Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 367/2015 Sb.Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Částka 157/2015
Platnost od 23.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

367

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemce dotací a návratných finančních výpomocí.

§ 2

Pojmy

(1) Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (dále jen „prostředek“) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok“) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.

(2) Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplněné tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky.

(3) Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je organizační složka státu stanovená v § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 10 odst. 3, ze státních finančních aktiv podle § 10 odst. 5 a z Národního fondu podle § 37 rozpočtových pravidel.

(4) Příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí osoba, které je na základě žádosti nebo ze zákona a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.

(5) Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.

Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře

§ 3

(1) Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen „programové financování“), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(2) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v § 8 až 23. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku na provoz, příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka“), odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel (dále jen „kraj“). Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

(3) Příjemce příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu provádí finanční vypořádání se svým zřizovatelem, s poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo s krajem. Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo kraji k odstranění nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.

(4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není stanoveno jinak,

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání upraveného v písmenu b),

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.

(5) Pokud byla dotace nebo její část poskytnuta na paušální výdaje podle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, zahrnuje celkový objem použitých prostředků také výši paušálních výdajů v rozsahu, v němž byly příjemci splněny podmínky jejich použití stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(6) Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené vratky.

(7) V případě, že správce kapitoly státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly“), předá ministerstvu tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky a komentář v listinné podobě, předá je zároveň v elektronické podobě.

§ 4

(1) Finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté regionální radě regionu soudržnosti (dále jen „regionální rada“), včetně dotace na financování programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se v případě dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté regionální radě v roli

a) řídícího orgánu operačního programu podle jiného právního předpisu1) provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku,

b) příjemce v rámci operačního programu provede podle § 3 odst. 4 písm. b).

(2) V případě dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, u něhož došlo k ukončení financování z rozpočtu Evropské unie a jeho další financování je realizováno pouze ze zdrojů České republiky (dále jen „režim přezávazkování“), a u projektu, u něhož došlo k celkovému nebo částečnému vyjmutí z financování z rozpočtu Evropské unie (dále jen „režim vyjmutí“), se finanční vypořádání prostředků

a) spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie provede za období od začátku projektu podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém bylo přistoupeno k režimu přezávazkování nebo k režimu vyjmutí a ukončeno financování projektu z prostředků Evropské unie,

b) financovaných pouze ze zdrojů České republiky u projektů, které jsou v režimu přezávazkování nebo v režimu vyjmutí, provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku.

(3) Finanční vypořádání dotace na řešení povodňových škod, která není spolufinancována z rozpočtu Evropské unie ani z prostředků finančních mechanismů, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byla vyčerpána nebo v němž byla ukončena možnost jejího použití na stanovený účel.

(4) Finanční vypořádání zůstatku prostředků, které byly do rezervního fondu organizační složky státu převedeny podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byl program nebo projekt ukončen.

(5) Dotace, která byla příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, se považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně poskytnutou předem a částečně poskytnutou následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně.

§ 5

(1) Pro přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce platí, že vzory v přílohách

a) s lichým číslem jsou určeny pro státní příspěvkovou organizaci a příjemce, kterým byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z kapitoly státního rozpočtu,

b) se sudým číslem jsou určeny pro zřizovatele státní příspěvkové organizace, poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a poskytovatele, který je současně správcem kapitoly, kterými byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta z kapitoly státního rozpočtu,

c) označených písmenem A obsahují příspěvky na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci poskytované z prostředků České republiky vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace a vzory v přílohách označených písmenem B obsahují dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále dotace poskytované z prostředků České republiky na spolufinancování a dotace ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů.

(2) Souhrn předkládaný správcem kapitoly nebo poskytovatelem, který není současně správcem kapitoly, nebo krajem, se člení do skupin podle příjemců, které vycházejí z rozpočtové skladby. Skupinami příjemců jsou:

a) státní příspěvkové organizace,

b) podnikatelské subjekty,

c) neziskové a podobné organizace,

d) veřejné rozpočty ústřední úrovně,

e) veřejné rozpočty územní úrovně,

f) příspěvkové a podobné organizace,

g) nepodnikající fyzické osoby,

h) ostatní příjemci,

i) regionální rady v roli řídícího orgánu.

(3) V rámci jednotlivých skupin podle odstavce 2 je uveden součet za celou skupinu.

(4) Souhrn obsahuje také informaci o dotaci nebo návratné finanční výpomoci, jejíž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.

(5) Správce kapitoly vypracuje souhrnný přehled o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím vykázanými údaji v rozpočtovém systému definovaném v rozpočtových pravidlech a případné odchylky řádně okomentuje v komentáři podle § 2 odst. 1.

§ 6

(1) Tabulky se vyplňují v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání předkládá.

(2) V případě potřeby si poskytovatel vyžádá tabulky v členění, které odpovídá tomu, zda jsou vypořádávány prostředky poskytnuté jako provozní nebo kapitálové.

(3) Na příjemce a poskytovatele příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci a na kraj se nevztahuje povinnost předkládat při finančním vypořádání veškeré tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky. Uvedené subjekty předkládají pouze tabulky, které se jich týkají.

(4) Příloha č. 14 této vyhlášky obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 13 této vyhlášky.

(5) Příloha č. 15 této vyhlášky obsahuje informace o platných účtech ministerstva pro odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí a zůstatků rezervních fondů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

(6) Příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny lhůty pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání uvedené v § 8 až 23.

§ 7

(1) Komentář podle § 2 odst. 1 obsahuje skutečnosti, které souvisejí s odvody vratek při finančním vypořádání.

(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.

(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel.

(4) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci vratek, která je součástí komentáře a ve které uvede předepsanou výši vratek členěnou podle skupin příjemců uvedených v § 5 odst. 2, kterou správce kapitoly doplní o rezervní fond organizačních složek státu podle § 4 odst. 4 a o příjemce dotací na povodňové škody podle § 4 odst. 3, a částku, která byla skutečně odvedena na příslušné účty pro odvod vratek dotací a návratných finančních výpomocí, a vyčíslí případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. Dále zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 12 této vyhlášky.

(5) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky, ve které uvede výši těchto dotací členěnou podle skupin příjemců uvedených v § 5 odst. 2. Součástí této rekapitulace nejsou dotace poskytnuté následně jen částečně; takové dotace se podle § 4 odst. 5 vypořádávají jako celek a jsou již zahrnuty v příslušných tabulkách. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky.

(6) Součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na příjmový účet státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“) nad rámec finančního vypořádání roku, za nějž se finanční vypořádání provádí.

§ 8

Postup a lhůty pro finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke zřizovateli

(1) Státní příspěvková organizace předloží do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „následující rok“), svému zřizovateli

a) přehled o příspěvcích na provoz, dotacích a návratných finančních výpomocích od zřizovatele týkající se roku, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „předchozí rok“), podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,

c) komentář.

(2) Státní příspěvková organizace do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele případnou vratku.

(3) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny státní příspěvkové organizace podle vzoru, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(4) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem2) a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými státními příspěvkovými organizacemi.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu

§ 9

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, předloží do 15. února následujícího roku poskytovateli

a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,

c) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku.

(3) Příjemce, který je státní příspěvkovou organizací a kterému byla poskytnuta dotace na základě zvláštního zákona jiným poskytovatelem, než je její zřizovatel, předloží do 15. února následujícího roku také kopii přehledu o dotacích uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) k informaci svému zřizovateli.

§ 10

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 11

(1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

(3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje

§ 12

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku tomuto kraji

a) přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,

c) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku.

§ 13

(1) Kraj do 25. února následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 25. února následujícího roku předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 14

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 15

(1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

(3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 16

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu

a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,

c) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na příjmový účet v případě vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv.

§ 17

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy prostřednictvím kraje

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 15. února následujícího roku tomuto kraji

a) přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,

b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,

c) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku.

(3) Kraj do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(4) Kraj podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář a převede ze svého účtu celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci na příjmový účet v případě vratek dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv.

§ 18

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace přímo z Národního fondu, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu

a) přehled o dotacích poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky,

b) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na účet Národního fondu.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod

§ 19

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace na řešení povodňových škod podle § 4 odst. 3 prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel tomuto kraji

a) přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,

b) komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet kraje případnou vratku.

§ 20

(1) Kraj do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, a k souhrnu připojí podklady finančního vypořádání prostředků, které obdržel přímo kraj jako příjemce dotace na řešení povodňových škod,

c) vypracuje komentář.

(2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci a případnou vlastní vratku.

§ 21

(1) Hlavní město Praha jako příjemce dotace na řešení povodňových škod předloží do 15. února po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel poskytovateli

a) přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,

b) komentář.

(2) Hlavní město Praha do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotace na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku.

§ 22

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,

c) vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 23

Postup a lhůty pro finanční vypořádání rezervního fondu organizační složky státu

(1) Organizační složka státu předloží do 15. února následujícího roku svému zřizovateli nebo správci kapitoly

a) přehled prostředků rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky,

b) komentář.

(2) Organizační složka státu do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele nebo správce kapitoly případnou vratku.

(3) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a) provede kontrolu finančního vypořádání organizačních složek státu a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny podřízené organizační složky státu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky, a doplní tento souhrn o přehled prostředků vlastního rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel,

c) vypracuje komentář.

(4) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou podřízenými organizačními složkami státu a převede na příjmový účet případnou vratku vlastního rezervního fondu.

§ 24

Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí

Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze státních finančních aktiv a z Národního fondu podle § 16 až 19 do 15 dnů od obdržení podkladů

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) vypracuje z předložených přehledů souhrny za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4, 6, 8, 9 a 10 této vyhlášky, a připojí komentář,

c) porovná částky případných vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí od příjemců uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a na účtu Národního fondu.

§ 25

Ministerstvo jako správce státního rozpočtu

(1) Ministerstvo jako správce státního rozpočtu po obdržení podkladů

a) provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,

b) porovná částky vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí a vratek zůstatků rezervního fondu od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a účtu Národního fondu.

(2) Ministerstvo vypracuje celkový souhrn za všechny příjemce podle odstavce 1 a § 24 písm. b).


§ 26

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se zrušuje.


§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací2 Část A. Finanční vypořádání příspěvků na provoz, dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých zřizovatelem s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovatelem na akce v rámci programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část A. Finanční vypořádání příspěvků na provoz, dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých zřizovatelem s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím2 Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovatelem na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu , vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídícího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 3671/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídícího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

VZOR Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Rekapitulace vratek

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

VZOR Rekapitulace dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky vyjma dotací na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13

Pokyny v této příloze nenahrazují text znění vyhlášky o finančním vypořádání, ale slouží jako pomůcka pro jednotlivé subjekty ke zpracování podkladů pro finanční vypořádání podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 13 vyhlášky o finančním vypořádání. Současně upozorňují na hlavní zásady, které je potřeba dodržet pro správný výpočet tak, aby bylo možné v jednotlivých tabulkách dle vzorů provést křížovou kontrolu. Vzhledem k tomu je před zpracováním podkladů pro finanční vypořádání nutné se důkladně seznámit s ustanoveními vyhlášky o finančním vypořádání, které se týkají jednotlivých subjektů finančního vypořádání.

1) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzorů v přílohách s lichým číslem, tj. 1, 3 (Část A) a v příloze č. 5

1 rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)

2 rozumí se státní příspěvková organizace, jejíž hospodaření upravují rozpočtová pravidla

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

sloupec a)

jednotlivým dotačním titulem nebo titulem u návratných finančních výpomocí se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci;
v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů;
u regionální rady se jednotlivým projektem rozumí projekt v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 5) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

sloupec c)

vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

uvádí se výše příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem/zřizovatelem na účet příjemce/státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2... s tím, že částka je snížena o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele

sloupec 2

vyplní se, pokud příjemce/státní příspěvková organizace provedl/a vratku příspěvku na provoz, dotace, návratné finanční výpomoci nebo jejich části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele/zřizovatele

sloupec 3

uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem/státní příspěvkovou organizací z poskytnutého příspěvku na provoz nebo poskytnuté dotace či návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2...

sloupec 4

uvádí se předepsaná výše vratky příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání

Poznámka:

Dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 3 odst. 6 vyhlášky.

2) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzorů v přílohách s lichým číslem, tj. 1, 3, 7 (Část B)

1 rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)

2 rozumí se státní příspěvková organizace, jejíž hospodaření upravují rozpočtová pravidla

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a)

jednotlivým projektem se rozumí akce (projekt) v rámci programového financování, projekt výzkumu, vývoje a inovací a projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., která byla ukončena do 31. 12. roku, za který se finanční vypořádání provádí

sloupec c)

vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

uvádí se celkový objem dotace převedený poskytovatelem přímo/zřizovatelem/poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce/státní příspěvkové organizace k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele nebo na účet kraje provedené v průběhu trvání projektu

sloupec 2

uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem/státní příspěvkovou organizací z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

3) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzorů v přílohách se sudým číslem, tj. 2, 4, (Část A) a v příloze č. 6

1 rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)

2 rozumí se státní příspěvková organizace, jejíž hospodaření upravují rozpočtová pravidla

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

sloupec a)

uvádí se skupina podle příjemců:

a. státní příspěvkové organizace (příloha 2A),

b. podnikatelské subjekty (příloha 4A),

c. neziskové a podobné organizace (příloha 4A),

d. veřejné rozpočty ústřední úrovně (příloha 4A),

e. veřejné rozpočty územní úrovně (příloha 4A),

f. příspěvkové a podobné organizace (příloha 4A),

g. nepodnikající fyzické osoby (příloha 4A),

h. ostatní příjemci (příloha 4A),

i. regionální rady v roli řídícího orgánu (příloha 6)

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 6) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných

sloupec c)

vyplní se jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

uvádí se celkový objem dotací nebo návratných finančních výpomocí nebo příspěvků na provoz převedených poskytovatelem/zřizovatelem na účty příjemců/státních příspěvkových organizací snížený o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele

sloupec 2

vyplní se, pokud příjemci/státní příspěvkové organizace provedli vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvků na provoz, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele/zřizovatele

sloupec 3

uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemci/státními příspěvkovými organizacemi z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvků na provoz k 31. 12. 2...

sloupec 4

uvádí se předepsaná výše vratky příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání

Poznámka

Dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 3 odst. 6 vyhlášky.

4) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzorů v přílohách se sudým číslem, tj. 2, 4, 8 (Část B)

1 rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)

2 rozumí se státní příspěvková organizace, jejíž hospodaření upravují rozpočtová pravidla

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a)

uvádí se skupina podle příjemců:

a. státní příspěvkové organizace (příloha 2B),

b. podnikatelské subjekty (příloha 4B),

c. neziskové a podobné organizace (příloha 4B),

d. veřejné rozpočty ústřední úrovně (příloha 4B),

e. veřejné rozpočty územní úrovně (příloha 4B, 8B),

f. příspěvkové a podobné organizace (příloha 4B),

g. nepodnikající fyzické osoby (příloha 4B),

h. ostatní příjemci (příloha 4B, 8B)

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných

sloupec c)

vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

uvádí se celkový objem dotace převedený poskytovatelem přímo/zřizovatelem/poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce/státní příspěvkové organizace k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele nebo na účet kraje provedené v průběhu trvání projektu

sloupec 2

uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci/státními příspěvkovými organizacemi z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

5) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzoru v příloze č. 7 (Část A)

1 rozumí se správce kapitoly

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a)

jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace;
v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b)

nevyplňuje se

sloupec c)

vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2...

sloupec 2

vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3

uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2...

sloupec 4

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

6) Pokyny ke zpracování tabulek dle vzoru v příloze č. 8 (Část A)

1 rozumí se správce kapitoly

3 vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a)

uvádí se skupina podle příjemců:

a. veřejné rozpočty územní úrovně,

b. ostatní příjemci

sloupec b)

nevyplňuje se

sloupec c)

vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1

v případě kraje se uvádí celkový objem dotací převedených poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účty příjemců
v případě poskytovatele se uvádí celkový objem dotací převedených poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účty příjemců snížený o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

sloupec 2a

vyplní se, pokud příjemci provedli vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje; sloupec je pouze informativní, není tedy zahrnut do výpočtu sloupce 4

sloupec 2b

vyplní se, pokud kraj převedl celou výši vratky nebo její část, kterou obdržel od obcí, ze svého účtu na výdajový účet poskytovatele již v průběhu roku; sloupec je pro poskytovatele pouze informativní, není tedy zahrnut do výpočtu sloupce 4

sloupec 2c

vyplní se, pokud kraj převedl celou výši vratky nebo její část, kterou obdržel od obcí, ze svého účtu na příjmový účet poskytovatele již v průběhu roku

sloupec 3

uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemci z poskytnuté dotace k 31. 12. 2...

sloupec 4

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v případě kraje se 4 = 1 - 2b - 2c - 3

v případě poskytovatele se 4 = 1 - 2c - 3

7) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze č. 9 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu

sloupec a)

v případě příjemce se uvádí jednotlivé projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým projektem se rozumí projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

v případě poskytovatele se uvádí skupina podle příjemců:

a. státní příspěvkové organizace,

b. podnikatelské subjekty,

c. neziskové a podobné organizace,

d. veřejné rozpočty ústřední úrovně,

e. veřejné rozpočty územní úrovně,

f. příspěvkové a podobné organizace,

g. nepodnikající fyzické osoby,

h. ostatní příjemci

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; v případě příjemce se uvádí číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., v případě poskytovatele se uvádí číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných

sloupec 1

uvádí se celkový objem dotací převedených z Národního fondu na účet příjemce za celou dobu trvání projektu s tím, že částka je snížena o vratky na účet Národního fondu provedené v průběhu trvání projektu

sloupec 2

uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace z Národního fondu k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání na účet Národního fondu

8) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze č. 10 - Finanční vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod

1 rozumí se správce kapitoly

4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a)

v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

v případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina podle příjemců:

a. veřejné rozpočty územní úrovně,

b. ostatní příjemci

sloupec b)

vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných

sloupec c)

vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d)

vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce prostřednictvím příslušného kraje, nebo příjemci, který je krajem nebo hlavním městem Prahou, za celou dobu možnosti použití poskytnutých prostředků na stanovený účel s tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele nebo na účet kraje v průběhu možnosti použití

sloupec 2

uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků na stanovený účel za celou dobu použití

sloupec 3

uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

9) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze č. 11 - Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu

1 rozumí se správce kapitoly

sloupec a)

jednotlivým programem se rozumí název programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů; v případě, že projekt není zařazen pod program, uvádí se samostatný projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec 1

uvádí se zůstatek prostředků, které byly do rezervního fondu převedeny podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel 31. 12. roku, v němž byl program nebo projekt ukončen

10) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze č. 12 - Rekapitulace vratek

1 rozumí se správce kapitoly

sloupec a)

uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky, které jsou doplněny o údaje za rezervní fond organizační složky státu podle § 4 odst. 4 vyhlášky

sloupec 1)

uvádí se předepsaná výše vratky, která vyplývá z jednotlivých příloh v členění podle skupin příjemců

sloupec 2)

uvádí se výše odvedených vratek na příjmový účet v členění podle skupin příjemců

sloupec 3)

uvádí se výše odvedených vratek na účty státních finančních aktiv v členění podle skupin příjemců

sloupec 4)

uvádí se výše odvedených vratek na účet Národního fondu v členění podle skupin příjemců

sloupec 5)

uvádí se součet odvedených vratek na příslušné účty určené pro finanční vypořádání v členění podle skupin příjemců

sloupec 6)

uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců; vyčíslený nesoulad je nutno zdůvodnit podle § 7 vyhlášky

11) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze č. 13 - Rekapitulace dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky

1 rozumí se správce kapitoly

sloupec a)

uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky

sloupec 1)

uvádí se výše dotací poskytnutých následně v členění podle konkrétního příjemce; nezahrnuje dotace poskytnuté následně pouze částečně (§ 4 odst. 5 vyhlášky)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Informace o platných číslech účtů Ministerstva financí

Vratky do státního rozpočtu/kapitoly Všeobecná pokladní správa jsou zasílány na příjmový účet č.:
772-5921001/0710VS 2221pro ÚSC (kraje)
772-5921001/0710VS 222975pro ÚO (správce kapitol)
Vratky určené pro kapitolu Operace státních finančních aktiv jsou zasílány na příslušné níže uvedené účty státních finančních aktiv č.:
1978-21227001/0710Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky MZe (pro MZe);
1978-23820001/0710Zvláštní účelové prostředky (pro kraje);
1978-23425001/0710Jaderný účet (pro ČEZ, SÚRAO a CV Řež);
1978-17623001/0710Prostředky na odstraňování důsledků povodní (pro MZe);
1978-23329001/0710Prostředky z malé privatizace na výdaje ze zániku věcných břemen na restituovaném majetku (pro MK).
Vratky určené pro Národní fond jsou zasílány na účet Národního fondu č. 6001125021/0710.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Přehled lhůt pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 3 a 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Přesunout nahoru