Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 403/2015 Sb.Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Částka 167/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

403

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2015

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 9 zákona.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a

b) obsahové náležitosti záruky původu.

§ 2

Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk původu

(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.

(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se vydává po ukončení měsíčního finančního vypořádání odchylek podle jiného právního předpisu1) na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu2).

(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora trhu podle jiného právního předpisu3).

(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce.

(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne do své celkové směsi paliv4).

(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle § 3.

(7) Dojde-li ke změně údajů v systému operátora trhu, na jejichž základě byly vydány záruky původu, operátor trhu upraví množství záruk původu, o které může výrobce elektřiny žádat v následujícím období.

§ 3

Obsahové náležitosti záruky původu

(1) Záruka původu obsahuje vždy

a) označení, název a umístění výrobny elektřiny,

b) druh energie a typ výrobny elektřiny,

c) instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny,

d) datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,

e) využití investiční podpory nebo jiné formy podpory a rozsah těchto podpor při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo při rekonstrukci výrobny elektřiny,

f) časové období, na které se vztahuje vydání záruky původu,

g) datum vydání záruky původu,

h) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu a

i) množství elektřiny, na které je vydaná záruka původu.

(2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla kromě údajů uvedených v odstavci 1 obsahuje dále údaje o

a) instalovaném tepelném výkonu výrobny elektřiny,

b) výhřevnosti použitého paliva,

c) vyrobeném teple,

d) užitečném teple,

e) úsporách primární energie,

f) referenční účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a

g) referenční účinnosti pro oddělenou výrobu tepla.

§ 4

Přechodné ustanovení

Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává na elektřinu vyrobenou a dodanou po 1. lednu 2016.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, se zrušuje.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 403/2015 Sb.

VZOR

Žádost o vydání záruky původu elektřiny

VZOR Žádost o vydání záruky původu elektřiny

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 468/2009 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu.

3) Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

4) Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

5) Údaje generovány automaticky z informačního systému operátora trhu.

6) Za jinou formu podpory se považuje jakýkoli nástroj, režim či mechanismus, který podporuje užívání energie z obnovitelných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla snížením nákladů na výrobu této energie, zvýšením ceny, za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením množství takto prodané energie prostřednictvím povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů nebo jinak. To zahrnuje mimo jiné osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně a režimy podpory formou výkupních cena a zelených bonusů podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. V případě podpory formou výkupních cen a zelených bonusů podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie jsou údaje generovány automaticky z informačního systému operátora trhu. V ostatních případech vyplňuje výrobce elektřiny.

Přesunout nahoru