Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 302/2015 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Částka 128/2015
Platnost od 23.11.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302

VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2015

o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2016, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 302/2015 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2016

I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem

1. P3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

2. P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích

3. P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

4. Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

5. Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

6. Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži

7. Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu

8. Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat

9. Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat

10. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

11. Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

12. Zem V 6 až 9 Odhady sklizně zemědělských plodin

13. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

14. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu

15. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu

16. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví

17. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech

18. Stav 7-99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu

19. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

20. SP 1-12 Měsíční výkaz v obchodě a službách

21. CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

22. CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

23. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

24. Pen Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování

25. Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)

26. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven

27. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven

28. Pen 5-01 Roční výkaz finančních (peněžních) institucí

29. VPI3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

30. NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

31. VI 1-01 Roční výkaz vybraných vládních institucí

32. Kult 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

33. Kult 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání

34. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci

35. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce

36. EPR 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů

37. EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

38. EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

39. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

40. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

41. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

42. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

43. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách

44. ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

45. VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji

46. Lic 5-01 Roční výkaz o licencích

47. ICT 5-01 Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

48. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

49. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

50. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství

51. Obyv 2-12 Hlášení o narození

52. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí

53. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu

54. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

55. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

56. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o cenách tepla

57. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě

58. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

59. Ceny Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství

60. Ceny Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství

61. Ceny Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

62. Ceny Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

63. Ceny Les 1-04 Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví

64. Ceny Les 2-04 Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví

65. Ceny TS 1-12 Měsíční výkaz o cenách tržních služeb

66. Ceny ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

67. Ceny ZO 2a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

68. Ceny ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

69. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

70. Ceny E 1-12 Měsíční výkaz o cenách ropy

71. Ceny E 2-52 Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

72. Ceny E 3-12 Výkaz o cenách topných olejů

73. Ceny E 6-04 Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro průmyslové odběratele

74. Ceny Elek 1-12 Měsíční výkaz o cenách elektrické energie

75. Ceny Elek 11-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

76. ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

77. Ceny Nájem 1-12 Měsíční výkaz o nájemném z bytu

78. Ceny NB 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů

79. Ceny PZ 1-12 Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží

80. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu

81. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

82. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve službách

83. EV Ob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě

84. EV Iv 1-02 Konjunkturální průzkum o investicích

85. ZEMREG-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu

86. ZEM Strukturální šetření v zemědělství 2016

87. TI Dotazník o inovacích

88. RES Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty

89. REGISTR - 99 Dotazník pro podniky a podnikatele

90. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

91. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

92. přímé zjišťování Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

II. Údaje o zpravodajské jednotce

1. Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.

2. U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

3. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

4. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04 (mutace a, b, c, d)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry. Získání údajů o počtu ujetých kilometrů nákladními a osobními vozidly bude využito k určení průměrného proběhu vozidel a k následnému odhadu dopravního výkonu. Výsledky pak budou využívány pro potřeby Ministerstva dopravy a zasílány do Eurostatu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika zpravodajské jednotky. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady a přidaná hodnota. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 15. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 15. července 2016, za 3. čtvrtletí do 17. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2017

jednorázová příloha do 15. dubna 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 6-04 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý majetek a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování dle stavu aktiv

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 29. července 2016, za 3. čtvrtletí do 31. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 3. února 2017

jednorázová příloha do 29. dubna 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění a Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Základní ukazatele stálých provozoven v zahraničí. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a mladých a ostatních zvířat, tržby z prodeje zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost ekonomických subjektů je přiřazena Českému statistickému úřadu na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. dubna 2017

V případě povinného auditu bude dohodnut s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle druhu a kategorií hospodářských zvířat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 7-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a nosnic, krmné dny nosnic, roční snáška konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu skotu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění; směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013; rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (97/80/ES), v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu podle věkových skupin a účelu chovu, počty narozených a uhynulých telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, výroba jatečného skotu celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu prasat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu prasat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, počty narozených a uhynulých selat, krmné dny prasnic, počet zapuštěných a oprasených prasnic a prasniček, výroba jatečných prasat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: dvakrát ročně k 31. červenci a k 31. prosinci

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. srpna 2016 a 9. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů, věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. dubna 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě do úrovně jednotlivých komodit. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. června 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k bilancím komodit a analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů/keřů, sklizňové ploše ovocných sadů a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv, údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu 2016.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. prosince 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté/osázené plochy, z jednoho ovocného stromu, počet stromů/keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 4x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6 do 10. června 2016

Zem V 7 do 15. července 2016

Zem V 8 do 15. srpna 2016

Zem V 9 do 15. září 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů za lesnictví a související činnosti. Údaje budou využívány pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky, pro zhodnocení možnosti využívání potenciálu biomasy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské hospodářské komise OSN a Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, ostatních lesnických produktech, obhospodařovaných plochách, pilařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností lesnictví (CZ-NACE 02) s počtem zaměstnanců 20 a více osob a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků, průmyslových tržeb a průmyslových zakázek. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie, prodaná energie v členění na vývoz a z toho na vývoz do zemí Eurozóny.

Měsíční příloha „Produkce průmyslových výrobků a služeb“ ve fyzických měřicích jednotkách a korunách podle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.

Měsíční příloha „Doplňující ukazatele k procesorskému režimu výroby ropných produktů“ - hodnota a fyzický objem přepracované ropy, výše přepracovacího poplatku, tržby za výrobky vyrobené v procesorském režimu, spotřební daň odvedená za tyto výrobky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíčně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb na vývoz - zahraničním subjektům s dodáním v zahraničí, zahraničním subjektům s dodáním v tuzemsku (DIČ CZ68...) a tuzemským subjektům za účelem vývozu, podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické šetření

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Získávání údajů o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ v tuzemsku, rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství, a v zahraničí. Stavební práce „S“ podle dodavatelských smluv celkem. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.

Čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“: zakázky stavebních prací „S“ v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41, 42, 43.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční se čtvrtletní přílohou

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“ za 1. čtvrtletí do 15. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 15. července 2016, za 3. čtvrtletí do 14. října 2016, za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, počet a orientační hodnota ohlášených nebo povolených staveb, bytů v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) pro budovy bytové a nebytové, jejich podlahová plocha, a stavby pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů v třídění na novou výstavbu a změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy), pro budovy bytové a nebytové.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční kumulativní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 7-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nově postavených budovách a bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách/vestavbách již dříve dokončených bytových staveb, v domovech-penzionech a v domovech pro seniory, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách/nákladech a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, počtu podlaží a druhu svislé nosné konstrukce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat, přebírání dat ze základního registru územní identifikace adres a nemovitostí RÚIAN Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavební výrobě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodnímu srovnávání v rámci výzkumné skupiny Euroconstruct.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené v tuzemsku - jejich struktura podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC a podle místa stavby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41, 42, 43.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v obchodě a službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních nekonsolidovaných ukazatelů podle Českých účetních standardů v odvětvích obchodu a služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. Dále budou údaje využívány pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží, pro výkon státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz obchodu), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.

Jednorázová příloha „Vstupní dotazník“: převažující činnost subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.

Měsíční příloha „Struktura tržeb“: struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 45 (obchod, údržba a opravy motorových vozidel),

CZ-NACE 47 (maloobchod včetně prodeje pohonných hmot),

CZ-NACE 49 až 53 (doprava, skladování),

CZ-NACE 55, 56 (ubytování, stravování),

CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 74 (činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti),

CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti),

CZ-NACE 93.13, 96 (ostatní osobní služby).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, jednorázová příloha „Vstupní dotazník“ do 15. února 2016, měsíční příloha „Struktura tržeb“ do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů podle země stálého bydliště hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet realizovaných pokojodnů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Registru ubytovacích zařízení.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země stálého bydliště hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet realizovaných pokojodnů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění -spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, včetně záloh, podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní služby a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 25. července 2016, za 3. čtvrtletí do 24. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 24. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen Poj 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah:

Získávání údajů o odvětvích finančního zprostředkování podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku, pro analytické účely, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky, ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami, penzijními společnostmi (penzijními fondy). Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.

Poznámka: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů. Penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných fondů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 18. července 2016, za 3. čtvrtletí do 17. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3c-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ostatních finančních institucích (účtujících jako podnikatelé) podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele podle CZ-NACE 64.2, 64.9, 66.1, 66.2, 66.3, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti, holdingové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 18. července 2016, za 3. čtvrtletí do 17. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o zaměstnancích a mzdách. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pojišťovnách a zajišťovnách podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění, předepsané hrubé pojistné a zajistné podle území, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních (peněžních) institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o finančních (peněžních) institucích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, pasiva, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území a vybrané ukazatele penzijních společností (penzijních fondů) podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky, ekonomické subjekty, které jsou penzijními společnostmi (penzijními fondy). Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.

Pozn.: Investiční společnosti a penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných (podílových) fondů. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VPI3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vybraných vládních a podobných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, k sestavení čtvrtletních národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, pro další analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin a osoby pracující na dohody. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitřních organizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhové cenné papíry, přijaté půjčky, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané vládní a podobné instituce - veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Fond pojištění vkladů a jiné vybrané veřejné nefinanční a finanční korporace a dále jednotky zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Vybrané veřejné ekonomické subjekty, jejichž tržby pokrývají méně než 50% provozních nákladů, tj. nákladů na mezispotřebu, náhrady zaměstnanců (mzdy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění apod.), na spotřebu fixního kapitálu a daně z výroby - v souladu s nařízeními Evropské Unie.

Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu a pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 25. července 2016, za 3. čtvrtletí do 24. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 30. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neziskových institucích, bytových družstvech a vybraných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely, pro sestavení národních účtů a satelitního účtu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě, mezispotřeba a mzdové náklady za veřejné vysoké školy), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Náklady vykazující jednotky podle účelu (Klasifikace neziskových institucí podle účelu CZ-COPNI).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, spolky, ústavy, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky nebo na počet bytů ve vlastnictví a na právní formu organizace.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vybraných vládních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VI1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Údaje o finančních aktivech. Struktura podle území za vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, doplňkové ukazatele z příjmů, výdajů, výnosů, nákladů a doplňkové ukazatele o počtu bytů a nájemném. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku. Místní komunikace, Veřejné občanské vybavení a služby obcí, Veřejné technické vybavení a Zůstatková hodnota veřejného technického vybavení.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PRISKO, a. s., vybrané územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony provozovatelů rozhlasového vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání a jednotky provozující vysílání na základě registrace pro provozování převzatého rozhlasového vysílání.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o televizním vysílání. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony provozovatelů televizního vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání a jednotky provozující vysílání na základě registrace pro provozování převzatého televizního vysílání.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod. Údaje budou dále využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění, pro výkon státní správy (analýza trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců a pracujících na dohody, jejich odměnách a odpracované době.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty nepodnikatelské sféry, tj. zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., a dále zaměstnavatelé, na které se vztahuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat prostřednictvím Informačního systému o platech a služebním příjmu, vedeného Ministerstvem financí

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti, sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách strukturované podle území.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ropě, rafinérskych surovinách a ropných produktech a biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba/dobývání ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba/dobývání ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba a recyklace ropných produktů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPS 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafínérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány ke splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01 (mutace b, c, d)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplynování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu). Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU, pro sestavení podkladů pro provádění inventur podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, pro sestavení údajů o energetické náročnosti a celkové spotřebě paliv a energie některých výrob.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, papírenský průmysl, výroba cementu, výroba kovů, výroba skla, výroba chemických výrobků, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu - kódy CZ-NACE 05, 06, 07, 17, 20, 23, 24, 35.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie. Údaje budou využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, počty a výkony elektrárenských soustrojí, výroba tepla, výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla. Dovoz, vývoz, ztráty, nákup a prodej elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky podle kódů CZ-NACE 35.1 a35.3 a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou podle ostatních kódů CZ-NACE - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o druhotných surovinách a jejich spotřebě. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro strategický a analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin podle usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 172 o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 a směrnice Komise (EU) 2015/1127, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 37-39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování u podnikové sféry a výběrové zjišťování u obcí

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ŽP 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 538/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší související s odpadními vodami, odpady a sanacemi podle CZ-NACE 37, 38, 39, obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR 5-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o lidských zdrojích a financování výzkumu a vývoje pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku a zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294 o Aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky, pro výkon státní správy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti. Údaje budou využity prostřednictvím kapitalizace výzkumu a vývoje i k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků a nově zaměstnaných výzkumných pracovníků podle pracovního úvazku a státního občanství. Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu podle krajů klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lic 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o licencích na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky). Údaje budou využívány pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodej licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení licence, počet uzavřených licencí a inkasované licenční poplatky. Předpoklad poskytnutí nových licencí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemen zvířat a ochranné známky).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 5-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění, pro výkon státní správy (hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů), a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů [systémy ICT a jejich používání v podnicích, používání internetu a ostatních sítí elektronických komunikací v podnicích, elektronické obchodování, elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska, využívání ICT v podnicích k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická správa, e-government), schopnosti a potřeba dovedností v oblasti ICT v podnicích, překážky ve využívání ICT, internetu a ostatních podnikových procesů zajišťovaných elektronickou formou, výdaje na ICT a investice do ICT, bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti ICT, využívání ICT a jejich vliv na životní prostředí (zelené ICT), přístup k internetu a dalším síťovým technologiím pro připojení předmětů a přístrojů (tzv. „Internet věcí“) a jejich využívání, přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení internetu nebo k jiným sítím elektronických komunikací odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání]. Údaje o zaměstnancích používajících ICT, jejich kvalifikační předpoklady a dovednosti i další ukazatele týkající se zajištění lidských zdrojů pro oblast ICT. Využívání podnikových a mezipodnikových elektronických procesů a jejich dopad na firmy. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2016 nebo leden 2017.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu a činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise č. 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady č. 2013/64/EU, pro potřeby Evropské unie a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů a Dětského fondu OSN, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o narození. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v termínu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Eurostatu, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo spravedlnosti, okresní a obvodní soudy.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců, pro výkon státní správy a další externí uživatele, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků a služeb (reprezentantů), spotřební daň, tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o parametrickém porovnání užitných vlastností reprezentantů. Údaje budou využívány ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností reprezentantů v případě nahrazení původně sledovaného reprezentanta reprezentantem novým s odchylnými parametry, pro zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen reprezentantů, pro analytické účely, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku nebo služby (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční v případě záměny cenového reprezentanta.

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách tepla. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění. Údaje budou dále využívány ke zjištění cen tepla pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců, pro výkon státní správy a dalších externích uživatelů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla - cena za sjednaný výkon bez daně z přidané hodnoty v Kč/MW/rok a cena za odebrané množství bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, jednosložková cena tepla bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla, rozvodem a prodejem tepelné energie.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-12 (mutace d, v)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách v zahraničním obchodě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění; nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; pro výpočet indexů cen vývozu a dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit, výrobků a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle CZ-NACE 01 až 03, 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35, 38, 58 a 59. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemědělských výrobků. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců, pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách osiv a sadby pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu, pro účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistického zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy bez veterinární péče a plemenářských služeb.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o prodejních cenách dříví v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m3, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nákupních cenách dříví v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro zkvalitnění stávajících statistik v lesním hospodářství a statistik národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), nakoupené množství v m3, celkové náklady za nakoupené surové dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které realizují nákup surového dříví pro odběratele v České republice.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 35. kalendářního dne následujícího po sledovaném čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny TS 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb, skladovacích a podpůrných služeb v dopravě, vnitrostátní železniční nákladní dopravy, silniční nákladní dopravy, vnitrostátní letecké nákladní dopravy, vnitrozemské vodní nákladní dopravy, architektonických a inženýrských služeb, informačních služeb, programování a poradenství, služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství, reklamních služeb, služeb v oblasti zaměstnání, bezpečnostních a pátracích služeb a úklidových služeb a ostatních vybraných tržních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb.

Údaje budou využívány pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb, pro výkon státní správy, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za tržní služby, tržby (výnosy) za minulý rok.

U pojišťovnictví se zjišťují sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, předepsané hrubé pojistné za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností v rámci vybraných tržních služeb. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením, průměr z tarifních a smluvních cen, roční tržby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy Cargo, a. s. podle CZ-NACE 49.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2a-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy, a. s. podle CZ-NACE 49.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní letecké dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy pro statistické účely Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladů letecky podle CZ-NACE 51.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu cen stavebních prací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl, ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví, pro výkon státní správy (Ministerstvo financí), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.

Jednorázová příloha: kalkulace ceny stavební práce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí podle CZ-NACE 25, 28, 33, 41, 42, 43 a 80.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

jednorázová příloha současně s výkazem Ceny Stav 1-04 pro stanovené čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ropy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, pro výkon státní správy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry a cena CIF bez daní (za barely a tuny).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy podle CZ-NACE 6.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 2-52

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů a zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně všech poplatků, daní a cel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o cenách topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách topných olejů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní, bez nákladů na dopravu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování - první pracovní den v týdnu do 14 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro průmyslové odběratele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 6-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemního plynu pro průmyslové odběratele. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, pro výpočet průměrných cen plynu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrná cena plynu včetně všech složek (přepravy, distribuce, uskladnění, obchodu aj.) za MW.h bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní podle pásem roční spotřeby plynu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obchodníci s plynem.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách elektrické energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách silové elektřiny a elektřiny celkem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny, k výpočtu průměrných cen elektrické energie, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a regulované platby) v Kč/MW.h za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, průměrný maximální odběr v kW, průměrný faktor zatížení v h, celková roční spotřeba v MW.h, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MW.h podle napěťových hladin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obchodníci s elektřinou. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 11-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců, v rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Evropskou unií a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech čtvrthodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.

Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MW.h celkem, počet odběratelů celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obchodníci s elektřinou. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZO 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2016, za 2. čtvrtletí do 20. července 2016, za 3. čtvrtletí do 20. října 2016 a za 4. čtvrtletí do 20. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nájemném z bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Nájem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů. Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny NB 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách nových bytů a nových rodinných domů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění, pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny nových bytů a nových rodinných domů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem nových bytů a nových rodinných domů.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny PZ 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o spotřebitelských cenách potravinářského a spotřebního zboží v obchodních řetězcích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné ceny potravinářského a spotřebního zboží a tržby řetězců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obchodní řetězce.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Sl 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti služeb.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Ob 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd. převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v oblasti obchodu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Iv 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu. Aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. března 2016 a do 21. října 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZEMREG - 99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Strukturální šetření v zemědělství 2016

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZEM

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře a činnosti zemědělských subjektů v rámci strukturálních šetření organizovaných ve všech členských státech Evropské unie. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88, v platném znění. Údaje budou využívány k analýzám hospodářského vývoje zemědělského odvětví, k popisu struktury zemědělských subjektů a sledování výrobního zaměření, k zajištění agroenvironmentální politiky, ke zlepšení kvality ukazatelů agroenvironmentálních a rozvoje venkova, k doplnění a aktualizaci registru farem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikační údaje podniku, údaje o struktuře zemědělské půdy a jejího využití, rozsahu ekologického zemědělství (využití zemědělské půdy, chov zvířat), určení produkce podniku, zdrojích vody pro zavlažování a použitých metodách zavlažování, počtu hospodářských zvířat, pracovní síle (v členění podle odpracovaných hodin, věku a vztahu k hospodáři), ostatních výdělečných činnostech nesouvisejících přímo s podnikem vykonávaných členy rodiny hospodáře, jiných výdělečných činnostech v podniku přímo souvisejících s podnikem (v členění podle zapojených osob a výše pracovního úvazku), postupech hospodaření s půdou a hnojivy (metody orby na orné půdě, krytí půdy orné půdy během zimního období, podíl orné půdy zapojené do střídání plodin, plocha využívaná v ekologickém zájmu, technologie aplikace statkových hnojiv, vývoz/dovoz statkového hnojiva z/do podniku), službách a zpracování vlastních výrobků, vlastní spotřebě.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby provozující zemědělskou činnost a splňující prahové hodnoty zjišťování.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. října 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o inovacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o inovacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky, pro kvantitativní a kvalitativní charakteristiku inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Všeobecné údaje o ekonomickém subjektu; údaje o inovacích produktů a procesů, marketingových a organizačních inovacích, ekologických inovacích, inovacích řízených uživateli; údaje o zdrojích financování inovačních aktivit, inovační spolupráci, informačních zdrojích, faktorech bránících inovacím, cílech a výsledcích inovačních aktivit, právu duševního vlastnictví, inovací ve veřejných zakázkách, růstovém potenciálu ekonomických subjektů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost je určena počtem zaměstnanců ekonomického subjektu a činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: každé 2 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé ekonomické subjekty pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující ekonomický subjekt - charakteristika hlavní vykonávané činnosti, účast zahraničního kapitálu a počet bytů ve vlastnictví bytového družstva.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná v závislosti na vzniku podniků

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REGISTR-99 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - organizační změny, charakteristika vykonávané činnosti, vybrané finanční ukazatele, informace o místních jednotkách, aktualizace místních jednotek, jejich činnosti a počtu zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, plynárny, energetické a telekomunikační společnosti.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem v členění podle krajů. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (státních orgánů, zejména Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí), pro analytické účely, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý sledovaného týdne do 13 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni a parametrech bytových nemovitostí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny a parametry bytových nemovitostí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí.

Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2016

API American Petroleum Institute (Americký ropný institut)

CIF Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)

CZ-CC národní verze mezinárodní Klasifikace stavebních děl

CZ-CPA národní verze mezinárodní Klasifikace produkce

CZ-NACE národní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností (La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes) CZ-NUTS národní verze mezinárodní Klasifikace územních statistických jednotek

CZ-PRODCOM Seznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM (La Production Communautaire)

EHS Evropské hospodářské společenství

ES Evropská společenství

EU Evropská unie

Eurostat Statistický úřad Evropské unie

Eurozóna Oblast zahrnuj ící členské státy Evropské unie, j ej ichž měnou j e euro.

ICT Informační a komunikační technologie

RWE Transgas Energetická skupina RWE (Electricity Gas Water Recycling Services)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/2015 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY NA ROK 2016

I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

2. Dop (MD) 6-01 Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o drážní dopravě

4. Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

5. Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě

6. Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

7. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy

8. Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě

9. Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

10. Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

11. Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

12. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

13. Dop (MD) 7-12 Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

14. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

B) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) 1-01 Roční výkaz o divadle

2. Kult (MK) 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku

3. Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně

4. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

5. Kult (MK) 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích

6. Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

7. Kult (MK) 18-01 Roční výkaz o vydavateli

8. Kult (MK) 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

9. Kult (MK) 22-01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

10. Kult (MK) 23-01 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech

11. Kult (MK) 24-01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče

12. Kult (MK) 25-01 Roční výkaz o hudebních tělesech

C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb

2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči

3. V(MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb

4. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

5. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci

6. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Zbroj (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích

2. Eng (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

3. Eng (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

4. Eng (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

5. Eng (MPO) 6-12 Měsíční výkaz o biopalivech

6. Crs (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

7. Crs (MPO) 2-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

8. Hu (MPO) 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu

9. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

10. Ocel (MPO) 1-01 Roční výkaz ocelářského průmyslu

E) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

2. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole

3. Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

2. E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

3. E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)

4. E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)

5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení

7. E (MZ) 6-02 Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení

8. E (MZ) 7-02 Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

9. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

10. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)

11. T (MZ) 2-01 Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

12. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

13. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb

G) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Konzerv (MZe) 1-01 Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

2. Krmiva (MZe) 3-02 Pololetní výkaz o výrobě průmyslových krmiv

3. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

4. Farm (MZe) 6-01 Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích

5. Odbyt (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka

6. Mlék (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

7. Mlék (MZe) 6-01 Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

8. Obil (MZe) 7-04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2016/2017

9. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích

10. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

11. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

12. Líh (MZe) 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

13. Líh (MZe) 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

14. Líh (MZe) 3-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

II. Údaje o zpravodajské jednotce

1. Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 2 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.

2. U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

3. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.

4. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje budou využívány jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, kompenzacích, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou drážní osobní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nástupu nebo výstupu mimo Evropskou unii.

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nakládky nebo vykládky mimo Evropskou unii.

Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou a neveřejnou osobní a nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravní cestě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemech kombinované dopravy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění, pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou i neveřejnou nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a subjekty, které mají udělenou platnou licenci v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu § 34a odst. 1 zákona č. 266/1994 sb., o dráhách ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a platné osvědčení dopravce pro Českou republiku podle § 34h odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb. a operátoři kombinované dopravy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počet zaměstnanců a mzdy).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 45. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech městské hromadné dopravy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující městskou hromadnou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě věcí vnitrozemskou vodní dopravou. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění, a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 5-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech letišť. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění, a pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a poštovních zásilek, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Letiště s více než 10000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o silniční nákladní dopravě, a to jak u dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění, pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v České republice kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku, způsob balení, třída nebezpečných věcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

B) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 1-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadlech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření divadla, prostory pro uměleckou činnost a počet zaměstnanců, možnost elektronického prodeje vstupenek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o periodickém tisku. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 12-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 14-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o muzeích a galeriích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské skupiny pro muzejní statistiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea nebo galerie, včetně nákladů na restaurování, konzervování a preparování, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 15-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 17-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 18-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vydavatelích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli/nakladateli, včetně právní formy, údaje o typu vydavatele a činnosti, zasílání povinného výtisku, distribuci a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad). Počet zaměstnanců a hospodaření vydavatele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací tištěných, netištěných i elektronických.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 19-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření subjektů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 22-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, včetně činnosti národnostních menšin a příhraniční spolupráce, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 23-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 24-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Roční výkaz o hudebních tělesech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Kult (MK) 25-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské hudební rady.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda:mutacea) vyčerpávající zjišťování mutace
mutaceb) výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů) a pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita sociálních služeb, složení uživatelů sociálních služeb a jejich zdravotní stav, personální zabezpečení služby, ekonomické ukazatele sociální služby včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, využití krizových lůžek a činnost intervenčního centra.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení poskytující sociální služby podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití sociálních služeb poskytovaných mimo zařízení sociálních služeb a uvedení základních evidenčních přehledů o úrovni poskytované sociální péče. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sociální služby zaměřené na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady a další poskytovatelé nepobytových sociálních služeb poskytovaných mimo zařízení sociálních služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a struktuře jejich platů v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí, počet zaměstnanců zařízení, včetně struktury jejich platů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení sociálních služeb řízené územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze strany příslušných orgánů na úrovni obecních a krajských úřadů a šetření o kapacitě a činnostech v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí. Agregované údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu právních předpisů a rozpočtů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí) a pro potřeby nestátních organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a LUMOS.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Případy evidované orgány sociálně-právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí; případy řešené kurátory pro mládež a struktura jejich klientů; počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči; žadatelé o náhradní rodinnou péči; počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou v ústavních zařízeních a počet dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc; počet dětí odebraných z péče rodičů včetně důvodů odebrání; podané návrhy (podněty) soudu, policii a státnímu zastupitelství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; zařízení sociálně-právní ochrany dětí; údaje vztahující se k týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; přestupky a jiné správní delikty; počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozsahu a intenzitě sociální práce. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro tvorbu právních předpisů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet klientů sociálních pracovníků, včetně počtu klientů propuštěných z výkonu trestu a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kterým byla poskytnuta pomoc, počet sociálních pracovníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Data o ekonomickém subjektu:

identifikační údaje (identifikační číslo, název, adresa, okres) souhrnné údaje o všech zaměstnancích za poslední čtvrtletí sledovaného období (hrubé mzdy a odměny, odpracovaná doba, přesčasy, neodpracované hodiny, průměrné počty zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odměny a počet odpracovaných hodin na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku, odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru) a další údaje (většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy).

Data o pracovních poměrech:

osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, vzdělání, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:

Data o ekonomickém subjektu: čtvrtletní

Data o pracovních poměrech: pololetní - za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zbroj (MPO) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zbrojní technice a vybraných výrobcích. Údaje budou využívány pro splnění požadavků vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady státu č. 138 ze dne 20. listopadu 2000 a pro výkon státní správy (pro analytické a bilanční účely Ministerstva průmyslu a obchodu, pro zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády České republiky nebo Bezpečnostní rady státu a pro potřeby dalších resortů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej v členění dle umístění jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 10 až 33 s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je součástí vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby/produkce - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů, pro vyhodnocování dopadů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.

Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií např. větrné a vodní elektrárny a paliv.

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počet odběratelů, počet zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o biopalivech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení využívání biopaliv, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, o zásobách, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic, pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU a směrnice Komise 2014/77/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny na pohon, vybavení, poskytovaných služeb a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích, plnicích nebo nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU a směrnice Komise 2014/77/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES ve znění směrnice Rady 2013/18/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích nebo nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny pro pohon, vybavení a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hu (MPO) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o hutním průmyslu. Údaje budou využívány pro analýzy současného stavu a trendy vývoje hutního průmyslu, např. k propočtu zjevné domácí spotřeby ocelářských výrobků jak z hlediska jednotlivých sortimentů, tak i odběratelských odvětví průmyslu a stavebnictví. Uvedený propočet slouží mj. dle dokumentu Výboru pro ocel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj DSTI/SU/SC (2007)5 pro plnění závazků vůči Evropské unii, zejména Evropské konfederace výrobců železa a oceli a Evropské asociace výrobců ocelových trubek, pro zpracování pravidelného konjunkturálního výhledu spotřeby oceli v rámci Evropské unie, dále pro Světové sdružení pro ocel a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a k dalšímu mezinárodnímu srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci, spotřebě surovin, paliv a energií, struktuře odbytu a zaměstnanců podle jednotlivých výrobních stupňů hutního průmyslu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru hutního průmyslu a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků dle CZ-NACE 24 a 25 s počtem 20 a více zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 29. července 2016, za 2. pololetí do 31. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hor (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Agregované statistické údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, dále jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou, objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, anebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ocelářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ocel (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků. Údaje budou využívány k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu a pro potřeby mezinárodního srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje, spotřeba a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie - zdroje, spotřeba podle provozů, prodej a ztráty, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků podle CZ-CPA 24.1 až 24.3.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

E) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 6-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole pro hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při tvorbě podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium včetně rodného čísla, data narození a pohlaví, údajů o předchozím vzdělávání (včetně státu předchozího vzdělávání, jedná-li se o zahraniční školu), charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledků přijímacího řízení a zápisu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2 x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2016, do 15. listopadu 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vysokých školách pro hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při tvorbě podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studující ostatních forem studia (celoživotní vzdělávání).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. listopadu 2016

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1b-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (potřeba hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování státního závěrečného účtu, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí, pohlaví a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní osobní náklady) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci se zdravotním postižením, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a další specifické doplňující údaje pro příslušný obor, v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:

kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, infekční lékařství, alergologie a klinická imunologie, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, angiologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologie a intenzivní medicína, ortopedie, foniatrie, oftalmologie včetně dětské, dermatovenerologie včetně dětské, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, korektivní dermatologie, nefrologie, všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, pracovní lékařství, popáleninová medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká medicína.

Výkaz vyplňují také poskytovatelé ambulantní péče: logopedická pracoviště, zdravotnická záchranná služba, zařízení transfuzní služby, krevní banka, tkáňové zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, dětský domov pro děti do 3 let věku, dětská centra, krizové centrum, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, přeprava pacientů neodkladné péče a zdravotnická dopravní služba, lékárenská péče, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o využívání informačních a komunikačních technologií poskytovateli zdravotních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o využívání informačních a komunikačních technologií zdravotnických služeb, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, platů a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti platového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v platové oblasti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis platu podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace - právní subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, mezd a provozní kapacitě za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled o ostatních platbách za provedenou práci a platbách z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis mezd podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všichni nestátní poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče zřízení fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd/platu za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují samostatně všechna nelůžková zařízení - všichni poskytovatelé zdravotních služeb neposkytující lůžkovou formu péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání ekonomických údajů z oblasti poskytovatelů nelůžkové péče, které budou podkladem pro zhodnocení ekonomické situace těchto poskytovatelů a pro potřeby analytických rozborů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pro poskytovatele nelůžkové péče, kteří vedou:

- daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů: výdaje a příjmy dle položek ke konci roku;

- účetnictví: náklady a výnosy podle položek, pohledávky a závazky z obchodního styku (celkem a po 60 dnech zdanitelného plnění).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všechna nelůžková zařízení, která vedou daňovou evidenci nebo účetnictví bez ohledu na zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů od poskytovatelů lůžkové péče pro sledování jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro potřeby státní správy, samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za období k 30. červnu do 20 dnů po skončení sledovaného období

za období k 31. prosinci: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULŘE:

E (MZ) 7-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely u poskytovatelů lůžkové péče za účelem analýz vývoje jejich spotřeby. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro potřeby státní správy, samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, ATC, cena původce za balení, nákupní cena za balení, pořizovací cena za balení, počet balení, nákupní cena celkem a pořizovací cena celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 dnů po ukončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a uplatnění lázeňské léčebně rehabilitační péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské léčebně rehabilitační péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebně rehabilitačních výkonů charakteristických pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všichni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, a pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů, informace o nemocničních informačních systémech (NIS) a ambulantních informačních systémech (SW).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu a podklad pro posuzování výdajů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče na pořízení vybraných komodit z různých hledisek. Ministerstvu zdravotnictví umožní účinně kontrolovat efektivitu nákupních procesů poskytovatelů zdravotních služeb a následně toto srovnávat.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na pořízení.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení poskytovatele zvlášť. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o čerpání zdravotních služeb cizinci. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace - migrace pacientů v rámci Evropské unie, jako podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotních služeb cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti poskytovatelů zdravotních služeb, profilu poskytovaných zdravotních služeb na úrovni krajů i České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace a pro potřeby státní správy (změny ve struktuře sítě zdravotnických zařízení, včetně změn v počtu lékařů a lůžek, nabídka a rozsah lékařské péče poskytované ve zdravotnických zařízeních).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb tj. o právní formě, zřizovateli a formě hospodaření, informace o formě a druhu zdravotní péče, o kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb podle oborů tj. o počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst, lůžek atd. Další specifické informace o poskytovatelích (Fakultní nemocnice, centra vysoce specializované péče, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování specifických zdravotních služeb apod.). Zároveň se zjišťují adresní informace o začleněných zdravotnických zařízeních a detašovaných pracovištích daného poskytovatele zdravotních služeb včetně jejich kapacit.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každý nový poskytovatel zdravotních služeb včetně poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, bez ohledu na jeho zřizovatele, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má. Výkaz vyplňuje zároveň každý poskytovatel sociálních služeb, který se rozhodl poskytovat zdravotní služby.

Všichni poskytovatelé, kterým bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců a identifikaci poskytovatele zdravotních služeb pracovišti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

G) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Konzerv (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, pro zpracování bilance užití a spotřeby ovoce a zeleniny, pro stanovení soběstačnosti státu, k analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny.

Odvětví podle CZ-NACE 10.32, 10.39 a 10.85.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výrobě průmyslových krmiv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Krmiva (MZe) 3-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně produkce průmyslových krmiv, k bilančním a analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí.

Odvětví podle CZ-NACE 10.91 a 10.92.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. srpna 2016 a 28. února 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Drůb (MZe) 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a93/25/EHS, v platném znění, k hodnocení úrovně produkce drůbeže a drůbežích výrobků, k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví podle CZ-NACE 10.12, 10.13 a 10.85.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských podnicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Farm (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích a užití kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka v zemědělských podnicích. Získání údajů o výrobě produktů z čerstvého mléka ve faremních mlékárnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti ČR vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro zjištění produkce mléka (všech druhů) a výrobků z čerstvého mléka v zemědělských podnicích a farmách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce mléka v objemových jednotkách. Dodávky mléka a smetany v objemových jednotkách. Dodávky ostatních výrobků v objemových a hmotnostních jednotkách. Užití mléka v objemových jednotkách ve formě zpracovaného plnotučného a odstředěného mléka. Výroba konzumního mléka a výrobků z čerstvého mléka v objemových a hmotnostních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zemědělské podniky a farmy jako samostatné technicko-hospodářské jednotky s jednotným vedením, s výhradním nebo převažujícím zaměřením na chov mléčného skotu, chov ovcí a koz a se zaměřením na zpracování mléka, výrobu mléčných výrobků a sýrů.

Odvětví podle CZ-NACE 01.41, 01.45 a 10.51.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odbyt (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR za účelem jeho dalšího prodeje. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, průměrný obsah tuku, průměrný obsah bílkovin, z toho zvlášť pro mléko nakoupené za účelem vývozu do zahraničí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů, registrované jako první kupující v souladu s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových a peněžních jednotkách, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu.

Odvětví podle CZ-NACE 10.51 a 10.52.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013, a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, v platném znění, a pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemových jednotkách, obsah mléčného tuku v tukových jednicích a obsah bílkovin v procentech objemu nakoupeného mléka. Výroba mlékárenských produktů z čerstvého mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Výroba mlékárenských produktů z technologicky zpracovaného mléka v hmotnostních nebo objemových jednotkách a obsah mléčného tuku v hotových výrobcích vyjádřený v tukových jednicích. Export mléka a smetany do zemí Evropské Unie a třetích zemí v objemových jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu.

Odvětví podle CZ-NACE 10.51 a 10.52 a 46.33.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2016/2017

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obil (MZe) 7-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin a řepky dle jejich užití v marketingovém roce. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně - produkce a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin a řepky, obchodem s nimi a jejich zpracováním, případně i pěstováním, včetně osivářských subjektů.

Odvětví podle CZ-NACE 01.6, 10.4, 10.6 až 11.0 a 46.21.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření v lesích. Údaje budou využívány pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje od vlastníků/nájemců lesů o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, realizovaných pěstebních, těžebních a ostatních výkonech, prodeji a těžbě dřeva, nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o ziskovosti/ztrátách při obhospodařování lesů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví podle CZ-NACE odvětví 02 a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. března 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise OSN, Organizace pro výživu a zemědělství, Eurostatu, pro ministerské konference o ochraně lesů v Evropě Forest Europe, pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky, pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u podnikatelských subjektů u hlavních výkonů v lesnické činnosti a zisky/ztráty z podnikání.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE odvětví 02 - vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky/nájemce lesa.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. dubna 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o honitbách, stavu a lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v České republice, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku a pro informování veřejnosti. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční - 1. dubna 2016 až 31. března 2017

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2017

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, v platném znění, pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, v platném znění, pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, v platném znění, pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných ministerstvy na rok 2016

CZ-CPA národní verze mezinárodní Klasifikace produkce

CZ-NACE národní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností (La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes)

EU Evropská unie

ES Evropská společenství

Eurostat Statistický úřad Evropské unie

NUTS 2 Úroveň 2 Klasifikace územních statistických jednotek (oblast)

NUTS 3 Úroveň 3 Klasifikace územních statistických jednotek (kraj)

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady č. 2013/64/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 a směrnice Komise (EU) 2015/1127.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, ve znění směrnice Komise 2000/71/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, směrnice Komise 2011/63/EU a směrnice Komise 2014/77/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, ve znění směrnice Rady 2013/18/EU.
Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů.
Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 538/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech.
Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění.
ařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli.

Přesunout nahoru