Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 402/2015 Sb.Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Částka 167/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 28.12.2015
Zrušeno k 02.09.2017 (266/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

402

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2015

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Poskytování podpory elektřiny a provozní podpory tepla

(1) Podpora elektřiny a provozní podpora tepla (dále jen „podpora“) se neposkytuje na

a) elektřinu z výroben elektřiny z podporovaných zdrojů a teplo z výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu před 1. lednem 2013,

b) elektřinu z výroben elektřiny z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a teplo z výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015,

v případě, že dojde ze strany Evropské komise k přijetí příkazu k pozastavení podpory, příkazu k navrácení podpory nebo rozhodnutí o navrácení podpory1).

(2) Podpora se neposkytuje na elektřinu z výroben elektřiny z podporovaných zdrojů a teplo z výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna 2016, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se určité kategorie podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem2), a to až do rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory vyhlášeného v Úředním věstníku Evropské unie.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Články 13, 15 a 16 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Přesunout nahoru