Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 370/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 159/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „a“ zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene p) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 7 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy „odstavce 6“ a slova „§ 5 odst. 1“ se nahrazují slovy „odstavce 1“.

6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

7. V § 5 odst. 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

8. V § 11 se slova „§ 31 až 35“ nahrazují slovy „§ 31, 32, 33, 33a, 34 a 35“.

9. V § 15 odstavec 4 zní:

(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, která

a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, nebo

b) za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému účetních informací státu.“.

10. V § 15 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.

11. V § 23 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

12. Příloha č. 2a zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Pomocný analytický přehled

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Část XVII: Vysvětlení významných částek“.

13. V příloze č. 2b se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.

14. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů

Název účetního záznamuČetnost předávání účetního záznamu
Rozvahačtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. -mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
Výkaz zisku a ztrátyčtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. -mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
Přehled o peněžních tocíchročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
Přehled o změnách vlastního kapitáluročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20.
2. následujícího roku, zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
Přílohačtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku, vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. -mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
Pomocný konsolidační přehledročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státuročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku
Pomocný konsolidační záznamdo deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání pomocného konsolidačního záznamu ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání delší

Poznámka:

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.“.

15. Příloha č. 3a zní:

„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Pomocný konsolidační přehled

Část I: Přehled stavu položek

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Část III: Identifikace vzájemných vztahů

Část IV: Přehled pod rozvahových položek

Část V: Vysvětlení významných částek

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu“.

16. Za přílohu č. 3a se vkládá nová příloha č. 3b, která zní:

„Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Část I: Přehled účetních jednotek

Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí“.

17. V příloze č. 4 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.

18. V příloze č. 5 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru