Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 296/2015 Sb.Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Částka 124/2015
Platnost od 09.11.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2015

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „výrobna elektřiny“) a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu.

§ 2

Technicko-ekonomické parametry a doba životnosti

(1) Technicko-ekonomické parametry pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, jejichž splnění je předpokladem pro dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami nebo při podpoře výroben tepla z bioplynu zeleným bonusem na teplo, jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

(2) Doba životnosti výroben elektřiny a doba životnosti výroben tepla z bioplynu je stanovena v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.

2. Vyhláška č. 350/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 266/2016 Sb. Čl. II

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha k vyhlášce č. 296/2015 Sb.

Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z bioplynu

Výrobny elektřiny

I. Energie vody - Vodní elektrárny

1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 30 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie (měřeno na spojce turbíny):

a) účinnost nově instalované turbíny v provozním optimu: ≥ 85 %,

b) účinnost renovovaného staršího typu turbíny v provozním optimu: ≥ 80 %.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady
[KČ/kWe]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
Malá vodní elektrárna v nových lokalitách< 130000> 40004800
Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná< 105000> 40004800

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

II. Energie biomasy

1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let.

2. Měrné investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo:

Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady
[Kč/kWe]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
Náklady na palivo
Kategorie biomasyCena biomasy
[Kč/GJ]
Zdroj spalující čistou biomasu< 75000> 500052501< 170
52502< 120
52503< 70
Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy< 75000> 500052501< 170
52502< 120
52503< 70
Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady
[Kč/t]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
Náklady na palivo
[Kč/GJ]
Zdroj spalující komunální odpad< 21000> 440046200

Pozn.:

1) V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

2) U výrobny elektřiny využívající biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla.

3) U výrobny elektřiny spalující komunální odpad se předpokládá finanční příjem za zpracování odpadu.

4) Měrné investiční náklady jsou vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t].

III. Energie větru - Větrné elektrárny

1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny činí nejméně 6 m/s.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Měrné investiční náklady
[Kč/kWe]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
< 44000> 21502580

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

IV. Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: minimální tepelný zisk ze zdroje geotermální energie získaný prostřednictvím teplonosného média trvale odpovídá 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Měrné investiční náklady včetně vrtů
[Kč/kWe]
Průměrné roční využití
instalovaného výkonu za dobu
životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití
instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
< 275000> 57005985

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Výrobny tepla z bioplynu

I. Energie bioplynu - Bioplynová stanice

1. Doba životnosti výrobny tepla z bioplynu: 20 let.

2. Měrné investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo:

Charakteristika výrobny tepla z bioplynuMěrné investiční náklady
[Kč/kWe]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWht/kWt]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWht/kWt]
Náklady na palivo [Kč/kWhe]
Bioplynová stanice zpracovávající převážně statková hnojiva a vedlejší produkty živočišné výroby< 100000> 400042001,2
Bioplynová stanice zpracovávající převážně biologicky rozložitelný odpad< 300000> 500052500

Pozn.:

1) V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu tepla.

2) Parametr náklady na palivo uvedený v jednotkách Kč/kWhe, představuje náklady na palivo vztažené k množství vyrobené elektřiny.

3) U bioplynové stanice zpracovávající převážně biologicky rozložitelný odpad se předpokládá vybavení bioplynové stanice hygienizační linkou a finanční příjem za zpracování odpadu.

Přesunout nahoru