Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 404/2015 Sb.Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

Částka 167/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2015

o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. s) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28a odst. 7 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy, termíny pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „jiný členský stát“), vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace.

§ 2

Postup a termíny pro podání žádosti

(1) Žádost o kompenzaci podává zákazník u obchodníka s elektřinou, který mu dodal elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žádost se podává za každý kalendářní rok samostatně.

(2) Obchodník s elektřinou doplní žádost o kompenzaci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a bezodkladně, nejpozději však do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obchodník s elektřinou obdržel žádost od zákazníka, ji zaeviduje v informačním systému operátora trhu.

(3) Lhůta, ve které obchodník s elektřinou sdělí zákazníkovi, že mu nedodal elektřinu podle § 28a odst. 1 zákona, činí pět pracovních dnů od přijetí žádosti.

§ 3

Posouzení žádosti o kompenzaci a výplata kompenzace

(1) Operátor trhu posoudí žádost o kompenzaci do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu, a prostřednictvím informačního systému operátora trhu informuje příslušného obchodníka s elektřinou o splnění nebo nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace, včetně důvodů případného nesplnění podmínek. Obchodník s elektřinou předá informaci o nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace zákazníkovi do pěti pracovních dnů.

(2) Žádost o kompenzaci posoudí operátor trhu za jednotlivé kalendářní roky odděleně.

(3) Operátor trhu v případě splnění podmínek pro úhradu kompenzace podle odstavce 1 uhradí kompenzaci nebo její poměrnou část podle § 28a odst. 6 zákona příslušnému obchodníkovi s elektřinou do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2015 Sb.

Vzor žádosti o kompenzaci pro kalendářní rok1)

Identifikační údaje zákazníka:Údaje
Jméno a příjmení nebo název obchodní společnosti
Datum narození nebo IČ
Identifikace odběrného místa - adresa odběrného místa, přidělený EAN
Adresa pro doručování (ulice, č. p., obec, PSČ)
Množství elektřiny v MWh, na které se nárokuje kompenzace
Datum dodávky elektřiny (od/do - období na které se žádost vztahuje)
Bankovní účet, na který má být kompenzace obchodníkem s elektřinou vyplacena
Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
Doklad pro obchodníka s elektřinou o úhradě ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny za období, na které je žádána kompenzace2)nevyplňuje se

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2015 Sb.

Informace doplněné k žádosti o kompenzaci příslušným obchodníkem s elektřinou

1) Seznam identifikačních čísel záruk původu, kterými byl obchodníkem s elektřinou prokázán původ množství elektřiny za celé období dodávky elektřiny z jiného členského státu (ve kterém byla elektřina vyrobena a ve kterém byly vydány záruky původu), a za které se žádá o kompenzaci a tyto záruky původu byly obchodníkem s elektřinou uplatněny na konkrétního zákazníka v systému operátora trhu.

2) Údaje ze smlouvy o dodávce elektřiny, kterou obchodník s elektřinou prokazuje dodávku elektřiny z jiného členského státu, kterými jsou

a) jméno výrobce elektřiny, od kterého obchodník elektřinu spolu se zárukami původu získal,

b) stát, ze kterého tento výrobce elektřiny a jeho výrobní zdroj uvedený na záruce původu pochází a

c) množství elektřiny podle smlouvy o dodávce elektřiny a období dodávky elektřiny.

Je-li elektřina, která je předmětem kompenzace, nakoupena od jiného obchodníka s elektřinou a nikoliv přímo od výrobce elektřiny, je nutné navíc doplnit údaje ze smluv o dodávce elektřiny (jména a sídla obchodníků a množství elektřiny, které bylo předmětem smluvního vztahu), kterými doloží úplný obchodní řetězec až k výrobci elektřiny, v jehož výrobním zdroji byla elektřina, na kterou je žádána úhrada kompenzace vyrobena, a na kterou byly vystaveny záruky původu podle bodu 1.

3) Potvrzení o přímém připojení odběrného místa zákazníka k elektrizační soustavě České republiky za období, na které je žádána kompenzace na základě údajů ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

4) Potvrzení o úhradě ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny zákazníkem za období, na které je žádána kompenzace.

5) Elektronickou kopii smlouvy o dodávce elektřiny, kterou obchodník s elektřinou prokazuje dodávku elektřiny z jiného členského státu a elektronickou kopii jejího ověřeného překladu. V případě smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené v rámci rámcové smlouvy, která definuje obecné podmínky obchodování, se navíc dokládá čestné prohlášení o dodaném množství elektřiny a období dodávky elektřiny podle této smlouvy, na které je žádána úhrada kompenzace.

6) Čestné prohlášení, kterým obchodník s elektřinou potvrdí dovoz elektřiny, na kterou je žádána úhrada kompenzace z jiného členského státu do České republiky (obchodník s elektřinou potvrzuje, že si zajistil přenosovou kapacitu pro dovoz elektřiny z jiného členského státu).

Poznámky pod čarou

1) Zákazník uvede konkrétní rok, za který o kompenzaci žádá, a za který bude kompenzace vyhodnocována pro potřeby zjištění dosažení hodnoty maximální výše finančních prostředků na úhradu kompenzace podle § 28a odst. 6 zákona.

2) Zákazník přiloží k žádosti v případě, že nemá uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Přesunout nahoru