Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 17/2015
Platnost od 20.02.2015
Účinnost od 20.02.2015
Zrušeno k 29.07.2016 (242/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2015,

kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 1 části III. k vyhlášce č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, díl A včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty

Přídavný kódVýznam podle zákona o dani z přidané hodnoty14)
12
R005- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01-96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01-96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.
R006- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
R007- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
- dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.
R008- První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.
R013- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
„Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví“, kódu nomenklatury celního sazebníku 06; „rostliny a semena“ kódů nomenklatury celního sazebníku 07-12.
R016- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
„Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo“, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.
R017- První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.
R018- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 01-05, 07-23, 25. „Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.
R019- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 28-30, 40, 48, 56, 61 a 62. „Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č.3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
R020- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 49. „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
R201- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106. „Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.“.
R202- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. „Rádiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.“.
R203- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 4901, 4903 a 4904. „Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.“.
R20434 - Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0801, 1101 až 1106, 1201,1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005.
„Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
Směsi těchto mlýnských výrobků.“.
R205- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1107 až 1109, 1903, 3505.
„Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.“.
R206- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106.
„Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.
R999- Zboží zahrnuté v tomto kódu není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží.

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Poznámky pod čarou

14) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru