Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 347/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 148/2015
Platnost od 18.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

347

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb. a vyhlášky č. 364/2014 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 bod 8 zní:

8. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o přijatých transferech a půjčkách na hodnoty transferů poskytnutých správci kapitol a státními fondy. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí v součinnosti s příslušným správcem kapitoly a státním fondem jejich dohledání a opravu.“.

2. V příloze č. 4 vzor Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu zní:

VZOR NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU “.

3. V příloze č. 6 bod 5 zní:

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům:

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

261 - Pokladna

281 - Krátkodobé úvěry

451 - Dlouhodobé úvěry.“.

4. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.3 zní:

8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace.

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmyanoanoanoano
4138 - Převody z vlastní pokladnyanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
5321- Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdajeanoanoanoano
5348 - Převody do vlastní pokladnyanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341- Investiční transfery obcímneanoanoano
6342- Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.“.

5. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.4 zní:

8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu

a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41,42,43=r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43
r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4250- 4460) sl. 41,42,43
r. 4200 sl. 41,42,43=r. (4050- 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43=r. (4210+ 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4240- 4250) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4200+ 4470) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43=r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43
r. 4470 sl. 41,42,43=r. (4450- 4460) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43=- r. 4470 sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 4142,43=r. 8000 sl. 1,2,3

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306+ 4310) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=0

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420) sl, 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) sl. 71,72,73
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 - r. 7380 sl. 71,72,73

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4193 + 41 94) sl, 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r. 4424 sl. 41,42,43

e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 +4130 + 4140 + 4145 +4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4190) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41,42,43

“.

6. V příloze č. 6 bod 10 zní:

10. Část VI. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

10.1 V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů a pokladny

a) základních běžných účtů územních samosprávných celků,

b) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,

c) pokladny,
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn., že údaj má znaménko
minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.

10.2 Vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6030 + 6040) sl. 63=r. (8115+ 8125+ 8215+ 8225) sl. 3

“.

7. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část IV. zní:

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

VZPR Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část IV. “.

8. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část VI. zní:

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

VZOR Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M část VI. “.

9. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na jiný právní předpis3.

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost, Část I a Část II “.

10. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U)

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací státu ve výkazu o zaměstnanosti údaje o počtu zaměstnanců: vládou schválený počet zaměstnanců na hlavní činnost pro rozpočtový rok, upravené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a jejich roční průměr k poslednímu dni příslušného čtvrtletí po změnách rozpočtu a skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku.

VZOR ZAM 1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou “.

11. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

1. Obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

2. Kontrolní vazby v rámci výkazu:

sl.. 156=sl. (151 + 152-153-155)
ř. 1501=ř. (1502+ 1503)
ř. 1509=ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1508)

3. Význam sloupců:

sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmového účtu zpět do rezervního fondu,

sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,

sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.

VZOR REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky “.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2015 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing.. Babiš v. r.

Přesunout nahoru