Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka 137/2015
Platnost od 07.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:


Čl. I

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb., vyhlášky č. 471/2008 Sb., vyhlášky č. 471/2013 Sb. a vyhlášky č. 294/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se slova „účetní závěrky“ nahrazují slovy „v účetní závěrce“.

2. V § 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu“.

3. V § 2 odst. 1 úvodní části se slova „a b)“ nahrazují slovy „ , b), i) a l)“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „hnutí,1)“ nahrazuje slovy „hnutí podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a v politických hnutích,“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo „společnosti,3)“ nahrazuje slovy „společnosti podle zákona upravujícího svobodu náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

6. V § 2 odst. 1 písm. d) se slovo „společnosti,4)“ nahrazuje slovy „společnosti podle zákona upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností,“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 2 odst. 1 písm. e) se slovo „osob,5)“ nahrazuje slovy „osob podle zákona upravujícího zájmová sdružení právnických osob,“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

h) veřejné vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy a“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

9. V § 2 odst. 3 písm. b) se slovo „ustanovení“ zrušuje, za číslo „36,“ se vkládá slovo „36a,“, za číslo „41“ se vkládají slova „a 42“ a slova „ , 42 a 43 zákona“ se zrušují.

10. V § 2 odst. 3 písm. c) se slovo „zjednodušeném“ nahrazuje slovem „zkráceném“.

11. V nadpisech částí druhé, třetí a čtvrté a nadpisech § 37, 40 a 42 se slova „(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.

12. V § 3 odst. 1 se slova „účetních jednotek uvedených v § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu“ nahrazují slovy „je stanovena § 18 zákona“.

13. V § 3 odst. 2 se slovo „(bilanci)“ zrušuje, za slovo „uspořádány“ se vkládají slova „a označeny“ a věta druhá se zrušuje.

14. V § 3 odst. 3 se za slovo „uspořádány“ vkládají slova „a označeny“ a věta druhá se zrušuje.

15. V § 3 odst. 4 se za slovo „Příloha“ vkládají slova „v účetní závěrce“, slovo „(bilanci)“ se zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty“.

16. V § 3 odst. 5 větě první se slova „v zjednodušeném“ nahrazují slovy „ve zkráceném“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a věta druhá se nahrazuje větou „Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu sestavují účetní jednotky uvedené v § 3a.“.

17. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Rozvahu ve zkráceném rozsahu, která zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(2) Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, který zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(3) Přílohu v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu podle § 30 odst. 7 může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.“.

18. V § 4 odst. 1 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

19. V § 4 odst. 2 a 3 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

20. V § 4 odst. 4 se věta první zrušuje.

21. V nadpisu § 5 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

22. V § 5 odst. 1 se slovo „(bilanci)“ a slova „ , to je v brutto“ zrušují.

23. V § 5 odst. 1, 2 a 3 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

24. V § 5 odst. 1 větě čtvrté se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „v účetní závěrce“.

25. V § 5 odst. 2 větě první se slova „buď s kladným nebo záporným znaménkem“ zrušují.

26. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova „v aktivech, s výjimkou opravných položek a oprávek“ nahrazují slovy „opravných položek a oprávek“, slova „s kladným“ se nahrazují slovy „se záporným“, slova „ , jestliže převažuje na účtu stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal“ se zrušují a třetí věta se zrušuje.

27. V § 5 odst. 3 se slova „za minulé účetní období i za běžné účetní období“ zrušují.

28. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

29. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a

Hlavní činnost a hospodářská činnost

(1) Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškerá činnost, pro kterou byla účetní jednotka založena nebo zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.

(2) Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí hospodářská činnost stanovená zvláštním právním předpisem nebo činnosti stanovená ve zřizovací listině, statutu, zakládací listině nebo zapsané v příslušném rejstříku, zejména činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.“.

30. V § 6 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. V nadpise Hlavy II se slovo „(BILANCE)“ zrušuje.

32. V § 7 odst. 1 větě třetí se za slova „na emise“ vkládají slova „podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů“, slova „individuální preferenční množství mléka,“ se zrušují a za slova „(dále jen „preferenční limity“)11c)“ se vkládají slova „podle zvláštních právních předpisů“.

33. Poznámky pod čarou č. 11b a 11c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

34. V § 7 odst. 2 úvodní části se za slova „technické zhodnocení“ vkládají slova „dlouhodobého nehmotného majetku“ a slovo „stanoveného“ se nahrazuje slovy „určeného účetní jednotkou“.

35. V § 7 odst. 4 se slova „podle zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „podle zákonů upravujících ochranu průmyslových vzorů, práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti a obdobná práva“.

36. V § 8 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

37. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako odstavce 3 až 12.

38. V § 8 odst. 3 písm. f) se slova „oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou“ zrušují.

39. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Položka „A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory“ obsahuje

a) hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce „A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory“ se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,

b) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.“.

40. V § 8 odst. 5 se slova „Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „Hmotné movité věci a jejich soubory“ a slova „pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku v položkách „A.II.3. Stavby“ a „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ a dále obsahuje technické zhodnocení“ se nahrazují slovy „v § 32 odst. 5:“.

41. V § 8 odstavec 7 zní:

(7) Položka „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny zejména stáda, hejna s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v položce „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ se účtuje jako o zásobách.“.

42. V § 8 odst. 9 písm. c) se slova „Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „Hmotné movité věci a jejich soubory“ a slova „Základní stádo a tažná zvířata“ se nahrazují slovy „Dospělá zvířata a jejich skupiny“.

43. V § 9 odst. 2 se slova „Podíly v ovládaných a řízených osobách“ nahrazují slovy „Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“, za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „zejména“ a slova „ , to je podíly podle zákona o obchodních korporacích“ se nahrazují slovy „v ovládaných osobách podle zákona upravujícího obchodní korporace“.

44. V § 9 odst. 3 se slova „Podíly v osobách pod podstatným vlivem“ nahrazují slovy „Podíly - podstatný vliv“, za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „zejména“ a slova „ , to je podíly nejméně ve výši dvaceti procent, avšak s nižším podílem účasti, než je uvedeno v odstavci 2“ se nahrazují slovy „v ovládaných osobách podle zákona upravujícího obchodní korporace, ve kterých vykonává účetní jednotka podstatný vliv, a tato majetková účast není vykázána v položce „A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba““.

45. V § 9 odst. 7 se za slova „finančního majetku,“ vkládají slova „majetkové účasti neobsažené v položkách „A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ a „A.III.2. Podíly - podstatný vliv“,“.

46. V § 9 se odstavec 8 zrušuje.

47. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „vedené jako materiál“ nahrazují slovy „bez ohledu na výši ocenění“.

48. V § 11 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:

g) hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce „A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory“, považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,

h) pokusná zvířata35).

35) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

49. V § 11 odst. 4 se slova „ , to je polotovary“ zrušují.

50. V § 11 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

(6) Položka „B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat36), která nejsou vykazována v položkách „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny“, „B.I.1. Materiál na skladě“ a „B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách“.

36) Například § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů.“.

51. V § 11 odst. 7 větě první se za slovo „věci“ vkládají slova „a zvířata“ a za slova „těmito věcmi“ se vkládají slova „a zvířaty“.

52. V § 11 odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat36)“.

53. V § 11 odst. 8 se za slovo „věci“ vkládají slova „a zvířata“.

54. V nadpise § 12 se slovo „závazkových“ zrušuje.

55. V § 12 odst. 1, 4 a 5 se slovo „závazkových“ zrušuje.

56. V § 13 odst. 2 se slova „zvláštními právními předpisy“ nahrazují slovy „podle zákonů upravujících povinné pojistné“.

57. V § 14 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „u poplatníků“.

58. V § 14 odst. 2 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

59. V § 14 odst. 3 větě první se slova „při uplatnění nadměrného odpočtu u plátců této daně“ zrušují a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

60. V § 14 odstavec 4 zní:

(4) Položka „B.II.11. Ostatní daně a poplatky“ obsahuje pohledávky zejména z titulu daní neuvedených v odstavcích 1 až 3, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.“.

61. V § 15 odst. 5 se za slovo „stanovené“ vkládá slovo „zejména“.

62. V § 15 odst. 6 větě první se slova „podle zvláštního právního předpisu20)“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

63. V § 15 odst. 6 větě druhé se slovo „(bilance)“ zrušuje a věta druhá se zrušuje.

64. V § 16 odst. 1 se slovo „Pokladna“ nahrazuje slovy „Peněžní prostředky v pokladně“.

65. V § 16 odst. 3 větě první se slova „Účty v bankách“ nahrazují slovy „Peněžní prostředky na účtech“ a slovo „bankovní“ se zrušuje.

66. V § 16 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

67. V § 16 odst. 6 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“ a slovo „(bilance)“ se zrušuje.

68. V § 17 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

69. V § 17 odst. 2 se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „úhrnnou“ a slovo „brutto“ se zrušuje.

70. V § 18 odst. 1 větě druhé se za slovo „příslušného“ vkládá slovo „veřejného“.

71. V § 18 odst. 1 větě třetí se za slovo „dotace“ vkládají slova „a účelové dary“ a slovo „pořízení“ se nahrazuje slovem „financování“.

72. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slova „pokud je bezúplatně nabytý majetek určen na činnost účetní jednotky“ nahrazují slovy „pokud bezúplatně nabytý majetek slouží pro hlavní činnost účetní jednotky“.

73. V § 18 odst. 4 se slova „vykázaný k rozvahovému dni za celou účetní jednotku za běžné účetní“ nahrazují slovy „běžného účetního“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „vykázaný k rozvahovému dni“.

74. V § 18 odst. 6 se slovo „minulá“ nahrazuje slovem „předcházející“.

75. V § 19 se slova „zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

76. V § 20 odst. 1 se slova „ , zejména přijaté úvěry a dlouhodobé úvěry“ zrušují.

77. V § 20 odst. 2 se slovo „dlouhodobých“ zrušuje a za slovo „dluhopisů“ se vkládají slova „s dobou splatnosti delší než jeden rok“.

78. V § 20 odst. 3 se slova „to je pronajímatele,“ zrušují.

79. V § 20 odst. 4 se slova „ , od odběratelů na dodávky v obchodním styku“ zrušují.

80. V § 20 odst. 5 větě první se slova „závazky k“ nahrazují slovy „dluhy vůči“.

81. V § 20 odst. 6 a § 24 odst. 9 se slovo „závazků“ nahrazuje slovy „dluhů zejména“.

82. V § 20 odst. 7 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a za slovo „bank“ se na konci odstavce doplňují slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“.

83. V nadpisu § 21 se slovo „závazkových“ zrušuje.

84. V § 21 odst. 1 se slova „v obchodních závazkových vztazích“ zrušují.

85. V § 21 odst. 3 se slovo „závazkových“ zrušuje.

86. V § 21 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazkových“ se zrušuje.

87. V § 23 odst. 1 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „u poplatníků“.

88. V § 23 odst. 2 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

89. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Položka „B.III.11. Ostatní daně a poplatky“ obsahuje dluhy zejména z titulu neuhrazených daní neuvedených v odstavcích 1 až 3, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.“.

90. V § 24 odst. 5 se slovo „bankovní“ zrušuje.

91. V § 24 odst. 10 větě první se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slovo „bank“ se nahrazuje slovy „úvěrových institucí, zejména bank nebo spořitelních a úvěrních družstev“.

92. Nadpis § 25 zní: „Jiná pasiva, pasiva celkem“.

93. V § 25 odst. 1 a 2 se věta druhá zrušuje.

94. V § 25 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

95. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Náklady

(1) Spotřebované nákupy a nakupované služby zahrnují tyto položky:

a) položka „A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek“ obsahuje náklady na spotřebu materiálu, úbytky materiálu do normy přirozených úbytků, náklady na spotřebovanou energii a náklady na spotřebu ostatních neskladovaných dodávek, zejména dodávky vody nebo stlačeného vzduchu pro technické účely,

b) položka „A.I.2. Prodané zboží“ obsahuje náklady na prodané zboží; v položce se uvádějí i úbytky zboží do normy přirozených úbytků,

c) položka „A.I.3. Opravy a udržování“ obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické nebo jiné právo k majetku a je povinna o něm účtovat dle § 28 zákona,

d) položka „A.I.4. Náklady na cestovné“ obsahuje náklady na pracovní cesty podle zákoníku práce a podle souvisejících předpisů,

e) položka „A.I.5. Náklady na reprezentaci“ obsahuje zejména náklady na pohoštění, dary a obdobná plnění,

f) položka „A.I.6. Ostatní služby“ obsahuje náklady na ostatní nakupované služby, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty „A.I.3. Opravy a udržování“, „A.I.4. Náklady na cestovné“ a „A.I.5. Náklady na reprezentaci“, obsahuje také náklady na pořízení drobného nehmotného majetku zařazeného do užívání.

(2) Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vlastních výkonů a dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zahrnují tyto položky:

a) položka „A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ obsahuje zvýšení nebo snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob nedokončených výrobků, polotovarů, výrobků a zvířat vytvořených vlastní činností v průběhu účetního období, popřípadě přírůstku nebo úbytku zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; tato položka může mít i zápornou hodnotu,

b) položka „A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů v hodnotě vyrobeného materiálu a zboží a materiálu získaného demontáží při likvidaci dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností, v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení; dále obsahuje zejména hodnotu vlastní přepravy a jiné výkony provedené pro vlastní potřebu účetní jednotky v ocenění vlastními náklady na jejich pořízení; tato položka má zápornou hodnotu,

c) položka „A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení nákladů pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností účetní jednotky v ocenění vlastními náklady; tato položka má zápornou hodnotu.

(3) Osobní náklady zahrnují tyto položky:

a) položka „A.III.10. Mzdové náklady“ obsahuje náklady na příjmy ze závislé činnosti včetně naturálních příjmů a náklady na příjmy z funkčních požitků vyplácené členům vlastních statutárních nebo kontrolních orgánů,

b) položka „A.III.11. Zákonné sociální pojištění“ obsahuje náklady zaměstnavatele na zákonné sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění,

c) položka „A.III.12. Ostatní sociální pojištění“ obsahuje náklady z titulu plnění ze smluv o dobrovolném penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření zaměstnanců a obdobné dobrovolné platby a plnění za zaměstnance,

d) položka „A.III.13. Zákonné sociální náklady“ obsahuje náklady podle zákona upravujícího daně z příjmů související se zaměstnanci, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují,

e) položka „A.III.14. Ostatní sociální náklady“ obsahuje ostatní sociální náklady, které se neuvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty „A.III.11. Zákonné sociální pojištění“, „A.III.12. Ostatní sociální pojištění“ a „A.III.13. Zákonné sociální náklady“, a ostatní náklady například na službu dobrovolníků, vyplácené jako náhrady.

(4) Položka „A.IV.15. Daně a poplatky“ obsahuje zejména náklady na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou splatné daně z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období, která se uvádí v položce výkazu zisku a ztráty „A.VIII.29. Daň z příjmů“; dále obsahuje ostatní daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění za minulá období, včetně daně z přidané hodnoty, o které již nelze zvýšit ocenění majetku, zásob a pohledávek, dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních.

(5) Ostatní náklady zahrnují tyto položky:

a) položka „A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále“ obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení, s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle občanského zákoníku, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále penále a plnění obdobné povahy; dále obsahuje ostatní pokuty a penále, které nejsou obsaženy ve větě první,

b) položka „A.V.17. Odpis nedobytné pohledávky“ obsahuje náklady na odpis pohledávek podle zákona upravujícího daně z příjmů a odpis pohledávek souvisejících s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů, ztrátové položky, u kterých k úhradě nestačí majetková podstata dlužníků podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení, a náklady na postoupené pohledávky související s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů,

c) položka „A.V.18. Nákladové úroky“ obsahuje úroky vůči bankám, spořitelním a úvěrním družstvům nebo jiným věřitelům, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě zápůjček, finančních operací, například eskont cenných papírů, a dále penále, postižní částky a obdobná plnění,

d) položka „A.V.19. Kursové ztráty“ obsahuje kursové rozdíly vznikající na účtech vedených v cizích měnách,

e) položka „A.V.20. Dary“ obsahuje zejména zůstatkovou cenu odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví účetní jednotky při bezúplatném převodu z důvodu darování jiným osobám, pořizovací cenu darovaných zásob a finanční dary poskytnuté z vlastních finančních zdrojů účetní jednotky; v této položce se neuvádí pořizovací cena neodpisovaného majetku a bezúplatné převody majetku jiným osobám v rámci hlavní činnosti účetní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné zřizovací listiny, pokud byl majetek pořízen z účelových finančních zdrojů,

f) položka „A.V.21. Manka a škody“ obsahuje manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou vždy pohledávkou vůči hmotně odpovědné osobě, s výjimkou hodnoty chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky odděleně na analytických účtech „Cenné papíry v umořovacím řízení“ v účtových skupinách 06 - Dlouhodobý finanční majetek a 25 - Krátkodobý finanční majetek a zahájit umořovací řízení; v položce se uvádí také zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku manka a škody; škodou pro účely této vyhlášky je fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení hmotného majetku, včetně zásob,

g) položka „A.V.22. Jiné ostatní náklady“ obsahuje jiné náklady nezachycené v ostatních položkách nákladů, zejména náklady, které se týkají provozu účetní jednotky, dále úhrady související s vedením účtů u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, náklady na smluvní pojištění majetku a osob, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné úhrady související s vedením účtů u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, a náklady na odstupné za uvolnění bytů; dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů a spotřebu povolenek na emise; spotřeba preferenčních limitů a povolenek na emise je vykázána bez ohledu na jejich následné vyřazení podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(6) Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek zahrnují tyto položky:

a) položka „A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahuje odpisy podle odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou, dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při vyřazení z důvodu jeho likvidace v důsledku opotřebení,

b) položka „A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek“ obsahuje náklady ve výši zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného při prodeji; uvádí se zde i pořizovací cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného k okamžiku jeho vyřazení,

c) položka „A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly“ obsahuje prodané cenné papíry a podíly,

d) položka „A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek“ obsahuje náklady na tvorbu a použití rezerv a opravných položek podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.

(7) Položka „A.VII.28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami“ obsahuje členské příspěvky právnickým osobám vyplývající z nepovinného členství účetní jednotky. Dále obsahuje finanční příspěvky určené na provoz vlastní organizační složky, pokud je účetní jednotkou, v rámci hlavní činnosti vymezené příslušnou zřizovací listinou nebo jiným zřizovacím dokumentem.

(8) Položka „A.VIII.29. Daň z příjmů“ obsahuje splatnou daň z příjmů právnických osob týkající se výsledku hospodaření za účetní období, za které se účetní závěrka sestavuje, a obsahuje také dodatečné odvody daně z příjmů, zejména doměrky daně za minulá období, snížené o vratky daně za minulá zdaňovací období.“.

Poznámky pod čarou č. 23 až 27a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

96. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27

Výnosy

(1) Položka „B.I.1. Provozní dotace“ obsahuje dotace, pokud jsou určeny na provoz účetní jednotky; za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel, za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění za dotaci. Za dotaci se považuje též zaniklý dluh ve výši poplatku a jiného obdobného peněžitého plnění, nebo jeho části, pokud povinnost uhradit tento poplatek a jiné obdobné peněžité plnění nebo jeho část zanikla rozhodnutím příslušného orgánu; položka se snižuje o případné dluhy poskytovateli dotace z důvodu jejího nedočerpání, zneužití nebo vrácení. Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou; při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

(2) Přijaté příspěvky zahrnují tyto položky:

a) položka „B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami“ obsahuje příspěvky na provoz účetní jednotky v rámci hlavní činnosti vymezené příslušnou zřizovací nebo zakladatelskou listinou od vlastních organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami,

b) položka „B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)“ obsahuje dary na provozní činnost účetní jednotky, hodnotu bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud bezúplatně nabytý majetek není určen k plnění hlavní činnosti účetní jednotky,

c) položka „B.II.4. Přijaté členské příspěvky“ obsahuje členské příspěvky podle statutu, stanov nebo jiných zřizovacích listin; v položce se uvádějí i příspěvky členů registrovaných církví a náboženských společností; neuvádějí se zde výnosy z kostelních sbírek pořádaných v rámci obřadů příslušné registrované církve a náboženské společnosti.

(3) Ostatní výnosy zahrnují tyto položky:

a) položka „B.IV.5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále“ obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštních právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky a dále penále a plnění obdobné povahy podle zvláštních právních předpisů; dále obsahuje ostatní pokuty a penále podle zvláštních právních předpisů, které nejsou obsaženy ve větě první,

b) položka „B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky“ obsahuje úhrady z pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví sledovaly pouze na podrozvahových účtech; do této položky se zahrnují i platby za postoupení pohledávek souvisejících s činností účetní jednotky,

c) položka „B.IV.7. Výnosové úroky“ obsahuje úroky přijaté od bank, spořitelních a úvěrních družstev a od jiných dlužníků a obdobná plnění; v případě úroků, které se zdaňují zvláštní sazbou, a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění,

d) položka „B.IV.8. Kursové zisky“ obsahuje kursové rozdíly vznikající na účtech vedených v cizí měně,

e) položka „B.IV.9. Zúčtování fondů“ obsahuje výnosy do výše nákladů při použití prostředků účelových fondů uváděných v položce pasiv „A.I.2. Fondy“,

f) položka „B.IV.10. Jiné ostatní výnosy“ obsahuje zejména náhrady za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy neuvedené v jiných položkách výnosů; dále výnosy z právně zaniklých dluhů, s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, nebo narovnání.

(4) Tržby z prodeje majetku zahrnují tyto položky:

a) položka „B.V.11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“ obsahuje tržby za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků,

b) položka „B.V.12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“ obsahuje tržby z prodeje cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru účtovaných na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek a účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,

c) položka „B.V.14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku“ obsahuje výnosy z krátkodobého finančního majetku účtovaného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek,

d) položka „B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje zejména výnosy vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku účtovaného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek.“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

97. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28

Výsledek hospodaření

(1) Položka „C. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje rozdíl položek „Výnosy celkem“ a „Náklady celkem“, s výjimkou položky „A.VIII.29. Daň z příjmů“. Položka „D. Výsledek hospodaření po zdanění“ obsahuje rozdíl položky „C. Výsledek hospodaření před zdaněním“ a položky „A.VIII.29. Daň z příjmů“.

(2) Účetní jednotky jsou povinny ke dni sestavení účetní závěrky vykázat odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost.“.

98. V § 29 odst. 1 se za slovo „Příloha“ vkládají slova „v účetní závěrce“.

99. V § 29 odst. 2 větě první se za slovo „příloze“ vkládají slova „v účetní závěrce“, číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“ a slovo „(bilanci)“ se zrušuje.

100. V § 29 odst. 2 větě druhé se za slovo „přílohu“ vkládají slova „v účetní závěrce“.

101. V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Účetní jednotky kromě informací uvedených v § 30 uvedou i všechny další informace, které jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce podle zákona a vyhlášky.“.

102. V § 30 odstavec 1 zní:

(1) Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu obsahuje informace o

a) účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní osobností, pokud byly zřízeny,

b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku,

c) účetním období,

d) použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, účetní jednotka uvede podle principu významnosti zejména způsob

1. oceňování majetku a závazků,

2. stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky),

3. uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu,

4. stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona,

e) použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou zejména

1. změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,

2. pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 92,

3. uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,

f) výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,

g) názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,

h) jednotlivých položkách dlouhodobého majetku

1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,

2. výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,

3. výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,

i) celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby,

j) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, popřípadě počtu kusových akcií, a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období,

k) přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti,

l) počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění; obdobně se postupuje u podílů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají,

m) částkách dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, krytých zárukou danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy,

n) celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze,

o) výsledku hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů,

p) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.10. Mzdové náklady“ až „A.III.14. Ostatní sociální náklady“, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,

q) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,

r) účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy,

s) výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q) s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, o dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů,

t) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů,

u) každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb, a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů,

v) přehledu o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,

w) přehledu o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a výši vybraných částek,

x) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku,

y) individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost.“.

Poznámky pod čarou č. 29 a 30 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

103. V § 30 odst. 3 a 4 se slova „účetní závěrky“ nahrazují slovy „v účetní závěrce“.

104. V § 30 odst. 5 se slovo „k“ nahrazuje slovem „v“, za slovo „informace“ se vkládají slova „podle rozhodnutí účetní jednotky a“ a slova „předpisů31) a podle rozhodnutí účetní jednotky“ se nahrazují slovem „předpisů“.

Poznámka pod čarou č. 31 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

105. V § 30 odst. 6 větě první se písmeno „f)“ nahrazuje písmenem „j)“.

106. V § 30 odst. 6 větě druhé se slova „n), o) a u)“ nahrazují slovy „q), r), s) a v)“, za slovo „určit“ se vkládají slova „finanční částky týkající se“, slovo „postavení“ se zrušuje a slova „zvláštní právní předpis32)“ se nahrazují slovy „zákon upravující ochranu osobních údajů“.

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

107. V § 30 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu neobsahuje informace podle § 30 odst. 1 písm. d) bodu 4 a § 30 odst. 1 písm. e), f) a i).“.

108. Nadpis § 32 zní: „Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících“.

109. V nadpisech § 32, 33, 33a a 33b se slova „(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)“ zrušují.

110. V § 32 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

111. V § 32 odst. 5 se slova „§ 7 odst. 1 nebo § 8 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 7 nebo § 8“.

112. Nadpis § 33 zní: „Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů“.

113. V § 33 větě druhé se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

114. Nadpis § 33a zní: „Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících“.

115. V § 33a větě druhé se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a na konci textu se doplňují slova „ , kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů“.

116. Nadpis § 33b zní: „Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek“.

117. V § 33b se slova „ , uvedené sumy však nesmí přesáhnout výnos pohledávky“ zrušují.

118. V nadpisech § 34, 35, 36 a 36a se slova „(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)“ zrušují.

119. V § 34 odstavec 1 zní:

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako náklad nebo výnos.“.

120. Za § 36a se vkládá nový § 36b, který včetně nadpisu zní:

㤠36b

Přeměny účetní jednotky

V případě přeměny účetní jednotky uvedené v § 2 podle občanského zákoníku nebo zvláštního právního předpisu použije účetní jednotka přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, upravující přeměny obchodních korporací.“.

121. V § 37 odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů“.

122. V § 37 odst. 3 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

123. V § 37 odst. 4 se číslo „14“ nahrazuje číslem „6“.

124. V § 37 odst. 5 se slovo „výnosů“ nahrazuje slovem „nákladů“.

125. V § 37 odst. 7 se slovo „rezerva“ nahrazuje slovy „opravná položka“ a slova „opravnou položku“ se nahrazují slovem „rezervu“.

126. V nadpise § 38 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)“ zrušují.

127. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání nebo požívání; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,“.

128. V § 38 odst. 8 se za slova „ke dni“ vkládá slovo „sestavení“.

129. V § 38 odst. 9 se slova „účetní závěrky“ nahrazují slovy „v účetní závěrce“.

130. V § 38 odst. 10 úvodní části se za slovo „dotace“ vkládají slova „nebo účelového daru“.

131. V § 38 odst. 10 úvodní části se za větu první vkládá věta „Obdobně se postupuje v případě bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení.“.

132. V § 38 odst. 10 písm. a) se slova „ , která zvýší výnosy, a to“ a slova „ . V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů“ zrušují.

133. V § 38 se odstavec 11 zrušuje.

134. V § 39 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , dále církevní stavby, zejména kostely, kaple a kláštery, za podmínky, že jsou užívány k církevním a náboženským účelům, zejména k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů“.

135. V § 40 odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „zákonem upravujícím rezervy pro zjištění základu daně z příjmů“.

136. V § 40 odst. 3 se slovo „výnosů“ nahrazuje slovem „nákladů“.

137. V nadpise § 41 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)“ zrušují.

138. V § 41 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „a jiných obdobných peněžitých plnění“.

139. V § 41 odst. 2 se slova „vzájemné započtení“ nahrazují slovy „účtování o započtení“ a slova „zvláštních právních předpisů33)“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

140. V § 41 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách“.

141. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Účetní jednotka uvede s ohledem na významnost výše uvedená souhrnná vykázání typů účetních případů v příloze v účetní závěrce.“.

142. V § 42 odst. 1 se číslo „21“ nahrazuje číslem „19“ a číslo „16“ se nahrazuje číslem „8“.

143. V § 42 odst. 3 se číslo „24“ nahrazuje číslem „22“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem „10“.

144. V § 42 odstavec 6 zní:

(6) Kursové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, se uvádějí podle povahy ve výkazu zisku a ztráty v položce „A.V.19. Kursové ztráty“ nebo v položce „B.VI.8. Kursové zisky“.“.

145. Nadpis § 42a zní: „Metoda přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu“.

146. V § 42a úvodní část ustanovení zní:

„Při přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka v jednoduchém účetnictví před uzavřením účetních knih provede inventarizaci a dále v jednoduchém účetnictví k rozvahovému dni postupuje takto:“.

147. V § 42a písm. a) se za slovo „závazků“ vkládají slova „včetně dluhů“, slova „stanovených zvláštním právním předpisem34)“ se nahrazují slovy „vytvořených na základě zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů“ a slova „a vyplývající z údajů předchozích období, které nebyly podle zvláštního právního předpisu34a)“ se zrušují.

Poznámky pod čarou č. 34 a 34a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

148. V § 42a písm. b) se slovo „poslání“ nahrazuje slovy „hlavní činnosti“.

149. V § 42b odst. 2 písm. a) se slova „ve výši 1 Kč“ nahrazují slovy „podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona“.

150. V nadpisu přílohy č. 1 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

151. V příloze č. 1 AKTIVA položka A.II.4. zní: „Hmotné movité věci a jejich soubory“.

152. V příloze č. 1 AKTIVA položka A.II.6. zní: „Dospělá zvířata a jejich skupiny“.

153. V příloze č. 1 AKTIVA položka A.III.1. zní: „Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“.

154. V příloze č. 1 AKTIVA položka A.III.2. zní: „Podíly - podstatný vliv“.

155. V příloze č. 1 AKTIVA se položka A.III.7 zrušuje.

156. V příloze č. 1 AKTIVA položka B.I.6. zní: „Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“.

157. V příloze č. 1 AKTIVA položka B.III.1. zní: „Peněžní prostředky v pokladně“.

158. V příloze č. 1 AKTIVA položka B.III.3. zní: „Peněžní prostředky na účtech“.

159. V příloze č. 1 AKTIVA položka B.III.7. zní: „Peníze na cestě“ a položka „B.III.8.“ se zrušuje.

160. V příloze č. 1 AKTIVA se položka B.IV.3. zrušuje.

161. V příloze č. 1 PASIVA položka B.II.1. zní: „Dlouhodobé úvěry“.

162. V příloze č. 1 PASIVA položka B.III.18. zní: „Krátkodobé úvěry“.

163. V příloze č. 1 PASIVA se položka B.IV.3. zrušuje.

164. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění

12. Ostatní sociální pojištění

13. Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky

15. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17. Odpis nedobytné pohledávky

18. Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly

26. Prodaný materiál

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VIII. Daň z příjmů

29. Daň z příjmů

Náklady celkem

B. Výnosy

I. Provozní dotace

1. Provozní dotace

II. Přijaté příspěvky

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3. Přijaté příspěvky (dary)

4. Přijaté členské příspěvky

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV. Ostatní výnosy

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy

V. Tržby z prodeje majetku

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

D. Výsledek hospodaření po zdanění“.

165. V příloze č. 3 Účtová třída 0 - účtová skupina 04 zní: „Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“.

166. V příloze č. 3 Účtová třída 2 - účtová skupina 21 zní: „Peněžní prostředky v pokladně“.

167. V příloze č. 3 Účtová třída 2 - účtová skupina 22 zní: „Peněžní prostředky na účtech“.

168. V příloze č. 3 Účtová třída 2 - účtová skupina 23 zní: „Krátkodobé úvěry“.

169. V příloze č. 3 Účtová třída 5 - účtová skupina 55 zní: „Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek“.

170. V příloze č. 3 Účtová třída 5 se za účtovou skupinu 55 vkládají účtové skupiny 56 a 57, které znějí:

„56 - Změny stavu zásob vlastní činnosti

57 - Aktivace“.

171. V příloze č. 3 Účtová třída 6 se účtové skupiny 61 a 62 zrušují.

172. V příloze č. 3 Účtová třída 6 - účtová skupina 65 zní: „Tržby z prodeje majetku“.

173. V příloze č. 3 Účtová skupina 9 - účtová skupina 95 zní: „Dlouhodobé úvěry a závazky“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Do rozvahové položky dlouhodobého majetku „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ se zařadí též zvířata vykazovaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v rozvahové položce dlouhodobého majetku „A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata“ a do rozvahové položky krátkodobého majetku „B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ se zařadí též zvířata vykazovaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v rozvahové položce krátkodobého majetku „B.I.6. Zvířata“, a to až do doby jejich vyřazení.

3. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2016 nebo později se složky ocenění dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku v průběhu jejich pořízení, o kterých účetní jednotka v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2016 účtovala na příslušném účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo 25 - Krátkodobý finanční majetek a vykazovala je v rozvaze v položkách „A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ a „B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, vykáží v rozvaze v příslušné položce dlouhodobého nebo krátkodobého finančního majetku, se kterým pořízení souvisí.

4. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2016 nebo později se zruší vykazování aktivních a pasivních kursových rozdílů, které účetní jednotka podle povahy vykázala v rozvaze za bezprostředně předcházející účetní období v položce „B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní“ nebo v položce „B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní“ souvztažně s příslušnými účty aktiv a pasiv.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 120, pokud jde o § 36b, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru