Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 350/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 150/2015
Platnost od 21.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

350

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb. a vyhlášky č. 326/2014 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 4 se za bod 19.3 doplňuje bod 19.4, který zní:

19.4 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653)

číslonázev
43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43653Protonové ozáření v kraniospinální ose

Indikace pro protonovou léčbu

Radioterapie protony u dětských malignit

• nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

Radioterapie protony u dospělých pacientů

• vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• vzácné typy nádorů nebo nezvyklá lokalizace nádorů v blízkosti kritických orgánů,

• nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická a robotická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie), nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány.“.

2. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňují položky 18 až 22, které znějí:

18. Eliminační metoda pro náhradu funkce akutně selhávajících jater.

19. Urgentní rigidní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

20. Urgentní flexibilní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

21. Multimodální 24hodinová neuromonitorace.

22. Trombelastogram.“.

3. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 větě první se slova „3,00 bodu“ nahrazují slovy „3,01 bodu“, ve větě druhé se slova „4,51 bodu“ nahrazují slovy „4,53 bodu“, ve větě třetí se slova „3,60 bodu“ nahrazují slovy „3,61 bodu“, ve větě čtvrté se slova „5,40 bodu“ nahrazují slovy „5,42 bodu“, ve větě páté se slova „7,22 bodu“ nahrazují slovy „7,25 bodu“, ve větě šesté se slova „10,82 bodu“ nahrazují slovy „10,86 bodu“, ve větě sedmé se slova „2,19 bodu“ nahrazují slovy „2,2 bodu“ a ve větě osmé se slova „3,76 bodu“ nahrazují slovy „3,78 bodu“.

4. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se slova „v rozmezí 30,15 - 97,94“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,27 - 98,33“.

5. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se slova „180,80 bodu“ nahrazují slovy „181,52 bodu“.

6. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
Popis výkonu
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,36
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,57
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,75
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,51
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,84
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,21
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,57
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km10,07
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,33
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,80
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby41,79
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,79
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému31,80
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče40,57
80Přeprava infekčního pacienta28,47“.

7. V příloze za Kapitolu 8 - Přeprava a náhrada cestovních nákladů se vkládá Kapitola 9 - Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů, která zní:

„Kapitola 9

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“).

Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu.

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. Navýšení se zaokrouhluje na celé body a přičítá k přímým nákladům výkonu.

n
Navýšení =Ii * MSi * ČASl * 0,1
i=1

kde:

i nositel výkonu

n počet nositelů výkonu

Ii hodnota indexu nositele i

MSi minutová sazba nositele i

ČASi čas nositele i

Minutová sazba nositelů LI, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro účely navýšení stanovuje na 2,216 bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se pro účely navýšení stanovuje na 1,32 bodu.“.

8. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkony č. 15120 a 15121 znějí:

„15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENI VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.
15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

9. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02210 vkládá výkon č. 02220, který zní:

„02220 RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Střep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 125
NositelINDXČas
L335
ZUM ne
ZULP ne“.

10. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se výkony č. 12230 a 12232 zrušují.

11. V příloze v Kapitole 102 - angiologie výkon č. 12234 zní:

„12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 6/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 150
Body 331
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ano“.

12. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12235, který zní:

„12235 PLETYSMOGRAFIE TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn. Zejména je používána digitální, volumová, straingauge či air pletysmografie. Maximální počet opakování - tepenný systém 3x, žilní systém 4x. Vyšetření tepenného i žilního systému lze kombinovat v jednom dni.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 45/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 92
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

13. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12240 vkládají výkony č. 12260 a 12261, které znějí:

„12260 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující anatomické zhodnocení patologií v definovaných oblastech tepenného systému. Maximální počet opakování - extrakraniální tepny krku 3x, aortální oblouk aorty a jejich větví 2x, tepny horních končetin 2x, abdominální aorta a viscerální tepny 3x, renální tepny 3x, tepny dolních končetin 4x, jedna anatomická oblast cévy 1x, pseudoaneurysma tepny s manuální kompresí sondou 5x, hemodialyzační A-V zkrat 3x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 8/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
12261 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující zhodnocení patologie jednotlivých oblastí žilního systému. Maximální počet opakování - povrchové žíly 4x, hluboké žíly 3x, dolní dutá žíla 1x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

14. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie výkon č. 17111 zní:

„17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 10
Body 103
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

15. V příloze v Kapitole 222 - transfúzní lékařství se za výkon č. 22365 vkládá výkon č. 22367, který zní:

„22367 EXTRAKORPORÁLNÍ FOTOCHEMOTERAPIE ZA POMOCI TECHNIKY "OFF LINE"
Příprava separátoru a připojení pacienta na mimotělní oběh přístroje. Separace a sběr autologních mononukleárních buněk technikou hemaferézy s následnou fotomodifikací mononukleárních buněk v laboratoři za použití foto senzibilující látky a ozařovače UV-A záření (off line technika). Fotomodifikovaný přípravek se připravuje pro podání pacientovi k léčbě onemocnění, na jejichž patogenezi se podílejí T lymfocyty. Kontrola kvality, propuštění a výdej přípravku pro podání pacientovi. Venepunkce periferních žil je součástí výkonu. Kanylace velkých žil není součástí výkonu.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 300
Body 19246
NositelINDXČas
L33260
ZUM ne
ZULP ano“.

16. V příloze v Kapitole 401 - pracovní lékařství se na konci doplňuje výkon č. 41050, který zní:

„41050 PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE ZÁTĚŽOVÁ
Registrace pulsové vlny (na každé ruce zvlášť) před a po zchlazení končetin pacienta ve vodní lázni dle Rejska. Slouží k posouzení funkčního stavu cirkulace končetiny se zjištěním event. záchvato vitých vazokonstrikcí na periferních částech končetin vyvolaných chladem. Výkon nelze kombinovat s výkony 12110al2130.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 6/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 45
Body 314
NositelINDXČas
L3330
ZUM ne
ZULP ne“.

17. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie výkon č. 44285 zní:

„44285 FOKUSOVANÁ FOTOTERAPIE CHRONICKÉ LOKALIZOVANÉ PSORIÁZY MONOCHROMATICKÝM EXCIMEROVÝM SVĚTLEM - NA JEDNO LOŽISKO
Excimerový laser a lampa emitující UV záření o vlnové délce 308 nm používaný k léčbě chronické lokalizované psoriázy. UV záření jsou vystavena pouze psoriatická ložiska, nikoliv zdravá kůže. Vzhledem k vyšší odolnosti ložisek psoriázy vůči účinkům UV záření lze při využití této metody pracovat se supraerytémovými dávkami.
Kategorie P - hrazen plně
OF 4/1 den, 80/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 5
Body 195
NositelINDXČas
S225
ZUM ne
ZULP ne“.

18. V příloze v Kapitole 413 - radiační onkologie - skupina 1 se na konci doplňují výkony č. 43652 a 43653, které znějí:

„43652 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ MIMO KRANIOSPINÁLNÍ OSU
Provedení jedné frakce ozáření mimo kraniospinální osu. Pokud se ozařování provádí z více polí, jsou všechna pole zahrnuta a hrazena v tomto výkonu (frakci).
Kategorie Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 28
Body 27297
NositelINDXČas
L3328
J1128
ZUM ne
ZULP ne
43653 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ V KRANIOSPINÁLNÍ OSE
Provedení jedné frakce ozáření v kraniospinální ose. Pokud se ozařování provádí z více polí, jsou všechna pole zahrnuta a hrazena v tomto výkonu (frakci).
Kategorie Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 40
Body 38996
NositelINDXČas
L3340
J1140
ZUM ne
ZULP ne“.

19. V příloze v Kapitole 506 - neurochirurgie výkon č. 56435 zní:

„56435 SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MINUT
Použití zařízení pro spinální a kraniální navigaci k přesnému určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických i fyziologických struktur. Přičti k vybraným výkonům: 56 111,56 113,56 115, 56 117, 56 121, 56 129, 56 131, 56 133, 56 139, 56 141, 56 142, 56 147, 56 153, 56 157, 56 159, 56 161, 56 167, 56 169, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 233, 56 241, 56 244, 56 245, 56 246, 56 251, 56 253, maximálně do délky trvání výkonu, ke kterému se přičítá.
Kategorie P - hrazen plně
OF 16/1 den
OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu 15
Body 99
ZUM ne
ZULP ne“.

20. V příloze v Kapitole 506 - neurochirurgie se za výkon č. 56437 vkládají výkony č. 56444, 56446, 56448 a 56450, které znějí:

„56444 ENDOSKOPICKÁ OPERATIVA BAZE LEBNÍ, ENDOSKOPICKY ASISTOVANÁ NEUROCHIRURGICKÁ OPERACE - Á 10 MINUT
Přičti k základnímu operačnímu výkonu na bázi lební a hypofýze transsfenoidálním přístupem, případně z malého transkraniálního přístupu.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu 10
Body 68
ZUM ne
ZULP ne

56446 SPINÁLNÍ NAVIGACE ZALOŽENÁ NA PEROPERAČNÍ ISOFLUOROSKOPII NEBO CT - Á 10 MINUT
Intraoperační zobrazení typu isofluoroskopie či CT skeneru zprostředkuje chirurgovi 3D obraz anatomické struktury, který se následně stane podkladem pro naplánování trajektorie zavedení implantátu případně rozsahu samotného výkonu. Navigace poté vede označené nástroje v operační ráně způsobem odpovídajícím zamýšlenému plánu.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu 10
Body 278
NositelINDXČas
L3310
ZUM ano
ZULP ne
56448 INTRAOPERAČNÍ NEUROSONOGRAFIE - Á 10 MINUT
Metoda lokalizující patologické procesy mozku a míchy a ověřující průchodnost našitých bypassů. Přičti k základnímu operačnímu výkonu.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu 10
Body 104
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
56450 MULTIMODÁLNÍ 24HODINOVÁ NEUROMONITORACE
24hodinová neuromonitorace s využitím k odběru vzorků a vyhodnocení odebrané kapaliny.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 14/1 čtvrtletí
OM H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu 1440
Body 3983
NositelINDXČas
L3330
ZUM ne
ZULP ne“.

21. V příloze v Kapitole 536 - neurochirurgie - skupina 3 výkon č. 56177 zní:

„56177 KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRANIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKONSTRUKČNÍ OPERACE PRO ENCEFALOKELU ČI DEKOMPRESE ZADNÍ JÁMY
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekcí mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.
Kategorie P - hrazen plně
OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu 300
Body 9294
NositelINDXČas
L33300
L22270
ZUM ano
ZULP ano“.

22. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkony č. 71131, 71133, 71511, 71533, 71563, 71580, 71621, 71625, 71627, 71629, 71630, 71653, 71663 a 71781 znějí:

„71131 POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI
K přesnému určení otoskopického nálezu u dg: H65, H66, H68, H72, H74, H95 podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Pro přesné provedení dále uvedených výkonů: 71525, 71533, 71535, 71544, 71580, 71511, 71781.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 23
ZUM ne
ZULP ne

71133 OTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ OPTIKY OBOUSTRANNÝ VÝKON
K přesnému určení otoskopického nálezu u diagnóz: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 8
Body 135
NositelINDXČas
L338
ZUM ne
ZULP ne
71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 5
Body 41
NositelINDXČas
L335
ZUM ne
ZULP ne
71533 PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENTUÁLNĚ S ASPIRACÍ
Za jednu stranu.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 109
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
71563 KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ
Za jednu stranu.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 5
Body 56
NositelINDXČas
L335
ZUM ne
ZULP ne
71580 VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY
Za jednu stranu.
Kategorie P - hrazen plně
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 20
Body 171
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne
71621 ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 94
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
71625 PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM
Výkon lze vykázat pouze, není-li součástí jiného výkonu.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 111
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
71627 ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 30
Body 296
NositelINDXČas
L3330
ZUM ne
ZULP ne
71629 ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 90
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
71630 BALÓNKOVÁ NOSNÍ TAMPONÁDA PŘI EPISTAXI PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM
Zastavení epistaxe v situaci, kdy provedení klasické přední tamponády je problematické.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 96
NositelINDXČas
L3310
ZUM ano
ZULP ne
71653 ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KŮSTEK NOSNÍCH
Včetně přední tamponády.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 30
Body 286
NositelINDXČas
L3330
ZUM ano
ZULP ne
71663 PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY A VÝPLACH JEDNOSTRANNĚ
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 15
Body 171
NositelINDXČas
L3315
ZUM ne
ZULP ne
71781 SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 119
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

23. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkony č. 71313, 71315, 71317, 71535, 71544, 71713, 71787 a 71789 znějí:

„71313 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU
Včetně lokální anestezie a funkčních zkoušek hrtanu při dýchání a fonaci.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 260
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne
71315 LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 270
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne
71317 NASOEPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU
Včetně lokální anestezie.
Kategorie P - hrazen plně
OF 12/1 rok
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 265
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne
71535 PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE
U dětí do 12 let jen při hospitalizaci.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 187
NositelINDXČas
L3320
ZUM ano
ZULP ne
71544 ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 94
NositelINDXČas
L3310
ZUM ano
ZULP ano
71713 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LEZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 30
Body 313
NositelINDXČas
L3330
ZUM ne
ZULP ne
71787 INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENTUÁLNĚ FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU
Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 181
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne
71789 DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU
Nelze kombinovat s výkonem Incize, drenáž peritonzilárního eventuálně faryngeálního abscesu nebo hematomu.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 10
Body 90
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne“.

24. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie výkon č. 72321 zní:

„72321 ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY - 1 UCHO
Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 rok
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 199
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ne“.

25. V příloze v Kapitole 611 - plastická chirurgie - skupina 1 výkon č. 61113 zní:

„61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 -10 CM
Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 424
NositelINDXČas
L2220
ZUM ne
ZULP ne“.

26. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78880 vkládá výkon č. 78890, který zní:

„78890 SIGNÁLNÍ VÝKON INDIKACE ODBĚRU ORGÁNU NEBO ORGÁNŮ OD ZEMŘELÉHO DÁRCE
Vykáže poskytovatel akutní péče, který indikoval dárce orgánu k realizovanému odběru. Výkon se vykazuje 1x zdravotní pojišťovně příjemce u každého příjemce transplantovaného orgánu nebo orgánů. Součástí výkonu je provedení zápisu do zdravotní dokumentace příjemce i dárce včetně doložení, že skutečně došlo k transplantaci odebraného orgánu nebo orgánů příjemci. Lze vykázat pouze při realizované transplantaci.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu 0
Body 0
ZUM ne
ZULP ne“.

27. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se výkony č. 79201, 79202 zrušují.

28. V příloze za Kapitolu 709 - urgentní medicína se vkládá Kapitola 799 - přeprava pacientů neodkladné péče, která zní:

„Kapitola 799 - přeprava pacientů neodkladné péče

06719 NEODKLADNÁ PECE, SLEDOVANÍ A TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA PRO INTENZIVNÍ PÉČI Á 15 MINUT V REŽIMU PŘEPRAVY PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE
Nelze vykázat současně s výkonem 79114.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM bez omezení
Čas výkonu 15
Body 132
NositelINDXČas
S3315
ZUM ne
ZULP ne
79114 ODBORNÁ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MINUT POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM V REŽIMU PŘEPRAVY PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM bez omezení
Čas výkonu 15
Body 235
NositelINDXČas
L3315
ZUM ne
ZULP ne
79201 ODBORNÁ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MINUT POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM V REŽIMU PŘEPRAVY PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 0
Body 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM ne
ZULP ne
79202 NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ A TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU SESTRA PRO INTENZIVNÍ PÉČI Á 15 MINUT V REŽIMU PŘEPRAVY PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 0
Body 45
NositelINDXČas
S3315
ZUM ne
ZULP ne“.

29. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se výkony č. 81133, 81151, 81213, 81215, 81225, 81243, 81259, 81267, 81271, 81273, 81279, 81281, 81283, 81285, 81287, 81291, 81333, 81335, 81343, 81381, 81417, 81437, 81445, 81453, 81455, 81459, 81467, 81477, 81515, 81519, 81525, 81529, 81531, 81535, 81539, 81551, 81553, 81559, 81565, 81571, 81575, 81583, 81589, 81591, 81595, 81597, 81615, 81619, 81649, 81653, 81669, 81671, 81673, 81709, 81711 a 81713 zrušují.

30. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81737 vkládají výkony č. 81739 a 81741, které znějí:

„81739 STANOVENÍ PLACENTÁRNÍHO RŮSTOVÉHO FAKTORU (PIGF) V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ
Imunoanalytické stanovení placentárního růstového faktoru (PIGF) v lidském séru nebo plazmě pro diagnostiku rizika výskytu preeklampsie.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 12/1 rok
OM S - pouze na specializované m pracovišti
Čas výkonu 5
Body 914
NositelINDXČas
J222
ZUM ne
ZULP ne
81741 STANOVENÍ KONCENTRACE SOLUBILNÍHO FAKTORU PODOBNÉHO TYROZINKINÁZE 1 (sFlt-1) V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ
Imunoanalytické stanovení koncentrace solubilního faktoru podobného tyrozinkináze 1 (sFlt-1) peo diagnostiku preeklampsie.
Kategorie P - hrazen plně
OF 12/1 čtvrtletí
OM S - pouze na specializované m pracovišti
Čas výkonu 5
Body 916
NositelINDXČas
J222
ZUM ne
ZULP ne“.

31. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se na konci doplňují výkony č. 81761, 81763, 81765, 81767, 81769, 81771, 81773, 81775 a 81777, které znějí:

„81761 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KYSELINY HYALURONOVÉ /HA/ V SÉRU NEBO PLAZMĚ
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializované m pracovišti
Čas výkonu 2
Body 468
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81763 STANOVENÍ NGAL V MOČI
Imunoanalytické kvantitativní stanovení lipokalinu asociovaného s želatinázou neutrofilů (NGAL) v moči pro diagnostiku akutního renálního poškození na odpovídajícím detekčním zařízení.
Kategorie P - hrazen plně
OF 3/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 2
Body 935
NositelINDXČas
J221
ZUM ne
ZULP ne
81765 CHROMOGRANIN A - STANOVENÍ KONCENTRACE V SÉRU NEBO PLAZMĚ
Kvantitativní imunochemické stanovení koncentrace chromograninu A s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 3
Body 223
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81767 STANOVENÍ AUTO-PROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÉ TYROZINKINÁZE V SÉRU
Kvantitativní imunochemické stanovení koncentrace auto-protilátek proti svalové specifické tyrozinkináze/Ab-MuSK/ v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 6
Body 1126
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81769 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HOLOTRANSKOBALAMINU /HOLOTC/ V SÉRU A V PLAZMĚ
Kvantitativní stanovení holotranskobalaminu/HoloTC/ v lidském séru a plazmě imunoanalyticky.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 2
Body 165
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81771 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ LP-PLA2 V SÉRU NEBO PLAZMĚ
Kvantitativní stanovení množství enzymu Lp-PLA2 ve vzorku séra nebo plazmy turbidimetricky analyzátorem.
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 1
Body 748
NositelINDXČas
L330,5
ZUM ne
ZULP ne
81773 KREATINKINÁZA IZOENZYMY CK-MB MASS
Kvantitativní stanovení MB izoenzymu kreatinkinázy v séru nebo plazmě imunochemickou metodou.
Kategorie P - hrazen plně
OF 3/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 2
Body 127
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81775 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MOČE
Kvantitativní analýza moče s použitím automatického močového analyzátoru.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 2
Body 31
NositelINDXČas
J220,5
ZUM ne
ZULP ne
81777 PÍSEMNÁ INTERPRETACE SOUBORU BIOCHEMICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - SPECIALISTOU
Na podnět ošetřujícího lékaře prostuduje konzultující lékař se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie příslušné laboratorní nálezy, nahlédne do zdravotní dokumentace pacienta a vyhledá potřebné literární údaje. Na základě toho vypracuje zprávu v listinné podobě nebo na elektronickém nosiči.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM ne
ZULP ne“.

32. V příloze v Kapitole 808 - soudní lékařství výkon č. 88101 zní:

„88101 PROVEDENÍ PITVY NA SOUDNĚ LÉKAŘSKÉM PRACOVIŠTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Zdravotní pitva na soudně-lékařském pracovišti poskytovatele v případech náhlých a násilných úmrtí. Anamnéza, vnější a vnitřní prohlídka zemřelého, preparace, odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením, provedení a vyhodnocení morfologických vyšetření, vypracování pitevního protokolu, diferenciálně-diagnostické úvahy, stanovení závěrů, technické i administrativní zajištění pitvy a předání těla zemřelého. Nemorfologická vyšetření, zejména toxikologická a mikrobiologická, nejsou součástí výkonu 88101 a jsou hrazena jako samostatné výkony.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 999
Body 7677
NositelINDXČas
L33850
L22150
ZUM ne
ZULP ne“.

33. V příloze v Kapitole 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 výkon č. 89331 zní:

„89331 ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
Výkon vždy navazuje na angioplastiku příslušné cévy, která se vykazuje výkonem 89423.
Kategorie P - hrazen plně
OF 5/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 30
Body 1954
NositelINDXČas
L3330
ZUM ano
ZULP ano“.

34. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se na konci doplňují výkony č. 91579 a 91581, které znějí:

„91579 MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI NÍZKÉHO ROZLIŠENÍ
Výkon se provádí pomocí techniky polymerázové řetězové reakce (PCR) se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) nebo PCR se sekvenčně specifickými oligosondami (PCR-SSO); obě metody jsou rovnocenné. Výkon vykazují specializované laboratoře při transplantačních centrech.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 270
Body 6803
NositelINDXČas
J2290
ZUM ne
ZULP ne
91581 MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ
Výkon se provádí pomocí techniky polymerázové řetězové reakce (PCR) se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) nebo metodou přímého sekvenování (SBT) nebo metodou sekvenování příští generace (NGS); všechny metody jsou rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. Výkon vykazují specializované laboratoře při transplantačních centrech.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 240
Body 14917
NositelINDXČas
J2290
ZUM ne
ZULP ne“.

35. V příloze v Kapitole 815 - laboratoř nukleární medicíny se za výkon č. 93121 vkládá výkon č. 93123, který zní:

„93123 MĚŘENÍ PROTEINU ASOCIOVANÉHO S PANKREATITIDOU - PAP - (2. STUPEŇ NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU CYSTICKÉ FIBRÓZY)
Enzymoimunoanalytická metoda (ELISA) optimalizovaná pro analýzu PAP v suché krevní kapce ve druhém stupni vyhledávání cystické fibrózy.
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 za život novorozence nebo 2/1 porod
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 12
Body 471
NositelINDXČas
J223
ZUM ne
ZULP ne“.

36. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut výkony č. 21001, 21002, 21003, 21020, 21113, 21115, 21217, 21219, 21223, 21315, 21317 a 21713 znějí:

„21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje. Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 45
Body 249
NositelINDXČas
K2245
ZUM ne
ZULP ne
21002 KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Obsahuje odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta, a v souladu s doporučením odesílajícího lékaře, s následným stanovením cílů fyzioterapie.
Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM bez omezení
Čas výkonu 30
Body 66
NositelINDXČas
Kl130
ZUM ne
ZULP ne
21003 KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Kontrolní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem dle typu postižení a pomocí zvolené vyšetřovací techniky odpovídající současnému zdravotnímu stavu pacienta zhodnotí odezvu organismu na zvolené fyzioterapeutické postupy a vyhodnocuje účinnost použitých postupů. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM bez omezení
Čas výkonu 20
Body 44
NositelINDXČas
K1120
ZUM ne
ZULP ne
21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY
Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje.
Kategorie P - hrazen plně
OF 4/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 89
NositelINDXČas
K2210
ZUM ne
ZULP ne
21113 FYZIKÁLNÍ TERAPIE II
Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace středofrekvenčních proudů (IF), ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), parafínová lázeň, horká role, nebo tepelné nosiče. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4x za den.
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 den
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 15
Body 20
NositelINDXČas
K117
ZUM ne
ZULP ne
21115 FYZIKÁLNÍ TERAPIE III
Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4komorová galvanická lázeň, nebo elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4x za den.
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 den, 20/1 čtvrtletí
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 70
NositelINDXČas
K2210
ZUM ne
ZULP ne
21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 minuty.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 4
Body 32
NositelINDXČas
K114
ZUM ne
ZULP ne
21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální léčebné tělesné výchovy lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut 2x v jednom dni.
Kategorie P - hrazen plně
OF 4/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 38
NositelINDXČas
K1115
ZUM ne
ZULP ne
21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
Individuální cvičení pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální léčebné tělesné výchovy lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut 2x v jednom dni.
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 167
NositelINDXČas
K1115
ZUM ne
ZULP ne
21315 VODOLÉČBA II
Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.
Kategorie P - hrazen plně
OF 20/1 čtvrtletí
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 66
NositelINDXČas
K1115
ZUM ne
ZULP ne
21317 VODOLÉČBA III
Střídavé skotské střiky nebo podvodní masáž. Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 10/1 čtvrtletí
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 15
Body 142
NositelINDXČas
K1115
ZUM ne
ZULP ne
21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehřátí.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 10/1 čtvrtletí
OM bez omezení
Čas výkonu 30
Body 170
NositelINDXČas
K2230
ZUM ne
ZULP ne“.

37. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21020 vkládají výkony č. 21030 a 21032, které znějí:

„21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE
Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové).
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 30
Body 362
NositelINDXČas
K2215
ZUM ne
ZULP ne
21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE - TERAPIE HORNÍ KONČETINY
Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové).
Kategorie P - hrazen plně
OF 2/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 30
Body 256
NositelINDXČas
K2215
ZUM ne
ZULP ne“.

38. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21717 vkládají výkony č. 21751, 21752, 21753, které znějí:

„21751 KOUPEL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE
Aplikace léčivé minerální vody nebo peloidu ve vanách formou koupele; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 14/1 rok
Čas výkonu 5
Body 140
ZUM ne
ZULP ne

21752 CELOTĚLOVÝ ZÁBAL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE
Aplikace peloidu formou celotělového zábalu; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 14/1 rok
Čas výkonu 10
Body 110
ZUM ne
ZULP ne

21753 ČÁSTEČNÝ ZÁBAL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE
Aplikace peloidu formou částečného zábalu; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 14/1 rok
Čas výkonu 10
Body 66
ZUM ne
ZULP ne“.

39. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkon č. 06613 zní:

„06613 OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Možnost opakování výkonu, maximálně však 3 hodiny/den. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913.
Kategorie P - hrazen plně
OF 18/1 den
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 24
NositelINDXČas
S2210
ZUM ne
ZULP ne“.

40. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách u výkonů č. 06621, 06623, 06625, 06627, 06629, 06631, 06633, 06635, 06637 a 06639 se slova „ - časová dispozice“ zrušují.

41. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09125, 09127, 09543, 09545 a 09563 znějí:

„09125 PULZNÍ OXYMETRIE
Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče.
Kategorie P - hrazen plně
OF 3/1 den
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 10
Body 45
NositelINDXČas
S2210
ZUM ne
ZULP ne
09127 EKG VYŠETŘENÍ
Kategorie P - hrazen plně
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 10
Body 84
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne

09543 SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ
Vykazuje se u všech věkových kategorií s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci při návštěvě klinického psychologa a klinického logopeda a dále s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM bez omezení
Čas výkonu 0
Body 0
ZUM ne
ZULP ne

09545 REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU - POPLATEK UHRAZEN
Pojištěnec hradí regulační poplatek za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele, pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.
Kategorie P - hrazen plně
OM bez omezení
Čas výkonu 0
Body 0
ZUM ne
ZULP ne

09563 VÝKON LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Přičti u každého pacienta k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci jedné lékařské pohotovostní služby u jednoho poskytovatele lůžkové zdravotní péče vždy v rámci pohotovostní služby.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 0
Body 200
ZUM ne
ZULP ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru