Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 327/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 139/2015
Platnost od 09.12.2015
Účinnost od 15.12.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

327

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 2 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) technika zlepšující obhospodařování vinice.“.

4. V § 2 odstavec 4 zní:

(4) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.“.

5. V § 2 odst. 5 a v § 9 odst. 9 se slova „půdních blocích nebo jejich dílech“ nahrazují slovy „dílech půdních bloků“.

6. V § 2 odst. 6 se za slovo „předem5)“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“, slovo „niž“ se nahrazuje slovem „níž“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu uděleno.“.

7. V § 2 odst. 7, § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 3 a v § 9 odst. 6 se slova „půdní blok nebo jeho díl“ nahrazují slovy „díl půdního bloku“.

8. V § 2 odst. 9 se slova „půdní blok nebo“ zrušují.

9. V § 2 odst. 10 se za slova „přeměně vinic“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“ a na konci odstavce se doplňují věty „Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 3 a 4 v období od 1. ledna 2016 použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 4a vzniklých z klučené vinice po 1. lednu 201639) použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem.“.

Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:

38) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

39) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.“.

10. V § 2 odstavec 11 zní:

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice podle odstavce 2 písm. a) a b) v období do 31. prosince 2015 platná práva na opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

11. V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“.

12. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

13. V § 3 odst. 2 písm. a) a e), § 3 odst. 4, § 3 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 písm. a) a e), § 4 odst. 4 písm. a) a b), § 4 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 9 odst. 8 a v § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „půdního bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

14. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem38) v období od 1. ledna 2016“.

15. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „nebo části této plochy“ zrušují.

16. V § 3 odst. 3 a 5, § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 5 a v § 11 odst. 2 se slova „půdním bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

17. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo „a“.

18. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem39) v období od 1. ledna 2016“.

19. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu v období do 31. prosince 2015, nebo z níž pochází povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě nově pořízených vinic registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být ode dne podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3572 ks na 1 ha osázené plochy vinice a

d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem38),

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice, a

f) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené části vinice,

b) odrůdovou skladbu dosazené části vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice nebo dosazené části vinice.“.

20. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou

1. 325000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 400000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 450000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4. 500000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d) technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou

1. 162500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 200000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 225000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4. 250000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.“.

21. V § 6 odst. 2 se za slova „vinice a práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“ a za slovo „předem“ se vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

22. Poznámka pod čarou č. 18 zní:

18) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.“.

23. V § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a v § 9 odst. 1 a 2 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „ , 4 nebo 4a“.

24. V § 6 odst. 3 větě první se za slova „nebo práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „anebo povolení pro opětovnou výsadbu39)“, ve větě druhé se za slovo „převodu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

25. V § 6 odst. 4 se slova „a písm. b)“ nahrazují slovy „až písm. c)“ a slova „a podle § 4“ se nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

26. V § 6 odst. 7 se slova „a 4“ nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

27. V § 6 odst. 12 a 13 se za číslo „4“ vkládá číslo „ , 4a“.

28. V § 6 odst. 13 se slova „ , ve kterém bylo Fondem rozhodnuto“ zrušují.

29. V § 7 odst. 1 se za slova „výsadbu vinice“ vkládají slova „anebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

30. V § 8 odst. 2 se slova „půdních bloků, popřípadě“ zrušují.

31. V § 9 odstavec 7 zní:

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c) nebo § 4 odst. 1 písm. a) u některého z práv na opětovnou výsadbu nebo povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna. Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.“.

32. V § 9 odst. 8 se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“, za slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)“ se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo § 4a odst. 2 písm. a)“.

33. V § 9 odst. 9 se slova „půdní bloky nebo jejich díly“ nahrazují slovy „díly půdních bloků“.

34. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

35. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“.

36. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

㤠10a

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 2, nebo v době trvání plnění podmínek podmíněnosti podle předpisu Evropské unie, oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne registrace dílů půdních bloků v evidenci na nabyvatele.

(2) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 5, nebo v době trvání plnění podmínky podle předpisu Evropské unie40), oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu.

(3) Nabyvatel, na kterého přešly práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu po poskytnutí podpory převodci podle § 2 nebo 5, je povinen se v oznámení o převodu obchodního závodu zavázat k dodržování podmínek podpory, k jejichž dodržování se zavázal převodce.

40) Čl. 231 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

37. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

38. V § 12 se za slova „předpisu Evropské unie33)“ vkládají slova „nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38)“.

39. Poznámky pod čarou č. 35 až 37 se zrušují.

40. V příloze č. 2 se slova „Sedlec u Kutné Hory“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle § 2 nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, u kterých žadatel do 30. dubna 2015 nepodal oznámení o provedení opatření podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb. a nařízení vlády č. 179/2015 Sb., se mění takto:

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47 až 50 zní:

㤠11a

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření

(1) Podpora47) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie48) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3000 tun50), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

47) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny, v platném znění.

48) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.

49) Čl. 78 odst. 1 a čl. 85 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

50) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.“.

2. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory

Druh ovoce nebo zeleninyPrůměrné výnosy (t/ha)Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízeníStahovaní z trhu s jiným určením produktů
Členové organizací producentůNečlenovéČlenové organizace producentůNečlenové
Celková podpora
EUR/ha
Příspěvek
EU
(75 %)
EUR/ha
Příspěvek
OP
(25 %)
EUR/ha
Příspěvek
EU
(50 %)
EUR/ha
Příspěvek
EU
(75 %)
EUR/t
Příspěvek
EU
(50 %)
EUR/t
Jablka15,011785,891339,42446,47892,9499,1566,10
Hrušky11,421634,201225,65408,55817,10119,2579,50
Rajčata41,006752,705064,531688,183376,35137,2591,50
Mrkev nebo karotka39,002997,542248,16749,391498,7764,0542,70
Zelí57,001990,441492,83497,61995,2229,1019,40
Paprika zeleninová (sladká paprika)40,0010800,008100,002700,005400,00225,00150,00
Květák a brokolice16,001514,881136,16378,72757,4478,9052,60
Okurky salátové36,005184,003888,001296,002592,00120,0080,00
Okurky nakládačky42,006048,004536,001512,003024,00120,0080,00
Švestky3,93721,55541,16180,39360,77153,00102,00
Bobuloviny (maliny, ostružiny, moruše, rybízy, angrešt, borůvky, brusinky)2,30175,95131,9643,9987,9863,7542,50
Broskve a nektarinky3,30798,93599,20199,73399,47201,75134,50

“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru