Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Částka 137/2015
Platnost od 07.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2015,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13b odst. 6:


§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 13b zákona o účetnictví.

§ 2

Peněžní deník

(1) Účetní jednotka účtuje v peněžním deníku, v němž účetní zápisy uspořádá v daném účetním období z hlediska časového chronologicky a jimiž prokazuje zaúčtování

a) příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,

b) příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet“),

c) průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty a

d) kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.

(2) Peněžní deník obsahuje položky příjmů a výdajů podle odstavce 1 a rozdíly mezi příjmy a výdaji za účetní období v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) a dále v členění, které je nezbytné pro zjištění základu daní z příjmů, a v členění, jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z jiných právních předpisů2), a pro vlastní potřeby.

(3) Peněžní deník obsahuje při otevírání a uzavírání účetního období zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a průběžných položek.

(4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

§ 3

Kniha pohledávek a závazků

(1) V knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a závazky včetně dluhů v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového chronologicky. Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce.

(2) Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3).

(3) Při otevírání knihy pohledávek a závazků v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.

(4) Údaje podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.

§ 4

Pomocné knihy ostatních složek majetku

(1) V pomocných knihách ostatních složek majetku účetní jednotka eviduje alespoň

a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek1),

b) finanční majetek1),

c) zásoby1) a

d) ceniny1).

(2) Pomocné knihy ostatních složek majetku obsahují stavy ostatních složek majetku zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky).

(3) Při otevírání knih ostatních složek majetku v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.

(4) Údaje podle odstavce 1 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.

§ 5

Přehled o příjmech a výdajích

(1) V přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) včetně součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.

(2) Uspořádání a označování položek v přehledu o příjmech a výdajích je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přehled o příjmech a výdajích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.

§ 6

Přehled o majetku a závazcích

(1) V přehledu o majetku a závazcích jsou uspořádány položky majetku a závazků včetně dluhů a jejich součtové položky k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o majetku a závazcích sestavuje.

(2) Uspořádání a označování položek přehledu o majetku a závazcích je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Přehled o majetku a závazcích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.

§ 7

Metoda přechodu na jednoduché účetnictví

(1) Při přechodu z účetnictví vedeného v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví účetní jednotka provede k rozvahovému dni inventarizaci podle části páté zákona o účetnictví.

(2) K rozvahovému dni účetní jednotka zaúčtuje

a) zůstatky účtů opravných položek a rezerv, s výjimkou zůstatků účtů opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) na příslušný účet nákladů,

b) zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě příjmů a výdajů hrazených v běžném účetním období, jejichž náklady a výnosy patří do nákladů a výnosů následujícího účetního období, na příslušný účet nákladů nebo výnosů a

c) zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě kursových rozdílů na příslušný účet nákladů nebo výnosů.

(3) Zůstatky peněžních prostředků převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatky. Zůstatek účtu peníze na cestě převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatek průběžných položek.

(4) Zůstatky účtů majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků a do pomocných knih ostatních složek majetku. Dlouhodobý majetek převede do pomocných knih ostatních složek majetku ve výši jeho ocenění v účetnictví vedeného v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.

(5) Zůstatky rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb.

Přehled o příjmech a výdajích

A. Příjmy

01 Prodej zboží

02 Prodej výrobků a služeb

03 Příjmy z veřejných sbírek

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky

05 Přijaté členské příspěvky

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů

07 Ostatní

08 Průběžné položky

09 Kursové rozdíly

10 Příjmy celkem

B. Výdaje

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

02 Materiál

03 Zboží

04 Služby

05 Mzdy

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

07 Ostatní osobní výdaje

08 Ostatní

09 Průběžné položky

10 Kursové rozdíly

11 Výdaje celkem

99 Rozdíl příjmů a výdajů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2015 Sb.

Přehled o majetku a závazcích

A. Majetek

01 Dlouhodobý nehmotný majetek

02 Dlouhodobý hmotný majetek

03 Finanční majetek

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech

06 Zásoby

07 Pohledávky

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

09 Ostatní majetek

10 Majetek celkem

B. Závazky

01 Závazky

02 Úvěry a zápůjčky přijaté

03 Závazky celkem

99 Rozdíl majetku a závazků

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru