Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 400/2015 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Částka 165/2015
Platnost od 29.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2015

o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1180856787167 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1250856787167 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 70000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 70635100000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 635100000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92909566387 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 40500000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1069942700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7517337044 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 833725300 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 230000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2200000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2015, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2015 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2015 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2015 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2015 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 400/2015 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1180856787167
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1250856787167
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1069942700
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7517337044
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy833725300
Schodek-70000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů70635100000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-635100000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 400/2015 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00025000000
304Úřad vlády České republiky0008040574578646498
305Bezpečnostní informační služba0001455000000
306Ministerstvo zahraničních věcí550000000001000000000
307Ministerstvo obrany2030003761607161334365080913660741580
308Národní bezpečnostní úřad250000005500000
309Kancelář veřejného ochránce práv0001500000
312Ministerstvo financí354800005892146905237463904152487601407279996
Ministerstvo práce a sociálních věcí6100000004101956629203648405892621220095170511588092373
314Ministerstvo vnitra130000006557173932581634409470314768265084393
315Ministerstvo životního prostředí9000000092248167123229878712
317Ministerstvo pro místní rozvoj13000000086917110938661711093
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27000000001326388343112346583431
327Ministerstvo dopravy80000000001663605199416446051994
328Český telekomunikační úřad347350000024125590000
329Ministerstvo zemědělství6200000004068982335031481648350
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy4000000081184935857915802194
334Ministerstvo kultury10000001571850000
335Ministerstvo zdravotnictví20000000001520361700475672700
336Ministerstvo spravedlnosti08391136107458787641944788323196581291
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001471517922151792
345Český statistický úřad0001746857014381570
346Český úřad zeměměřický a katastrální550000000001500000000
348Český báňský úřad1500000024500000
349Energetický regulační úřad28682291000103000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže40000000015000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání45500000020000000
374Správa státních hmotných rezerv000900000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0440987033919884700
377Technologická agentura České republiky00000
381Nejvyšší kontrolní úřad0003469400
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv***)1550000000006050000000
398Všeobecná pokladní správa61570150000000166892968600
CELKEM61972650091042198687101637530940816613914341524192909566387
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1180856787167

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 400/2015 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky458562010
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1159613248
303Senát Parlamentu558711003
304Úřad vlády České republiky1002117011
305Bezpečnostní informační služba1499664000
306Ministerstvo zahraničních věcí6690852286
307Ministerstvo obrany47783137234
308Národní bezpečnostní úřad365371713
309Kancelář veřejného ochránce práv101215124
312Ministerstvo financí19574215274
313Ministerstvo práce a sociálních věcí544190818966
314Ministerstvo vnitra59078279910
315Ministerstvo životního prostředí9443767696
317Ministerstvo pro místní rozvoj13407358628
321Grantová agentura České republiky3833110000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu40240865364
327Ministerstvo dopravy47807695130
328Český telekomunikační úřad1497507075
329Ministerstvo zemědělství51192442669
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy142368844867
334Ministerstvo kultury11707143311
335Ministerstvo zdravotnictví7143365442
336Ministerstvo spravedlnosti24691923615
343Úřad pro ochranu osobních údajů151648575
344Úřad průmyslového vlastnictví173542940
345Český statistický úřad947239609
346Český úřad zeměměřický a katastrální2958291868
348Český báňský úřad147653564
349Energetický regulační úřad273219265
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže241230862
355Ústav pro studium totalitních režimů174450808
358Ústavní soud177947998
361Akademie věd České republiky4829411000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání59567221
374Správa státních hmotných rezerv2382772535
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost359960926
376Generální inspekce bezpečnostních sborů278147048
377Technologická agentura České republiky2958939000
381Nejvyšší kontrolní úřad500839749
396Státní dluh52315513630
397Operace státních finančních aktiv*)1519900000
398Všeobecná pokladní správa144609928993
CELKEM1250856787167

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 400/2015 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60000
Výdaje celkem458562010
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky112585394
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány208701616
Celkové výdaje na lesní hospodářství137275000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59808542
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)19441792
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb818508
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech54567121
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem156862000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1159613248
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1159613248
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci379040833
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)137271580
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2579246
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech171949718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2500000
Výdaje celkem558711003
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR558711003
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci188714596
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)63724963
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1415387
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech94359074
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem32970000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem80405745
Výdaje celkem1002117011
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem80405745
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem78646498
příjmy z prostředků finančních mechanismů559247
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1002117011
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR610021581
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády392095430
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci404562528
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)137439066
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5159304
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech132330076
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě211623255
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)120593424
v tom: ze státního rozpočtu celkem115493424
v tom: institucionální podpora celkem4)115493424
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)5100000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky133676920
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity86674684
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem104127146
v tom: ze státního rozpočtu25480648
podíl rozpočtu Evropské unie78646498
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem699060
v tom: ze státního rozpočtu139813
podíl prostředků finančních mechanismů559247
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem29832000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem145500000
Výdaje celkem1499664000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem145500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem145500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1499664000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem250000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem650000000
Výdaje celkem6690852286
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem100000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem100000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6690852286
v tom: transformační spolupráce60000000
humanitární pomoc73000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1637802981
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21000000
zahraniční vysílání rozhlasu27200000
vrcholné návštěvy20185000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech47283000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4804381305
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci760719268
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)258644552
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11301635
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech62345292
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě691097018
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Zahraniční rozvojová spolupráce608166000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.26000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem333000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 7

strana 8

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5127884319
Výdaje celkem47783137234
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)203000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3761607161
v tom: pojistné na důchodové pojištění3343650809
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti417956352
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1366074158
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1366074158
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR29688627613
Vytváření a rozvoj systému obrany státu7939921869
Zajištění strategického zpravodajství2486397235
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil486204883
Zajištění dávek důchodového zabezpečení4279000000
Zajištění ostatních sociálních dávek2712000000
Zajištění státní sportovní reprezentace190985634
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11924615531
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4774960465
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb167475054
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2202919522
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru8367521914
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě594562195
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)430787000
v tom: ze státního rozpočtu celkem430787000
v tom: institucionální podpora celkem4)97787000
účelová podpora celkem4)333000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)333000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)85913000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality3197497
Program protidrogové politiky270080
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.802000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5048446792

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

strana 9

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800000
Výdaje celkem365371713
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu365371713
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci164916377
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)56071568
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2443746
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech162916506
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem61484586

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 10

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem150000
Výdaje celkem101215124
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv101215124
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58603536
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)19971211
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb795750
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech52649956
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8450000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4777182291
Výdaje celkem19574215274
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)35480000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti589214690
v tom: pojistné na důchodové pojištění523746390
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti65468300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4152487601
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem407279996
příjmy z prostředků finančních mechanismů55943405
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3689264200
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány10351827360
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2586381068
Daňová správa zajišťovaná celními orgány5113751191
v tom: sociální dávky448701000
výdaje na činnost celní správy4665050191
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1479117714
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra43137941
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9932195024
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3376946316
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb148005107
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1333829085
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru1870522822
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě6591505064
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů71150400
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.105000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem496040172
v tom: ze státního rozpočtu88760176
podíl rozpočtu Evropské unie407279996
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem55990086
v tom: ze státního rozpočtu46681
podíl prostředků finančních mechanismů55943405
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3435466117

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

strana 13

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem423006614625
Výdaje celkem544190818966
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)610000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti410195662920
v tom: pojistné na důchodové pojištění364840589262
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti45355073658
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12200951705
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11588092373
příjmy z prostředků finančních mechanismů2859332
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)610000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění391210000000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče40140000000
Dávky nemocenského pojištění24500000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi11684740353
Dávky osobám se zdravotním postižením2200000000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti7500000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách21820000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem9500245467
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů750000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením4700000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu14460359343
Neinvestiční nedávkové transfery14733137403
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti588336400
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci6722008806
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)2985428947
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb98920065
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech387581320
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě6283051345
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13664734158
v tom: ze státního rozpočtu2076641785
podíl rozpočtu Evropské unie11588092373
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem3189305
v tom: ze státního rozpočtu329973
podíl prostředků finančních mechanismů2859332
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem958715700

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 120000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 180000000 Kč

strana 14

strana 15

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7273321614
Výdaje celkem59078279910
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6557173932
v tom: pojistné na důchodové pojištění5816344094
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti740829838
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem703147682
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem65084393
příjmy z prostředků finančních mechanismů38063289
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem600000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR31422965815
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR7807958142
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu10521781449
Výdaje na sportovní reprezentaci65267504
Dávky důchodového pojištění5064066000
Ostatní sociální dávky4196241000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26286013294
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)8867617071
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb389970048
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3556910813
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru21166566807
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1274525297
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)565446000
v tom: ze státního rozpočtu celkem565446000
v tom: institucionální podpora celkem4)65446000
účelová podpora celkem4)500000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)500000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)60675000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality60445038
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem474946312
v tom: ze státního rozpočtu409861919
podíl rozpočtu Evropské unie65084393
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem44997852
v tom: ze státního rozpočtu6934563
podíl prostředků finančních mechanismů38063289
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2458355806

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 16

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9225716712
Výdaje celkem9443767696
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9224816712
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3229878712
příjmy z prostředků finančních mechanismů121618000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5873320000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny639500000
Technická ochrana životního prostředí1229000000
Ochrana klimatu a ovzduší4005994505
Ostatní činnosti v životním prostředí3569273191
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci720624899
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)245012478
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10666812
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech91512054
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě619464693
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3350552807
v tom: ze státního rozpočtu120674095
podíl rozpočtu Evropské unie3229878712
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem135423000
v tom: ze státního rozpočtu13805000
podíl prostředků finančních mechanismů121618000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6183659066

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8693011093
Výdaje celkem13407358628
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1300000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8691711093
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8661711093
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu12184138153
v tom: Horská služba130000000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch12054138153
Podpora bydlení618594482
Uzemní plánování a stavební řád49128474
Ostatní činnosti resortu555497519
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci433302106
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)144337571
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5965740
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech68457240
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě329074252
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10697539081
v tom: ze státního rozpočtu2035827988
podíl rozpočtu Evropské unie8661711093
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem11635403591

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 18

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem3833110000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109759000
Dotace jiným subjektům3723351000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci46381315
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14694641
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb302991
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech20199434
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)3833110000
v tom: ze státního rozpočtu celkem3833110000
v tom: institucionální podpora celkem4)109759000
účelová podpora celkem4)3723351000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie______________0_

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 19

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13290883431
Výdaje celkem40240865364
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)27000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13263883431
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12346583431
příjmy z prostředků finančních mechanismů39300000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem878000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání15370493333
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje2151900000
Výdaje spojené s další činností resortu2319472031
Dotace na obnovitelné zdroje energie20399000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci846536587
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)284873910
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb12154792
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech75556014
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě734763393
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4353660000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1122232000
v tom: institucionální podpora celkem4)792232000
účelová podpora celkem4)330000000
podíl prostředků zahraničních programů3)3231428000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)330000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)214980000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13932366434
v tom: ze státního rozpočtu1585783003
podíl rozpočtu Evropské unie12346583431
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem39300000
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů39300000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3335860000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16716051994
Výdaje celkem47807695130
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16636051994
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16446051994
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem190000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava9245046000
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury35148554405
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR14348554405
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury20800000000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3414094725
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci448239755
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)152401526
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6502219
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech52707369
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě380773514
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3453000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16469072447
v tom: ze státního rozpočtu23020453
podíl rozpočtu Evropské unie16446051994
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2167353554

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 21

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2447294000
Výdaje celkem1497507075
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)34735000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2412559000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2412559000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu1497507075
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny105000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady53000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu1339507075
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci243994316
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)83005312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3545529
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě236368539
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem125310000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 22

strana 23

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem40696023350
Výdaje celkem51192442669
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem40689823350
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem239524350
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem31242124000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9208175000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40557812800
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu36269109355
ostatní výdaje4288703445
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu900000000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost800000000
ostatní dotace100000000
Podpora lesního hospodářství305000000
Podpora vodního hospodářství1300000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1300000000
Podpora neziskovým organizacím80000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8049629869
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2183343092
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)746813771
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb32598308
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech337656879
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1821341041
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)858677000
v tom: ze státního rozpočtu celkem858677000
v tom: institucionální podpora celkem4)394677000
účelová podpora celkem4)464000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)464000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)391377000
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem295914445
v tom: ze státního rozpočtu56390095
podíl rozpočtu Evropské unie239524350
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem36269109355
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu23211127000
přímé platby - dofinancovaní ze státního rozpočtu834845000
podpora venkova - ze státního rozpočtu4000013355
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie7500000000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu192127000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie530997000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2060000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 24

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8118893585
Výdaje celkem142368844867
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8118493585
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7915802194
příjmy z prostředků finančních mechanismů113139391
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89552000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy36118334945
v tom: vysoké školy20377076980
výzkum, experimentální vývoj a inovace15741257965
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací94932276066
Podpora činnosti v oblasti mládeže215053000
Podpora činnosti v oblasti sportu3732992758
v tom: sportovní reprezentace1036892708
všeobecná sportovní činnost2696100050
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace5674219956
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1695968142
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci827413333
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem279451141
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10018849
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech75105440
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě592817807
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)15741257965
v tom: ze státního rozpočtu celkem12347257965
v tom: institucionální podpora celkem4)7407558350
účelová podpora celkem4)4939699615
podíl prostředků zahraničních programů3)3394000000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)2522646615
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)5770877000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)923131350
Zahraniční rozvojová spolupráce110000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8134750
Program protidrogové politiky121975001
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19874750
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9653309594
v tom: ze státního rozpočtu1737507400
podíl rozpočtu Evropské unie7915802194
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem154911712
v tom: ze státního rozpočtu41772321
podíl prostředků finančních mechanismů113139391
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2939157818

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26

strana 27

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem157195000
Výdaje celkem11707143311
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem157185000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem157185000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem512223000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3432776266
v tom: finanční náhrada2060260916
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1372515350
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury324115864
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny42880000
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie0
výdaje na činnost úřadu256175364
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím25060500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4948785398
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3476468398
program péče o národní kulturní poklad1000000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení422137000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů0
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy50180000
Kulturní služby, podpora živého umění688442783
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů91726000
kulturní aktivity536716783
veřejné informační služby knihoven60000000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí711000000
v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích53000000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek658000000
Podpora kultury národnostních menšin33000000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31000000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení75000000
Státní fond kinematografie981800000
v tom: dotace na filmové pobídky800000000
dotace ze státního rozpočtu181800000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci137500570
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)45979154
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1895371
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech23739974
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě102618177
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)512223000
v tom: ze státního rozpočtu celkem512223000
v tom: institucionální podpora celkem4)87223000
účelová podpora celkem4)425000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)425000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)84880000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem50180000
v tom: ze státního rozpočtu50180000
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1632197000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28 strana 29

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1540361700
Výdaje celkem7143365442
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1520361700
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem475672700
příjmy z prostředků finančních mechanismů222889000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem821800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2354850605
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1518655756
Ustavní péče1248250368
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1162900946
Zdravotnické programy617845118
Ostatní činnosti ve zdravotnictví240862649
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1211661885
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)411965044
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17520797
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech227415755
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě944482716
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1518655756
v tom: ze státního rozpočtu celkem1518655756
v tom: institucionální podpora celkem4)668655756
účelová podpora celkem4)850000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)850000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)637079000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality400000
Program protidrogové politiky20000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.10000000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem736307788
v tom: ze státního rozpočtu260635088
podíl rozpočtu Evropské unie475672700
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem231431000
v tom: ze státního rozpočtu8542000
podíl prostředků finančních mechanismů222889000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1420781000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky, stanovené usnesením vlády

strana 30 strana 31

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2783901933
Výdaje celkem24691923615
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti839113610
v tom: pojistné na důchodové pojištění745878764
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti93234846
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1944788323
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem196581291
příjmy z prostředků finančních mechanismů21565032
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1726642000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část15758612298
v tom: platy soudců4102440725
platy státních zástupců1460051429
ostatní výdaje justiční části10196120144
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8933311317
v tom: dávky důchodového pojištění715303500
ostatní sociální dávky571460000
ostatní výdaje vězeňské části7646547817
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12925596430
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4393204519
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb190523152
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4475042186
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2496758760
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě171565474
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1460051429
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality6595000
Program protidrogové politiky4345000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem241077162
v tom: ze státního rozpočtu44495871
podíl rozpočtu Evropské unie196581291
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem25642742
v tom: ze státního rozpočtu4077710
podíl prostředků finančních mechanismů21565032
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem952476850

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 32

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem151648575
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů151648575
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51006080
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)17491160
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb731403
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech9956355
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě29218133
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů9585600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem17700000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 33

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem227151792
Výdaje celkem173542940
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem147151792
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2151792
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem145000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví173542940
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86824481
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)29520323
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1295405
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech13141849
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě72818450
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2691666
v tom: ze státního rozpočtu539874
podíl rozpočtu Evropské unie2151792
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14600000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 34

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem17468570
Výdaje celkem947239609
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem17468570
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem14381570
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3087000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu947239609
v tom: výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu947239609
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci562777813
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)190711005
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7796811
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech57089027
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě460869538
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1824000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem19253388
v tom: ze státního rozpočtu4871818
podíl rozpočtu Evropské unie14381570
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35981000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem700000000
Výdaje celkem2958291868
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2958291868
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1598741859
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)543601330
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb23980890
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech106623783
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1489950624
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem214000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2600000
Výdaje celkem147653564
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)150000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu147653564
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86566250
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)29432525
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1297086
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech16999910
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě69472527
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem17435000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem297122910
Výdaje celkem273219265
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)286822910
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10300000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10300000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu273219265
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci142279374
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)48394988
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2099457
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech28861920
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě109277930
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1824000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14400000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem241230862
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže241230862
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci114633586
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)38975419
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1689456
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech16012889
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě90282715
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů6334800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem39000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem174450808
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OS S Ústavu pro studium totalitních režimů95475468
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek78975340
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci90399857
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)30735951
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1307886
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech59090645
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě28101760
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem19300000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 40

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem177947998
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu177947998
v tom: platy soudců30363600
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu147584398
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci89915851
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)30959974
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1335824
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech58591251
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem36794000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4829411000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu4829411000
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41681639
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14171757
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb607809
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech40520566
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4829411000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4829411000
v tom: institucionální podpora celkem4)4829411000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)3401674000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6550000
Výdaje celkem59567221
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4550000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem59567221
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29212032
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)9932091
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb255948
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1234914
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě15828222
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1100000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem90000000
Výdaje celkem2382772535
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2363582535
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil19190000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci133527539
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)44937705
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1982550
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech57152338
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě75017672
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2363582535
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem208150000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem359960926
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost359960926
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí359960926
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci117497329
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)39949093
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1759316
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech10556642
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě106730987
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem122116000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem44098703
Výdaje celkem278147048
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti44098703
v tom: pojistné na důchodové pojištění39198847
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti4899856
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů268847048
Sociální dávky9300000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci160766206
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)54240951
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2382786
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech18856541
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru139995881
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4450000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem2958939000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR106428000
Dotace jiným subjektům2852511000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci32189991
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)10944597
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb447993
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech29866156
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)2958939000
v tom: ze státního rozpočtu celkem2958939000
v tom: institucionální podpora celkem4)106428000
účelová podpora celkem4)2852511000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)2852511000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie01

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 47

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem346940
Výdaje celkem500839749
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem346940
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem346940
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu500839749
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci270630315
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)92362175
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3732113
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech248807521
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem61276000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem52315513630
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů70635100000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-635100000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu52315513630
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 49

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2155000000
Výdaje celkem1519900000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem605000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)605000000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol760000000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku130000000
ostatní transfery do jiných kapitol630000000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady394900000
Ostatní výdaje365000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 50

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem632390796860
Výdaje celkem144609928993
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)615701500000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16689296860
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16689296860
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3780696199
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření4900000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky8368000000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8580755000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51069942700
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 67517337044
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7833725300
Další prostředky pro územní samosprávné celky305495200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně63058000000
Ostatní výdaje4590977550
Odvody do rozpočtu Evropské unie40500000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem905000000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem905000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 400/2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský116317400116317400
Jihočeský8026940080269400
Plzeňský7272040072720400
Karlovarský5250420052504200
Ústecký8982490089824900
Liberecký6311870063118700
Královéhradecký7464900074649000
Pardubický6825690068256900
Kraj Vysočina6825730068257300
Jihomoravský115254200115254200
Olomoucký7602800076028000
Zlínský7591160075911600
Moravskoslezský116830700116830700
Úhrn10699427001069942700

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2016 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2015 o 1%.

Dále je pro každý z krajských úřadů ČR zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí o částku 1435,7 tis. Kč (jde o vlivy novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Příloha č. 6 k zákonu č. 400/2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
Středočeský10869641001086964100
Jihočeský517059200517059200
Plzeňský9213732488622200497835932
Karlovarský235370000235370000
Ústecký606162500606162500
Liberecký2047496332565900334613396
Královéhradecký442927300442927300
Pardubický422791600422791600
Kraj Vysočina434358200434358200
Jihomoravský558408010247840001030368080
Olomoucký481499000481499000
Zlínský465227900465227900
Moravskoslezský4839536957320300962159836
Úhrn2168484474956522007517337044

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2016

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 400/2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč
Příspěvek na výkon státní správy *)833725300
Úhrn833725300

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 400/2015 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3).

Vzorec:

B
P =—————× SO
A + √SO

Výše příspěvku4,9) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost36,710034096830500,486
2Působnost matričního úřadu156,545207615415649,93
3Působnost stavebního úřadu79,6438832313651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu320,093904328531088,00

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2015 vydané CSU, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6)7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B
P1 =—————× SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C ×(1 -———)× SO
SO

Výše příspěvku8,9) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost39,708040361492352,4060
Působnost matričního úřadu188,15503156129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250424782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu63,839435278663660,48010815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561960023912639,25129827,05584

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

8) Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.

9) V příspěvku je zapracován zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav7633994
Černošice10)7633994
Nýřany10)7633994
Šlapanice10)7633994
Brno11)12)176938463
Ostrava11)127504157
Plzeň11)25629505

10) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

11) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.

12) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

D) Nově vznikající obce v roce 2016 včetně souvislostí

Obec13)Příspěvek na základní působnost za kalendářní rok (12 měsíců)Snížení výše příspěvku základní působnosti ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb. (6 měsíců)Skutečně přidělená částka (zaokrouhleno na celé stokoruny) na základní působnost ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb.
Bražec54999- 27499, 5027500
Doupovské Hradiště54999- 27499, 5027500
Kozlov57001-28500,5028500
Luboměř pod Strážnou54999- 27499, 5027500
Město Libavá98685-49342,5049300
Polná na Šumavě54999- 27499, 5027500

13) Výkon základní působnosti obcí ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského Újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských Újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských Újezdu), kdy přenesenou působnost pro nově vzniklou obec vykonává do 30. června 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří (jedná se o Český Krumlov, Hranice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrov a Šternberk). Nově vzniklé obce budou vykonávat přenesenou působnost od 1. července 2016.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze14)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 je výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 %. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu se dále zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to celkem o 1435,7 tis. Kč.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2016 valorizována o 1 % a činí 61674 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2015 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2015.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2016.

14) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.

Přesunout nahoru