Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 368/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

Částka 158/2015
Platnost od 23.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se zrušují slova „Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor.

Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd.

Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor.

Prováděcí směrnice Komise 2015/1955/EU ze dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.“.

2. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Sadbu česneku je možné uvádět do oběhu pouze v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně obsahu.“.

3. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 1, tabulce č. 3.2a řádek „ječmen“ zní:

ječmenSE, E1,05011--
C1,05011--
E (komponenty hybridů CMS)1,010011--
C (hybrid CMS)1,05011--

4. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 2 se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility (CMS),“.

5. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 1, vysvětlivce č. 18 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „ , s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility“.

6. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 4. se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility,“.

7. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bod 5. zní:

5. pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility, ovsů a samosprašného tritikale vyráběné bez použití chemického hybridizačního prostředku je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 90 %, pro osivo hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 85 % a maximální množství příměsí jiných, než je obnovitel fertility, je 2 %, kontroluje se úřední následnou vegetační zkouškou;“.

8. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 6. se za slovo „žita“ vkládají slova „a hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility“.

9. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:

8. v případě osiva hybridních odrůd ječmene využívající CMS je nejvyšší povolený počet rostlin odchylných typů v porostech pro výrobu osiva kategorie E u udržovatele a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,2 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility a pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě jednoduchého hybridu 0,5 %. Minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C 99,5 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou. Osivo kategorie C se může vyrábět při pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.“.

10. V příloze č. 3, části V, oddílu 2, pododdílu 2, tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“, sloupci „klíčivost“ se číslo „6028),36)“ nahrazuje číslem „60“.

11. V příloze č. 5, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce č. 5.3, řádku „Len“, sloupci „Škodlivý organismus“ se slovo „exiqua“ nahrazuje slovem „exigua“.

12. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor

Část I Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
BramborSolanum tuberosum L.

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací

Oddíl 1 Povolené kategorie a generace

Tabulka 2

DruhMateřské rostlinyRozmnožovací materiál předstupňu2Základní RM2Certifikovaný RM2
PBTC1PB1PB2PB3PB4SSEEAB
Bramborxxxxxxxxxx

1 - Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, ze které je používán materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, je-li použito mikrovegetativní množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce.

2 - Maximální počet generací RM předstupňů sázených na poli je 4 a celkový maximální počet kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby brambor je maximálně 7.

3 - Maximální počet generací kategorie základní RM je 3 a celkový maximální počet generací základního RM a RM předstupňů dohromady je 7 (nelze množit z generace do stejné generace).

4 - Maximální počet generací certifikovaného RM je 2 (nelze množit z generace do stejné generace).

5 - Pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za poslední generaci, která je v dané kategorii povolena.

Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1 Počet a termíny přehlídek

Pododdíl 1

Tabulka 3.1

Přehlídka
123
při průměrné výšce trsů 20 cmv plné vegetacipo ukončení vegetace

Pododdíl 2 Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy

1. před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,

2. pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají zákazu množení sadby,

3. množení na jednom pozemku je přípustné nejdříve za 3 roky po předchozím porostu brambor.

Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Pododdíl 1

Tabulka 3.2

Nejmenší vzdálenost (m)
od jiných porostů brambor s výskytem virových chorob nad 10 %
Rozmnožovací materiál předstupňůZákladní rozmnožovací materiálCertifikovaný rozmnožovací materiál
PBSSEEAB
500300300300100100

Pododdíl 2

1. každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním bramborami neosázeným řádkem nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského porostu,

2. za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci,

3. výskyt virových chorob v porostech běžného pěstování brambor v uzavřených pěstebních oblastech musí být do 10,0 %.

Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy

Pododdíl 1

Tabulka 3.3

Stupeň množeníNejvyšší povolené % výskytu odchylných typů a jiných odrůdNejvyšší povolené % chybějících rostlin6Nejvyšší povolené % výskytu obrostů7Předčasné ukončení vegetace8
PBTC0102povinné
PB0,01102povinné
S0,1154povinné
SE0,1154povinné
E0,1204povinné
A0,2256povinné
B0,52569doporučené

6 - Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 - 75 cm vychází z počtu.
50000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45000 jedinců na 1 ha.

7 - Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení vegetace vyrostlé nové výhony delší než 5 cm.

8 - O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.

9 - Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na posklizňové zkoušky přímo z porostu, při vyšším výskytu lze provést odběr těchto vzorků až po sklizni.

Pododdíl 2

1. Souvratě nesmí být osázeny bramborami.

2. K založení porostu nesmí být použita krájená sadba.

Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

Pododdíl 1

Tabulka 3.4a

Choroby, škůdci% rostlin s příznaky napadení chorobami
Mateřské rostliny PBTCPBSSEEAB
virózy celkem00,10,20,50,82,06,0
Bakteriální černání stonků bramboru (Dickeya spp., Pectobacterium spp.)000,10,51,02,04,0
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie3)nesmí se vyskytovat

Pododdíl 2

1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě.

Pododdíl 3 Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

Tabulka 3.4b

Zkoušení laboratorní metodou

Mateřské rostliny PBTCPBSSEEAB10B10,13
% hlíz napadených virózami00,51,02,04,08,0 5,01010,0-
testované virySvinutka, Y, A, M,X, SSvinutka Y, A, M1111, X11,S12Svinutka Y, A, M11,X11Svinutka Y, A, M11,X11Svinutka Y, A, M11,X11Svinutka YSvinutka Yžádné
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie3)nesmí se vyskytovat

10 - Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry.

11 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16.

12 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025.

13 - sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být tato skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.

3) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)

Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

1. Velikost sadby

a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 %

b) hlízy podsadbové nejvýše 3 %

c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.

d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.

2. Další sledované vady:

Tabulka 5

Číslo vadyVadaPBTCPBS, SE, EA, B
1Měkká hniloba hlízMěkká a suchá hniloba celkem00,20,20,50,2 0,50,5
Suchá hniloba hlíz0,5
2Vločkovitost hlíz bramboru 1401,05,05,0
3Strupovitost bramboru 1505,05,05,0
4Prašná strupovitost bramboru 1401,03,03,0
5Scvrklé hlízy 1600,51,01,0
6Vnější vady způsobené mechanicky nebo škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením03,03,03,0
1 - 6Celkem vady č. 1 až 606,06,08,0
7Příměs zeminy a jiných nečistot1,01,02,0
8Hlízy jiných odrůd a odchylných typů0,250,5
9škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie3)Nesmí se vyskytovat

14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

16 - Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené stříbřitostí slupky bramboru.

5. Původci chorob uvedených v tabulce 5:

a) měkké hniloby hlíz bramboru - Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi (Burkholder et al.) Samson et al., Pythium spp., případně další původci,

b) suché hniloby hlíz bramboru - Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter et Verkley, případně další původci hniloby,

c) plíseň bramboru - Phytophtora infestans (Mont.) De Bary,

d) strupovitost bramboru - Streptomyces scabiei (ex Thaxter) Lambert et Loria, Streptomyces reticuliscabiei Bouchek-Mechiche et al. nebo další Streptomyces spp.,

e) vločkovitost hlíz bramboru - Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk (Rhizoctonia solani J. G. Kühn - anam.),

f) prašná strupovitost bramboru - Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.,

g) stříbřitost slupky bramboru - Helminthosporium solani Durier et Mont.

6. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.

Část VI Návěska

Oddíl 1

Úřední návěska sadby brambor kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

2. označení „Pravidla a normy EU“

3. triviální a botanický název druhu

4. název odrůdy

5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

7. číslo partie

8. hmotnost v jednom balení

9. velikostní třídění

10. měsíc a rok uzavření

11. označení země výroby

12. číslo návěsky

13. název a adresa dodavatele

14. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

15. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

16. údaje požadované pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem) podle jiného právního předpisu4)

4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl 2

Úřední návěska sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

2. označení „Pravidla a normy EU“

3. triviální a botanický název druhu

4. název odrůdy

5. kategorie, generace

6. číslo partie

7. hmotnost v jednom balení

8. velikostní třídění

9. měsíc a rok uzavření

10. označení země výroby

11. číslo návěsky

12. název a adresa dodavatele

13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

15. údaje požadované podle zvláštního právního předpisu4) pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Část VII Malé balení

Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení sadby brambor

Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).

Oddíl 2 Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

1. označení „Malé balení“

2. název a adresa dodavatele

3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

4. číslo partie

5. triviální a botanický název druhu

6. název odrůdy

7. kategorie, generace

8. hmotnost v jednom balení

9. velikostní třídění

10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

12. údaje požadované podle zvláštního právního předpisu4) pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených pod písmeny b) Žádost o uznání množitelského porostu, d) Výsledek mechanického rozboru sadby brambor, n) Žádost o registraci osob a s) Protokol o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva znějí:

„Žadost o uznání množitelského porostu

VZOR Žadost o uznání množitelského porostu

VZOR výsledek mechanického rozboru sadby brambor

VZOR Žádost o registraci osob

VZOR Protokol o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva“.

14. V příloze č. 10 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) Uznávací list na množitelský porost sadby brambor,“.

Dosavadní písmena c) až k) se označuji jako písmena d) až l).

15. V příloze č. 10 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označuji jako písmena k) až m).

16. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod písmeny c) Uznávací list na množitelský porost sadby brambor, g) Uznávací list na sadbu, h) Dvojjazyčný uznávací list na sadbu, j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor a l) Rozhodnutí o neuznání sadby znějí:

VZOR Uznávací list na množitelský porost sadby brambor

VZOR Uznávací list na sadbu

VZOR Uznávací list na sadbu /Certificate ofrecognition of seedpotatoes/

VZOR Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor

VZOR Rozhodnutí“.

17. V příloze č. 20 bodě 1 tabulka zní:

Kategorie rozmnožovacího materiálu nebo typ osivaSymbolBarva návěsky
Rozmnožovací materiál předstupňů1. generaceSE 1(u sadby brambor PB1)bílá s fialovým příčným pruhem po diagonále šíře 5 mm
2. generaceSE 2 (u sadby brambor PB2)
3. generaceSE 3 (u sadby brambor PB3)
4. generacePB4 (pouze u sadby brambor)
Základní rozmnožovací materiál (Elita)E (u sadby brambor S, SE a E)bílá
Certifikovaný rozmnožovací materiáljediná generaceCmodrá
1. generaceC 1 (u sadby brambor A)modrá
2. generaceC2 (u sadby brambor B)červená1
3. generaceC3červená1
Standardní osivoStmavě žlutá
Obchodní osivoOhnědá
Směsi osiv (druhové a odrůdové)zelená
Osivo s neukončenou certifikacíšedá
Osivo úředně nezapsaných odrůdoranžová
Šlechtitelský rozmnožovací materiálu sadby brambor PBTCfialová
Certifikovaný rozmnožovací materiál sdružené odrůdymodrá se zeleným příčnými pruhem po diagonále

1 - Pro Sadbu brambor kategorie B jsou používány modré návěsky jako pro kategorii A.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru