické hnisavé záněty vedlejších dutin nosních nebo středouší,

b) jiná onemocnění ucha,

c) při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 30% (dle Fowlera).

2.9. Nemoci trávicího ústrojí

a) stavy po břišních operacích, jestliže po nich přetrvávají zažívací obtíže středního nebo těžšího stupně,

b) anamnéza perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu,

c) tzv. pseudoulcerosní syndrom a jiné obtíže trávicího traktu v anamnéze, které vyžadovaly léčbu,

d) chronická apendicitis,

e) virová hepatitida typu B, C, D v anamnéze,

f) rozsáhlejší hemoroidální uzle s anamnézou opakovaných zánětů,

g) prolaps rekta,

h) fissura ani,

i) periproktální píštěl.

2.10. Nemoci vylučovacího systému

a) uroinfekce,

b) prokázaná urolithiasa včetně asymptomatické,

c) chronická onemocnění ledvin a močových cest výše neuvedené v bodu 1.10.

2.11. Nemoci pohybového systému

a) jiná onemocnění pohybového systému výrazně znesnadňující stabilní chůzi (kupř. dermatomyositis, tzv. viklavý kloub, pakloub dolní končetiny, atd.) nebo omezující lokomoci.

2.12. Nemoci oční

a) těžší formy chronického zánětu spojivek,

b) nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu,

c) nesplnění požadavků na zrakovou ostrost v bodu 1.12.,

d) závažná porucha barvocitu,

d) jiné chronické nebo závažné nemoci oka nebo očních adnex.

2.13. Nemoci kožní

a) kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,

b) chronické kožní nemoci.

2.14. Ostatní nemoci

a) chronická forma infekčních a parazitárních nemocí nebo bacilonosičství, může-li být zdrojem epidemiologicky závažného přenosu na jiné osoby,

b) stavy po transplantaci, náhradě, implantaci orgánu apod., srdeční chlopně, cévy, kloubu,

c) nemoci močové a pohlavní soustavy, vyžadující soustavnou péči a léčení,

d) stavy po ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou nebo bez ní, omezující bezpečný výkon činnosti,

e) jiné nemoci výše neuvedené, pokud snižují výkonnost a tělesnou zdatnost a omezují bezpečný výkon činnosti.

B. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla s výjimkou vůdce malého plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.1. až 1.14., pokud dále není stanoveno jinak,

b) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,

c) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent+8 dioptrií,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

g) závažná porucha barvocitu.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře.

Všechny nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

C. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce malého plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.3., 1.5., 1.8., 1.12. písm f až j) této přílohy, pokud dále není stanoveno jinak,

b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5

c) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

d) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

e) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

f) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo

g) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

h) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.

i) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci uvedené v části A bodu 1.1., 1.2., 1.4., 1.6, 1.7., 1.9. až 1.11., 1.13. až 1.14. této přílohy,

b) nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

D. Společné podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla

1. Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla může po implantaci nitroočních čoček vykonávat tuto činnost pouze po souhlasu odborného očního lékaře.

2. Hodnoty zrakové korekce uváděné v této vyhlášce jsou hodnoty při brýlové korekci. Při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního lékaře je povolen výkon činnosti i s kontaktními čočkami.

3. Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 42/2015 Sb.

Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

2) Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb.

4) Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.

5) Příloha č. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 30b zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb.

7) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Přesunout nahoru